Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Основи підприємництва

Виноградська А. М.

Становлення ринкової економіки, посилення конкуренції перед­бачає перехід до активної підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб, створення підприємств різних форм власності. Вирі­шення цієї проблеми залежить від рівня підготовки фахівців у галузі підприємництва, які повинні мати глибокі знання ринкових відносин, високі організаційні здібності у сфері підприємницької діяльності.

У ринковій економіці підприємництво (етгергепеигсЬір) — це ОС­НОВНИЙ вид самостійної господарської діяльності, яка здійснюється юридичними та фізичними особами. Ця діяльність спрямована на до­сягнення наміченого результату (одержання прибутку або підпри­ємницького доходу) шляхом найкращого використання трудових, ма­теріальних, фінансових та інформаційних ресурсів при повній майновій відповідальності за результати своєї діяльності і одержанні свідоцтва про державну реєстрацію.

Метою цього навчального посібника є ознайомлення студентів еко­номічних спеціальностей з основами підприємницької діяльності, фор­мування у майбутніх спеціалістів професійних знань у сфері початко­вих дій в бізнесі, розуміння логіки та схем підприємницької діяльності у загальному вигляді, типології підприємництва, дослідження середо­вища підприємницької діяльності, соціальної та етичної відповідаль­ності бізнесу, процесу створення підприємства, аналізу власних мож­ливостей щодо кар’єри у бізнесі.

Навчальний посібник складається з семи розділів.

У першому розділі «Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємництва в суспільстві» розглядається сутністьпідприємництва та його характерні риси, суб’єкти та об’єкти підприємницької діяль­ності, свобода підприємців у здійсненні бізнесу. Значна увага при­діляється вивченню ролі підприємництва в суспільстві, значущості ма­лого бізнесу у реформуванні економіки України. Детально розглянуто питання логіки підприємницькоїдіяльності, мотивації підприємництва.

Об’єктом вивчення є також особистість підприємця та його ділові якості.

Другий розділ «Види підприємництва» спрямований на вивчення основних видів підприємницької діяльності: виробництва, торгівлі, посередництва, сфери надання фінансових, консалтингових послуг, страхування, фермерського господарства.

У третьому розділі посібника «Зовнішнє середовище підприєм­ницької діяльності» розглядаються поняття підприємницького середо­вища, його складові елементи, подається класифікація факторів за різними ознаками. Особлива увага приділяється впливу держави як партнера і регулятора на підприємництво. Об’єктом вивчення є ризик у підприємницькій діяльності, характеристика видів, методів оцінки ризикових факторів та механізм управління ними.

Четвертий розділ «Етична та соціальна відповідальність підпри­ємництва» присвячений поняттю та еволюції принципу етичноїта со­ціальної відповідальності підприємців, зв’язку бізнесу з навколишнім середовищем, споживачами, конкуренцією. Розглядається також етич­ний кодекс підприємця.

П’ятий розділ «Організаційні форми підприємництва» спрямова­ний на вивчення міжнародної класифікації організаційних форм бізне­су, складних форм підприємницьких утворень, характеристик видів підприємств та їхніх об’єднань в Україні.

У шостому розділі «Процес створення підприємства та характе­ристика основних його етапів» розглядаються послідовність початко­вих дій (кроків) в організації власної справи, складання бізнес-плану, засновницького договору та статуту, розкривається процедура держав­ної реєстрації підприємства, відкриття рахунку у банку, взаємовідно­сини початківця з державною податковою службою, порядок ліцензу­вання та патентування підприємницької діяльності.

Завершує посібник сьомий розділ «Кар’єра у бізнесі», де розгля­даються сутність кар’єри, її види, типові моделі, етапи розвитку та про­цес планування кар’єрного процесу, механізм досягнення успіху у підприємницькій діяльності.

Перше видання навчального посібника було у Київському націо­нальному торговельно-економічному університеті на підставі програ­ми дисципліни «Основи підприємництва» для студентів базової вищої освіти з напрямів «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Пра­во», «Харчова технологія та інженерія». Прийняття нових законодав­чих актів, Цивільного та Господарського кодексів України обумовило необхідність внесення певних змін та доповнень у друге видання. Вклю­чено нові матеріали з малого підприємництва, фермерського господар­ства, патентування підприємницької діяльності, законодавчі документи (у додатках).

Знання запропонованих питань, раціональних методів їх вирішен­ня необхідні як початківцям, так і діючим підприємцям, менеджерам, студентам, слухачам шкіл бізнесу, всім, хто цікавиться сучасною еко­номічною діяльністю.