Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінка стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства як основа його ефективного управління

Сучасний стан національного господарства України характе­ризується високим рівнем відкритості економіки, де зовнішньое­кономічна діяльність (ЗЕД) підприємств є важливим чинником її економічного зростання. Особливо це стосується підприємств віт­чизняного машинобудування, оскільки ємність національного ринку є невисокою, і підприємства вимушені виходити на зовні­шні ринки збуту.

Нестабільна економічна, політико-правова ситуація, жорстка конкурентна боротьба на зовнішніх ринках суттєво впливають на стан економічної безпеки ЗЕД підприємства. Зростає необхідність постійного дослідження та аналізу питання економічної безпеки ЗЕД підприємства, яка обумовлена важливістю прийняття управлінських рішень в умовах неповної визначеності ринкового середовища з метою забезпечення ефективного функціонування суб’єкта господарювання у ЗЕД.

У наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених досить широко висвітлені теоретико-методичні засади забезпе­чення, управління та оцінки економічної безпеки підприємства. Однак проблема врахування специфіки ЗЕД потребує подальшо­го дослідження.

Забезпечення економічної безпеки ЗЕД підприємства перед­бачає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз за кожною скла­довою економічної безпеки і розроблення на цій основі системи протидіючих та попереджувальних заходів. ЗЕД машинобудівно­го підприємства має на меті довгострокове забезпечення резуль­тативності підприємства на зовнішніх ринках й освоєння його ос-

Новних можливостей. Для цього важливо насамперед врахувати зміни навколишнього середовища, що являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для підприємства. Залежно від специфіки діяльності підприємства вчені пропонують різні мето­ди оцінки економічної безпеки. Загальноприйнятою є оцінка економічної безпеки за допомогою її функціональних складових. Нами пропонується розрізняти складові економічної безпеки не лише за функціональними особливостями, а також залежно від таких факторів:

1) типу ринку, на якому працює підприємство;

2) номенклатури товарів;

3) форми власності підприємства.

Аналіз цих факторів дозволить будувати систему оцінки еко­номічної безпеки ЗЕД.

Для оцінки стану економічної безпеки підприємств вчені про­понують різні методи, які певною мірою можуть бути застосовані для визначення стану економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства, проте мають деякі обмеження та недоліки. Розгля­немо основні з існуючих методів.

Метод кількісної оцінки, запропонований Р. С. Квасницькою та

І. О. Доценко [30], ґрунтується на аналізі впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на економічну безпеку підприємства. Рівень економічної безпеки підприємства розраховується як середньоз­важене локальної функції залежності рівня економічної безпеки від відповідних показників діяльності підприємства.

На наш погляд, перевагами методу кількісної оцінки Р. С. Ква - сницької та І. О. Доценко є:

1) наявність чітких фіксованих меж показників рівня еконо­мічної безпеки;

2) простота і доступність методики розрахунку, яка базується на наявних облікових даних;

3) універсальність методу.

Однак, даний метод має і певні недоліки, адже не всі фактори, які впливають на показники економічної безпеки підприємства, мають кількісне значення, а можливість отримання достовірної інформації про них у ряді випадків є проблематичним.

У цілому даний метод може бути адаптований для оцінки ста­ну економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства шляхом коригування показників, що аналізуються, з урахуван­ням специфіки ЗЕД.

Метод аналітичної оцінки [21]. При його застосуванні рівень економічної безпеки підприємства оцінюється на підставі визна­чення сукупного критерію економічної безпеки. Сукупний крите­рій економічної безпеки обчислюється як середньозважене окре­мих функціональних складових, які обчислюються за допомогою порівняння можливої величини економічних збитків від економі­чної діяльності підприємства та ефективності заходів щодо запо­бігання цим збиткам.

Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну сукупного критерію економічної безпеки підприємства здійсню­ється функціональний аналіз заходів з організації необхідного рівня економічної безпеки за окремими складовими у такій пос­лідовності [21]:

1. Визначення структури негативних впливів за функціона­льними складовими економічної безпеки. Розподіл об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів.

2. Фіксація здійснених первинних заходів для запобігання не­гативним впливам за всіма функціональними складовими еко­номічної безпеки.

3. Оцінка ефективності здійснених заходів з погляду нейтра­лізації конкретних негативних впливів за кожною складовою економічної безпеки.

4. Визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених для подолання вже наявних і можливих негативних впливів на економічну безпеку.

5. Виявлення неусунених та очікуваних негативних впливів на рівень економічної безпеки і тих, що можуть з'явитися в май­бутньому.

6. Опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих нега­тивних впливів на економічну безпеку і запобігання можливим таким впливам.

7. Оцінка вартості кожного із запропонованих заходів щодо усунення негативних впливів на рівень економічної безпеки та визначення відповідальних за їх реалізацію.

Результати функціонального аналізу оформлюються у вигляді таблиці-карти. Заповнюючи таку таблицю-карту, негативні яви­ща, що впливають одразу на кілька складових економічної безпе­ки, і враховують окремо для кожної з них, натомість вартість за­ходів, які повторюються стосовно різних функціональних складо­вих, ураховується в бюджеті підприємства лише один раз.

На погляд авторів, слід визначити основні переваги даного ме­тоду оцінювання економічної безпеки:

1) можливість встановлення достовірної інформації про рівень економічної безпеки підприємства;

2) отримання чітких даних про можливі негативні явища.

Недоліком методу є проведення великої кількості процедур.

Проте цей метод може бути використаний для оцінки стану

Економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства при внесенні певних коректив.

Метод експертних оцінок, запропонований Л. І. Донець та Н. В. Ващенко [23]. Сутність цього методу полягає у виділенні пе­вної групи небезпек по підприємству і дослідженні їх можливих напрямів впливу на його діяльність, з подальшим визначенням бальних оцінок імовірності тієї чи іншої небезпеки, а також сту­пеня їх впливу на діяльність підприємства.

На наш погляд, перевагою методу експертних оцінок є можли­вість його використання у випадках, коли не вистачає необхідної кількості показників для розрахунку. Але існує і ряд недоліків:

1) суб’єктивність отриманих результатів, їх залежність від ба­чення експертів;

2) неточність отриманих результатів.

Проте після моніторингу процесів, пов'язаних із ЗЕД машино­будівного підприємства, даний метод можна використовувати при оцінці стану економічної безпеки такої діяльності.

Метод оцінки на базі інформації бухгалтерського та управлін­ського обліку, запропонований Л. І. Донець та Н. В. Ващенко [23]. Цей метод передбачає оцінку рівня економічної безпеки на основі аналізу фактичної звітної інформації про господарську діяльність підприємства.

На наш погляд, перевагою даного методу є використання фак­тичної інформації про господарську діяльність підприємства. А основними недоліками методу є складність процесу ідентифікації і виміру необхідних даних, що вимагає оброблення значних маси­вів інформації. Також при оцінці рівня економічної безпеки не враховується вплив зовнішньоекономічної діяльності, проте цей недолік можливо частково усунути за рахунок моніторингу проце­сів, пов'язаних із ЗЕД підприємства.

Метод інтегральної оцінки рівня економічної безпеки, запро­понований С. М. Ілляшенком [28]. За цим методом стан економіч-

Ної безпеки підприємства визначається залежно від оцінки рівня кожної складової економічної безпеки у такій послідовності:

- оцінка рівня кожної складової економічної безпеки;

- переведення у відносні показники оцінки рівнів кожної складової економічної безпеки;

- розрахунок інтегральної оцінки економічної безпеки як се­редньозваженої складових: чим ближчою вона є до одиниці, тим вищим є рівень економічної безпеки, оцінка нижче 0,5 свідчить про ослаблення економічної безпеки підприємства.

На наш погляд, перевагами методу інтегральної оцінки рівня економічної безпеки є:

- наявність чітких фіксованих меж отриманих даних;

- простота розрахунку показників рівня економічної безпеки;

- при аналізі окремих складових, можливо виявити джерела загроз;

- універсальність методу оцінки.

Даний метод не передбачає врахування впливу ЗЕД на діяль­ність підприємства. Але, на погляд авторів, він може бути адап­тований для оцінки стану економічної безпеки ЗЕД машинобуді­вного підприємства шляхом введення окремої складової ЗЕД.

Аналіз існуючих методів оцінки економічної безпеки підпри­ємства показав, що у жодному з них не враховується вплив ЗЕД. Усі вони ґрунтуються на оцінці шляхом використання лише фун­кціональних складових економічної безпеки, тому для оцінки стану економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства необхідно удосконалити існуючі методи шляхом:

- передбачення моніторингу процесів, пов'язаних із ЗЕД під­приємства;

- коригування показників, що аналізуються, з урахуванням специфіки ЗЕД;

- введення окремої складової ЗЕД підприємства;

- аналізу ринку, на якому працює підприємство;

- урахування номенклатури товарів.

Авторські пропозиції можуть бути використані для оцінки ста­ну економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності маши­нобудівних підприємств та покладені в основу подальших науко­вих досліджень.