Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

На підставі банківської ліцензії банки мають право здійсню­вати такі банківські операції:

— приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

— відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих раху­нків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

— розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Крім того, банк має право здійснювати такі операції та угоди:

— операції з валютними цінностями;

— емісію власних цінних паперів;

— організацію купівлі та продажу цінних паперів за доручен­ням клієнтів;

— здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (у т. ч. андеррайтинг);

— надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

— придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошо­вій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

— лізинг;

— послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

— випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

— випуск банківських платіжних карток і здійснення опера­цій з використанням цих карток;

— надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

За умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки також мають право здійснювати такі опе­рації:

— здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

— здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іНшОї грошової лотереї;

— перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

— операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з ін­струментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; з фінансовими ф’ючерсами[6] та опціонами[7];

— довірче управління коштами та цінними паперами за дого­ворами з юридичними та фізичними особами;

— депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів влас­ників іменних цінних паперів.

Національний банк України встановлює порядок надання бан­кам дозволу на здійснення операцій. Дозвіл надається, якщо:

— рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України, що підтверджується незалежним аудитором;

— банк не є об’єктом застосування заходів впливу;

— банком поданий план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і цей план схвалений Національним банком України;

— Національний банк України дійшов висновку, що банк має достатні фінансові можливості і відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.

Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавст­вом України. Національний банк України має право встановити спеціальні вимоги, у т. ч. вимоги щодо підвищення рівня регуля­тивного капіталу банку чи інших економічних нормативів, стосо­вно певного виду діяльності.

Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду за своїми операціями.

Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального ви­робництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізич­них осіб в обсягах, що перевищують 5 % капіталу банку.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною варті­стю не більше 25 % капіталу банку. Це обмеження не поширю­ється на:

— приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення бан­ківських функцій;

— майно, яке перейшло банку у власність на підставі реаліза­ції прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;

— майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно має бути відчужено банком протягом од­ного року з моменту набуття права власності на нього.

Для проведення спільного фінансування банки можуть укла­дати угоди про консорціумне кредитування. В межах такої угоди банки-учасники встановлюють умови надання кредиту та призначають банк, відповідальний за виконання угоди. Банки - учасники несуть ризик по наданому кредиту пропорційно до вне­сених у консорціум коштів.

Банк зобов’язаний мати підрозділ, функціями якого є надання кредитів та управління операціями, пов’язаними з кредитуван­ням. Банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цінних паперів. Використання цінних паперів власної емісії для забезпечення кредитів можливе

З дозволу Національного банку України.

Банк зобов’язаний при наданні кредитів дотримуватись основ­них принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредито­спроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, дотримуватись встановлених Національним банком України ви­мог щодо концентрації ризиків.

Банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним за депозитами. Виня­ток можна робити лише у разі, якщо при здійсненні такої опера­ції банк не матиме збитків.

Банк має право видавати бланкові кредити за умов дотриман­ня економічних нормативів. Надання безпроцентних кредитів за­бороняється, за винятком передбачених законом випадків.

У разі несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за його користування банк має право видавати наказ про примусову оплату боргового зобов’язання, якщо це передбачено угодою.

Банки здійснюють прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими акта­ми Національного банку України. Банки мають право здійснюва­ти інвестиції лише на підставі письмового дозволу Національно­го банку України.

Банк має право здійснити інвестицію без письмового дозволу Національного банку України у разі, якщо:

— інвестиція в будь-яку юридичну особу становить не більше ніж 5 % регулятивного капіталу банку;

— юридична особа, в яку здійснюється інвестиція, веде ви­ключно діяльність з надання фінансових послуг;

— регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам для інвестицій, встановленим нормативно-правовими актами На­ціонального банку України.

Порядок інформування про здійснення інвестиції встановлює Національний банк України. Банку забороняється інвестувати кошти в підприємство, установу, статутом яких передбачена пов­на відповідальність його власників.

Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі будь-якого під­приємства, установи не повинна перевищувати 15 % капіталу банку. Сукупні інвестиції банку не повинні перевищувати 60 % розміру капіталу банку. Це обмеження не застосовується у разі, якщо:

— акції та іНшІ цінні папери, придбані банком у зв’язку з реа­лізацією права заставодержателя і банк не утримує їх більше од­ного року;

— банком з метою створення фінансової холдингової групи придбані акції, емітентом яких є інший банк;

— цінні папери перебувають у власності банку не більше од­ного року, який отримав їх у результаті андеррайтингу;

— акції та інші цінні папери придбані банком за рахунок та від імені своїх клієнтів.

Для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та інозем­ній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими норма­тивно-правовими актами Національного банку України. Безготів­кові розрахунки проводяться на підставі розрахункових докумен­тів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інстру­менти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кре­дитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці.

Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахун­кової операції і, зазвичай, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що ціл­ком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого пе­редбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції.

При виконанні розрахункової операції банк зобов’язаний пе­ревірити достовірність та формальну відповідність документа.

Угоди, що здійснюються з пов’язаними з банком особами (далі — пов’язані особи), не можуть передбачати більш сприят­ливі умови, ніж угоди, укладені з іншими особами. Угоди, укла­дені банком із пов’язаними особами на умовах, сприятливіших за звичайні, визнаються судом недійсними з моменту їх укладення. Лов’ язаними особами є: керівники банку; власники істотної участі в банку; близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки будь - якої з цих осіб; афілійовані особи банку, керівники і власники іс­тотної участі в афілійованих особах, а також їх близькі родичі.

Більш сприятливими умовами є:

— прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших клієнтів;

— придбання у пов’язаної особи майна низької якості чи за завищеною ціною;

— здійснення інвестиції в цінні папери пов’язаної особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;

— оплата товарів та послуг пов’язаної особи за цінами, ви­щими, ніж звичайні або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані.

Банк може укладати угоди з пов’язаними особами, які перед­бачають нарахування відсотків та комісійних на здійснення бан­ківських операцій, які менші звичайних, та нарахування відсотків за вкладами і депозитами, які більші звичайних, у разі, якщо при­буток банку дозволяє здійснювати це без шкоди для фінансового розвитку банку.

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для: погашення цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною особою банку; придбання активів пов’язаної особи банку; прид­бання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов’язаною особою банку, за винятком продукції, що виробляється цією осо­бою. Національний банк України може своїм розпорядженням запроваджувати обмеження на суму угод із пов’язаними особами.

Банкам забороняється укладати договори з метою обмеження конкуренції та монополізації умов надання кредитів, інших бан­ківських послуг, встановлення процентних ставок та комісійної винагороди; встановлювати процентні ставки та комісійні вина­городи на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку; вчиняти будь-які дії щодо впровадження у своїй практиці недобросовісної конкуренції.

Факти недобросовісної конкуренції щодо надання банком тих чи інших банківських послуг або здійснення операцій є підста­вою для заборони цьому банку подальшого надання таких послуг або здійснення операцій.