Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінка ефективності стратегій міжнародної конкурентоспроможності

Після того, як розглянуті основні типи стратегій міжнародної конкурентоспроможності, перейдемо до з’ ясування того, як оцінити конкретну стратегічну позицію компанії. Для цього необхідно одержа­ти відповідь на такі питання:

1. Наскільки ефективною є діюча стратегія?

2. У чому сила і слабкість компанії, які у неї можливості і що викликає для неї загрозу?

3. Чи є ціни та витрати компанії конкурентоспроможними?

4. Наскільки міцною є конкурентна позиція компанії?

5. З якими стратегічними проблемами стикається компанія?

Для вирішення цих питань використовуються чотири аналітич­них методи:

- SWОТ-аналіз;

- аналіз ланцюжка цінностей;

- аналіз витрат;

- оцінка конкурентоспроможності.

Це основні інструменти стратегічного управління. Вони дозво­ляють виявити плюси і мінуси стану компанії; показують, наскільки надійним є становище компанії на ринку; чи є необхідною модифікація існуючої стратегії.

Питання 1. Наскільки є ефективною діюча стратегія? Пер­ше, що необхідно вияснити, це місце компанії серед конкурентів - чи спробує вона захопити лідерство за рахунок низьких витрат, диферен­ціації продукції або концентрує свої зусилля на певних групах спожи­вачів та ринкових нішах.

Другий важливий момент - межі конкуренції в галузі - скіль­ки рівнів каналів розподілу вона використовує (один, декілька або всі); розміри та відмінності географічних ринків, на яких працює фірма, і група споживачів, на які вона орієнтується.

Чим сильнішим є стратегічне і фінансове становище компанії, тим більш імовірним є те, що її стратегія добре продумана і чітко реа­лізується.

Для визначення стратегічного і фінансового становища компа­нії застосовуються такі показники:

- ринкова частка компанії та її місце в галузі;

- підвищуються або знижуються розміри прибутку і якими вони є в порівнянні з показниками конкурентів;

- тенденції зміни чистого прибутку на інвестиції;

- чи зростають продажі компанії швидше або повільніше, ніж

Ринок у цілому;

- розмір кредитів;

- репутація фірми серед споживачів, її імідж;

- чи є компанія лідером в технології, інноваціях, якості, обс­луговуванні споживачів тощо.

Чим слабшим є сучасне становище компанії, тим більш кри­тичному аналізу повинна бути піддана її стратегія.

Питання 2. У чому сила і слабкість компанії, які у неї є мож­ливості і що складає для неї загрозу? Швидко оцінити стратегічне ста­новище компанії можна за допомогою SWОТ-аналізу. Такий аналіз під­креслює, що стратегія повинна якнайкраще об’єднувати внутрішні мож­ливості компанії (її сильні і слабкі сторони) і зовнішню ситуацію.

SWОТ-аналіз дуже схожий на складання стратегічного бала­нсу: сильні сторони - це активи компанії у конкурентній боротьбі, а її слабкі сторони - пасиви. Необхідно досягти такого співвідношення, щоб сильні сторони (активи) перекривали слабкі (пасиви). Співвідно­шення 50:50 є звичайно небажаним.

З точки зору формування стратегії, сильні сторони компанії є важливими, оскільки вони можуть бути використані як основа для формування стратегії та конкурентної переваги.

Разом з тим, успішна стратегія може бути спрямована на усу­нення слабких сторін, які роблять компанію вразливою.

Розробники стратегії, які діють успішно, намагаються спира­тися на те, за рахунок чого компанія досягає великих успіхів: її досвід, сильні сторони, головні позитивні якості та найважливіші конкурентні можливості.

Таблиця 6.4 - Схема SWОТ-аналізу

Потенційні внутрішні сильні сторони фірми

Потенційні зовнішні можливості фірми

1

2

Повна компетентність у ключових питаннях

Здатність обслуговування додатко­вих клієнтів

Адекватні фінансові ресурси

Розширення асортименту для задо­волення більш високих потреб

Позитивне враження покупця

Здатність використати know-how

Визнаний лідер ринку

Вертикальна інтеграція

Добре опрацьована функціональна стратегія

Зниження торговельних бар’єрів на привабливих іноземних ринках

Економія на масштабах виробництва

Навички і технологічні know-how у випуску нової продукції

Вміння уникати сильного тиску з

Послаблення позицій конкурентів

Продовження таблиці

1

2

Більш низькі витрати

Поява нових технологій

Кращі рекламні кампанії

Досвід у розробці нових товарів

Потенційні внутрішні слабкі сторони

Потенційні зовнішні загрози

Немає чіткого стратегічного розвитку

Вихід на ринок іноземних конкурен­тів з більш низькими витратами

Застаріле устаткування

Зростання продажу продуктів-суб - ститутів

Низька прибутковість через...

