Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

Розділ 14 Найважливішими ознаками фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність. Це дві взаємопов’язані еко­номічні категорії, оскільки теперішня платоспроможність зумов­люється попереднім рівнем ліквідності, а платоспроможність у найближчій перспективі повністю залежить від сучасного стану ліквідності. Водночас, незважаючи на тісний зв’язок, …

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ В РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

О. А. Фесенко, к. э.н. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Активное развитие региональных рыбопромышленных ком­плексов является сегодня приоритетом государственной политики в отрасли. Создана и постепенно апробируется в регионах базовая нормативно-правовая документация, регламентирующая деятель­ность субъектов рыбного хозяйства. …

Фінансовий стан сільськогосподарського підприємства, його складові та методичні підходи до оцінювання

510 - тг - т - »-*- Розділ 14 Необхідність ефективного ведення бізнесу у ринкових умовах вимагає від його власників і менеджменту постійно поновлювати власну господарську діяльність, забезпечувати конкурентоспромо­жність підприємства на товарному й фінансовому ринках, стабіль­ну платоспроможність і потребу в …

СОБІВАРТІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Визначення собівартості банківських продуктів і послуг є ос­новним елементом цінової політики комерційного банку. В умовах інтенсивної конкуренції та тенденції загального зниження прибут­ковості банківських операцій докладний аналіз витрат і обґрунтова­не ціноутворення на банківські продукти і послуги стають нагаль­ною потребою. Точкою відліку …

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. В. Карпінська, к. е.н., с. н.с., І. А. Бутенко Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Становлення малого бізнесу в Україні проходить в динамі­чних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні відбулося швидке зростання …

Методи визначення загальних показників економічної ефективності бізнесу на селі

Економічну ефективність малого, середнього та великого бізне­су на селі доцільно визначати одним або кількома показниками, які найповніше враховують особливості формування доходів і ви­трат суб’єктів господарювання та відповідають вимогам критерію ефективності. Вибір конкретного показника залежить від цілей і завдань економічного аналізу …

Показники витрат і ресурсів

Розділ 14 Розвиток будь-якого суб’єкта агробізнесу потребує певних ви­трат у формі інвестицій в основний і оборотний капітал, а за умов найму працівників — крім того, у змінний капітал. Вар­тість витрат, здійснених суб’єктом бізнесу в основні засоби (капі­тальні вкладення), функціонує в …

Показники ефекту

Загальний економічний результат (ефект) від діяльності мало­го, середнього та великого бізнесу на селі можна визначити одним або кількома показниками. Краще, якщо показник один, але мак­симально враховує всі види ефекту. Для суб’єкта підприємницької діяльності важливим показни­ком результату (ефекту) с загальний дохід, …

Критерій ефективності

Питання ефективності є ключовими для будь-якого бізнесу, зокрема й аграр­ного. Невизначеність майбутніх умов біз­несу та їх постійна зміна, наявність знач­них ризиків, необхідність залучення різ­номанітних ресурсів, а також конкурентна боротьба та інші чинники зумовлюють складність питань ефективності для ося­гання й оцінювання. …

485 . Зміст викладених причин втрат, спричинених простоями облад­нання внаслідок організаційно-технічних неполадок на виробни­цтві, зумовлює потребу в упровадженні адекватних заходів, спря — мованих на усунення їх.. Основні способи мінімізації та зниження ризику

Високий ступінь ризику конкретних видів господарської діяль­ності зумовлює потребу у пошуку шляхів штучного зниження його. Розглянемо основні способи зниження ризику. Страхування ризику. Компенсаційні антиризикові заходи подані різними формами страхування: традиційним страхуван­ням, яке здійснюється страховими компаніями, самострахуван­ням. Під кутом зору розміру …

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У РОЗРІЗІ ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ

Комерційні банки надають клієнтам широкий спектр банківсь­ких депозитних продуктів, використовуючи прогресивні форми обслуговування юридичних та фізичних осіб, що засновані на ін­дивідуальному підході до кожного клієнта. Клієнтам надається можливість відкриття депозитних рахунків як в національній, так і в іноземній валютах, з …

СТРУКТУРА ЦІНИ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ

Критерії порівняння та вибору кредитних продуктів поділя­ються на цінові критерії та нецінові критерії. Цінові критерії: — процентна ставка; — одноразова комісія; — щомісячна комісія; — страхові платежі; — платежі за розрахунково-касове обслуговування; — штрафні санкції; — супутні витрати та інші …

ФОРМУВАННЯ ЦІН НА БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ

Процес формування ціни на банківські продукти і послуги (рис. 7.4) починається з визначення мети ціноутворення. Мета найчастіше пов’язана із забезпеченням рентабельності та одер­жанням цільового прибутку, однак способи досягнення цієї мети різняться залежно від стратегічних пріоритетів банку. Рис. 7.4. Алгоритм формування …

МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Для визначення оптимального, з позицій попиту та пропозиції, рівня цін, застосовують два традиційні методи ціноутворення: — витратний метод ціноутворення — орієнтація на витрати та цільовий для банку прибуток; — адміністративні методи ціноутворення — орієнтація на ціни основних конкурентів або одного …

Запобіжні заходи, способи нейтралізації та мінімізації негативних наслідків можливих ризиків

Визначення системи показників, порядку оцінювання підпри­ємницького ризику та встановлення гранично допустимого його рівня є основною вироблення антиризикових заходів як заключно­го етапу в управлінні підприємницьким ризиком. їх можна розпо­ділити на такі три основні групи: превентивні; обмежувальні; ком­пенсаційні. Превентивними називають заходи, спрямовані …

