Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Основні етапи створення підприємства

Обмірковуючи етапи створення власної справи, початківцю слід здійснити вибір господарського поля підприємства, визначити загаль­ні умови інвестування, ринкову стратегію і господарську нішу, спеціа­лізацію діяльності, технологію виробництва, оцінити попит і пропози­цію на товарному ринку, вивчити існуючі пільги у системі оподатку­вання, переваги, обмеження, перешкоди, а також уявити, як буде здійснюватись процес управління підприємством.

Підприємство може створюватись у таких випадках: за рішенням власника майна або уповноваженого ним органа; за рішенням трудо­вого колективу; в результаті виділення зі складу діючого підприємства однієї або декількох структурних одиниць; на базі структурного підроз­ділу діючого об’єднання за рішенням трудового колективу, якщо на це є згода власника або уповноваженого ним органу. Поштовхом для ство­рення нового підприємства можуть слугувати:

• бажання спробувати організувати власну справу та досягти успі­ху у сфері бізнесу;

• наявність винаходу, ноу-хау, нового продукту, послуги, техно­логії, можливість реалізувати перспективний проект;

• незаповнена ринкова ніша, район, де практично відсутній пев­ний вид обслуговування або незадоволений споживчий попит;

• нове для споживача поєднання товару і послуги, ціни і якості, що забезпечить конкурентні переваги продукту при виході з ним на ринок.

Основними етапами створення та реєстрації підприємства є:

1. Рішення про створення нового підприємства та моделювання його діяльності. Складові цього етапу — висунення бізнес-ідеї, пошук парт- нерів-засновників, вибір виду (видів) підприємництва, складання бізнес-плану.

Документ: бізнес-план.

2. Збори засновників. Вибір організаційно-правової форми підприє­мства, вибори або призначення керівника, органів управління і конт­ролю.

Документ: витяг із протоколу зборів засновників.

3. Підготовка установчих документів. Розробка засновницького договору, статуту.

Документи: засновницький договір, статут.

4. Підготовча організаційна робота. У реєстраційному відділі рай - держадміністрації одержати довідкову інформацію про особливості реє­страції новостворюваних підприємств у районі, необхідні для цього документи, режим роботи учасників реєстраційного процесу, рахунки у банках, кошти на які вносяться на етапі створення підприємства. От­римати бланк реєстраційної картки. У банку, де передбачається відкри­ти рахунок, одержати бланк заяви та банківську картку.

Документи: бланки документів.

5. Підготовка додаткових документів (при необхідності):

• відкрите акціонерне товариство оформляє звіт про проведення підписки на акції, який повинен бути засвідчений державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;

• юридична особа, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (товариства з обмеженою відпо­відальністю, акціонерне товариство) готує документ, що підтверджує внесення засновниками внесків до статутного фон­ду в розмірі, передбаченому законодавством (не нижче гранич­ного рівня);

• селянське (фермерське) господарство готує копію Державного акта на право приватної власності на землю або копію держав­ного акта на право постійного користування землею засновни­ком, або нотаріально посвідчена копія договору оренди;

• іноземна юридична особа повинна мати документ про підтвер­дження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходжен­ня.

Документи: необхідні додаткові документи.

6. Засвідчення документів у нотаріальній конторі:

• нотаріально засвідчити у статуті та засновницькому документі підписи фізичних осіб у присутності нотаріуса та наявності пас­портів. Установчі документи повинні бути пронумеровані, про­шиті і підписані усіма засновниками;

• можна водночас засвідчити заповнену банківську картку зі зраз­ками підписів керівника і бухгалтера;

• при необхідності засвідчується копія реєстраційного свідоцтва засновника — юридичної особи;

• орендне підприємство готує копію договору оренди;

• сплатити державний збір за нотаріальні послуги.

Документи: нотаріальне засвідчення документів, квитанція про

Сплату державного збору.

7. Відкриття рахунку у банку для формування статутного фонду підприємства (при необхідності). При створенні товариства з обмеже­ною відповідальністю формується 30% статутного фонду на тимчасо­вому банківському рахунку. Цей етап характерний також і для акціо­нерного товариства. Приватній фірмі не потрібно відкривати такий ра­хунок.

Документ: довідка банку про зарахування коштів засновників у статутний фонд підприємства в розмірі, передбаченому законодавством.

8. Державна реєстрація підприємства у районній державній адміні­страції. Подання необхідних документів державному реєстратору. Вне­сення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну осо­бу, що пройшла державну реєстрацію. Передача державним реєстрато­ром повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування (фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, фонду соціального страхування від нещасних ви­падків на виробництві та професійних захворювань України).

Документи: свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприє­мницької діяльності — юридичної особи, відмітка органу реєстрації на установчих документах.

9. Відкриття розрахункового рахунку у банку. Подання необхідних документів. Відкриття поточного рахунку. Оформлення перепустокдля входу у банк службовим особам.

10. Отримання дозволу на виготовлення печатки і штампів у район­ному відділі внутрішніх справ. Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів керівники підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємниц­тва, об’єднань громадян, зареєстрованих в Україні, інших організацій­них форм підприємництва, підприємці-громадяни тощо подають в органи внутрішніх справ заяву, де вказують:

• кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;

• уперше чи ні виготовляються печатки та штампи (при виготов­ленні печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення);

• місцезнаходження;

• особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення пе­чаток і штампів, її прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані;

• прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані керівника або упов­новаженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ.

До заяв долучаються суб’єктами підприємницької діяльності:

• копія свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально завірена;

• зразки (ескізи) печаток, штампів — у двох примірниках, затвер­джені керівником (власником);

• громадяни-підприємці — копію довідки про присвоєння іден­тифікаційного номера фізичної особи — платника податків.

За одержання дозволу на оформлення замовлення на виготовлен­ня печаток і штампів справляється плата (надається квітанція про оп­лату послуг або платіжне доручення).

Протягом п’яти робочих днів із дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов’язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів суб’єкту підприємницької діяльності або надати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

Документ: дозвіл на виготовлення печаток і штампів.

11. Виготовлення печатки і штампів. Пошук відповідного підприє­мства (штемпельно-граверної майстерні), подання замовлення, отри­мання підприємцем печатки і штампів.

12. Ліцензування, патентування (при необхідності). Залежить від виду підприємництва. Подання необхідних документів відповідному органу.

Документи: ліцензія, торговий патент.

13. Початок підприємницької діяльності. Початківець набуває юри­дичного права здійснювати правомірні дії, на законних підставах займа­тися бізнесом. Особливостями стартової діяльності новостворюваного підприємства є те, що необхідно вирішити ряд організаційних питань, пов’язаних з процесом господарювання, зокрема: знаходження при­міщення (офісу) та укладання договору оренди, проведення ремонту, побудова організаційної структури підприємства, підбір персоналу та визначення систем і форм оплати праці, пошук постачальників і клієнтів, формування комерційних зв’язків, отримання у разі потреби кредиту в банку, транспортне та матеріально-технічне забезпечення. Конкретні початкові дії підприємця будуть залежати від специфіки діяльності, на­явності фінансових і матеріальних ресурсів, цілей і завдань.