Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінювання інвестиційної привабливості та аитикризових заходів підприємства

Враховуючи, що аналіз фінансового стану може бути внут­рішнім і зовнішнім, його результати також мають аналогічні на­прями використання. Результати зовнішнього аналізу викорис­товують зовнішні суб’єкти під час визначення інвестиційної привабливості підприємства та його кредитоспроможності у процесі прийняття рішень щодо залучення додаткових джерел фінансування. За внутрішнього аналізу результати оцінювання сприяють поліпшенню управління підприємством з метою під­вищення ефективності його діяльності та запобігання кризовим явищам. Основні аспекти практичного використання результатів оцінювання фінансового стану в зовнішньому й внутрішньому аналізах такі.

Під поняттям оцінка інвестиційної привабливості підприєм­ства слід розуміти сукупність переваг та недоліків суб’єкта госпо­дарювання, що безпосередньо або опосередковано впливають на ефективність інвестування. Зазначена сукупність формується як за рахунок внутрішніх, так і зовнішніх чинників і включає фінан­сово-економічні, виробничо-технічні, правові й соціальні показни­ки діяльності підприємства.

Оцінювання інвестиційної привабливості аграрного під­приємства передбачає:

♦ визначення порядку послідовного й деталізованого аналізу фінансового стану аграрних підприємств;

♦ встановлення нормативних значень основних коефіцієнтів фінансового аналізу;

♦ здійснення рейтингового оцінювання інвестиційної приваб­ливості підприємств.

Завданнями такого оцінювання є:

1)

Розділ 14

подпись: розділ 14Всебічний аналіз стану та результатів діяльності підприєм­ства;

2) визначення тенденцій розвитку виробничих та фінансових процесів;

3) виявлення причин негативних процесів та їх динаміки;

4) формування системи висновків і пропозицій для розроблен-

* ня комплексу санаційних заходів і залучення інвестиційних ре-

* сурсів у підприємство.

*

•-уч» «**у •"Зр* •"'^р» »-у »-у жу —«У *>-учі »«у •»'ЗР* *"ЗР* •'’ЗрЖ'Ж'Гуч* »-у •'У*

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства передбачає такі основні етапи:

♦ загальна характеристика підприємства;

♦ оцінювання майнового стану;

♦ аналіз ліквідності й платоспроможності;

♦ аналіз фінансової стійкості; оцінювання рентабельності;

♦ оцінювання ділової активності; аналіз нефінансових складо­вих характеристики підприємства (імідж, підготовка керівників й фахівців, положення підприємства на ринку, тип маркетингової стратегії, технічна й технологічна забезпеченість тощо);

♦ узагальнююча, зокрема рейтингова, оцінка.

За результатами оцінювання інвестиційної привабливості:

1)встановлюють привабливість підприємства для потенційних інвесторів;

2) визначають форму залучення інвестицій;

3) оцінюють обсяги необхідних ресурсів;

4) розробляють основний комплекс заходів, що потребують фі­нансування.

Оцінювання інвестиційної привабливості здебільшого прово­диться підприємством і його потенційними прямими інвесторами.

Крім того, кредитоспроможність підприємства оціню­ється його кредиторами у разі прийняття рішення щодо умов на­дання кредитних ресурсів. Кредитоспроможність є здатністю по­зичальника повністю і вчасно повернути кредит і сплатити відсот­ки за користування кредитними засобами.

Основною метою оцінювання кредитоспроможності є отриман­ня якісної і максимально повної оцінки господарсько-фінансової діяльності позичальника, його платоспроможності й креди­тоспроможності. У процесі оцінювання аналізують основні фі­нансові показники, додаткові суб’єктивні критерії, нефінансові складові, узагальнюючий показник і рейтинговий клас пози­чальника.

