Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальних підрозділах підприємства

До допоміжних і обслуговувальних підрозділів підприємства на­лежать ремонтне, інструментальне, транспортне, енергетичне, склад­ське господарство тощо.

Основним завданням ремонтного господарства є підтримка устат­кування в працездатному стані і запобігання його передчасному зно­су. Організація та порядок проведення ремонтних робіт регламенту­ються типовим положенням. Система планово-запобіжного ремонту (ПЗР) охоплює комплекс заходів, які включають догляд за устат­куванням, міжремонтне обслуговування, періодичні профілактичні операції (огляди, перевірка на точність, заміна мастила, промивання), а також планово-запобіжний ремонт (поточний і капітальний). Осно­вним нормативом системи ПЗР є ремонтний цикл - проміжок часу між двома черговими капітальними ремонтами, який вимірюють в роках. Кількість і послідовність вхідних у нього ремонтів та оглядів становлять структуру ремонтного циклу.

Обсяг ремонтних робіт у цеху в фізичних одиницях устаткування визначається згідно зі структурою ремонтного циклу і дати остан­нього ремонту за кожним видом устаткування та видом ремонту (по­точний, капітальний). Усі нормативи витрат часу розроблені з роз­рахунку на одиницю ремонтоскладності кожного виду ремонтних робіт незалежно від типу ремонтованого устаткування. Планування ремонтних робіт включає такі розрахунки:

1) види ремонтних робіт на кожному верстаті й агрегаті та терміни їх­нього виконання;

2) трудомісткість ремонтних робіт, продуктивність праці, чисельність і фонд оплати праці ремонтного персоналу;

3) кількість і вартість необхідних для ремонту матеріалів та запчастин;

4) плановий простій устаткування в ремонті;

5) собівартість ремонтних робіт;

6) обсяг ремонтних робіт у цехах і підприємстві в цілому та з розбив­кою на квартали і місяці.

Виробнича програма ремонтного цеху визначається множенням норм трудомісткості ремонтних операцій на обсяг ремонтних робіт за відповідними видами ремонту в одиницях ремонтоскладності. Роз­рахунок потреби в матеріалах, запчастинах і напівфабрикатах прово­диться на підставі норм витрат матеріалів на одиницю ремонтосклад­ності і обсягу ремонтних робіт. Відношення загального часу простою устаткування в ремонті до річного фонду часу роботи устаткування становить відсоток простою устаткування в ремонті.

Інструментальне господарство має вирішувати такі завдання:

• безперебійне постачання інструментом усіх виробничих підрозді­лів підприємства;

• організація раціональної експлуатації інструменту і приладів;

• скорочення запасів інструменту без втрати нормального ходу ви­робничого процесу;

• зниження витрат на утримання інструментального господарства.

Інструментальне господарство становлять підрозділи з постачан­ня інструментом, його відновлення, ремонт, регулювання, централь­ний склад, який займається складуванням, комплектацією і видачею інструменту. Інструмент можна класифікувати за рядом ознак. За роллю в процесі виробництва розрізняють робочий, допоміжний, контрольно-вимірювальний інструмент, пристосування, штампи, прес-форми. За характером використання інструмент буває спеці­альним та універсальним (нормальним).

Залежно від галузевої належності і масштабу виробництва до складу транспортного господарства можуть входити різні підроз­діли: транспортний відділ, цехи і дільниці залізнично-дорожнього, автомобільного, електротокарного та конвеєрного транспорту тощо. На окремих підприємствах, особливо малих, усі функції, пов’язані з внутрішньозаводським переміщенням вантажів, може виконува­ти транспортний цех (дільниця) або окремий робітник. Масштаби і структура транспортного господарства підприємства оцінюються за вантажообігом, тобто кількістю вантажів, які прибувають, відванта­жуються та переміщуються всередині підприємства. Обсяг і характер вантажообігу визначає обсяг навантажувально-розвантажувальних робіт, способи їхньої механізації.

До складу енергетичного господарства входять енергомережі, засоби і точки споживання енергії. На великих диверсифікованих підприємствах енергетичним господарством охоплюються тепло - й енергостанції, компресорні, насосні станції, зовнішні енергомережі й інші енергоструктури. Основним завданням організації енергетич­ного господарства є:

• безперебійне забезпечення підприємства всіма видами енергії;

• раціональна експлуатація енергоустаткування, його обслугову­вання та ремонт;

• економія паливно-енергетичних ресурсів.

Призначення складського господарства полягає в зберіганні необ­хідних запасів матеріалів, сировини, палива, напівфабрикатів і го­тової продукції, які забезпечують безперебійну та ритмічну роботу підприємства, збереження матеріалів.