Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Особливості розроблення бренда АТЗТ «Сумський фарфоровий завод»

Загострення конкуренції товаровиробників, у тому числі й у маркетинговій діяльності, змушує їх шукати шляхи підвищення конкурентоспроможності. Одним із них є брендинг, який потрібно розуміти як ефективну технологію просування товарів, що дозво­ляє формувати високу споживацьку цінність товарів, забезпечу­вати її довгострокову конкурентоспроможність.

У дослідженні розглядаються особливості розроблення нового бренда — «Сумський фарфоровий двір», який асоціюється з еколо­гічно чистими та якісними виробами.

У корпоративній стратегії підприємства можна розглянути 3 аспекти, які впливають на маркетинговий план:

- місія/бачення. Місія «Сумського фарфорового двору»: випу­скати найбільш широкий спектр товарів, які змогли б задоволь­нити потреби найвибагливішого споживача, та позиціонування компанії як соціально орієнтованої;

- цілі. АТЗТ «Сумський фарфоровий завод» намагатиметься досягти таких цілей:

2.1) фінансові цілі:

- розширити свою присутність на українських та міжнарод­них ринках;

- підняти зацікавленість населення до фарфорових виробів;

- сформувати базу постійних клієнтів і забезпечити її понов­лення;

2.2) фінансові цілі:

- забезпечити окупність підприємства та його самофінансу­вання;

- після 2-го року діяльності досягти чистого прибутку на рівні 10% від доходу;

- забезпечити можливість повернення інвестицій після дру­гого року діяльності підприємства;

3) основна компетентність і конкурентна перевага підприємст­ва.

«Сумський фарфоровий двір» прагне досягти досить високого рівня випуску всієї продукції. Для цього компанія створюватиме базу постійних клієнтів, що користуються послугами, поетапно впроваджуватиме різні види спортивних та тренувально - оздоровчих послуг.

1) Висока якість товарів.

2) Екологічність продукції.

3) Широкий асортимент.

4) Соціальна орієнтованість компанії.

5) Можливість індивідуального підходу до кожного клієнта.

6) Ціна.

Виходячи з цього, необхідно зробити ситуаційний аналіз, який починається з короткого SWOT-аналізу (визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз), що продовжується більш детальним аналізом галузі, конкурентів, самої компанії, клієнтів (табл. 7.4, рис. 7.7).

Нижче поданий узагальнений аналіз сильних і слабких сторін компанії, розглянуто зовнішні сприятливі й несприятливі чинни­ки впливу на розвиток компанії, що важливо під час складання маркетингового плану.

Таблиця 7.4. SWOT-аналіз

Потенційні внутрішні сильні сторони Strengths

Потенційні внутрішні слабкі сторонни Weaknesses

1. Широкий асортимент товарів.

2. Висока якість товарів.

3. Екологічність товарів.

4. Можливість індивідуального підходу до кожного клієнта

1. Старе обладнання.

2. Розташування у Сумах.

3. Неучасть персоналу у прийнятті пев­них управлінських рішень.

4. Відсутність «сильної» схеми щодо збуту товару

Потенційні зовнішні можливості Opportunities

Потенційні зовнішні загрози Threats

1 .Відсутність конкурентів у регіоні.

2. Дуже висока інвестиційна привабли­вість.

З. Збільшення кількості потенційних споживачів

1. Підвищення податків.

2. Поява нових фірм на ринку.

3. Зниження рівня життя населення.

4. Підвищення конкурентних переваг з боку конкурентів

Можливості

1. Відсутність конкурентів у регіоні.

2. Висока інвестиційна привабливість.

3. Збільшення кількості потенційних споживачів

Загрози

1. Підвищення податків.

2. Поява нових фірм на ринку.

3. Зниження рівня життя населення.

4. Підвищення конкурен­тних переваг з боку кон­курентів

Сильні сторони

1. Великий асортимент товарів.

2. Висока якість товарів.

3. Екологічність товарів.

4. Можливість індивідуа­льного підходу до кожно­го клієнта

1.1. Намагатися увійти до числа постачальників нової мережі, зробити акцент на якості нашої продукції.

2.3. Можливість через І нтернет-розробляти макети виробів

2. Робити ставку на те, що наша продукція не тільки високоякісна, а ще й екологічна. А сама компанія соціально оріє­нтована

Слабкі сторони

1. Старе обладнання.

2. Розташованість у Су­мах.

3. Неучасть персоналу у прийнятті певних управ­лінських рішень.

4. Відсутність «сильної» схеми щодо збуту товару

1. Погана реклама інтер - нет-ресурсу може зава­дити просування продук­ту.

