Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО — ПОТУЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Ходаківська, к. е.н., с. н.с.

Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”,

М. Київ

О. В. Бігдан

Національна академія аграрних наук України, м. Київ

У країнах ЄС та у світі в цілому стрімко розвивається органі­чне виробництво, яке спрямоване на поліпшення здоров’я населен­ня шляхом виробництва високоякісного продовольства, сировини та інших продуктів, збереження родючості ґрунтів та навколиш­нього середовища. Нині у світі під органічним виробництвом за­йнято понад 37 млн земель. За останні десять років сертифіковані площі зросли більш, ніж у три рази. Така ж тенденція прослідкову - ється і у країнах ЄС, де сертифіковані площі сільськогосподарсь­ких угідь перевищили 9 млн га, а кількість „органічних” госпо­дарств становить понад 250 тисяч. У 2007 р. за площею земель, за­йнятих під органічним виробництвом, Україна входила у першу десятку країн Європи. Нині, в Україні під органічним виробницт­вом зайнято 270 тис. га угідь та сертифіковано 155 товаровиробни­ків. Переважна більшість українських органічних господарств роз­ташовані в Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закар­патській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомир­ській областях. Вітчизняні органічні господарства дуже відрізня­ються за розміром землекористувань, їх площі можуть налічувати від кількох гектарів сільськогосподарських угідь до десятків тисяч.

Вітчизняний попит на органічну плодоовочеву продукцію головним чином задовольняється дрібними та середніми господар­ствами. Великі сільськогосподарські підприємства в основному спеціалізуються на виробництві зернових, бобових та олійних ку­льтур, орієнтуючись головним чином на експорт своєї продукції до країн ЄС, Північної Америки, в окремих випадках до Японії та кра­їн СНД.

У цьому зв’язку органічне виробництво, особливо органічне овочівництво, садівництво, бджолярство є вагомим потенціалом розвитку малого та середнього підприємництва в аграрній сфері.

Стратегія подальшого розвитку органічного сектору повинна поля­гати, у першу чергу, у задоволенні потреб внутрішнього ринку та нарощуванні експортного потенціалу держави.

За оцінками експертів ринок органічної продукції у світі пос­тійно зростає. Зокрема, у 2004 р. він оцінювався в 25 млрд дол. США, у 2010 р. сягнув 59 млрд. дол. За прогнозами фахівців FiBLE, до 2014 року очікується зростання обсягу світового ринку органічної продукції до $96,5 млрд. За даними Федерації органіч­ного руху України обсяг національного ринку органічної продукції у 2011 р. становив 5,2 млн євро.

Дослідивши основні тенденції розвитку «органічного підпри­ємництва» слід виділили ряд проблем: відсутня нормативно - правова база, що стримує розвиток ринку органічної продукції в Україні, у зв’язку з чим, потребує доопрацювання та прийняття За­кон України «Про органічне виробництво»; нестача кваліфікованих працівників із виробництва органічної продукції, що потребує вве­дення нових спеціальностей у ВУЗах, які б готували спеціалістів по даному питанню; брак технологій з виробництва та переробки ор­ганічної сільськогосподарської продукції рослинництва та тварин­ництва; недостатня поінформованість населення щодо переваг еко­логічної продукції.

Для подальшого розвитку підприємництва, спрямованого на виробництво органічної продукції необхідно: удосконалити існую­чу нормативно-правову базу; розробляти та впроваджувати у виро­бництво інноваційні технології вирощування органічної продукції; організовувати семінари для органічних товаровиробників по обмі­ну досвідом, зауваженнями та пропозиціями; забезпечити підготов­ку фахівців з питань органічного виробництва; запровадити систе­му економічних важелів та стимулів (субсидування фермерів, що переходять на органічне виробництво, а також агровиробників, які вже ним займаються, пільгове оподаткування, пільгове кредиту­вання, державне страхування); сприяти формуванню оптових та роздрібних ринків органічної продукції.