Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Показники ефективності використання основних фондів

Основні показники ефективності використання основних фондів можна об’єднати в чотири групи: 1) показники екстенсивного ви­користання основних фондів, які відображають рівень їх викорис­тання за часом; 2) показники інтенсивного використання основних фондів, які відображають рівень їх використання за потужністю (продуктивністю); 3) показники …

Зношення й амортизація основних фондів

Зношення основних фондів. Зношення характеризує процес ста­ріння основних фондів, що діють як у фізичних, так і в економічних відносинах. Зношення основних фондів визначається по будівлях і спорудах, передавальних пристроях, машинах і устаткуванні, тран­спортних засобах, виробничому та господарському інвентарю, робо­чій худобі, …

Структура й оцінювання основних фондів

Основні фонди - це частина засобів виробництва, які діють у про­цесі виробництва протягом тривалого періоду часу, зберігають при цьому впродовж усього періоду натурально-речовинну форму і пере­носять свою вартість на продукцію по частинах у міру зносу у вигляді амортизаційних відрахувань. Згідно …

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Однією зі складових зростання інвестицій в економіку є сти­мулювання збільшення обсягів депозитного ринку. Депозитний ринок є однією з найважливіших цілей грошово-кредитної полі­тики НБУ, саме він і забезпечує той відсоток залучення коштів комерційними банками, який визначає можливість їх інвесту­вання в економіку. …

СЕГМЕНТАЦІЙНИЙ ТТТДХТД ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ[31]

Розглянемо варіанти застосування сегментаційного підходу як засобу просування банківських продуктів і послуг, користуючись досвідом «Альфа-Банку». Успішність просування банківських продуктів і послуг суттє­во залежить від стану ринку загалом та від розуміння поведін - кових особливостей реальних або потенціальних споживачів — цільової …

Бізнес-план та його роль у створенні малих підприємств

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу [2]. Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. …

РЕЗУЛЬТАТИ РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ[30]

Розглянемо використання результатів ринкових досліджень у контексті формування комунікаційної політики на прикладі до­свіду «Альфа-Банку». В умовах швидкого розвитку банківської сфери України та зростання попиту на роздрібні банківські послуги з боку фізич­них осіб — все більше актуалізується потреба в управлінні рин­ком …

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Л. П. Шацкова, інженер Одеський національний політехнічний університет Українська наукова спільнота звернула увагу на проблеми теорії інтелектуального потенціалу в працях таких вчених як: Ю. Гава, А. Гадзало, М. Демчишин, В. Кавецкий, О. Киреева, І. Мой - сеєнко, Т. Орлова та …

Планування фонду оплати праці

Заробітна плата — це сума грошових виплат, вартість на­туральної оплати за роботу, виконану найнятими робітниками за трудовим договором (контрактом). Категорія «заробітна плата» має подвійний характер: для найнятого робітника вона є доходом, а для підприємства - частиною витрат виробництва. Витрати на …

КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Становлення комерційних банків України збіглося із зростан­ням кризових явищ в економіці, які зумовлюють загалом їх слаб­кий фінансовий стан. Надійність комерційних банків викликає особливу занепокоєність акціонерів, вкладників, органів контро­лю, оскільки банківські банкрутства більше впливають на еконо­міку, ніж банкрутства підприємств. Кризовий стан …

Оцінка очікуваних змін з боку підприємницького середовища

У серпні-вересні 2011 року Інститутом власності і свободи під час підготовки чернетки «Зеленої книги малого бізнесу України» було здійснено анкетування представників бізнес-асоціацій малого і се­реднього підприємництва з метою оцінити основні проблеми, що стоять на заваді розвитку малого підприємництва в України, …

Безтарифні системи оплати праці

В умовах ринкових відносин значного поширення отримали без­тарифні системи оплати праці. Розглянемо деякі з них. Так, на ком­бінаті торгового устаткування заробітна плата працівників є певною часткою фонду оплати праці госпрозрахункового підрозділу. Вона залежить від трьох факторів: • кваліфікаційного рівня працівника; …

ПОБУДОВА СТРАТЕГІЇ МАЛОГО ПІЖПРИЄМСТВА З ВИКОРИСЬТАННЯМ КОЕФІЦІЇНТУ ВІДПОВІДНОСТІ

В. В. Кочетков, аспірант Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса Сучасні економічні умови ринкової діяльності постійно став­лять для підприємств всіх розмірів складні питання, щодо стратегії діяльності які включають вибір пріоритетів для асортиментної по­літики підприємства. В узагальненому вигляді …

СІШ-СИСТЕМА У ФОРМУВАННІ КЛІЄНТОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ

Для банківської діяльності характерна наявність великої кіль­кості клієнтів — приватних осіб, підприємств і фірм, державних і громадських організацій, що вимагає оперативного, персоніфі­кованого обслуговування при отриманні інформації про банків­ські продукти і послуги, при ухваленні рішень щодо укладання договорів, при отриманні консультацій …