Оцінювання ризиків кількісними методами — квантифікація

Статистичний метод. Одним з найпоширеніших методів кі- * лькісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є * статистичний метод. Він ґрунтується на аналізі коливань оцінного Показника, який характеризує результативність дій підприємства за певний період часу. Як оцінний показник звичайно використовують …

Критерії та показники Підприємницького ризику

У загальному процесі управління підприємницьким ризиком одне з центральних місць належить системі його показників та розрахунку їх. У літературі, присвяченій підприємницькому ризику, немає * однозначних підходів до цього питання, проте їх можна звести до * таких варіантів: ❖ ♦ одні …

СУТНІСТЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Основним завданням цінової політики комерційного банку є одержання максимального прибутку при запланованому обсязі продажів. Цінова політика забезпечує довгострокове задоволення потреб клієнтів шляхом оптимального сполучення внутрішньої стратегії розвитку банку і умов зовнішнього середовища в межах довгострокової маркетингової стратегії. Структура цінової політики …

Чинники, що формують підприємницький ризик

Класифікація ризиків. Побудувати цілісну ефективну систе­му управління підприємницьким ризиком неможливо без роз­криття сутності чинників, джерел та наслідків і класифікації ри­зиків. Чинник ризику — це причини або рушійні сили, що поро­джують ризиковані процеси. Наприклад, ступінь надійності транспортних організацій, послу­гами яких користується …

Можливі збитки від ризиків

Можливість ризикувати зафіксована в Законі України «Про підприємництво», де зазначається, що підприємництво — це само­стійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та за­няття торгівлею з метою отримання прибутку. Отже, підприємницький ризик може забезпечити …

Сутність і зміст ризиків у підприємницькій діяльності

Відповідно до Закону України «Про підприємництво» ринкова економіка ґрунтується на вільному підприємництві. У Законі за­значається, що підприємці мають право без обмежень ухвалювати рішення і здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству. Підприємництву притаманні такі принципи, як вільний вибір діяльності, …

Моделі малого підприємництва

У секторі малого підприємництва можна виділити дві основні моделі, що не мають антагоністичного характеру, але визначають різні набори інструментів державної політики. Суб’єкти малого підприємництва моделі І - це повноцінні економічні суб’єкти, що відрізняються від суб’єктів середнього і ве­ликого бізнесу лише …

Поняття невизначеності і ризику

У практиці господарської діяльності км » майже щодня доводиться приймати різно­ Го роду рішення. Важливою умовою при­йняття раціональних рішень є володіння якомога більш повного і точною інформа­цією про предмет рішення і його наслідки. Однак, як і всі інші ресурси, інформація …

Ринок сільськогосподарської продукції та продуктів її перероблення

Створення ринку сільськогосподарської продукції та продуктів її перероблення є важливою складовою аграрної політики в Укра­їні на сучасному етапі. Економічна сутність ринку виражається насамперед як катего­рія обміну, який організований за законами товарного виробницт­ва й обігу, сукупність відносин товарного і грошового обміну. …

Зберігання та перероблення сільськогосподарської продукції за сучасних умов

Важливим елементом агропромислового комплексу України є галузі, які забезпечують зберігання та перероблення сільськогос­подарської продукції. Від ступеня їх розвитку, технічного осна­щення, досконалості економічних зв’язків з сільськогосподарським виробництвом, розміщення споживачів значною мірою залежать раціональне використання продукції рослинництва і тваринницт­ва, рівень забезпеченості потреб …

Класифікація підсобних підприємств і подальший розвиток їх

Діяльність підсобних підприємств спрямована на збільшення доходів і прибутків сільськогосподарських підприємств завдяки ефективнішому використанню трудових ресурсів, сільськогоспо­дарської продукції, природних ресурсів тощо. Це питання особ­ливо актуальне в умовах економічної кризи народного госпо­дарства. Розділ 12 Підсобне підприємство має функціонувати як повноправний структурний …

Об’єктивна необхідність і передумови розвитку підсобних виробництв

Розвиток ринкових відносин в економіці України потребує створення нових і розширення існуючих видів підприємницької діяльності. Особливо така тенденція спостерігається в агропромис­ловому комплексі. Це зумовлено тим, що сільське господарство відрізняється від інших сфер матеріального виробництва і має ба­гато специфічних особливостей. Воно …

Критерії ефективності функціонування підприємств малого бізнесу

Критерій економічної ефективності: E ^ max Є = --------- , (71) B ^ min Де е - критерій економічної ефективності; Е - економічний результат (вигода або ефект); В - витрати на досягнення економічного результату. До результату господарської діяльності малого бізнесу …

Персонал (кадри) підприємства

Під персоналом підприємства розуміється сукупність найня­тих працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві відповідно до штатного розкладу, а також працю­ючі власники організації, які одержують на підприємстві (фірмі) за­робітну плату. Слід розрізняти поняття «кадри», «персонал», «ро­боча сила», «трудові ресурси» і «трудовий …

Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств

Розділ 12 Аграрна політика держави за сучасних умов спрямована на повне оснащення агропромислового комплексу засобами механі­зації, хімізації та енергетичними ресурсами, асортимент, якість і надійність яких відповідають досягненням науково-технічного прогресу, забезпечують своєчасне виконання всіх технологічних процесів виробництва продукції з найменшими витратами …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2245

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru