Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування

Для оцінювання ефективності проекту використовуються такі показ­ники: чистий дохід (ЧД), чистий дисконтований дохід (ЧДД), індекс до - ходності (ІД) і внутрішня норма доходності (ВНД).

Чистий дохід підприємства від реалізації інвестиційного проекту є різ­ницею між надходженнями і виплатами коштів підприємства в процесі реалізації проекту стосовно кожного інтервалу планування (табл. 11.4).

Таблиця 11.4

Визначення чистого доходу від інвестиційного проекту

Номер часового інтервалу

Капітальні вкла­дення у проект, тис. грн

Поточні витрати здійснювані в певному часовому інтервалі, тис. грн

Результати, які досягаються в певному часовому інтервалі(надхо­дження) тис. грн

Дохід від поточної діяльності підпри­ємства на певному етапі, тис. грн

Чистий дохід від проекту на певно­му етапі реалізації проекту тис. грн

І

2

З

4

5 = гр.4 -

6 = гр.4 -

Гр..З

(гр.2 + гр. З)

0

120

0

-120

І

100

130

ЗО

ЗО

2

110

150

40

40

3

110

150

40

40

4

110

150

40

40

Усього

120

430

580

150

ЗО

Виплати підприємства поділяються на капітальні (одноразові) витрати й поточні витрати. До капітальних витрат належать витра­ти, які спрямовані на створення виробничих потужностей і розробку продукції. Капітальні витрати носять одноразовий характер і про­водяться, як правило, на початковому етапі реалізації проекту, який прийнято вважати нульовим етапом. Приклад відображення капі­тальних витрат поданий у табл. 11.4 (колонка 2). Поточні витрати

- це витрати на придбання сировини, матеріалів і комплектуючих, оплату праці працівників підприємства, інші види витрат, належать до собівартості продукції. Поточні витрати здійснюються протягом усього терміну реалізації проекту. Приклад поточних витрат за про­ектом поданий у табл. 11.4 (колонка 3).

Надходження - це результат діяльності підприємства в процесі здійснення проекту у вигляді виручки від реалізації виробленої про­дукції (див. табл. 11.4, колонка 4). Різниця між результатами діяль­ності підприємства і його поточними витратами становить дохід від поточної діяльності підприємства (див. табл. 11.4, колонка 5), розра­ховується як різниця показників, наведених у колонках 4 і 3 табл. 11.4. Щоб оцінити величину реального доходу, отриманого підприємством за період реалізації проекту (його життєвий цикл), необхідно змен­шити сумарний поточний дохід підприємства на величину капіталь­них витрат, тобто «очистити» результати діяльності підприємства від усіх витрат, пов’язаних з їх досягненням. Отримана різниця і є чистим доходом від реалізації проекту (див. табл. 11.4, колонка 6), розрахову­ється як різниця між даними колонки 4 і даними колонок 3 і 2.

Використання в практиці оцінювання інвестиційних проектів величини чистого дисконтованого доходу як похідного від розгля­нутого вище показника чистого доходу спричинило очевидною не­рівноцінністю для інвестора поточних і майбутніх доходів. Іншими словами, доходи інвестора, отримані в результаті реалізації проекту, підлягають коректуванню на величину упущеної вигоди у зв’язку із «заморожуванням» грошових коштів, відмовою від їх використання в інших сферах застосування капіталу.

Для того щоб відобразити зменшення абсолютної величини чи­стого доходу від реалізації проекту в результаті зниження «ціннос­ті» грошей з часом, використовують коефіцієнт дисконтування ( ), який розраховується за формулою:

А =1/(1 + Е)

Де Е - норма дисконтування (ставка дисконту) в розмірі 25%; £ — порядковий номер тимчасового інтервалу отримання доходу.

Прийнятий спосіб розрахунку коефіцієнта дисконтування гово­рить про те, що найбільша «цінність» грошових коштів є в теперішній час. Чим більше віднесений у майбутнє термін повернення вкладених грошових коштів від моменту їх інвестування в проект (теперішнього моменту), тим нижча «цінність» грошових коштів. Значення коефіці­єнта дисконтування для заданого інтервалу (періоду) реалізації про­екту визначається вибраним значенням норми дисконтування.

Норма дисконтування (ставка дисконту) розглядається в загаль­ному вигляді як норма прибутку на вкладений капітал, тобто як від­соток прибутку, який інвестор або підприємство хоче отримати, в результаті реалізації проекту. Якщо норма дисконтування відобра­жає інтереси иідприємства-ініціатора проекту, вона приймається на рівні середньої норми прибутку для підприємства. При врахуванні інтересів іншого підприємства, яке вклало гроші в проект, норма дис­контування розглядається на рівні ставки банківського депозиту; для банків, які надали кредит для реалізації проекту, - на рівні ставки міжбанківського відсотку тощо.

Щоб отримати величину чистого доходу підприємства з урахуван­ням майбутнього зниження «цінності» грошей (чистого дисконтова­ного доходу), необхідно визначити дисконтовані капітальні вкладення (розраховуються шляхом множення капітальних вкладень у проект, представлених у колонці 2 табл. 11.4, на коефіцієнт дисконтування, на­ведений у колонці 2 табл. 11.5; результати розрахунків записуються в колонці 3 табл. 11.5), дисконтовані поточні витрати підприємства (ви­значаються аналогічно дисконтованим капітальним вкладенням, запи­суються в колонці 4 табл. 11.5) і дисконтовані надходження (колонка 5 табл. 11.5). В результаті вирахування з дисконтованих надходжень суми дисконтованих поточних витрат і дисконтованих капітальних вкладень отримуємо чистий дисконтований дохід від проекту (колон­ка 6 табл. 11.5).

