Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Організаційно-підготовчі заходи та підготовка до реєстрації

Створенню підприємства та започаткуванню підприємницької діяльності завжди передують організаційно-підготовчі заходи. Основне завдання цього етапу — підготовити нормативну базу для реєстрації суб’єкта підприємництва та опрацювати загальну модель його діяльності.

До основних організаційно-підготовчих заходів належать:

♦ вироблення підприємницької ідеї (наміру);

♦ експертне оцінювання і самоаналіз підприємницької ідеї;

♦ добір (уявний) складових підприємництва (люди, продукт, ринок, фінанси, партнери тощо);

♦ розроблення засновницьких документів та державна реєстрація;

♦ розроблення бізнес-плану або іншого плану діяльності та спо­собів (варіантів) реалізації їх.

Підприємницька ідея — уявні дії та способи здійснення під­приємництва. Підприємець формує ідею, намір, уявлення про майбутню підприємницьку діяльність.

Для опрацювання підприємницької ідеї найкращим є метод «мозкової атаки», за якого всі думки, навіть, на перший погляд, безглузді та абсурдні, повинні бути вислухані, записані та розгля­нуті, а критика неприпустима. Навіть дуже вдала, на перший по­гляд, ідея має пройти своєрідну експертизу і самооцінку. Адже якщо підприємницька ідея не підтвердиться на практиці, то під­приємець зазнає значних збитків.

Підприємницькі ідеї, за незначним винятком, можна згрупува­ти у певні напрями, зокрема, ідея:

♦ вирішує певну споживчу проблему;

♦ задовольняє потребу клієнта, купівельну тенденцію чи конк­ретний сектор ринку;

♦ додає вартість;

♦ пов’язана із законодавчими змінами;

♦ є результатом удосконалювання підприємцем своїх навичок і ресурсів.

Доволі часто підприємницькі ідеї формуються навколо певного * продукту у формі своєрідного «дерева ідей» (рис. 8.6). Більш склад - *

Ґ------------- -----

Послуги та споживчі властивості

Дистрибуція і додана вартість

1

Виробництво

Рис. 8.6. «Дерево ідей» — схема формування підприємницьких ідей навколо певного продукту підприємництва

Ні ідеї побудовані за принципом синергії. Основу «дерева ідей» формує виробництво продукту (з можливими технологічними змі­нами і модифікованими споживчими властивостями), а «крону» — можливості доданої вартості, дистрибуції та надання додаткових послуг.

Опрацювання та експертне оцінювання підприємниць­кої ідеї можуть бути здійснені:

* на офіційному рівні, із залученням спеціалізованих фірм та експертів;

♦ на рівні внутрішніх дискусій і контактів;

♦ самоосмислення та критичний самоаналіз.

Під час експертизи на цьому етапі мають всіляко заохочувати­ся критика та конструктивізм. Коли підприємницька ідея пройш­ла експертизу та набула певних конкретних обрисів, потрібно ви­значити, якими ресурсами вона реалізовуватиметься на практиці. Йдеться про так званий добір складових підприємництва.

Деякі дослідники вважають, що добір складових доцільно роз­глядати в розрізі таких основних рубрик:

* персонал;

•продукт підприємництва;

♦ середовище;

♦ фінанси.

Добір складових підприємництва (особливо в індивідуаль­ному підприємництві) часто буває підсвідомим, без чіткого усвідом­лення цього процесу. Він передбачає:

♦ оцінювання продукту підприємництва, його характеристик та перспективності;

♦ добір персоналу (включаючи керівніика-менеджера);

*

Розділ 8

подпись: розділ 8Оцінювання реакції середовища на створення підприємства і появи на ринку продукту підприємництва;

•маркетингове оцінювання підприємницького середовища;

•оцінювання власних та залучені« фінансових можливостей;

•вибір організаційної форми підприємства;

•визначення місця локалізації підприємства і його підрозділів;

♦ пробні контакти із замовниками (споживачами), партнерами.

2 *,Т* •Т'* “Х*

Одночасно із добором складових підприємництва здійснюють розроблення й апробацію установчих і реєстраційних документів.

Розроблення установчих документів, на перший погляд, не є відповідальним моментом. Адже в розумінні широкого загалу в документи завжди можна внести зміни, доповнення. Проте це пов’язано із бюрократичними процедурами, інколи досить трива­лими і складними, дезорієнтацією підприємства від конфліктів та Непродуманих записів.________________________________________

Невдало опрацьовані установчі документи можуть ускладнити, а іноді унеможливити діяльність підприємства, зумовити безліч абсолют­но непотрібних проблем, необґрунтованих витрат, більше того — на­віть спричинити ліквідацію підприємства або його банкрутство. Не­вдало опрацьованими документами завжди спробують скористатися несумлінні працівники, конкуренти, любителі легкої наживи.

Зрештою, внесення будь-яких змін до установчих та реєстра­ційних документів потребує певних витрат і чимало часу й енергії.

