Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРИРОДООХОРОНОЇ СФЕРІ (НА ПРИКЛАДІ ВІДТВОРЕННЯ ЦІННИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ)

К. Ю. Лукаржевська, здобувач Нижньодністровський національний природний парк, м. Одеса

Нижньодністровський національний природний парк створе­ний Указом Президента України від 13.11.2008 р. №1033 з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікаль­них природних комплексів пониззя річки Дністра. В межах терито­рій парку нараховується 71 вид тварин, занесених до Червоної кни­ги України, в тому числі 7 видів риб.

Заходи щодо збереження, охорони та відтворення видів тва­ринного та рослинного світу, що занесені до Червоної книги Украї­ни, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших коштів[1]. Фактично, з правової точки зору, найбільш врегульованим на даний час є процес розведення у штучних умовах риб, які занесені до Червоної книги України.

Протягом останніх років Міністерством аграрної політики та продовольства України прийняло наказ від 06.07.2007 р. №473 „Про затвердження обсягів фінансування на здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азо - во-Чорноморському басейні», яким встановлена мінімальна вага особини та вартість фінансування за один екземпляр з державного бюджету. Наприклад, стерлядь, згідно до Червоної книги України, має статус об'єкту, що зникає. Мінімальна вага одного екземпляра встановлена 2,5 г, фінансування з державного бюджету не більш 5,0 грн. за особину. [2]

ТОВ „Одеський осетринницький комплекс”, розташований в Одеської області, має потужності та біотехніку для штучного роз­ведення видів, занесених до Червоної книги України. На виконання загальнодержавної бюджетної програми „Селекція у рибному гос­подарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водой­мах та Азово-Чорноморському басейні”, у 2011 році підприємство здійснило випуск у р. Дунай 10,0 тис. молоді стерляді вагою 3,3 г за рахунок коштів державного бюджету.

На прикладі цього підприємства доцільне дослідити модель взаємодії суб’єкта підприємництва ТОВ „Одеський осетринниць - кий комплекс” з державними органами на протязі всього відтворю-

83

Вального циклу: від замовлення обґрунтування на відтворення пев­ного виду до отримання виплат за проведені роботи. Державні ор­гани, яки беруть участь в цьому процесі на його різних етапах - це Державне агентство рибного господарства України з територіаль­ними підрозділами, Міністерство охорони навколишнього середо­вища України, наукова установа Одеський центр ПівденьНІРО.

Особливостями взаємодії підприємства, що займається спе­цифічним видом господарської діяльності - розведенням у штуч­них умовах видів, занесених до Червоної книги України, є: немож­ливість суб’єкта підприємництва безпосередньо отримати дозвіл на добування тварин, занесених до Червоної Книги України; прохо­дження щорічних конкурсів на участь у виконанні бюджетної про­грами; дискретність фінансування з державного бюджету робіт з відтворення видів, занесених до Червоної книги України, по пев­ному регіону; відсутність регіональних програм відтворення видів, занесених до Червоної книги України, та їх фінансування з місце­вих бюджетів.

Для створення економічної привабливості для суб’єктів пі­дприємницької діяльності, які займаються специфічним виробниц­твом - штучним розведенням видів тварин, занесених до Червоної книги України, необхідно: розробити довгострокову регіональну програму відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, у межах території природно-заповідного фонду Нижньод- ністровського національного природного парку; залучити до фі­нансування програми кошти місцевих бюджетів різного рівня та інші кошти; укласти довгострокові договори з суб’єктами підприє­мницької діяльності на штучне відтворення видів тварин, занесе­них до Червоної книги України; максимально скоротити непрямі взаємодії таких суб’єктів підприємницької діяльності, з органами державного контролю.