Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Теорія ігор щодо аналізу діяльності фірми

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багато­гранний. Він залежить від кваліфікації керівника, кадрового складу робітників, рівня організаційної діяльності фірми. Схема прийняття управлінських рішень має певну послідовність: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення …

РОЛЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

К. Б. Козак, к. е.н., доцент Р. А. Чернякова, асистент Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса Кафедра менеджменту та фінансів Зміни в економічній і політичній системах в Україні нада­ють широкі можливості й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, …

Тарифна система оплати праці

Тарифна система - сукупність норм і нормативів, які забез­печують диференціацію оплати праці виходячи з відмінностей у складнощах виконуваних робіт і умов праці, її інтенсивності та ха­рактеру. Вона складається з таких основних елементів: тарифно - кваліфікаційний довідник, тарифна сітка, тарифні розряди …

Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість

Продуктивність праці характеризує ефективність, результа­тивність витрат праці й визначається кількістю продукції, виробле­ної в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виро­бленої продукції, або виконаних робіт. Розрізняють продуктивність живої і продуктивність суспільної (сукупної) праці. Продуктив­ність живої праці визначається витратами робочого …

ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ

Учасниками світової фінансової системи є транснаціональні банки, великі компанії, небанківські фінансові структури, цент­ральні банки і державні органи, міжнародні фінансові організації. Фінансові посередники покликані перетворити заощадження, тобто ту частину доходів фізичних осіб, компаній і держави, яка використовується для зберігання, в капіталовкладення. …

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РЕСУРС У РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В РЕГІОНАХ

М. Г. Кісеоларь, здобувач Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Альтернативна енергетика розглядається як вектор іннова­ційного і енергоефективного розвитку, що змінює структуру виро­бництва енергоресурсів. Потенціал українського ринку регенерати­вної енергії і «зелених» проектів величезний, але не використову­ється доки в …

Планування чисельності працівників підприємства

Норма чисельності (Н ) — це встановлена чисельність працівни­ків певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідного для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або об­сягу робіт. За нормами чисельності визначаються витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями, в цілому на …

ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ У СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

Актуальним питанням сьогодення є інтеграція діяльності віт­чизняних комерційних банків у світову фінансову систему, яка характеризується процесами глобалізації[20]. Інтеграційні процеси у банківському секторі характеризують­ся впровадженням у діяльність банків програм інституціональ - ного розвитку, систем модернізації і автоматизації, міжнародної банківської стандартизації, реалізація …

Інструменти державної політики розвитку малого підприємництва

Основним принципом державного регулювання малого підприємництва у провідних демократичних країнах світу є забез­печення стимулів до самостійної економічної діяльності громадян. При цьому слід окремо зазначити, що хоча публічно акцент і ро­биться на економічній активності громадян, але основною метою є не стільки …

ФІЛІЙНА МЕРЕЖА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Філія банку — відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяль­ність від імені банку. Підрозділ банку — структурна одиниця банку, що не має ста­тусу юридичної особи і виконує функції, визначені банком. Філії банків відкриваються …

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Період з моменту початку створення і до моменту ліквідації підприємства є його життєвим циклом. Життєвий цикл складається з певних етапів, таких, як: Задум, мотиви, мета і реальне створення підприємства (реєстра­ція); Діяльність (функціонування); зміна структури (розвиток); криза, санація, банкрутство; ліквідація; Відродження …

КАНАЛИ ЗБУТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Канал збуту комерційного банку — сукупність філій, від­ділень, технічних засобів, посередників, які беруть участь у процесі доведення банківських продуктів і послуг до клієнта. Канали збуту комерційного банку поділяються на власні та невласні. До власних каналів збуту належать канали стаціонар­ного збуту, …

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Головним елементом формування внутрішньої інформації щодо прибутковості комерційної діяльності (загалом по банку, за центрами прибутку, продуктами (послугами) та їх групами, клієнтами та їх групами) є система трансфертного ціноутворення, у якій розрахунок процентної маржі за цент­рами прибутку, продуктами (послугами) (або групами …

Специфіка вибіркового обстеження малих підприємств

Межі вибірки зумовлюються її загальним розміром і підвибіркою в кожній страті. У стратифікованому вибірковому обстеженні добір органі­зовується пропорційно кількості одиниць у групах та варіації ознаки в них. Для можливості утворення типологічних груп всередині сукупності, що підлягає спостереженню, необхідно оцінити дисперсію …

Оцінювання інвестиційної привабливості та аитикризових заходів підприємства

Враховуючи, що аналіз фінансового стану може бути внут­рішнім і зовнішнім, його результати також мають аналогічні на­прями використання. Результати зовнішнього аналізу викорис­товують зовнішні суб’єкти під час визначення інвестиційної привабливості підприємства та його кредитоспроможності у процесі прийняття рішень щодо залучення додаткових джерел …

Оцінювання ділової активності підприємства

Під час оцінювання ділової активності вивчають інтенсив­ність використання капіталу підприємства та його положення на ринку цінних паперів (ринкову активність). Зазвичай використовують такі показники оцінки положен­ня підприємства на ринку цінних паперів: Чистий Дивіденди С _ п0 Привілеи0ваних Дохід на одну просту …

Розрахунок бюджету робочого часу

Розрахунок бюджету робочого часу характеризує планову кіль­кість днів і годин, які може відпрацювати один працівник або службо­вець у плановому періоді. Облік часу в людино-годинах ведеться, як правило, для категорії працівників, а для інших категорій персоналу застосовуються людино-дні. При плануванні персоналу …

Формування основи вибірки

Основним джерелом інформації щодо результатів роботи малих підприємств є модуль річного структурного обстеження [4] за формою № 1-підприємництво (зважаючи на необхідність зменшення звітного навантаження на малі підприємства, цей модуль, на відміну від модуля середніх та великих підприємств, передбачає скорочену програму …

Оцінювання фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства — це здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися, зберігаючи рівно­вагу своїх активів та пасивів у мінливому внутрішньому та зов­нішньому середовищі, що гарантує його прибутковість, постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість. Виходячи із визначення поняття «фінансова стійкість» її оці­нювання …

Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

Розділ 14 Найважливішими ознаками фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність. Це дві взаємопов’язані еко­номічні категорії, оскільки теперішня платоспроможність зумов­люється попереднім рівнем ліквідності, а платоспроможність у найближчій перспективі повністю залежить від сучасного стану ліквідності. Водночас, незважаючи на тісний зв’язок, …

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ В РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

О. А. Фесенко, к. э.н. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Активное развитие региональных рыбопромышленных ком­плексов является сегодня приоритетом государственной политики в отрасли. Создана и постепенно апробируется в регионах базовая нормативно-правовая документация, регламентирующая деятель­ность субъектов рыбного хозяйства. …

Фінансовий стан сільськогосподарського підприємства, його складові та методичні підходи до оцінювання

510 - тг - т - »-*- Розділ 14 Необхідність ефективного ведення бізнесу у ринкових умовах вимагає від його власників і менеджменту постійно поновлювати власну господарську діяльність, забезпечувати конкурентоспромо­жність підприємства на товарному й фінансовому ринках, стабіль­ну платоспроможність і потребу в …

СОБІВАРТІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Визначення собівартості банківських продуктів і послуг є ос­новним елементом цінової політики комерційного банку. В умовах інтенсивної конкуренції та тенденції загального зниження прибут­ковості банківських операцій докладний аналіз витрат і обґрунтова­не ціноутворення на банківські продукти і послуги стають нагаль­ною потребою. Точкою відліку …

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. В. Карпінська, к. е.н., с. н.с., І. А. Бутенко Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Становлення малого бізнесу в Україні проходить в динамі­чних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні відбулося швидке зростання …

Методи визначення загальних показників економічної ефективності бізнесу на селі

Економічну ефективність малого, середнього та великого бізне­су на селі доцільно визначати одним або кількома показниками, які найповніше враховують особливості формування доходів і ви­трат суб’єктів господарювання та відповідають вимогам критерію ефективності. Вибір конкретного показника залежить від цілей і завдань економічного аналізу …

Показники витрат і ресурсів

Розділ 14 Розвиток будь-якого суб’єкта агробізнесу потребує певних ви­трат у формі інвестицій в основний і оборотний капітал, а за умов найму працівників — крім того, у змінний капітал. Вар­тість витрат, здійснених суб’єктом бізнесу в основні засоби (капі­тальні вкладення), функціонує в …

Показники ефекту

Загальний економічний результат (ефект) від діяльності мало­го, середнього та великого бізнесу на селі можна визначити одним або кількома показниками. Краще, якщо показник один, але мак­симально враховує всі види ефекту. Для суб’єкта підприємницької діяльності важливим показни­ком результату (ефекту) с загальний дохід, …

Критерій ефективності

Питання ефективності є ключовими для будь-якого бізнесу, зокрема й аграр­ного. Невизначеність майбутніх умов біз­несу та їх постійна зміна, наявність знач­них ризиків, необхідність залучення різ­номанітних ресурсів, а також конкурентна боротьба та інші чинники зумовлюють складність питань ефективності для ося­гання й оцінювання. …

485 . Зміст викладених причин втрат, спричинених простоями облад­нання внаслідок організаційно-технічних неполадок на виробни­цтві, зумовлює потребу в упровадженні адекватних заходів, спря — мованих на усунення їх.. Основні способи мінімізації та зниження ризику

Високий ступінь ризику конкретних видів господарської діяль­ності зумовлює потребу у пошуку шляхів штучного зниження його. Розглянемо основні способи зниження ризику. Страхування ризику. Компенсаційні антиризикові заходи подані різними формами страхування: традиційним страхуван­ням, яке здійснюється страховими компаніями, самострахуван­ням. Під кутом зору розміру …

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У РОЗРІЗІ ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ

Комерційні банки надають клієнтам широкий спектр банківсь­ких депозитних продуктів, використовуючи прогресивні форми обслуговування юридичних та фізичних осіб, що засновані на ін­дивідуальному підході до кожного клієнта. Клієнтам надається можливість відкриття депозитних рахунків як в національній, так і в іноземній валютах, з …

Геомембрана hdpe.

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2246