Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Планування фонду оплати праці

Заробітна плата — це сума грошових виплат, вартість на­туральної оплати за роботу, виконану найнятими робітниками за трудовим договором (контрактом). Категорія «заробітна плата» має подвійний характер: для найнятого робітника вона є доходом, а для підприємства - частиною витрат виробництва. Витрати на …

КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Становлення комерційних банків України збіглося із зростан­ням кризових явищ в економіці, які зумовлюють загалом їх слаб­кий фінансовий стан. Надійність комерційних банків викликає особливу занепокоєність акціонерів, вкладників, органів контро­лю, оскільки банківські банкрутства більше впливають на еконо­міку, ніж банкрутства підприємств. Кризовий стан …

Оцінка очікуваних змін з боку підприємницького середовища

У серпні-вересні 2011 року Інститутом власності і свободи під час підготовки чернетки «Зеленої книги малого бізнесу України» було здійснено анкетування представників бізнес-асоціацій малого і се­реднього підприємництва з метою оцінити основні проблеми, що стоять на заваді розвитку малого підприємництва в України, …

Безтарифні системи оплати праці

В умовах ринкових відносин значного поширення отримали без­тарифні системи оплати праці. Розглянемо деякі з них. Так, на ком­бінаті торгового устаткування заробітна плата працівників є певною часткою фонду оплати праці госпрозрахункового підрозділу. Вона залежить від трьох факторів: • кваліфікаційного рівня працівника; …

ПОБУДОВА СТРАТЕГІЇ МАЛОГО ПІЖПРИЄМСТВА З ВИКОРИСЬТАННЯМ КОЕФІЦІЇНТУ ВІДПОВІДНОСТІ

В. В. Кочетков, аспірант Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса Сучасні економічні умови ринкової діяльності постійно став­лять для підприємств всіх розмірів складні питання, щодо стратегії діяльності які включають вибір пріоритетів для асортиментної по­літики підприємства. В узагальненому вигляді …

СІШ-СИСТЕМА У ФОРМУВАННІ КЛІЄНТОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ

Для банківської діяльності характерна наявність великої кіль­кості клієнтів — приватних осіб, підприємств і фірм, державних і громадських організацій, що вимагає оперативного, персоніфі­кованого обслуговування при отриманні інформації про банків­ські продукти і послуги, при ухваленні рішень щодо укладання договорів, при отриманні консультацій …

Новий етап державної політики щодо малого підприємництва

На часі необхідність початку нового етапу державної політики щодо малого підприємництва в Україні. Одними з основних його заходів мають бути такі: 1) Розробка і впровадження механізмів переходу від відомчої до цілісної загальнодержавної політики розвитку мало­го підприємництва; створення системи незалежного моніто­рингу …

ЕЛЕМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Сучасний комерційний банк має доступ до складних інформа­ційних систем вітчизняних та міжнародних фінансово-кредитних установ. Крім того, банк встановлює зв’язки з державними уста­новами, партнерами, клієнтами, контактними аудиторіями, посе­редниками, конкурентами, бюро кредитних історій, колекторсь - кими компаніями та агентствами. Загалом кожний елемент …

Форми й системи оплати праці

У практиці роботи підприємств найбільш поширеними формами оплати праці є відрядна і погодинна, які відображені в різновидах систем оплати праці (рис. 7.6). Усі різновиди форм і систем оплати праці грунтуються на тариф­ній системі та нормуванні праці. Відрядна форма оплати праці. …

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН БАНКУ З КЛІЄНТАМИ

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком. Банк зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення кон­флікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку. Банкам забороняється …

СУТНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Для того, щоб досягнути комерційного успіху, сучасні коме­рційні банки мають не тільки пропонувати клієнтам якісні про­дукти і послуги, дотримуватись чіткої стратегії ціноутворення, надавати сервісні послуги, але і надавати інформацію реальним та потенційним клієнтам. Отже, актуальним є питання розроб­ки ефективних заходів …

Теорія ігор щодо аналізу діяльності фірми

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багато­гранний. Він залежить від кваліфікації керівника, кадрового складу робітників, рівня організаційної діяльності фірми. Схема прийняття управлінських рішень має певну послідовність: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення …

РОЛЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

К. Б. Козак, к. е.н., доцент Р. А. Чернякова, асистент Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса Кафедра менеджменту та фінансів Зміни в економічній і політичній системах в Україні нада­ють широкі можливості й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, …

Тарифна система оплати праці

Тарифна система - сукупність норм і нормативів, які забез­печують диференціацію оплати праці виходячи з відмінностей у складнощах виконуваних робіт і умов праці, її інтенсивності та ха­рактеру. Вона складається з таких основних елементів: тарифно - кваліфікаційний довідник, тарифна сітка, тарифні розряди …

Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість

Продуктивність праці характеризує ефективність, результа­тивність витрат праці й визначається кількістю продукції, виробле­ної в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виро­бленої продукції, або виконаних робіт. Розрізняють продуктивність живої і продуктивність суспільної (сукупної) праці. Продуктив­ність живої праці визначається витратами робочого …

ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ

Учасниками світової фінансової системи є транснаціональні банки, великі компанії, небанківські фінансові структури, цент­ральні банки і державні органи, міжнародні фінансові організації. Фінансові посередники покликані перетворити заощадження, тобто ту частину доходів фізичних осіб, компаній і держави, яка використовується для зберігання, в капіталовкладення. …

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РЕСУРС У РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В РЕГІОНАХ

М. Г. Кісеоларь, здобувач Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Альтернативна енергетика розглядається як вектор іннова­ційного і енергоефективного розвитку, що змінює структуру виро­бництва енергоресурсів. Потенціал українського ринку регенерати­вної енергії і «зелених» проектів величезний, але не використову­ється доки в …

Планування чисельності працівників підприємства

Норма чисельності (Н ) — це встановлена чисельність працівни­ків певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідного для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або об­сягу робіт. За нормами чисельності визначаються витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями, в цілому на …

ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ У СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

Актуальним питанням сьогодення є інтеграція діяльності віт­чизняних комерційних банків у світову фінансову систему, яка характеризується процесами глобалізації[20]. Інтеграційні процеси у банківському секторі характеризують­ся впровадженням у діяльність банків програм інституціональ - ного розвитку, систем модернізації і автоматизації, міжнародної банківської стандартизації, реалізація …

Інструменти державної політики розвитку малого підприємництва

Основним принципом державного регулювання малого підприємництва у провідних демократичних країнах світу є забез­печення стимулів до самостійної економічної діяльності громадян. При цьому слід окремо зазначити, що хоча публічно акцент і ро­биться на економічній активності громадян, але основною метою є не стільки …

ФІЛІЙНА МЕРЕЖА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Філія банку — відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяль­ність від імені банку. Підрозділ банку — структурна одиниця банку, що не має ста­тусу юридичної особи і виконує функції, визначені банком. Філії банків відкриваються …

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Період з моменту початку створення і до моменту ліквідації підприємства є його життєвим циклом. Життєвий цикл складається з певних етапів, таких, як: Задум, мотиви, мета і реальне створення підприємства (реєстра­ція); Діяльність (функціонування); зміна структури (розвиток); криза, санація, банкрутство; ліквідація; Відродження …

КАНАЛИ ЗБУТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Канал збуту комерційного банку — сукупність філій, від­ділень, технічних засобів, посередників, які беруть участь у процесі доведення банківських продуктів і послуг до клієнта. Канали збуту комерційного банку поділяються на власні та невласні. До власних каналів збуту належать канали стаціонар­ного збуту, …

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Головним елементом формування внутрішньої інформації щодо прибутковості комерційної діяльності (загалом по банку, за центрами прибутку, продуктами (послугами) та їх групами, клієнтами та їх групами) є система трансфертного ціноутворення, у якій розрахунок процентної маржі за цент­рами прибутку, продуктами (послугами) (або групами …

Специфіка вибіркового обстеження малих підприємств

Межі вибірки зумовлюються її загальним розміром і підвибіркою в кожній страті. У стратифікованому вибірковому обстеженні добір органі­зовується пропорційно кількості одиниць у групах та варіації ознаки в них. Для можливості утворення типологічних груп всередині сукупності, що підлягає спостереженню, необхідно оцінити дисперсію …

Оцінювання інвестиційної привабливості та аитикризових заходів підприємства

Враховуючи, що аналіз фінансового стану може бути внут­рішнім і зовнішнім, його результати також мають аналогічні на­прями використання. Результати зовнішнього аналізу викорис­товують зовнішні суб’єкти під час визначення інвестиційної привабливості підприємства та його кредитоспроможності у процесі прийняття рішень щодо залучення додаткових джерел …

Оцінювання ділової активності підприємства

Під час оцінювання ділової активності вивчають інтенсив­ність використання капіталу підприємства та його положення на ринку цінних паперів (ринкову активність). Зазвичай використовують такі показники оцінки положен­ня підприємства на ринку цінних паперів: Чистий Дивіденди С _ п0 Привілеи0ваних Дохід на одну просту …

Розрахунок бюджету робочого часу

Розрахунок бюджету робочого часу характеризує планову кіль­кість днів і годин, які може відпрацювати один працівник або службо­вець у плановому періоді. Облік часу в людино-годинах ведеться, як правило, для категорії працівників, а для інших категорій персоналу застосовуються людино-дні. При плануванні персоналу …

Формування основи вибірки

Основним джерелом інформації щодо результатів роботи малих підприємств є модуль річного структурного обстеження [4] за формою № 1-підприємництво (зважаючи на необхідність зменшення звітного навантаження на малі підприємства, цей модуль, на відміну від модуля середніх та великих підприємств, передбачає скорочену програму …

Оцінювання фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства — це здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися, зберігаючи рівно­вагу своїх активів та пасивів у мінливому внутрішньому та зов­нішньому середовищі, що гарантує його прибутковість, постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість. Виходячи із визначення поняття «фінансова стійкість» її оці­нювання …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2145

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru