Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

СТРУКТУРА ЦІНИ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ

Критерії порівняння та вибору кредитних продуктів поділя­ються на цінові критерії та нецінові критерії. Цінові критерії: — процентна ставка; — одноразова комісія; — щомісячна комісія; — страхові платежі; — платежі за розрахунково-касове обслуговування; — штрафні санкції; — супутні витрати та інші …

ФОРМУВАННЯ ЦІН НА БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ

Процес формування ціни на банківські продукти і послуги (рис. 7.4) починається з визначення мети ціноутворення. Мета найчастіше пов’язана із забезпеченням рентабельності та одер­жанням цільового прибутку, однак способи досягнення цієї мети різняться залежно від стратегічних пріоритетів банку. Рис. 7.4. Алгоритм формування …

МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Для визначення оптимального, з позицій попиту та пропозиції, рівня цін, застосовують два традиційні методи ціноутворення: — витратний метод ціноутворення — орієнтація на витрати та цільовий для банку прибуток; — адміністративні методи ціноутворення — орієнтація на ціни основних конкурентів або одного …

Запобіжні заходи, способи нейтралізації та мінімізації негативних наслідків можливих ризиків

Визначення системи показників, порядку оцінювання підпри­ємницького ризику та встановлення гранично допустимого його рівня є основною вироблення антиризикових заходів як заключно­го етапу в управлінні підприємницьким ризиком. їх можна розпо­ділити на такі три основні групи: превентивні; обмежувальні; ком­пенсаційні. Превентивними називають заходи, спрямовані …

Оцінювання ризиків кількісними методами — квантифікація

Статистичний метод. Одним з найпоширеніших методів кі- * лькісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є * статистичний метод. Він ґрунтується на аналізі коливань оцінного Показника, який характеризує результативність дій підприємства за певний період часу. Як оцінний показник звичайно використовують …

Критерії та показники Підприємницького ризику

У загальному процесі управління підприємницьким ризиком одне з центральних місць належить системі його показників та розрахунку їх. У літературі, присвяченій підприємницькому ризику, немає * однозначних підходів до цього питання, проте їх можна звести до * таких варіантів: ❖ ♦ одні …

СУТНІСТЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Основним завданням цінової політики комерційного банку є одержання максимального прибутку при запланованому обсязі продажів. Цінова політика забезпечує довгострокове задоволення потреб клієнтів шляхом оптимального сполучення внутрішньої стратегії розвитку банку і умов зовнішнього середовища в межах довгострокової маркетингової стратегії. Структура цінової політики …

Чинники, що формують підприємницький ризик

Класифікація ризиків. Побудувати цілісну ефективну систе­му управління підприємницьким ризиком неможливо без роз­криття сутності чинників, джерел та наслідків і класифікації ри­зиків. Чинник ризику — це причини або рушійні сили, що поро­джують ризиковані процеси. Наприклад, ступінь надійності транспортних організацій, послу­гами яких користується …

Можливі збитки від ризиків

Можливість ризикувати зафіксована в Законі України «Про підприємництво», де зазначається, що підприємництво — це само­стійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та за­няття торгівлею з метою отримання прибутку. Отже, підприємницький ризик може забезпечити …

Сутність і зміст ризиків у підприємницькій діяльності

Відповідно до Закону України «Про підприємництво» ринкова економіка ґрунтується на вільному підприємництві. У Законі за­значається, що підприємці мають право без обмежень ухвалювати рішення і здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству. Підприємництву притаманні такі принципи, як вільний вибір діяльності, …

Моделі малого підприємництва

У секторі малого підприємництва можна виділити дві основні моделі, що не мають антагоністичного характеру, але визначають різні набори інструментів державної політики. Суб’єкти малого підприємництва моделі І - це повноцінні економічні суб’єкти, що відрізняються від суб’єктів середнього і ве­ликого бізнесу лише …

Поняття невизначеності і ризику

У практиці господарської діяльності км » майже щодня доводиться приймати різно­ Го роду рішення. Важливою умовою при­йняття раціональних рішень є володіння якомога більш повного і точною інформа­цією про предмет рішення і його наслідки. Однак, як і всі інші ресурси, інформація …

Ринок сільськогосподарської продукції та продуктів її перероблення

Створення ринку сільськогосподарської продукції та продуктів її перероблення є важливою складовою аграрної політики в Укра­їні на сучасному етапі. Економічна сутність ринку виражається насамперед як катего­рія обміну, який організований за законами товарного виробницт­ва й обігу, сукупність відносин товарного і грошового обміну. …

Зберігання та перероблення сільськогосподарської продукції за сучасних умов

Важливим елементом агропромислового комплексу України є галузі, які забезпечують зберігання та перероблення сільськогос­подарської продукції. Від ступеня їх розвитку, технічного осна­щення, досконалості економічних зв’язків з сільськогосподарським виробництвом, розміщення споживачів значною мірою залежать раціональне використання продукції рослинництва і тваринницт­ва, рівень забезпеченості потреб …

Класифікація підсобних підприємств і подальший розвиток їх

Діяльність підсобних підприємств спрямована на збільшення доходів і прибутків сільськогосподарських підприємств завдяки ефективнішому використанню трудових ресурсів, сільськогоспо­дарської продукції, природних ресурсів тощо. Це питання особ­ливо актуальне в умовах економічної кризи народного госпо­дарства. Розділ 12 Підсобне підприємство має функціонувати як повноправний структурний …