Новий етап державної політики щодо малого підприємництва

На часі необхідність початку нового етапу державної політики щодо малого підприємництва в Україні. Одними з основних його заходів мають бути такі: 1) Розробка і впровадження механізмів переходу від відомчої до цілісної загальнодержавної політики розвитку мало­го підприємництва; створення системи незалежного моніто­рингу …

ЕЛЕМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Сучасний комерційний банк має доступ до складних інформа­ційних систем вітчизняних та міжнародних фінансово-кредитних установ. Крім того, банк встановлює зв’язки з державними уста­новами, партнерами, клієнтами, контактними аудиторіями, посе­редниками, конкурентами, бюро кредитних історій, колекторсь - кими компаніями та агентствами. Загалом кожний елемент …

Форми й системи оплати праці

У практиці роботи підприємств найбільш поширеними формами оплати праці є відрядна і погодинна, які відображені в різновидах систем оплати праці (рис. 7.6). Усі різновиди форм і систем оплати праці грунтуються на тариф­ній системі та нормуванні праці. Відрядна форма оплати праці. …

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН БАНКУ З КЛІЄНТАМИ

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком. Банк зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення кон­флікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку. Банкам забороняється …

СУТНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Для того, щоб досягнути комерційного успіху, сучасні коме­рційні банки мають не тільки пропонувати клієнтам якісні про­дукти і послуги, дотримуватись чіткої стратегії ціноутворення, надавати сервісні послуги, але і надавати інформацію реальним та потенційним клієнтам. Отже, актуальним є питання розроб­ки ефективних заходів …

Теорія ігор щодо аналізу діяльності фірми

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багато­гранний. Він залежить від кваліфікації керівника, кадрового складу робітників, рівня організаційної діяльності фірми. Схема прийняття управлінських рішень має певну послідовність: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення …

РОЛЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

К. Б. Козак, к. е.н., доцент Р. А. Чернякова, асистент Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса Кафедра менеджменту та фінансів Зміни в економічній і політичній системах в Україні нада­ють широкі можливості й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, …

Тарифна система оплати праці

Тарифна система - сукупність норм і нормативів, які забез­печують диференціацію оплати праці виходячи з відмінностей у складнощах виконуваних робіт і умов праці, її інтенсивності та ха­рактеру. Вона складається з таких основних елементів: тарифно - кваліфікаційний довідник, тарифна сітка, тарифні розряди …

Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість

Продуктивність праці характеризує ефективність, результа­тивність витрат праці й визначається кількістю продукції, виробле­ної в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виро­бленої продукції, або виконаних робіт. Розрізняють продуктивність живої і продуктивність суспільної (сукупної) праці. Продуктив­ність живої праці визначається витратами робочого …

ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ

Учасниками світової фінансової системи є транснаціональні банки, великі компанії, небанківські фінансові структури, цент­ральні банки і державні органи, міжнародні фінансові організації. Фінансові посередники покликані перетворити заощадження, тобто ту частину доходів фізичних осіб, компаній і держави, яка використовується для зберігання, в капіталовкладення. …

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РЕСУРС У РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В РЕГІОНАХ

М. Г. Кісеоларь, здобувач Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Альтернативна енергетика розглядається як вектор іннова­ційного і енергоефективного розвитку, що змінює структуру виро­бництва енергоресурсів. Потенціал українського ринку регенерати­вної енергії і «зелених» проектів величезний, але не використову­ється доки в …

Планування чисельності працівників підприємства

Норма чисельності (Н ) — це встановлена чисельність працівни­ків певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідного для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або об­сягу робіт. За нормами чисельності визначаються витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями, в цілому на …

ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ У СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

Актуальним питанням сьогодення є інтеграція діяльності віт­чизняних комерційних банків у світову фінансову систему, яка характеризується процесами глобалізації[20]. Інтеграційні процеси у банківському секторі характеризують­ся впровадженням у діяльність банків програм інституціональ - ного розвитку, систем модернізації і автоматизації, міжнародної банківської стандартизації, реалізація …

Інструменти державної політики розвитку малого підприємництва

Основним принципом державного регулювання малого підприємництва у провідних демократичних країнах світу є забез­печення стимулів до самостійної економічної діяльності громадян. При цьому слід окремо зазначити, що хоча публічно акцент і ро­биться на економічній активності громадян, але основною метою є не стільки …

ФІЛІЙНА МЕРЕЖА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Філія банку — відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяль­ність від імені банку. Підрозділ банку — структурна одиниця банку, що не має ста­тусу юридичної особи і виконує функції, визначені банком. Філії банків відкриваються …

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Період з моменту початку створення і до моменту ліквідації підприємства є його життєвим циклом. Життєвий цикл складається з певних етапів, таких, як: Задум, мотиви, мета і реальне створення підприємства (реєстра­ція); Діяльність (функціонування); зміна структури (розвиток); криза, санація, банкрутство; ліквідація; Відродження …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2145