Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінювання економічної ефективності нововведень

Нововведення - втілення нових форм організації праці та управ­ління, які охоплюють не тільки окреме підприємство, й їхню сукуп­ність, галузь. Ці заходи потребують інвестування значних коштів, тому важливо оцінювати економічну ефективність нововведень, зо­крема впровадження нової техніки.

У сучасних умовах високих цін на нову техніку (новою вважаєть­ся техніка, яка відповідає кращим світовим зразкам, експлуатується не більше трьох років і на яку припадає найбільша частка на світово­му ринку аналогічної продукції) ефективність її використання по­винна оцінюватися задовго до моменту її придбання та експлуатації. Тим більше, що в практиці господарювання відомо чимало випадків, коли марно витрачались значні фінансові кошти на придбання но­вої техніки, яка не давала підприємству нічого, крім збитків.

Перш ніж приступити до оцінювання ефективності нових рішень, слід зупинитись на ключових моментах - ефекті та ефективності.

Ефект - це результат від будь-якого заходу (в нашому випадку— впровадження нової техніки):

• підвищення якості продукції;

• скорочення часу виробництва й обігу;

• вивільнення ресурсів тощо.

Найчастіше величину економічного ефекту оцінюють певною грошовою сумою. Ефект може бути позитивним (економія) і нега­тивним (збитки).

Ефективність - це відносна величина, яка характеризує резуль­тативність будь-яких затрат. її визначають зіставленням ефекту й затрат на його досягнення.

Показниками економічної ефективності нововведень є:

Економічний ефект на витратах на виробництво;

Ев = Ца~Цн

Де ЦА, Цн - ціна аналога і нової техніки відповідно. річний економічний ефект від поліпшення і-го експлуатаційного параметра нової техніки:

Е = В — В,

Рг гА гЬГ

Де В. Л, В. н - річні витрати на г-тий експлуатаційний параметр (амортизацію, ремонт, енергію, матеріали, заробітну плату тощо) для аналога і нової техніки відповідно;

Термін окупності додаткових витрат на впровадження нової техніки:

Т =)Е^

Е РІЧ

Де Ед - економічний ефект на витратах на виробництво; Ееріч - річний економічний ефект на витратах експлуатації;

Річний економічний ефект у випадку підвищення продуктивності нової техніки:

( П ^ 3А - — - Зн

ПА

Г

ПР

Пн

Оцінювання економічної ефективності нововведень

Де 3А, Зн - витрати на випуск одиниці продукції за допомогою аналога і нової техніки відповідно; ПА, Пн - продуктивність ана­логічної й нової техніки відповідно; - коефіцієнт, який враховує збільшення продуктивності;

Умовно-річна економія від впровадження організаційних нововведень: Еуі,= (С,-С2).М2, де С1У С2 - собівартість одиниці продукції при старій і новій орга­нізації виробництва відповідно; И2 - річний обсяг випуску продук­ції при новій організації виробництва. економія до кінця року:

А)Е№=(С1-С2)-М2~-

Б) £Кр = Еур ■—,

Де С1У С2 - собівартість одиниці продукції при старій і новій орга­нізації виробництва відповідно; И2 - річний обсяг випуску продукції при новій організації виробництва; К - кількість місяців з моменту впровадження нововведення до кінця року.