Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінювання фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства — це здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися, зберігаючи рівно­вагу своїх активів та пасивів у мінливому внутрішньому та зов­нішньому середовищі, що гарантує його прибутковість, постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість.

Виходячи із визначення поняття «фінансова стійкість» її оці­нювання має включати аналіз пасивів підприємства, джерел фі­нансування основних видів активів і маневреності. Тому основ­ними методами аналізу фінансової стійкості є: оцінюван­ня джерел фінансування запасів; коефіцієнтний аналіз структури джерел фінансування; оцінювання власного оборотного капіталу й маневреності. Крім того, для поглибленого оцінювання фінансової стійкості використовують підходи маржинального аналізу та ви­значають зону безпеки й запас фінансової міцності. Також аналіз поглиблюється оцінюванням покриття.

Аналіз джерел фінансування запасів передбачає іден­тифікацію типу фінансової стійкості, враховуючи, за рахунок яких коштів фінансуються усі запаси підприємства. Порядок оцінювання ґрунтується на визначення вартості запасів (ви­робничих запасів, незавершеного виробництва, запасів готової продукції й товарів та тварин на вирощуванні й відгодівлі) і порівнянні цієї вартості з наявними основними джерелами фі­нансування.

Першим з таких основних джерел є чистий робочий капітал, який визначають як різницю між власним капіталом та вартістю необоротних активів. Якщо чистого робочого капіталу вистачає на А повне фінансування запасів, фінансову стійкість ідентифіку - ^

•"ЗР* •ТР* •ТР* *ТР* *"ЗР* »тр* •тр**тр» *тр» *Х* *ТР* •'X“* *ТР* *тр* *тр* *тг* *ТР*
ють як абсолютну. При цьому мають бути дотримані умови такої нерівності:

Капітал6 - необ? рІтних > ВаРісТь. капітал акт^вів запасів

У разі, коли чистого робочого капіталу не вистачає для попов­нення запасів, визначають можливість фінансування їх за раху­нок власного оборотного капіталу. У такому разі аналізують не­рівність:

♦ Д=Г - неЙо^х 2 Варість Каштал Кошти Активів запасш

Якщо нерівність дотримано і власного оборотного капіталу ви­стачає на фінансування запасів, фінансову стійкість ідентифі­кують як відносну. В інших випадках досліджують нерівність ти­пу:

•п „ Довготермінові тг

Власнии “ П03И40ВІ + Короткотермінові

Капітал кредити банків

КОШІ а

Вартість - г,

- необоротних > Вартість

Активів запасів

У цьому разі фінансову стійкість ідентифікують як недо­статню (нестійкий фінансовий стан).

Якщо попередня нерівність не виконується, основних джерел фінансування (власного капіталу, довготермінових позик й корот­котермінових кредитів банків за вирахуванням вартості необорот­них активів) не вистачає на фінансування запасів, фінансова стійкість ідентифікується як кризова й характеризується такою нерівністю:

Власний ДОпо°зичРкТвНіОШ + Короткотермінові

Капітал гтігітт кредити банків

Розділ 14

подпись: розділ 14Киїїіти

- необоротних < Вартість запасів

Активів

подпись: ❖Приклад аналізу джерел фінансування запасів за умовними даними по підприємству наведено в табл. 14.7.

| Показник

Джерело фінансуван­ня запасів

Вартість

Запасів

" ■ .і

Надлишок (+), нестача (-) джерел

На 1 січня:

Власні кошти

337

824

-487

Довготермінові пасиви

603

824

-221

Основні джерела

711

824

-113

На 1 квітня:

Власні кошти

277

858

-581

Довготермінові пасиви

470

858

-388

Основні джерела

578

858

-280

На 1 липня:

Власні кошти

299

918

-619

Довготермінові пасиви

492

918

-426

Основні джерела

564

918

-354

На 1 жовтня:

