Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінювання ділової активності підприємства

Під час оцінювання ділової активності вивчають інтенсив­ність використання капіталу підприємства та його положення на ринку цінних паперів (ринкову активність).

Зазвичай використовують такі показники оцінки положен­ня підприємства на ринку цінних паперів:

Чистий Дивіденди

С _ п0 Привілеи0ваних

Дохід на одну просту акцію

подпись: дохід на одну просту акціюПрибуток * акціях

Кількість простих акцій

Дохідність простої акції

подпись: дохідність простої акціїДохід на одну просту акцію

Ринкова ціна ’ простої акції

»-у •X* *Т* *Т* *Т* •ТГ* •Т'* ■''ЗГ'- •Т'* •ТР*

Дивідендний

Дивіденд на одну просту акцію

Вихід

Дохід на одну ’ просту акцію

Цінність акції

подпись: цінність акціїРинкова ціна акції

Дохід на одну ’ просту акцію

Ринкова ціна акції

Облікова ціна ’ акції

 

Коефіцієнт

Котирування

Акцій

 

Результати оцінювання положення підприємства, що аналізу­ється, на ринку цінних паперів подано в табл. 14.10.

Таблиця 14.10. Оцінювання ринкової активності підприємства

(дані умовні)

Показник

Квартал

Всього

І

II

III

IV

За рік

Дивіденди по всіх при­вілейованих акціях, тис. грн

1,75

1,75

1,75

1,75

7

Дивіденд на 1 просту ак­цію, грн

1,53

1,13

0,19

0,15

3

Облікова ціна 1 акції (в середньому за квартал), грн

11,05

10,53

10,94

11,17

11,31

Дохід на 1 просту акцію, грн

1,60

1,19

0,83

0,33

3,95

Дохідність простої акції

0,25

0,20

0,17

0,07

0,72

Дивідендний вихід

0,96

0,96

0,23

0,45

0,76

Цінність акції

4,07

5,05

6,01

13,54

1,39

Коефіцієнт котирування акцій

0,59

0,57

0,46

0,40

0,49

Розділ 14

подпись: розділ 14З метою оцінювання інтенсивності використання капіталу ви­користовують такі показники:

подпись: ❖Виручка від реалізації Оборотність _ Товарів, робіт, послуг , активів Середня вартість ’

Активів за період

Оборотність власного = капіталу

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

Середня вартість власного капіталу за період

Оборотність оборотних = активів

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

Середня вартість оборотних активів за період

❖ •> Економічна ефективність малого і середнього бізнесу на селі та її оцінювання

подпись: ❖ •> економічна ефективність малого і середнього бізнесу на селі та її оцінювання

Коефіцієнт закріплення оборотних активів

подпись: коефіцієнт закріплення оборотних активівСередня вартість оборотних активів За період

Виручка від реалізації1 товарів, робіт, послуг

Середня вартість Тривалість

Час обороту оборотних активів

подпись: час обороту оборотних активівОборотних активів х періоду, За період Дні

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

Позитивно оцінюють зростання значень показників оборотності в динаміці.

Для поглиблення оцінювання ділової активності визначають оборотність виробничих запасів, дебіторської та кредиторської за­боргованості, а також тривалість операційного й фінансового цик­лів. Приклад оцінювання ділової активності підприємства, що аналізується, наведено в табл. 14.11.

Таблиця 14.11. Оцінювання ділової активності підприємства

(дані умовні)

Показник

Ква

Ртал

Всього І

І

II

III

IV

За рік

Оборотність активів, грн

0,53

0,45

0,36

0,30

1,58

Оборотність власного капіталу, грн

1,00

0,92

0,75

0,65

3,22

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

0,82

0,68

0,51

0,41

2,28

Час обороту оборотних коштів, грн

110

133

178

222

158

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів

1,22

1,47

1,97

2,47

0,44

Як видно з табл. 14.11, поряд з погіршенням ефективності діяльності знижується рівень її інтенсивності.

Отже, підприємство, що аналізується, перебуває в глибокій фі­нансовій кризі. Результати аналізу фінансового стану мають стати підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень що­до фінансів підприємства.