Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінювання здатності йти на ризик

Бізнес нагадує азартну гру, тому будь-який підприємець під час прийняття різних управлінських рішень (вибір сфери бізнесу, конкретного проекту, розподілення матеріальних, сировинних, фінансових та інших ресурсів, визначення місця розташування підприємства, цільового ринку, купівлі цінних паперів тощо) ри­зикує. За американськими стандартами, всіх людей поділяють на дві категорії: ризикових і більш обережних, які приймають рішен­ня з мінімальними шансами на ризик. Важливо знати, до якої ка­тегорії ви належите (табл. 6.1).

Позитивна

Бал

Риса

4

3

2

1

Ініціатива

Шукає додат­кову роботу

Винахідли­вий, тяму­щий під час виконання завдань

Виконує необхідний обсяг роботи без вказівок керівництва

Безініціатив­ний і чекає вказівок

Стосунки 3

Позитивне,

Привітний у

Іноді з ними

Сварливий і

Іншими

Ириязне ста­

Поведінці,

Важко пра­

Некомуніка­

1 ЛЮДЬМИ

Влення до людей

ВВ1ЧЛИВИИ

Цювати

Бельний

Лідерство

Сильний, викликає довіру і впе­вненість

Уміло від­дає ефек­тивні нака­зи

Провідний

Ведений

Відповіда­

Відповідає

Погоджуєть­

Неохоче

Ухиляється

Льність

Повністю за поставлене

Ся без супе­речок з до­

Погоджуєть­ся з вико­

Від будь- яких дору­

Доручення

Рученням

Нанням до­ручення, протестує

Чень

Організа­

Дуже здіб-

Здібний

Середні ор­

Поганий

Торські здіб­ності

Нии у пере­конанні лю­дей, логічно мислить

Організатор

Ганізаторсь­кі здібності

Організатор

Рішучість

Швидкий і точний

Обґрунтова­ний і обере­жний, обач­ливий

Швидкий, проте часто помиляється

Сумнівний і “

І Завзятість,

Цілеспрямо­

Постійно

Середній

Майже ні­

1 наполегли-

Ваний, його

Докладає

Рівень на­

Якої рішучо - 1

I вість

Нелегко збен­тежити труд­нощами

Зусилля

Полегливос­ті й рішучо­сті

. |

Таблиця 6.1. Тест на визначення рис підприємця

Особисті якості підприємця та культура бізнесу

Ризик — це невизначеність в отриманні доходу взагалі або та­кого розміру доходу від інвестицій, на який розраховує під - * приємець.

Ось чому під час обчислення очікуваного доходу підприємни­цької структури й оцінювання її активів враховують (страхують) ризик.

Ще в 50-ті роки в СИГА Маркевич, Шарп та інші вчені вивчали ризик у бізнесі, особливо в разі обігу цінних паперів (ЦП).

Теорія раціонального портфеля Маркевича (розвив Шарп) на­голошує, що на фінансовому ринку перебуває в обігу єдиний вид ЦП, який без ризику приносить інвестору дохід, рівень якого ві­домий. Такими ЦП є державні облігації, дохід яких фіксований і гарантується доходами державного бюджету.

Щодо обігу ЦП, то розрізняють ризик систематичний і несисте­матичний. Систематичний ризик становить частину загального ризику, що залежить від загального стану економіки (рівня ін­фляції, стабільності грошової одиниці, зовнішньої торгівлі тощо), а несистематичний — це ризик для певного інвестора в ЦП.

Велике значення в підприємництві має облік ризику під час організації нового бізнесу. В умовах повної самостійності та еко­номічної незалежності підприємець бере на себе весь ризик, будь-яка помилка у визначенні виду прибутку і обсягів його ви­робництва, ціни на нього або неправильне управлінське рішення можуть закінчитися крахом. У підприємництві можуть бути різні види ризику, про які обов’язково слід дізнатися, перш ніж від­кривати якусь справу. Знаючи про ризик, підприємці на відміну від наших комерсантів досить зважено і відповідально прийма­ють рішення.

Кожний підприємець має знати, до якої категорії людей він належить: до людей з підвищеним рівнем бажання йти на ризи­ковані проекти або ж займатися бізнесом з незначним рівнем ри­зику.

Про творчість та ініціативу. Комерційний менталітет, умін­ня розпоряджатися фінансами та відкривати свою справу — це ініціатива, щирість і чесність, позитивне і дружнє ставлення до інших людей, здатність керувати людьми, почуття відповідаль­ності, добрі організаторські здібності, рішучість, наполегливість у досягненні мети, сила волі, творче начало, вміння швидко і стисло аналізувати інформацію, комунікабельність, готовність йти на виправданий ризик, працездатність і міцне здоров’я. Ко­мерційний і фінансовий склад розуму — невід’ємні риси для під­приємця.

