Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Основні риси ринку з монополістичною конкуренцією

1.

19

подпись: 19На ринку існує досить багато продавців, які пропонують по­дібну, проте не ідентичну продукцію. Монополістична конкурен­ція істотно відрізняється від досконалої конкуренції щодо кількос-

•-Тр» •*у* ••у» •'У* •'У* •"У* •"У* •-у* •"зр* •"зр* •'•у* •»у* •'•у* •"У* •-у* •"У* •-у* *-у* •«•у* »у»

Ті фірм. їх може діяти на ринку кілька десятків, а не тисяч, як за умов досконалої конкуренції.

За наявності такої кількості фірм випливає кілька важливих ознак монополістичної конкуренції:

♦ кожна фірма володіє відносно невеликою частиною всього ринку, тому вона має дуже обмежений контроль над ринковою ціною;

♦ наявність порівняно великої кількості фірм унеможливлює їх таємну змову з метою обмеження обсягу виробництва і штучного підвищення цін;

♦ за умов значної кількості фірм немає відчуття взаємної за­лежності між ними; кожна фірма визначає свою політику, не вра­ховуючи можливу реакцію з боку фірм, що конкурують з нею.

2. На ринку монополістичної конкуренції фірми пропонують різ новиди певного товару (диференційований товар). Диференціація продукту може набувати різних форм:

♦ товари можуть відрізнятися за своїми фізичними чи якісними параметрами (диференціація за якістю). Адже відмінності за фун­кціональними особливостями, матеріалами, дизайном і якістю роботи є надзвичайно важливими для диференціації продукту. Персональні комп’ютери, наприклад, можуть відрізнятися за по­тужністю, програмним забезпечення тощо. Існує також багато конкуруючих підручників з економічної теорії, які відрізняються за змістом, структурою, викладенням і доступністю;

♦ важливими аспектами диференціації продукту є послуги та умови, пов’язані з його реалізацією. В невеликій крамниці, на­приклад, можуть надавати особливого значення якості обслугову­вання покупців, упаковуючи їхні покупки та надаючи інші послу­ги. В супермаркеті покупці самі змушені пакувати свої покупки, проте купують вони їх за нижчими цінами;

♦ продукти також можуть бути диференційовані на основі роз міщення і доступності. Наприклад, бензозаправні станції, що роз­ташовані на великих автомагістралях, продають бензин за вищими цінами, ніж на бензоколонках, віддалених на кілька кілометрів.

Диференціація продукту може бути результатом уявних від­мінностей, створених рекламою, упаковкою та використанням фір­мових знаків і торгових марок. Якщо певна марка товару пов’язана з ім’ям знаменитості, то це може позитивно вплинути на попит на цей товар.

Розділ 1

подпись: розділ 1

20

подпись: 20Одним із наслідків диференціації продукту є те, що, незважаю­чи на наявність відносно великої кількості фірм, виробники в умовах монополістичної конкуренції мають певний контроль над цінами на свою продукцію. Споживачі надають перевагу продук - ції певних продавців і сплачують за неї вищу ціну, щоб задоволь - А нити свої потреби. Продавці та покупці більше не пов’язані сти - Ф хійно, як це відбувається на ринку досконалої конкуренції.

•'■у** •'•у* •'У* •'У* •'У* •'"У“* •"У* •"У* •"У* •'У* •"У* •'"У* •'•у* •-у« •'•у* »»у* «иу* •'У*

3. В умовах монополістичної конкуренції економічне суперни­цтво зосереджується не лише на цінах, а й на таких нецінових чинниках, як якість продукту, реклама і умови реалізації продук­ту. Оскільки продукти диференційовані, можна припустити, що з часом вони змінюватимуться і риси диференціації продукту кож­ної фірми будуть сприятливими для реклами та інших форм сти­мулювання збуту. Багато фірм використовують торгові марки і фірмові знаки з метою переконати споживача в тому, що їхня про­дукція краща, ніж у конкурентів.

4. На ринку монополістичної конкуренції є умови для віль­ного входження і виходу. Оскільки виробники на цьому ринку — це типово невеликі за розміром фірми (в абсолютному і віднос­ному значеннях), то ефект масштабу і необхідний капітал не­значні. Проте, порівняно з досконалою конкуренцією, можуть бути деякі додаткові фінансові перешкоди, зумовлені намаган­ням отримати продукт, що відрізняється від продукту конкурен­тів, і потребою його рекламування. Фірми можуть володіти па­тентами на свою продукцію і авторськими правами на свої фаб­ричні знаки і торгові марки, що ускладнює копіювання їх новими фірмами.

Типовим прикладом монополістичної конкуренції є ринки без­алкогольних напоїв, кондитерських виробів, товарів побутової хі­мії, ліків.