Повільне зростання ринку

Брак управлінського таланту і вміння

Несприятлива зміна курсів інозем­них валют або торговельної полі­тики іноземних урядів

Відсутність певних здібностей і навичок у ключових галузях діяльності

Висока залежність від зниження попиту і етапу життєвого циклу

Стратегія компанії, яка погано се­бе зарекомендувала

Розвитку бізнесу

Внутрішні виробничі проблеми

Зростаюча вимогливість покупців і постачальників

Надто вузький асортимент продукції

Зміна потреб і смаків покупців

Недостатній імідж на ринку

Несприятливі демографічні умови

Погана збутова мережа

Незадовільна організація маркетингової діяльності

Нестача грошей на фінансування

Собівартість кожного виробу вище, ніж у основних конкурентів

Головними позитивними якостями компанії можуть бути:

- висока виробнича майстерність, яка забезпечує випуск про­дукції високої якості;

- ноу-хау у створенні та функціонуванні систем швидкого і чіткого виконання замовлень;

- можливість забезпечити краще післяпродажне обслуговування;

- унікальна здатність знаходити вдалі місця для роздрібного продажу товарів;

- незвичайні можливості у розробці нової продукції;

- кращі здібності в організації продажу та демонстрації товарів;

- досконале володіння важливою технологією;

- глибоке розуміння потреб і смаків споживачів, їх вивчення та оцінка нових тенденцій у розвитку ринку;

- незвичайно ефективна збутова система, надзвичайні здіб­ності в роботі з клієнтом в галузі нових застосувань продукту;

- досвід в об’єднанні багатьох технологій для створення цілих “родин” нових товарів.

Важливість головної позитивної якості для розробки стратегії визначається тим, що вона:

1) посилює здатність компанії знаходити певні ринкові можливості;

2) може забезпечити компанії конкурентну перевагу на ринку;

3) може стати основою стратегії.

Питання 3. Чи є ціни та витрати компанії конкурентоспро­можними?

Одним з найбільш красномовних показників стратегічного становища компанії є конкурентоспроможність її цін та витрат у порів­нянні з конкурентами.

Для того, щоб компанія була конкурентоспроможною, її вит­рати повинні приблизно відповідати витратам конкурентів. Найважли­вішим інструментом стратегічного аналізу витрат є ланцюжок ціннос­тей, який визначає діяльність, функції та процеси з розробки, вироб­ництва, маркетингу, доставки і підтримки продукту або послуги. Та­кий ланцюжок починається із забезпечення сировиною і продовжуєть­ся у процесі виробництва частин і компонентів, складання та випуску готової продукції, оптового і роздрібного продажу продукту або пос­луги кінцевим споживачам.

Ланцюжок цінностей:

Основна діяльність: матеріально-технічне забезпечення ^ ви­готовлення ^ транспортування до споживача ^ продаж і маркетинг ^ обслуговування ^ прибуток.

Допоміжна діяльність: розвиток досліджень ^ розробка про­дукції, технологій і систем ^ управління трудовими ресурсами ^ за­гальне керівництво.

Чим ефективніше компанія керує своїм ланцюжком цінностей у порівнянні з конкурентами, тим вище її конкурентоспроможність. Для того, щоб реально оцінити конкурентні можливості компаній від менеджерів вимагається виконати чотири дії:

1. Скласти ланцюжок цінностей для фірми.

2. Вивчити зв’ язки між різними ділянками всередині ланцюж­ка, а також зв’язки з постачальниками і споживачами.

3. Виявити ті види діяльності, які є визначальними для задово­лення потреб споживача і успіху на ринку.

4. Провести відповідну порівняльну оцінку витрат компанії і порівняти структуру витрат з конкурентами (визначити, які види діяль­ності є головними, а які більш ефективно здійснюються іншими фірмами).

Питання 4. Наскільки міцною є конкурентна позиція ком­панії? Використання концепції ланцюжків цінностей та інших інстру­ментів стратегічного аналізу витрат для визначення конкурентоспро­можності компанії є необхідним, але недостатнім. Більш глибока оцін­ка проводиться по відношенню до конкурентної сили та конкурентних позицій компанії. Елементами такої оцінки є дослідження того:

1) настільки міцно компанія удержує свою конкурентну пози­цію на цей час;

2) які перспективи зміцнення або послаблення конкурентної позиції при збереженні стратегії, яка тепер застосовується;

3) яке місце займає компанія серед основних конкурентів;

4) чи має компанія тепер конкурентну перевагу або відстає за рівнем конкурентоспроможності від основних конкурентів;

5) якою є здатність компанії захищати свою позицію у контексті рушійних сил галузі, конкурентного тиску, очікуваних кроків конкурентів.

Питання 5. З якими стратегічними проблемами стикаєть­ся компанія?

Заключною аналітичною задачею є визначення тих стратегічних питань, на яких повинен сконцентруватися менеджмент при формуванні ефективного стратегічного плану дій. Це можуть бути такі аспекти:

1. Чи прийнятна сьогоднішня стратегія фірми для даної галузі, якщо врахувати вплив рушійних сил?

2. Наскільки діюча стратегія фірми відповідає ключовим фак­торам успіху галузі у майбутньому?

3. Чи пропонує існуюча стратегія досконалий захист проти п’яти конкурентних сил — особливо проти тих, чий вплив може посилитися?

4. У яких ситуаціях сьогоднішня стратегія не може відповід­ним чином захистити компанію від зовнішніх загроз та внутрішніх слабостей?

5. Чи може наступ одного або декількох конкурентів зашкоди­ти компанії? Якщо так, то де і як?

6. Чи має компанія конкурентну перевагу чи вона повинна працювати для того, щоб подолати конкурентні недоліки?

7. Якими є сильні і слабкі сторони сьогоднішньої стратегії?

8. Чи необхідні додаткові дії для того, щоб знизити витрати, здобути вигоду з існуючих можливостей, посилити конкурентне ста­новище компанії?

Відповіді на ці питання повинні показати, чи може компанія продовжувати реалізацію своєї базової стратегії при внесенні в неї незначних змін, чи вона повинна бути повністю переглянута, і роз­роблена нова стратегія.