Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Особистість підприємця та його ділові якості

Бізнес провадять ділові люди, зацікавлені в примноженні капіта­лу, у першу чергу власного. Водночас, через податкові відрахування поповнюється державна скарбниця і задовольняються потреби всього суспільства. Виконує цю операцію людина, яка хоче і може у запропо­нованих господарчо-моральних і правових умовах здійснювати підприє­мницьку діяльність. Це — людина справи.

Бізнес вимагає від учасника постійного напруження вольових, пси­хологічних і професійних здібностей особистості. Він дає можливість заробити більше, ніж на державному підприємстві. Але завжди при­сутній ризик втратити власні заощадження та час. Успішно вести спра­ви спроможний лише один з десяти. І причини тут не лише фінансові, але й особистісні (психологічні).

Деяким людям провадження бізнесу просто не рекомендується, оскільки вони не мають досвіду, не розуміються на маркетингу, менед­жменті, податковій системі, фінансових операціях, оформленні бухгал­терських звітів, рекламі та миттєво пускають гроші «на вітер». Багато хто розуміє, що саме діловій людині призначено розвивати економіку, від якої залежить добробут всього суспільства.

Серед початківців — кваліфіковані наукові співробітники, частина «директорського корпусу», ті, хто не мав на державних підприємствах перспектив службової кар’єри, не зміг реалізувати свої здібності, а та­кож колишні працівники політичних і молодіжних організацій. Вони завжди бажали волі, відчували в собі силу, чекали на можливість вия­вити самостійність, ініціативу, створити власну справу. Не всі, безпе­

Речно, запрацювали на повну силу, не всі досягли бажаних результатів, але багато хто вже має авторитет серед підприємницьких кіл завдяки успішному господарюванню.

Для підприємців і менеджерів «нового часу» ринок стає сприят­ливим середовищем для існування та досягнення справжнього успіху. Такі ділові люди, що відповідають професійним вимогам, знають свою справу і володіють правилами ринкового механізму. Ринок, безумов­но, суттєво змінив їхній життєвий уклад, змусив адаптуватися до всьо­го незвичайного, прогресивного.

Ділова людина змушена набувати нових знань, вмінь і навичок. До них, в першу чергу, слід віднести:

• оволодіння новою термінологією, правилами партнерських і маркетингових відносин, комерційним мисленням;

• уміння розумно ризикувати, швидко приймати своєчасні уп­равлінські рішення, «робити гроші» чесним Шляхом і вигідно вкладати їх у перспективну справу;

• надбання впливових знайомств, престижних і надійних клієнтів та партнерів;

• формування позитивного іміджу, віри в успіх своєї діяльності, в її користь для себе, близьких, суспільства;

• оволодіння мистецтвом стосунків з владними структурами, за­собами масової інформації, партнерами, клієнтами, громад­ськістю, найнятим персоналом;

• виховання в собі ділової етики, об’єктивного сприйняття й оцін­ки критики;

• готовність «тримати удар», уміння керувати своїми емоціями, перемагати стрес і діяти цілеспрямовано та наполегливо.

В умовах сучасного ринку підприємець є ключовою фігурою еко­номічного процесу, має тісний зв’язок з різними учасниками під­приємницької активності. Серед них — постачальники, підприємства - покупці, споживачі, наймані працівники, державні органи виконавчої влади і управління. Формування та підтримання з ними взаємовідносин позитивно впливає на процес функціонування суб’єкта (рис. 1.15).

Підприємець може виступати як засновник, власник, співвласник, керівник фірми. Але слід відрізняти його від менеджера, найнятого на умовах трудового контракту. Сам підприємець, якзасновник-керівник фірми, керує персоналом, тобто може виконувати й функції менедже­ра. Найчастіше це характерно для малого бізнесу.

А. М. Виноградська. Основи підприємництва

С

Засновник

Власник

Партнери по бізнесу

----- N.

—і/

Підприємець

Як основна фігура

Наймані

Працівники

/-'>— |—

----- N.

—і/

Економічного процесу

Співвласник

Керівник

Фірми

Х'1-

г

подпись: а.м. виноградська. основи підприємництва
Особистість підприємця та його ділові якості

-'Ч

Т/

 

Споживачі

 

І/ Державні органи

 

Рис. 1.15. Зв ’язок підприємця з іншими учасниками підприємницької діяльності

У зв’язку з серйозними і досить суттєвими змінами в економічній, політичній, правовій і соціальній сферах життєдіяльності суспільства дуже важливо отримати об’єктивну відповідь на питання, щодо того, яким повинен бути сучасний підприємець.

Підприємець постійно готовий йти на ризик, має невичерпну енер­гію, настирливість, не зупиняється перед труднощами, перешкодами на шляху до наміченої мети, має нестандартне мислення й нетрадиційні рішення, готовий сприйняти та реалізувати нові ідеї. Раніше від інших він помічає, відкриває нововведення, правильно оцінює ринкову ситу­ацію, має дар передбачення. Завдяки своїм організаційним здібностям він має бажання усе зробити якомога швидше, не відкладаючи.