Об’єктивна необхідність і передумови розвитку підсобних виробництв

Розвиток ринкових відносин в економіці України потребує створення нових і розширення існуючих видів підприємницької діяльності. Особливо така тенденція спостерігається в агропромис­ловому комплексі. Це зумовлено тим, що сільське господарство відрізняється від інших сфер матеріального виробництва і має ба­гато специфічних особливостей. Воно …

Критерії ефективності функціонування підприємств малого бізнесу

Критерій економічної ефективності: E ^ max Є = --------- , (71) B ^ min Де е - критерій економічної ефективності; Е - економічний результат (вигода або ефект); В - витрати на досягнення економічного результату. До результату господарської діяльності малого бізнесу …

Персонал (кадри) підприємства

Під персоналом підприємства розуміється сукупність найня­тих працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві відповідно до штатного розкладу, а також працю­ючі власники організації, які одержують на підприємстві (фірмі) за­робітну плату. Слід розрізняти поняття «кадри», «персонал», «ро­боча сила», «трудові ресурси» і «трудовий …

Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств

Розділ 12 Аграрна політика держави за сучасних умов спрямована на повне оснащення агропромислового комплексу засобами механі­зації, хімізації та енергетичними ресурсами, асортимент, якість і надійність яких відповідають досягненням науково-технічного прогресу, забезпечують своєчасне виконання всіх технологічних процесів виробництва продукції з найменшими витратами …

Основні положення оцінки ефективності діяльності МСБ

Критерій - це якісна оцінка ефективності, що відображає саму її суть. Він повинен відповідати принаймні двом методичним вимогам: Об'єктивно відображати співвідношення реального ефекту вироб­ництва і наявних економічних ресурсів ("випуск-ресурси"); Мати якісну однорідність і кількісну порівняльність на всіх стадіях відтворювального процесу. …

Форми матеріально-технічного забезпечення АПК в умовах риику

Важливою умовою подальшого розвитку агропромислового ви­робництва є його техніко-технологічне переозброєння. В цій галузі зосереджено п’яту частину основних виробничих фондів держави, зайнято майже 20 % працездатного населення, формується близь­ко двох третин роздрібного товарообігу. Кризовий стан галузі значною мірою зумовлений істотними не­доліками …

ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

И. Н. Карапейчик, к. е.н. ПАО "Азовмаш", Мариуполь Малые предприятия как наиболее гибкие экономические об­разования, как и малый бизнес в целом, являются мощным инстру­ментом оживления, реформирования и стабилизации экономики. Однако эти функции малый бизнес способен выполнять лишь при определенном институциональном …

Система матеріально-технічного забезпечення в Україні та формування ринку засобів виробництва

Необхідною умовою успішної діяльності всіх підприємницьких структур АПК є ефективне функціонування системи їх матеріаль­но-технічного забезпечення. Система матеріально-технічного забезпечення — це су­купність підприємств-виробників матеріально-технічних ресурсів, торговельно-посередницьких організацій, сервісних підрозділів, формувань з машиновикористання та державних органів, що ре­гулюють відносини у сфері техніко-технологічного …

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Розробка та реалізація ефективної продуктової політики коме­рційного банку потребує запровадження нових технологій, вико­ристання сучасного обладнання, що, своєю чергою, передбачає активізацію інвестиційної діяльності. Якщо це робити поза ме­жами інноваційної діяльності, то повернення вкладених в іннова­ції грошей та отримання прибутків стають проблематичними. …

РОЗВИТОК ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОБІЗНЕСУ

Серед найважливіших питань розвитку агропромислового виробництва провідне місце належить організації виробничо- економічних зв’язків підприємницьких структур агробізнесу. Зокрема, це питання матеріально-технічного забезпечення сіль - ськогосподарських підприємств. Техніко - | технологічне переозброєння сільського 'І господарства є основним напрямом виходу & агропромислового комплексу …

Послуги аудиторських фірм, їх сутність і значення

Завдання аудиторської перевірки стану обліку і достовірності звітності полягає у підвищенні контролю діяльності підприємства. Метою аудиту фінансової звітності є складання аудитором виснов­ку про те, чи відповідає фінансова звітність інструкціям щодо її складання. Аудитор — особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює …

РЕКЛАМУВАННЯ РОЗБУДОВИ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

С. І. Рассадникова, старший наук. співробітник, доцент Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, м. Одеса Національні інтереси України вимагають негайних та ефек­тивних заходів, спрямованих на збереження та розбудову екологіч­ної інфраструктури, забезпечення ефективнішого її використання для подолання кризових явищ у …

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

19 вересня 1999 р. набув чинності Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 р. N8 746/99. Згідно із цим указом спрощена система оподаткування, обліку та звітнос­ті запроваджується для таких суб’єктів малого підприємництва: …

СЛУЖБА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Служба захисту прав споживачів функціонує як Департамент Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації (Держспоживзахист). Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" від 15.12.93 р., Держспоживзахист та його органи в областях повинні здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства …

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Позитивний вплив на використання інноваційного потенціалу банку чинить ефективне використання методів та інструментів управління інноваційним потенціалом, здатність організаційних структур менеджменту гнучко реагувати на зміни умов діяльнос­ті [64; 65; 66; 67]. Інноваційний потенціал визначається рівнем технологічної єдно­сті підрозділів банку: більш високий …

Сторінки13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2346