Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості (EVA)

С’сред показників оцінки результативності фінансово-інвестиційної діяльності компаній, які протягом останніх років найчастіше згадувалися в економічній літературі і професійних періодичних виданнях, одним з найпопулярніших показник, який отримав назву економічна додана вартість (Economic Value Added - EVA®)[16].

На жаль, в Україні концепція E~VA майже невідома [17]. Це пояснюється і нм, що EVA відносно недавно, приблизно на початку 1990-х років, почав шстосовуватися багатьма корпораціями світу (для прикладу назвемо А Т& Т, Quarker Oats, Bnggs&StTatton, Coca-Cola).

Показник EVA визначається як різниця між чистим операційним прибутком після оподаткування і вартістю використаного для його і>і римання капіталу компанії. Вартість використання капіталу визначається на основі мінімальної очікуваної ставки доходності, необхідної для того, щоб розрахуватися як з акціонерами, так і з кредиторами. Точно визначивши иартість використання власного капіталу, можна ефективніше його ро (поділяти і виявляти серед СГП компанії нерентабельні підрозділи, які фінансуються за рахунок прибуткових філій. EVA допомагає менеджерам аналізувати, де саме створюється вартість, та ефективно керувати і рошовими потоками та структурою капіталу.

Показник EVA розраховується з допомогою такої формули:

KVA = NOPAT - Kw • С, (12.6)

Лс NOPAT (Net Operating Profits After Taxes) - чистий операційний прибуток після ііишіи податків, але до сплати відсотків;

Kw - середньозважена вартість капіталу (іноді позначається як WACC);

С - вартісна оцінка капіталу, що визначається як різниця між сукупною вартістю активів і короткотерміновими зобов’язаннями (окрім тим, за якими сплачуються відсотки).

EVA вважається індикатором якості стратегічних інвестиційних рішень: постійна додатня величина цього показника свідчить про збільшення вартості компанії чи окремого СГП, а від’ємна - про зменшення вартості.

У стратегічному управлінні критерій EVA застосовується у комбінації з такими поширеними інструментами стратегічного аналізу як матриця Бостонської консалтингової групи, матриця ринкової привабливості і конкурентних позицій (матриця GE/Mc-Kinsey) та ін. Існує також можливість інтегрування EVA у фінансову перспективу BSC (рис. 12.1.), що дозволяє перетворити збалансовану систему показників у систему з чітко окресленим цільовим орієнтиром.

Дослідження, проведені протягом 90-х років, свідчать про те, що EVA забезпечує отримання кориснішої інформації щодо ефективності проведених у минулих періодах операцій, ніж облікові засоби вимірювання ефективності діяльності підприємства, такі як бухгалтерський прибуток, рентабельність капіталу або темпи зростання чистого прибутку у розрахунку на одну акцію.

Досить часто аналіз на основі показника EVA розглядається як альтернатива традиційному аналізу з допомогою NPV. Це означає, ща ефективність будь - якого проекта, розрахована на основі EVA, повинна співпадати з ефективністю, розрахованою на основі NPV-аналізу. Співвідношення між цими показниками відображено у формулі:

П

(12.7)

подпись: (12.7)NPV = £ EVA, І (1 + WACC)

І=і

В принципі, EVA майже ідентична категорії залишкового доходу (Residual Income - RI), яка була відома протягом багатьох десятилітть. Важливою

Страчегічне бачен­ня керівництва

Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості (EVA)

Рис. 12.1. Загальна схема інтегрування EVA у структуру BSC.

Відмінністю є те, що при розрахунку EVA вносяться числені поправки до фінансової звітності. EVA виправляє існуючі у традиційній фінансовій звітності перекручення шляхом внесення більш ніж 150 поправок (на практиці таких виправлень може бути значно менше -10-15). Переважно, вказані поправки вносяться для нівелювання загальної спрямованості традиційної фінансової звітності на інтереси інвестора (кредитора). Наведемо перелік найістотніших коригувань прибутку і величини капіталу:

1. Капіталізовані нематеріальні активи. Частина нематеріальних активів (наприклад, НДПКР) забезпечують отримання вигід у майбутньому. Вартість таких активів для розрахунку EVA повинна капіталізуватися, а не списуватися на витрати. Отже, величина капіталу повинна бути відкоригована на величину капіталізованих нематеріальних активів (за мінусом нагромадженої амортизації). На величину амортизації повинна бути відкориговна величина NOPAT у періоді, що аналізується.

2. Відтерміновані податки. Загальна сума відтермінованих податків додається до величини капіталу. Для розрахунку NOPAT приріст суми відтермінованих податків також додається до прибутку періода, що аналізується.

3. Різноманітні резерви. (LIFO-резерв, резерв на сумнівну дебіторську заборгованість та ін.). Наприклад, LIFO-резерв показує різницю між оцінкою запасів за методом LIFO та оцінкою за методом FIFO. Метод LIFO, ж правило, при-зводить до заниження вартості запасів, тому сума такого резерву включається у розрахунок вартості капіталу. Збільшення суми резерва за поточний період додають до суми прибутку для розрахунку величини NOPAT.

4. Амортизація гудвілу. При розрахунку EVA необхідно вимірювати дохід (у грошовому еквіваленті), який генерують кошти, вкладені у підприємство. Тому під час розрахунку величини капіталу до неї додається нагромаджена амортизація гудвілу, а під час розрахунку NOPAT - додається амортизація за період, що аналізується.

Якщо підприємство або СГП є прибутковим, на перший погляд здається, що власник правильно керує своїм капіталом. Насправді цілком можливо, що гроші інвестовані в інший бізнес, принесли би більшу віддачу. Показник EVA допомагає вирішувати цю проблему: він допомагає спрямувати зусилля менеджерів не просто на отримання прибутку, а на збільшення власності акціонерів.

Так само, як інші фінансові показники, EVA в процесі аналізу можна “розкласти” на декілька частин, які разом складають загальну величину. Ця особливість дозволяє “прив’язати” створення вартості до певних груп людей або підрозділів і, таким чином, отримати певний критерій для диференціювання винагороди за працю в межах компанії.

Розглянемо приклад використання показника EVA для оцінки інвестиційної політики компанії «Золоте Руно», яка спеціалізується на

Таблиця 12.2.

Розрахунок EVA для компанії «Золоте Руно» на 200х рік

Показники

Млн. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізаи/'і продукції

50,0

(-) Собівартість реалізованої продукції

40,0

Валовий прибуток

10,0

(-) Адміністративні витрати

1,2

(-) Витрати на збут

2,5

Прибуток від операційної діяльності

6,3

(-) Фінансові витрато

1,3

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

5,0

Податок на прибуток (30%)

1,5

Чистий прибуток

3,5

(+) Проценти за позику банку »

1,3

(-) Податок на прибуток, що припадає на сплачені проценти

0,4

(+) Амортизація нематеріальних активів (НА)

0,9

(-) Податок на прибуток, що стосується амортизованих НА

0,3

Чистий операційний прибуток після сплати податків (NOPA1)

5,0

Вартість активів

38,0

(-) Поточні зобов'язання, за якими не передбачається сплата відсотків

14,0

(+) Капіталізована вартість нематеріальних активів за мінусом

6,0

Нагромадженої амортизації

Величина капіталу (С)

30,0

Середньозважена вартість капіталу (Kw)

15%

EVA = NOPAT - Kw ■ C

M*

0,5

Пошитті зимового та шкіряного верхнього одягу. Необхідні для розрахунку EVA показники наведені у табл. 12.2. Згідно існуючого плану матеріального заохочення, менеджери можуть сподіватися отримати винагороду у розмірі 6% від величини EVA, якщо ця величина перевищує 0,3 млн. грн.

Як бачимо, чистий прибуток компанії складає 3,5 млн. грн., а відкоригований чистий операційний Прибуток після сплати податків (NOPAT) - 5 млн. грн. Чистий прибуток був збільшений на суму процентів, сплачених банку (відображені у статті “Фінансові витрати”) та амортизацію тих нематеріальних активів, вартість яких не відображається у звичайній фінансовій звітності, а списується на витрати. Проценти та амортизація зменшені на відповідну суму податку на прибуток.

Величина капіталу також підкоригована: сукупну вартість активів зменшено на величину поточних зобов’язань і збільшено на величину капіталізованої залишкової вартості нематеріальних активів, не відображених у фінансовій звітності.

Шляхом множення величини капіталу на його середньозважена вартість отримуємо вартість використаного для отримання NOPAT власного капіталу компанії «Золоте Руно», після чого за формулою (12.6) розраховуємо EVA:

EVA = 5,0 - 30,0 ■ 0,15 = 5,0- 4,5 = 0,5 млн. грн.

Отже, величина EVA додатня, шо свідчить про реальне збільшення вартості компанії.

Взагалі показник EVA збільшується, коли на підприємстві удосконалюють бізнес-процеси (реінжиніринг, зниження непродуктивних витрат); інвестують стратегічні ресурси у проекти, спрямовані на зростання прибутковості і частки ринку (особливо у дослідження і розробки); підвищують ефективність управління активами (продаж непрофільних, збиткових активів, скорочення термінів повернення дебіторської заборгованості і запасів); оптимізують структуру капіталу з метою зниження його середньозваженої вартості.

Таким чином, впровадження EVA дозволяє не тільки оцінювати ефективність існуючих і привабливість майбутніх інвестиційних проектів, але й стимулювати менеджерів працювати для збільшення добробуту акціонерів у довгостроковій перспективі, а не для максимізації прибутку поточного року.