Справжній підприємець — це людина оптимістична, завжди вірить у кінцевий успіх свого бізнесу, активна, освічена, компетентна, вина­хідлива, ерудована, упевнена в собі, вимоглива до себе, має авторитет та «ділову хватку», ініціативна, цілеспрямована, кмітлива, принципо­ва, стійка у поглядах, незалежна і самостійна, наполеглива, володіє ети­кетом і правилами ринкових відносин.

Підприємця бачать як людину, що має логічне мислення, комер­ційний склад розуму і боїться не великих витрат, а невеликих прибутків, не шкодує коштів на розвиток системи комунікацій, володіє гострим відчуттям новатора і не втрачає можливість використати перспективну ідею, перетворює на реальність принцип «сьогодні - ідея, завтра — ка­пітал», володіє інформацією і добре орієнтується в ситуації на ринку власної продукції (послуг). Він повинен знати сучасну економічну та правову реальність і знаходити в ній передумови для розвитку своєї справи. Діловій людині необхідні знання психології партнерських відносин, комунікабельність, вміння «захопити» клієнтів і «робити гроші», розумно керуючи ними.

Підприємництво означає не тільки організацію конкретної сфери господарювання, але й пошук ринкової ніші, адміністративну та фінан­сову діяльність. А це вимагає знань, інтуїції, настирливості, витрима­ності, готовності приймати управлінські рішення та розв’язувати про­блеми.

Той, хто постійно шукає допомоги в організації, управлінні, пла­нуванні, а сам не докладає зусиль, врешті-решт може довести свій бізнес до небезпечної межі. Якщо у великих компаніях керівник може окремі питання просто передоручити будь-кому з підлеглих, то у малому підприємстві керівник-підприємець найчастіше вирішує багато питань самостійно, бере на себе більшу відповідальність. Тому йому потрібно

Знати основи підприємництва, менеджмент, основи бухгалтерського обліку, а також загальні економічні питання.

Крім того, можна згадати ще й такі якості підприємця: розуміння своїх сильних та слабких сторін, здатність керувати та спроможність особистим прикладом повести за собою людей, вміння відчувати зміни споживчого попиту та кон’юнктури ринку, вміння розбиратись в лю­дях, намагання постійно розвивати свою справу, стриманість, прак­тичність. Врешті, підприємцю просто не обійтись без міцного здоро­в’я, він має бути психологічно стійким до можливих тимчасових нега­раздів, яких у бізнесі просто не уникнути.

«Діловий портрет» підприємця схематично зображений на рис. 1.16.

Зрозуміло, що є небагато людей, котрі мають увесь перелічений нами набір основних якостей підприємця. Проте деякі якості можна надбати у процесі входження у бізнес, осягнути під час ділового спілку­вання, набути практичних навичок і досвіду.

За практично повної відсутності вищезгаданих ділових якостей або досить обмеженої наявності їх краще утриматись від самостійної підприємницької діяльності. Людина, яка бажає спробувати свої сили на ринковій ниві, може виступати як найманий робітник. Той, для кого бізнес є сенсом життя та основним способом отримання доходів, пови­нен уявляти, на що він йде, враховувати внутрішні і зовнішні фактори, позитивні і негативні моменти.

Формування дієздатного підприємницького корпусу підвищує його роль у суспільстві, оскільки головне завдання — створення матеріаль­них благ, пожвавлення економічних процесів, вирішення соціальних проблем. Справжні підприємці можуть прославитись хорошими спра­вами, досягти успіху, збагатитись. Відкривається також більш широкий простір для змістовного проведення дозвілля. Це — відвідування ресто­ранів, барів, казино, концертів «зірок» естради, бізнес-клубів, турис­тичні мандрівки за кордон.

Розділ 1. Зміст підприємницька діяльності. Місце підприємництва в суспільстві

Впевненість у собі, віра в успішний бізнес

Вимогливість до себе, почуття відповідальності

подпись: розділ 1. зміст підприємницька діяльності. місце підприємництва в суспільстві

Спроможність

Прагнення бути

Сформувати

Інформованим

Потрібну команду

 

Професіоналізм

Компетентність

І ніціятиннідгь

Кмітливість,

Винахідливість

Незалежність

Ісамосгійшть

Комунікабельність

Енергійність

ІЬтовність йти на

 

Схильність до отримання зиску, "дідова хватка”

 

Особистість підприємця та його ділові якості

Ділові якості підприємця

 

Авторитет керівника

 

Принциповість

 

Настирливість,

Рішучість

 

Вміння планувати ділові справи та час

 

Володіння етикою ведення бізнесу

 

Працездатність

 

Практичність

 

Рис. 1.16. Найважливіші ділові якості сучасного підприємця