Таблиця 11.5

Визначення чистого дисконтованого доходу(при нормі дисконтування 25%)

Номер

Часового

Інтервалу

Коефі­

Цієнт

Дисконту­

Вання

Дисконто­

Вані

Капітальні

Вкладення

Дискон­

Товані

Поточні

Витрати

Дисконто­вані над­ходження

Чистий

Дисконто­

Ваний

Дохід

1

2

3

4 = гр. З х гр.2

5 = гр.4 х гр..2

6 = гр.5 - (гр. З + гр.4)

0

1

120

0

-120,00

1

0,8

80,00

104,00

24,00

2

0,64

70,40

96,00

25,60

3

0,512

56,32

76,80

20,48

4

0,41

45,10

61,50

16,40

Всього

120

251,82

338,3

-33,52

У формалізованому вигляді розрахунок чистого дисконтованого доходу ( ЧДД) можна подати у вигляді:

ЧФТ = £&-з, К

Ол/> г=і г=і

Де - надходження від реалізації проекту;3( - поточні витрати на реалізацію проекту; 0ґ( - коефіцієнт дисконтування; К{, - капітальні вкладення в проект; £ - номер тимчасового інтервалу реалізації про­екту; Т - термін реалізації проекту (в тимчасових інтервалах).

Критерій ефективності інвестиційного проекту виражається та­ким чином: ЧДД > 0. Позитивне значення чистого дисконтованого доходу говорить про те, що проект ефективний і може приносити прибуток у встановленому обсязі. Негативна величина чистого дис­контованого доходу (як у прикладі, табл. 11.5) свідчить про неефек­тивність проекту (тобто при заданій нормі прибутку проект прино­сить збитки підприємству і/або його інвесторам).

Індекс доходноспгі (ІД) проекту дає змогу визначити, чи зможе поточний дохід від проекту покрити капітальні вкладення в нього. Він розраховується за формулою:

ХФ-зК

Щ=±^-т----------------- •

У нашому прикладі

ІД= (338,3 - 251,82)/120 = 86,48/120 = 0,72.

Ефективним вважається проект, індекс доходності якого вищий за одиницю, тобто сума дисконтованих поточних доходів за про­ектом перевищує величину дисконтованих капітальних вкладень. Проект, що розглядається нами, неефективний, оскільки індекс до­ходності менший одиниці від 0,72.

Внутрішня норма доходності (ВНД) - це та норма (ставка) дис­конту, при якій величина доходів від поточної діяльності підпри­ємства в процесі реалізації рівна наведеним (дисконтним) капі­тальним вкладенням. Внутрішня норма доходності визначається розв’язуванням такого рівняння:

_г=і_______ г=___

(1 - ЕВН У “(1 - ЕШ У'

Де Е - внутрішня норма доходності проекту, яку необхідно ви­значити.

Внутрішня норма доходності характеризує максимальну від­дачу, яку можна отримати від проекту, тобто ту норму прибутку на вкладений капітал, за якої чистий дисконтований дохід рівний

207

Нулю. При цьому внутрішня норма доходності є гранично допус­тимою вартістю грошових коштів (величину відсоткової ставки за кредитом, розмір дивідендів за акціями, які емітуються, тощо), які можуть залучатися для фінансування проекту. Практично підраху­нок величини ВНД проводиться методом послідовного наближення за допомогою програмних засобів типу електронних таблиць. При­клад розрахунку ВНД методом послідовного наближення подано в табл. 11.6, у якій використано дані табл. 11.4 і 11.5.

Термін окупності інвестицій (Т ) — це мінімальний часовий про­міжок, який вимірюється в місяцях, кварталах або роках, починаю­чи з якого первинні вкладення й інші витрати, пов’язані з реалізаці­єю інвестиційного проекту, покриваються сумарними результатами від його здійснення. Рекомендується визначати термін окупності з використанням дисконтування.

Поряд з розглянутими показниками можливе використання й інших: точки беззбитковості, норми прибутку, капіталовіддачі, ін­тегральної ефективності витрат тощо. Застосування цих показни­ків залежить від конкретного проекту й поставлених цілей. Жоден з перерахованих показників не є достатнім для прийняття рішення про ефективність інвестиційного проекту.

Рішення про інвестування засобів у проект повинні ухвалюва­тися з урахуванням значень всіх перерахованих показників у су­купності, а також інтересів усіх учасників інвестиційного проекту. Важливе значення в прийнятті цього рішення повинні відігравати структура й розподіл капіталу в часі.

Таблиця 11.6

Розрахунок внутрішньої норми доходності

Номер

Кроку

Номер дисконту %

Значення чистого дисконтованого доходу, тис. грн.

1

25

-33,52

5

12,31

Значить, ВНД знаходиться між 5 і 25%

2

10

-2,30

Значить, ВНД знаходиться між 5 і 10%

3

9,15

0,00

Значить, ВНД дорівнює 9,15%