Для внутрішніх потреб підприємства результати оцінок вико­ристовують з метою виявлення кризових явищ. За своєю приро­дою фінансова криза є таким станом підприємства, за якого воно не спроможне нормально функціонувати. Загальну фінансова кризу поділяють на кризу ліквідності, платоспроможності, фінан­сової стійкості, прибутковості та активності. Якість та характер динаміки основних показників оцінювання фінансового стану під­приємства є індикаторами уповільнення або нарощування темпів розвитку фінансової кризи. У практичній діяльності менеджменту підприємства насамперед необхідно налагодити роботу щодо оці­нювання таких індикаторів, забезпечити комплексність аналізу, послідовність реалізації розрахункових процедур, системність до - ‘ сліджень, своєчасність і постійність аналізу. Лише так можна за - ^

•■«р» •**у *^Р* «Ку •''Зр* »-у *-*Зр* »У» •»'Зр* »у »»у »»у «Ку »-Зр» »-»У »-Зр» *^р» •■'5Р»
безпечити стійкий фінансовий стан та високу ефективність під­приємницької діяльності в малому, середньому та великому бізне­сі на селі.

[1]Т* “Т* *ТГ* *ТГ* *Т* •X* *т* *т* *т* 95

[2] Схарактеризуйте приватну, державну та комунальну власність. 2. Яке місце посідає приватна власність у виробництві сільськогосподарської про­дукції? 3. Розкрийте вимоги до подальшої трансформації сільськогосподарсь­ких підприємств. 4. Які перспективні форми сучасних сільськогосподарських підприємств? 5. Опишіть організаційно-економічні чинники підвищення ефек­тивності функціонування агроформувань, створених на принципах поєднання власності та колективної організації праці, в. Назвіть чинники спеціалізації та оптимального об’єднання галузей у посиленні підприємницької діяльності агроформувань. 7. Які принципи кооперації та інтеграції використовуються сучасними сільськогосподарськими підприємствами? 8. Чим зумовлена об’єктивна потреба у розробленні та впровадженні комерційного розрахунку, які його складові? 9. Розкрийте організаційні та правові аспекти відносин орендарів і орендодавців. 10. Схарактеризуйте оренду як чинник посилення підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств і фермерів.

[3] система контролю якості.

* Якість-репутація фірми тощо.

Приклад 2. Конкретні завдання можуть бути такими:

• виробництво: встановити нове обладнання в цеху №__ ;

•маркетинг: щороку пропонувати на ринок новий товар; збільшити обсяг продажу на 5 %; розширити кількість споживачів на 10 %;

• фінанси: збільшити рентабельність з 10 до 12 % на кінець року;

[4] Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважають суму, фак­тично отриману суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

[5] У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалі­зації вважають різницю між сумою, отриманого від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Дата подання розрахунку 6 квітня 2006 року

Керівник суб’єкта малого підприємництва Леиева О. В. Дерева О. В. М. П.

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Головний бухгалтер Омельченко P. M. Омельченко P. M.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

[6]И’ЗР* •"ЗР* •^зр* •’•х*'* **ТР* •’"У'* •"ЗР* *”ТР* •’•’Зр* •'’Зр» *"ТР* ’►'ЗР* •■'ЗР* •"‘ЗР* •■'У'* •"ТР* •"'ЗР* •-'ЗР* *^ЗР* •’"ЗР*

[7] купити по одній акції кожного типу.

Розглянемо ці альтернативи докладніше.

Якщо інвестор купив дві акцій банку, то з огляду на те, що ймовір­ність сприятливої кон’юнктури в банківській справі дорівнює 50 %, він заробить 8 грн (2 • 4). А якщо ні (несприятлива кон’юнктура), то він отримає 4 грн (2 ■ 2). Аналогічні міркування справедливі і для варіанта купівлі двох акцій нафтової компанії. В обох випадках середній дохід становитиме 6 грн. При цьому ймовірності отримання максимального (8 гри) і мінімального (4 грн) до­ходів будуть однаковими (0,5).

Можливі варіанти віддачі в разі реалізації третьої альтерна­тиви подано в табл. 13.7.

Кожна з комбінацій, наведе­них у табл. 13.7, однаково ймовір­на. Ймовірність того, що несприят­лива кон’юнктура складеться в обох галузях одночасно, становить 25 %, ймовірність піднесення в одній галузі і, одночасно, спаду в іншій — 50 %. Імовірність сприят­ливої кон’юнктури одночасно в обох галузях становить 25 %. Тобто шанси заробити 4 або 8 грн однако­ві — 25 %, а 6 грн — 50 %. Середній дохід дорівнює 6 грн, тобто він та­кий самий, що й у разі вкладення всіх коштів у нафтовидобуток або в банківську справу, проте ризик при цьому нижчий, тому що ймовір­ність мінімального доходу знизилася до 25 %.

___________________________________________________