2.З об'єктивних чи суб'єктивних причин нова мережа може відмови­тись від наших закупок

1. Новий постачальник, з новішим обладнанням може представити на ринок таку ж саму проду­кцію, але за меншими цінами

Рис 7 7. Матриця SWOT-аналізу

Варто зауважити, що висока динаміка зростання обсягів виро­бництва передусім зумовлена бажанням пересічного українця

Купувати якісні вироби. Щоб бути конкурентоспроможним на ри­нку, необхідно знати своїх конкурентів.

Таблиця 7.5. Характеристика основних конкурентів

АТЗТ «Сумський фарфоровий завод» у сфері виробництва

Конкурент

Сильні сторони

Слабкі сторони

Частка ринку,

%

Імператорський фарфоровий завод

Велика популярність, сучасні технології та наявність висококва­ліфікованих праців­ників

Високі ціни за надані послуги

60

Дружківський фарфоровий завод

Низькі ціни, кваліфі - кованість працівників

Підприємство знахо­диться на грані банк­рутства

17

Першотравневий фарфоровий завод

Великий кадровий потенціал

Загроза надання нея­кісних послуг

13

Іноземні заводи

Низькі ціни

Не висока якість

10

Аналізуючи дані таблиці 7.5, можна констатувати, що голов­ним конкурентом для АТЗТ «Сумський фарфоровий завод» є Ім­ператорський фарфоровий завод, який знаходиться в Російській Федерації, місто Санкт-Петербург. Потенційними конкурентами також будуть інші заводи України та зарубіжжя. До того ж потрі­бно ще взяти до уваги ще той факт, що останнім часом на ринку фарфорової та фаянсової продукції спостерігається вторгнення китайських виробників з неякісною продукцією: низька ціна, а також захоплення сучасною східною культурою, роблять китайсь­кий фарфор популярним. «Сумський фарфоровий двір» вигідно відрізняється з-поміж конкурентів насамперед через такі харак­теристики:

- якість товарів, які надаються клієнтам, їх екологічність;

- широкий асортимент і можливість індивідуального підходу;

- соціальна орієнтованість виробництва.

На особливу увагу заслуговують ризики. Зовнішні непередба - чувані ризики зумовлені:

- зміною політичної ситуації та непередбачуваними держав­ними заходами регулювання у сферах оподаткування, ціноутво­рення, експорту-імпорту;

- злочинами та несподіваним зовнішнім екологічним і соціа­льним впливом; зривами у створенні необхідної інфраструктури,

Банкрутствами, затримками у фінансуванні, помилками у визна­ченні цілей.

Найбільш імовірні групи ризиків для відділу реставрації оха­рактеризовані в табл. 7.6.

Таблиця 7.6. Основні види ризиків пов’язаних з випуском продукції

З/п

Перелік ризиків

Імовірність

Настання

Оцінка

Наслідків,

%

Шляхи мінімізації

1

Недобросовісна

Реклама

30

40

Вибір ефективної рекламної компанії, створення гнучкої системи знижок

2

Різке підвищен­ня цін на мате­ріали

5

20

Завчасне укладання догово­ру постачання матеріалів із фіксованою ціною і неустой­кою за не виконання зо­бов'язань

3

Неправильні або навмисні дії персоналу, які привели до виходу з ладу устаткування

15

60

Включення в договори пункту про гарантії і порядок компе­нсації втрат

4

Політичний

Ризик

10

75

Вивчення змін у законодавчій базі, передування в курсі політичних подій та міжнаро­дних відносин

Як відомо, Сумський фарфоровий завод тісно взаємодіє із іно­земними країнами, тому політичні ризики можуть дуже негатив­но вплинути.

Наприклад, у разі загострення політичних конфліктів із Росі­єю, підприємство може втратити вагому кількість клієнтів, тому що одним із головних ринків фарфору є Росія. Тому при настанні такого становища підприємство зазнає збитків у розмірі близько 40% потенційних клієнтів. Це ускладнить фінансовий стан відді­лу, і може стати причиною для скорочення штату працівників, а можливо, і збитковості відділу взагалі.

Заходами для запобігання негативних наслідків політичних ризиків мають бути:

- систематичне проведення моніторингу політичного стано­вища в Україні з прогнозуванням можливих змін;

- визначення та пошук альтернативних клієнтів;

- одержання гарантій та підтримка уряду.

Щодо маркетингових і товарних цілей підприємства, то новим напрямком є вихід і закріплення на ринку тренувально - оздоровчих послуг у м. Суми та Сумській області, що передбачає:

- залучення до клієнтської бази юридичних осіб (кафе, ресто­ранів, інше) на поставку посуду;

- збільшення кількості клієнтів за рахунок використання ін­дивідуального підходу;

- створення нових технологій для виготовлення більш есте­тичних виробів.