Чи можете ви стати підприємцем? Для того щоб визначити, 40 чи є ви тим типом людини, яка може бути керівником коопєрати - •£ ву, госпрозрахункової фірми, фермером чи мати приватну справу, ^ слід об’єктивно оцінити всі свої сильні і слабкі особливості. При, цьому варто бути чесним, оскільки помилки, необ’єктивність або

* завищення під час оцінювання якостей можуть мати несприятливі 'л наслідки для всієї майбутньої справи. У розвинених країнах вико-

•"ЗР* •‘■‘ЗГ** •'"У'* •ТГ4 •ТГ* •"ЗГ** •'ТГ'* •"’ЗГ** •'"ЗР* •"ЗГ** *ТГ* •ТГ4 •ТГ4* •'ТГ’* •'ТР*

Ристовують багато тестів, які допомагають визначити, чи здатна людина самостійно вести бізнес. Система оцінок за підсумками обраного тесту має дати загальне уявлення про потенціал май­бутнього підприємця.

Як користуватися тестом? Спочатку уявіть ваші власні оцінки у відповідних клітинках, потім, рухаючись зліва праворуч, відмітьте значення в балах кожної колонки (4, 3, 2, 1). Після підрахування вашого потенціалу володіння й управління власного справою мо­же бути така оцінка: відмінна (25 - 28), дуже добра (21 - 24), добра (17-20), середня (13-16), погана (12 і нижче). Якщо у людини виявляються деякі слабкості, але зберігається велике бажання мати свою справу і стати підприємцем, то за американськими ка­нонами підприємництва це бажання цілком здійсненне. Для цьо­го потрібно підібрати таку команду зі своїх партнерів, які б ком­пенсували його вади. Наприклад, у кандидата в бізнесмени не дуже високі оцінки в колонках «організаторські здібності» і «сто­сунки з іншими людьми», тобто він не дружелюбний щодо інших. Отже, в його команді має бути працівник з відповідними сильни­ми рисами, що важливо для впливу на самого підприємця, а та­кож на ефективні дії всієї команди (див. табл. 6.1).

Розглянемо такі важливі якості, як концептуальне розуміння інформації, творчий підхід до бізнесу, ініціатива і натхнення.

Великого значення в сучасному підприємництві набуває вдос­коналення управління. В умовах інформаційних потоків людині важко керувати інформацією, відрізняти основні інформаційні блоки від побічних. Тому підприємець має оволодіти інформа­ційною культурою, що в наших умовах ще досить складно. В під­приємництві важливо не тільки знати і розуміти цифри, факти і події, для чого дедалі ширше використовують комп’ютери або різного роду досьє, а й уміти коротко і зрозуміло, концептуально правильно викласти складні й великі проблеми. К. Рендолл за­значав, що підприємець має чітко викладати свої думки. Він на­голошував, що багато талановитих людей потерпіли поразку в бізнесі, бо не змогли донести свої ідеї до свідомості людей із меншими інтелектуальними даними. Важливо також уміти стис­ло і точно писати і говорити.

Ось приклади деяких понять концептуального викладу ін­формації. Міжнародна торгівля — це вулиця з двостороннім ру­хом. Йдеться про те, що в торгівлі, яку здійснюють між собою держави, вони повинні використовувати однакові можливості для проникнення на ринки партнерів за однакових взаємовигід­них умов.

Кредит шкодить взаємовідносинам. Це означає, що, незважаю­чи на поширення в підприємництві кредитної форми фінансуван­ня, почуття кредитора (що хтось йому постійно винен) і позичаль­ника (що він комусь винен, але поки не може віддати) познача-

Ються на людських відносинах. Уявіть себе в ролі кредитора щодо своїх друзів або родичів і ви зрозумієте зміст короткої фрази «кре­дит псує взаємовідносини».

Бізнесмени відрізняються один від одного національними особ­ливостями, рисами характеру тощо. Проте основне в них спіль­не — це те, що їм усім притаманні ініціатива і натхнення. Особис­та ініціатива має вирішальне значення в підприємництві, оскіль­ки підприємець робить усе, що хоче, без підказок і будь-яких на­казів, тобто робить усе сам. Успіх буде лише тоді, коли ініціатива конструктивна, інакше кажучи, підприємцю потрібно дослідити проблеми, спланувати свої дії, експериментувати і працювати за своїм бізнес-планом. Що ж до натхнення, то (на відміну від мисте­цтва) в підприємництві воно приносить результат, якщо засноване на знаннях.

Історія знає немало прикладів, коли освічені люди в ході ви­падкового спостереження окремих явищ природи приходили до відкриття, які стали основою їх бізнесу, що мало велике значення для розвитку сучасних галузей промисловості. Наприклад, Р. Ди­зель, спостерігаючи використання тубільцями Самоа бамбукових трубок для випускання вогню, дійшов до ідеї дизельного двигуна.

Ч. Гудіар звернув увагу на те, що відбувається з гумою, насиченою сіркою, якщо її залишити біля вогню, і відкрив явище вулканіза­ції, що й сприяло створенню відомої сьогодні в світі фірми з вироб­ництва гуми «Гудіар».

Для того щоб увійти з будь-якою ідеєю в середовище підприєм­ництва, потрібні також знання в галузі фінансів і обліку, розумін­ня законів і звичаїв бізнесу.