Особливу увагу необхідно приділити підготовці установчого до­говору та статуту, які є своєрідною «внутрішньою конституцією» юридичної особи.

Для реєстрації необхідно підготовити 5 примірників статуту (власне для реєстрації — 2 оригінали і 1 нотаріально завірену ко­пію) та 3 примірники установчого договору (2 оригінали і 1 копію).

Згідно з Господарським і Цивільним кодексами України юри­дичні особи — підприємці діють на основі установчих документів, які затверджують засновники цих підприємств. Для приватного підприємства таким установчим документом є статут. Відповід­но до ст. 82 Господарського кодексу установчими документами пов­ного і командитного товариства є засновницький договір. Установ­чими документами акціонерного товариства, товариства з обме­женою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальніс - •< тю є також статут. “

Установчі документи оформлюють українською мовою, доклад - я но вивіряють і зхпивають у вигляді окремого зошита. Всі оригіна - § ли та копії повинні мати однакове виконання й оформлення. а

Досить часто засновники нової юридичної особи добре опрацьо - « вують статут, однак поверхово ставляться до підготовки установ - ’£ чого (засновницького) договору. Тим більше, іцо вимоги щодо ста - | туту докладно визначені законодавством, а вимоги щодо установ - и чого договору не деталізовано. Однак установчий договір (угода) £ виконує важливу регулювальну роль, оскільки діє до реєстрації та після зняття з реєстрації підприємства, а також регламентує пи - § тання, які не висвітлюють у статуті. 63

TOC o "1-5" h z У статуті необхідно передбачити такі розділи: *

* Загальні положення. *

* Мета та завдання діяльності. *

•'•учв *у* »у* *-у« *у# •'■у* *у* *у* •тг* •■у* •'У* •’У* •У* •-у» *у* »у* *у* 183

* Функції та види діяльності.

♦Формування та використання коштів і майна підприємства.

♦Управління.

♦Засновники, їхні права та обов’язки.

* Звітність та контроль.

* Створення та використання фондів.

* Виробнича, комерційна та зовнішньоекономічна діяльність.

♦Повноваження трудового колективу.

* Реорганізація і ліквідація.

На особливу увагу в статуті заслуговують такі питання:

* докладний опис власників і засновників із зазначенням їх юридичної адреси або паспортних даних;

* описання можливих видів діяльності, навіть — потенційних. Подальші записи потребуватимуть внесення змін до реєстрацій­них документів;

•описання юридичного статусу підприємства та питань, пов’язаних з реєстрацією прав власності (записи, цінні папери, незалежний реєстратор, емісії тощо);

* поділ майна і активів на власні та у тимчасовому викорис­танні, повноваження щодо набуття або продажу майна, розподіл прибутків і збитків;

♦ докладне описання органів управління та їх компетенції. Компетенції органів управління не повинні дублюватися. Поря­док призначення керівника, бухгалтера. Контрольні або ревізійні органи, права їх та обов’язки;

♦ трудові відносини та їх регламентація, повноваження трудо­вого колективу і ради підприємства, профспілкової організації;

♦ порядок внесення змін до статуту.

Приватні підприємства, в тому числі селянські (фермерські) господарства, можуть не укладати установчий договір.

В установчому договорі необхідно передбачити такі розділи:

1. Предмет угоди засновників:

•Термін дії та мета створення підприємства.

♦ Дочірні підприємства, філії, представництва, участь в об’єднаннях.

* Права засновників із зазначенням їх участі в управлінні, контролі, розподіленні прибутків, отриманні інформації.

*

Розділ 8

подпись: розділ 8Обов’язки та взаємні зобов’язання засновників.

2. Внески засновників до статутного фонду та порядок його формування:

* Розмір та порядок зміни розміру статутного фонду.

• Фонди підприємства та розмір відрахувань у них. Обов’язково... створюється резервний фонд у розмірі не менше ніж 25 % розміру

* статутного фонду.

♦ Порядок розподілення прибутків та інших ресурсів.

♦ Порядок реорганізації, ліквідації та розподілення майна і коштів гхри цьому.

♦ Органи управління та їх компетенція, представництво інте­ресів засновників.

Алгоритм розробленняі установчих документів може бути та­ким:

1. Консультації з юристом, іншими підприємцями, які працю­ють у подібній сфері.

2. З’ясування порядку реєстрації відповідного підприємства, кошторису витрат на це та переліку необхідних документів.

3. Розроблення установчих документів, погодження їх з юрис­том, майбутнім керівництвом, засновниками.

4. Державна реєстрація.

5. Подальше після реєстрації оформлення в інших органах державної влади згідно з вимогами закону.

В умовах правової держави та структуризованого підприємни­цького середовища розроблення установчих документів доручають спеціалізованим юридичним фірмам або адвокатським конторам.

У багатьох випадках практикується «купівля» підприємства «під ключ», коли підприємець купує не лише вже діюче підприємство, а й спеціально зареєстроване іншою особою нове підприємство. В Україні така практика не набула поширення і не може бути реко­мендованою з огляду на низку причин.