Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Ватуля І. Д., Гладка Л. О.

Входження України в світову економічну систему включає не­обхідність побудови бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку. Сфера його застосування - підпри­ємства всіх форм власності.

В посібнику звернуто увагу на необхідність фінансової підтрим­ки фермерських господарств зі сторони держави. Адже забезпечен­ня та здійснення сільськогосподарської виробничої діяльності в су­часних умовах господарювання є надто складним. Надто є складний і довгий шлях, який повинен пройти фермер доки документально оформить право на фінансову підтримку. Не всім це вдається. В зв’язку з цим подальшого вдосконалення потребує діюче законодав­ство стосовно суб’єктів малого бізнесу.

Метою навчального посібника є формування знань щодо осо­бливостей обліку у фермерських господарствах та вміння вести об­лік господарських операцій за спрощеною методикою, рекомендо­ваною для малих підприємств з урахуванням змін у законодавчих і нормативних актах, які врегульовують питання ведення обліку.

Даний навчальний посібник призначено для вивчення поряд­ку відображення господарських операцій за спрощеним Планом рахунків, складання фінансової звітності, у відповідності з діючим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва». Організація бухгалтер­ського обліку господарських операцій здійснюється таким чином, щоб він забезпечував користувача достовірною, повною і правдивою інформацією про діяльність фермерського господарства з урахуван­ням особливостей обліку на малих підприємствах, що сплачують ФСП, єдиний податок та знаходяться на загальній системі оподат­кування.

Висвітлення передбачених змістом тем здійснюються у най­більш доступній формі, оскільки поряд з теоретичними розділами наводяться приклади, які сприяють засвоєнню матеріалу, широко представлені первинні облікові документи, облікові регістри, ви­кладені методи і вимоги до заповнення типових форм, оформлення яких є дуже важливим для майбутнього спеціаліста з обліку.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих на­вчальних закладів галузі знань «Економіка і підприємництво», а та­кож тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.