Власні кошти

384

1041

-657

Довготермінові пасиви

512

1041

-529

Основні джерела

584

1041

-457

На 1 січня наступного року:

Власні кошти

373

1059

-686

1 довготермінові пасиви

501

1059

-558

Основні джерела

542

1059

-517

Як видно з даних табл. 14.7, в усіх досліджуваних періодах фі­нансову стійкість підприємства ідентифіковано як кризову. Криза поглиблюється в динаміці. Так, якщо на 1 січня нестача основних джерел фінансування запасів становила 113 тис. грн, то на 1 квіт­ня — 280, а на початок наступного року — 518 тис. грн.

Аналіз структури пасивів в оцінюванні фінансової стійко­сті включає такі основні показники:

Коефіцієнт

Автономії

подпись: коефіцієнт
автономії
Власний капітал _ Валюта балансу ’

Коефіцієнт

Заборгованості

подпись: коефіцієнт
заборгованості

Коефіцієнт

Фінансової

Залежності

подпись: коефіцієнт
фінансової
залежності
Позичковий капітал Сума пасивів

Коефіцієнт фінансового = лівериджу

подпись: коефіцієнт фінансового = лівериджуСума пасивів Власний капітал1

подпись: ❖
❖
Позичковий капітал _ Власний капітал

Власний оборотний капітал

Маневреність

Власного

Капіталу

подпись: маневреність
власного
капіталу
Власний капітал

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Його оптимальне значення становить 0,5 і більше. Коефіцієнт позитивно оцінюють за зрос­тання в динаміці.

Оптимальне значення коефіцієнта заборгованості становить 0,5 і менше, а коефіцієнта фінансової залежності — 2 і менше. Пози­тивно оцінюють зниження в динаміці двох з останніх зазначених показників, що свідчить про зміцнення фінансової стійкості.

Коефіцієнт фінансового лівериджу вивчають з метою визна­чення ефекту фінансового важеля й використовують для оціню­вання фінансової стійкості здебільшого як інформаційний.

В оцінюванні фінансової стійкості важлива роль належить ана­лізу власного оборотного капіталу та маневреності. При цьому аналізують як усі наведені вище показники маневреності, так і маневреності власного капіталу. Позитивним є підвищення рівня маневреності.

Розділ 14

подпись: розділ 14Результати оцінювання фінансової стійкості підприємства за умовними даними наведено в табл. 14.8.

Таблиця 14.8. Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства (дані умовні)

Значення показника станом на початок

Показник

Січня

Квітня

Липня

Жовтня

Січня

Наступ­

Ного

Року

Коефіцієнт автономії

0,55

0,50

0,48

0,47

0,44

Коефіцієнт заборго­ваності

0,45

0,50

0,52

0,53

0,56

Коефіцієнт фінансо­вої залежності

1,81

1,98

2,08

2,14

2,26

Коефіцієнт фінансо­вого лівериджу

0,81

0,98

1,08

1,14

1,26

Маневреність влас­ного капіталу

0,63

0,54

0,56

0,54

0,55

Отже, фінансова стійкість підприємства, що аналізується, погір­шується у динаміці, а в II - III кварталах значення показників не... відповідали їхнім нормативам. Це підтверджують раніше зроблені... висновки щодо нестійкого фінансового стану підприємства й по - глиблення кризових явищ у динаміці.

••’У4* •"Зр* ♦**ЗР* •''Зр* •"'ЗР* »"зр* ••'ЗР* •"ЗР* •’’ЗР* •''ЗР* •’’ЗР* •''ЗР* ••’зр* *Тр* '•Тр* *-*зр* •■«зр* •‘■’Зр* •■'зр*

На наступному етапі оцінюють результативність роботи під­приємства, ефективність та інтенсивність використання його капі­талу. При цьому враховують, що ефективність використання капіталу характеризується його дохідністю (рентабельністю), а інтенсивність — оборотністю.

У фінансовому аналізі рентабельність визначають, виходячи з таких трьох основних аспектів: рентабельність виробничої діяль­ності, рентабельність збутової діяльності та рентабельність капі­талу.

Економічна ефективність малого і середнього бізнесу на селі та її оцінювання

подпись: економічна ефективність малого і середнього бізнесу на селі та її оцінюванняДо основних показників оцінювання ефективності вироб­ничої діяльності належать:

Рентабельність операційної = діяльності

Операційний прибуток _

Операційні витрати

Продуктивність _ праці

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

Фонд оплати праці ’

Капіталовіддача по основних = засобах

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

Середня вартість основних засобів за період

Рентабельність основних засобів

подпись: рентабельність основних засобівЧистий

Прибуток

Середня вартість основних засобів за період

Валовий

Прибуток

подпись: валовий
прибуток
Основними показниками, що характеризують ефективність збутової діяльності, є:

Валова

Виручка від реалізації ’ продукції (товарів, робіт, послуг)

подпись: виручка від реалізації ’ продукції (товарів, робіт, послуг)Рентабельність

Продажу

»у* «ку* •Тґ'* •-зр* »X* •''5*'* •тг4 •’V* •-у«*

Операційний ____ Прибуток

Операційна

Рентабельність

Продажу

Чиста

Рентабельність

Продажу

подпись: операційна
рентабельність
продажу
чиста
рентабельність
продажу
Виручка від реалізації ’ продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий

Прибуток

Виручка від реалізації' продукції (товарів, робіт, послуг)

Наведені вище показники позитивно оцінюють за зростання в динаміці й порівняно з їх значеннями по галузі, району, підпри - ємствах-конкурентах тощо.

Ефективність використання капіталу оцінюють такими показниками:

Рентабельність

Активів

подпись: рентабельність
активів
Прибуток

Середня вартість ’ активів за період

Рентабельність Чистий прибуток власного

Капіталу Середня вартість

Власного капіталу за період

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Нерозподілений

Прибуток

Середній розмір власного капіталу за період

Розділ 14

подпись: розділ 14Зміни рентабельності активів та власного капіталу вважають позитивними у разі зростання значень показників у динаміці та порівняно із середньою дохідністю капіталу на ринку, банківсь­кими відсотками, в галузі або по аналогічних підприємствах.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання свідчить про част­ку й важливість нерозподіленого прибутку для формування влас­ного капіталу підприємства та здатність підприємства розвивати- ф ся за рахунок власних фінансових джерел.

* Приклад оцінювання рентабельності діяльності, продажу і ка-

* піталу підприємства наведено в табл. 14.9.

Показник

Кваї

Зтал

Всього

І

II

III

IV

За рік

Рентабельність операційної діяльності, %

30,10

25,52

22,51

10,13

22,67

Продуктивність праці, грн

6,63

7,34

8,46

8,52

7,51

Капіталовіддача (по основ­них засобах), грн

2,06

1,94

1,69

1,45

6,79

Рентабельність основних засобів, %

27,52

22,09

16,01

6,49

69,07

Валова рентабельність продажу, %

27,80

27,01

27,45

20,33

26,01

Операційна рентабельність продажу, %

19,22

16,85

15,18

7,77

15,37

Чиста рентабельність про­дажу, %

13,36

11,40

9,49

4,46

10,17

Рентабельність активів, %

9,33

6,76

4,75

2,06

21,78

Рентабельність власного капіталу, %

13,41

10,53

7,16

2,91

32,71

Коефіцієнт стійкості еко­номічного зростання

0,005

0,005

0,054

0,015

0,077

Отже, основною причиною й одночасно наслідком погіршення фінансового стану підприємства, що аналізується, стало зниження ефективності його діяльності. Про це свідчать погіршення резуль­татів господарювання, зниження ефективності виробничої та збу­тової діяльності та рентабельності капіталу.