Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До компетенції загальних зборів членів кооперативу на­лежить: затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін; прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу; утво­рення органів управління та органів контролю за діяльністю коопера­тиву, інших органів кооперативу; заслуховування звітів його органів управління і органів контролю; затвердження порядку розподілу дохо­ду кооперативу; визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв; визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу; визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю коопе­ративу; затвердження річного звіту і балансу кооперативу; затвер­дження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства; прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном; утворення спеціальних комі­сій із залученням як консультантів найманих працівників; прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об’єднань; прийнят­тя рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу та ін.

Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати пи­тання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.

Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі. Рішення за­гальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про при­йняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах коопера­тиву. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голо­сів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) коопе­ративу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таєм­ним голосуванням. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом коопера­тиву.

Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління коопе­ративу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи коо­перативу. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 чле­нів, обирається лИшЕ голова кооперативу.

Виконавчий орган кооперативу здійснює управління кооперати­вом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень; представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнарод­ними організаціями, юридичними та фізичними особами; укладає уго­ди між кооперативом та іншими особами; діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.

Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на 5 років. Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Ви­конавчий директор не може бути членом кооперативу.

Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирек­цію та виконує функції, делеговані йому правлінням кооперативу. Ви­конавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’ язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.

У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, може утворюватися спостережна рада кооперативу. Спостережна рада здій­снює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.

Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів коопе­ративу на загальних зборах у кількості 3-5 осіб, які працюють на гро­мадських засадах. Спостережна рада підзвітна загальним зборам чле­нів кооперативу. До складу спостережної ради не можуть входити члени правління і члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу. Пов­новаження членів спостережної ради можуть бути достроково припи­нені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперати­ву обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого вхо­дить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.

Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів коо­перативу і обирається на них з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ра­ди. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності коопера­тиву проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу. На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснен­ня посадових осіб кооперативу. Ревізійна комісія (ревізор) складає ви­сновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.