Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінка фінансової стійкості та стабільності малих і середніх підприємств

Потенційні кредитори та інвестори для гарантування прибутку на вкладений капітал детально аналізують фінансово-господарську діяль­ність позичальника. Одним із важливих етапів є дослідження фінансової стійкості та стабільності підприємства-позичальника, що включає такі показники [8]:

Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфм );

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс);

Коефіцієнт фінансової залежності (кф_3 );

Плече фінансового важеля, або коефіцієнт фінансового ризику

(Кфр);

Коефіцієнт забезпечення власними коштами (КД Ринкову стійкість підприємства характеризує коефіцієнт фінансо­вої незалежності (Кф. н,):

К

подпись: к

(4.1)

подпись: (4.1)Власний капітал

Вартість майна підприємства

Коефіцієнт незалежності бажано підтримувати на достатньо високому рівні, що дасть можливість забезпечити стабільну структуру капіталу. Саме такій структурі віддають перевагу інвестори та кредитори.

На практиці питання оптимального співвідношення власного і позикового капіталу не вирішується однозначно. Кожне підприємство визначає його у взаємозв'язку зі структурою основного й оборотного капіталу, швидкістю оборотності обігових коштів та інших показників.

Коефіцієнт фінансової стабільності (кфс_):

(4.2)

подпись: (4.2)Власний капітал

Оцінка фінансової стійкості та стабільності малих і середніх підприємств

Позиковий капітал'

Значення цього коефіцієнта не повинно перевищувати 1

Позиковий капітал

Оцінка фінансової стійкості та стабільності малих і середніх підприємств

Загальний капітал

Він характеризує залежність діяльності підприємства від позикового капіталу. Оптимальним значенням цього коефіцієнта вважається 0,4 (40%).

Плече фінансового важеля, або коефіцієнт фінансового ризику (Кф. р):

(4.4)

подпись: (4.4)Позиковий капітал

Власний капітал

Це - найвагоміший показник, який свідчить про фінансову неза­лежність (автономність) підприємства від залучення позикових коштів. Він показує, скільки позикових коштів залучає підприємство на 1 гривню власного капіталу.

Оптимальне значення Кф р. - 0,3 - 0,5. Критичним значенням цього

Коефіцієнта вважається одиниця. Однак, економісти вважають, що за високих показників оборотності обігових коштів критичне значення коефіцієнта може перевищувати одиницю без істотних наслідків для ринкової стійкості.

Малі і середні підприємства майже всіх галузей є досить залеж­ними від позикових коштів.

Для вирішення питання щодо забезпечення підприємства власними коштами розраховується коефіцієнт забезпечення власними коштами

(Кз. к.):

К

З. к.

Власний капітал - Необоротні активи

 

Оцінка фінансової стійкості та стабільності малих і середніх підприємств

(4.5)

 

Оборотний капітал

 

Значення цього коефіцієнта повинно бути більше ніж 0,1