Цільовим ринком виступає майже все населення. Продукція компанії характеризується тим, що ми маємо товар для кожного. Цільовими сегментами Сумського фарфорового заводу вважають­ся: населення; юридичні особи; індивідуальні клієнти.

Переважна більшість виробництв такого характеру займаєть­ся виключно вузькою спеціалізацією (виробництво порцелянових виробів у дуже жорстких рамках товарної лінії). Компанія «Сум­ський фарфоровий двір» пропонує не тільки широкий спектр то­варів, можливість індивідуального підходу до клієнта та ексклю­зивних виробів, а ще й інші, «нетоварні» проекти, такі як прове­дення майстер-класів із виготовлення порцелянової продукції та створення у місті музею порцелянових виробів.

Більше того, наступним кроком розвитку компанії є організа­ція клубу колекціонерів таких виробів, що допоможе більш швид­кими темпами просувати компанію на ринок. Основні стратегії просування передбачають застосування реклами таких видів:

- промо-акція (одноразова);

- розміщення невеликої реклами у міських газетах (постій­на);

- розміщення сіті-лайтів;

- замовлення статті у пресі, репортажі на ТБ;

- робити бренд знайомим — розроблення логотипу;

- промо-акції, ознайомлювальні стенди;

- сервіз +...(вечеря, кафе, кіно і т. д.);

- розміщення статей у люксових журналах;

- атЬіеП media — велика надувна чашка, встановлена в міс­ті, надувні рекламні конструкції;

- електронна розсилка каталогів із продукцією у реформаті, електронні банери в Інтернеті;

- друковані каталоги (для масового ринку).

Упровадження кожного виду реклами залежить від того, на

Якому етапі перебуває діяльність компанії.

Промо-акція буде застосовуватися на першому етапі діяльності компанії — на час відкриття. Вона допоможе потенційним клієн­там дізнатися про відкриття нового центру та стисло ознайомити­ся зі спектром товарів, що вироблятиме компанія. Крім того, на цій рекламі буде розміщуватися знижка на придбання будь-якого виду товару в розмірі 10%.

Щодо реклами у газеті та на ТБ, то заплановано:

- частоту та розмір реклами збільшити і диверсифікувати її на різні газети;

- у рекламі розмістити логотип центру, він асоціативний і ві­дрізнятиметься серед інших логотипів.

Що стосується реклами на сіті-лайтах, то вона буде необхідною у разі відкриття нових напрямків послуг.

Однак інновації відбуваються не тільки в маркетинговій полі­тиці просування, а й в інших складових маркетингу-мікс підпри­ємства.

Товарна стратегія компанії «Сумський фарфоровий двір» передбачає таке:

- якнайповніше задоволення різноманітних потреб клієнтів;

- унікальне надання послуг з виготовлення ексклюзивних порцелянових виробів;

- співробітництво із закладами громадського харчування (за­для формування аудиторії постійних клієнтів).

Цінова стратегія Сумського фарфорового заводу з надання по­слуг ґрунтується на таких пунктах:

- формування собівартості вироблених виробів із включенням до неї груп і видів витрат відповідно до чинного законодавства України і національних стандартів бухгалтерського обліку;

- регулювання рентабельності залежно від цінової політики конкурентів і поведінки та вподобань клієнтів;

- створення гнучкої системи знижок;

- підприємство орієнтується на споживачів з різним доходом.

Ціноутворення на АТЗТ «Сумський фарфоровий завод» має

Певні особливості у зв'язку зі специфікою діяльності підприємст­ва. Підприємство займається виробництвом керамічних виробів

Для домашнього господарства та керамічних декоративних виро­бів. Підприємство забезпечує своєю продукцією ринок як в Украї­ні, так і ще в кількох країнах СНД.

Посилаючись на специфічність ринку області, можна конста­тувати переважання попиту над пропозицією, адже зараз на те­риторії Сумської області відкривається велика кількість нових закладів, у яких готують страви «східної кухні», тому за ефектив­ної реклами, компанія матиме постійні замовлення не тільки із території Сумської області чи України, а також із Росії по налаго­джених каналах розподілу.

Основними каналами збуту нашої продукції будуть такі:

- інтернет-магазин;

- виставковий зал;

- мережі супермаркетів (відділи посуду);

- сувенірна продукція — аеропорти, великі вокзали, сувенірні магазини;

- разом із кухонними меблями;

- фірмовий магазин.

Як уже зазначалось, основним видом діяльності Сумського фа­рфорового заводу вважається виробництво фарфорових виробів. Погіршення рівня життя населення внаслідок фінансової кризи не створює сприятливих умов для збільшення попиту на цю про­дукцію, але грамотна маркетингова політика буде сприяти збі­льшенню збуту фарфорових виробів, передусім на території Укра­їни.