Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Організаційно-правові основи підприємницької діяльності

Життєвий цикл малого підприємства розпочинається з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводить­ся у виконавчих комітетах міської, районної (у місті) Ради, державних адміністрацій за місцезнаходженням суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.

Згідно із Законом України "Про підприємництво" (із змінами, які були прийняті 23 лютого 2006 року N 3502-ІУ.) для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи подаються такі документи:

Рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів;

Статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва;

Реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;

Документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передба­ченому законом;

Документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Підприємство діє на підставі статуту. Статут затверджується власни­ком (власниками) майна, а для державних підприємств - власником майна за участю трудового колективу. Статут підприємства є основним докумен­том підприємства і містить такі пункти: власник підприємства; найменування підприємства; місцезнаходжен ня;

Головні напрямки діяльності;

Органи управління та контролю, порядок їх формування; порядок утворення і використання майна підприємства; розподіл прибутку (доходу);

Умови реорганізації та ліквідації підприємства. У найменуванні підпри­ємства визначаються його назва і вид.

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають такі документи:

Реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

Документи, що засвідчують внесення плати за державну реєстрацію.

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди або іншим відповідним договором. У разі зміни свого місцезнаходження суб'єкт підприємницької діяльності в семиденний строк має повідомити про це орган державної реєстрації.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводить­ся за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікацій­ним кодом (для юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації органами державної статистики, або ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів.

У п'ятиденний строк з дати реєстрації органи державної реєстрації надсилають примірник реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу дер­жавної статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України.

Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії (відділення), представництва без створення юридичної особи. Відкриття вказаних підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії або представ­ництва орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку.