Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Основні положення оцінки ефективності діяльності МСБ

Критерій - це якісна оцінка ефективності, що відображає саму її суть. Він повинен відповідати принаймні двом методичним вимогам: Об'єктивно відображати співвідношення реального ефекту вироб­ництва і наявних економічних ресурсів ("випуск-ресурси"); Мати якісну однорідність і кількісну порівняльність на всіх стадіях відтворювального процесу. …

Форми матеріально-технічного забезпечення АПК в умовах риику

Важливою умовою подальшого розвитку агропромислового ви­робництва є його техніко-технологічне переозброєння. В цій галузі зосереджено п’яту частину основних виробничих фондів держави, зайнято майже 20 % працездатного населення, формується близь­ко двох третин роздрібного товарообігу. Кризовий стан галузі значною мірою зумовлений істотними не­доліками …

ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

И. Н. Карапейчик, к. е.н. ПАО "Азовмаш", Мариуполь Малые предприятия как наиболее гибкие экономические об­разования, как и малый бизнес в целом, являются мощным инстру­ментом оживления, реформирования и стабилизации экономики. Однако эти функции малый бизнес способен выполнять лишь при определенном институциональном …

Система матеріально-технічного забезпечення в Україні та формування ринку засобів виробництва

Необхідною умовою успішної діяльності всіх підприємницьких структур АПК є ефективне функціонування системи їх матеріаль­но-технічного забезпечення. Система матеріально-технічного забезпечення — це су­купність підприємств-виробників матеріально-технічних ресурсів, торговельно-посередницьких організацій, сервісних підрозділів, формувань з машиновикористання та державних органів, що ре­гулюють відносини у сфері техніко-технологічного …

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Розробка та реалізація ефективної продуктової політики коме­рційного банку потребує запровадження нових технологій, вико­ристання сучасного обладнання, що, своєю чергою, передбачає активізацію інвестиційної діяльності. Якщо це робити поза ме­жами інноваційної діяльності, то повернення вкладених в іннова­ції грошей та отримання прибутків стають проблематичними. …

РОЗВИТОК ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОБІЗНЕСУ

Серед найважливіших питань розвитку агропромислового виробництва провідне місце належить організації виробничо- економічних зв’язків підприємницьких структур агробізнесу. Зокрема, це питання матеріально-технічного забезпечення сіль - ськогосподарських підприємств. Техніко - | технологічне переозброєння сільського 'І господарства є основним напрямом виходу & агропромислового комплексу …

Послуги аудиторських фірм, їх сутність і значення

Завдання аудиторської перевірки стану обліку і достовірності звітності полягає у підвищенні контролю діяльності підприємства. Метою аудиту фінансової звітності є складання аудитором виснов­ку про те, чи відповідає фінансова звітність інструкціям щодо її складання. Аудитор — особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює …

РЕКЛАМУВАННЯ РОЗБУДОВИ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

С. І. Рассадникова, старший наук. співробітник, доцент Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, м. Одеса Національні інтереси України вимагають негайних та ефек­тивних заходів, спрямованих на збереження та розбудову екологіч­ної інфраструктури, забезпечення ефективнішого її використання для подолання кризових явищ у …

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

19 вересня 1999 р. набув чинності Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 р. N8 746/99. Згідно із цим указом спрощена система оподаткування, обліку та звітнос­ті запроваджується для таких суб’єктів малого підприємництва: …

СЛУЖБА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Служба захисту прав споживачів функціонує як Департамент Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації (Держспоживзахист). Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" від 15.12.93 р., Держспоживзахист та його органи в областях повинні здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства …

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Позитивний вплив на використання інноваційного потенціалу банку чинить ефективне використання методів та інструментів управління інноваційним потенціалом, здатність організаційних структур менеджменту гнучко реагувати на зміни умов діяльнос­ті [64; 65; 66; 67]. Інноваційний потенціал визначається рівнем технологічної єдно­сті підрозділів банку: більш високий …

Оцінка підприємницького ризику

Методи оцінки підприємницького ризику: аналіз очікуваного результату; дисперсійний аналіз; якісна оцінка. Для оцінки ймовірності досягнення результату використовують очікуване значення, що є середньозваженим всіх можливих значень: Е (х ) = р х х + р2 х х2, (61) Де Е (х) …

Розділ 11 Облік податків

У частині віднесення сплачених податків і зборів у бухгалтер­ському обліку за рахунок відповідних джерел можна виділити та- * кі групи, зокрема, за рахунок: ❖ 1) прибутку — в дебет рахунку 98 «Податок на прибуток»; •'у* •'У* •'у* •<у* ♦•у* •'тг* …

НАВЫКИ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ

Усвоив парадигму Банка Эмоций, мы вплотную приблизились к пониманию навыков коллективной победы — успешного взаимодействия с другими людьми. Теперь нам ясно, каким образом эти навыки взаимодействуют, способствуя созданию эффективной взаимозависимости. Кроме того, мы убеждаемся на более высоком уровне, что эффективная …

Маркетингова діяльність на підприємстві

Маркетинг — це процес планування виробничо-збутової діяль­ності підприємства на основі вивчення ринку з метою реалізації то - варів і послуг та отримання прибутку в умовах конкуренції. Маркетинг необхідний за таких умов: • насичення ринку товарами, тобто перевищення пропозиції над попитом …

Форми бухгалтерського обліку, Що застосовують суб’єкти малого бізнесу

Форма обліку визначається побудовою облікових регістрів, їх­нім взаємозв’язком і послідовністю запису в них. Є різні форми бухгалтерського обліку. Вибір їх залежить від того, які вимоги по­ставлені перед обліком у системі управління підприємницькою діяльністю. Форми обліку бувають ручні, тобто без використання …

Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності визна­чено П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Бухгал­терську звітність складають на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить ін­формацію про фінансовий стан, результати …

Напрямки пошуку джерел фінансування

Для здійснення підприємницької діяльності необхідно мати стартовий капітал. Суспільство не може перешкоджати намаганню підприємця накопитити власний капітал для подальшого розвитку бізнесу, оскільки сумарний обсяг підприємницького капіталу визначає рівень національного багатства. Під капіталом розуміють матеріальні та грошові кошти, а також інтелектуальні …

Види та типи ризиків

Основні види підприємницького ризику [6]: 1. Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом і реалізацією товарів, робіт і послуг. 2. Комерційний (ринковий) виникає у процесі реалізації товарів, робіт і послуг на ринку. 3. Фінансовий ризик виникає у сфері взаємин підприємства із зовнішнім …

Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Ринкова економіка створює передумови для використання облікової інформації і підвищення її ролі в прийнятті управлін­ських рішень. Ефективне здійснення під­приємницької діяльності можливе лише за добре організованого бухгалтерського облі­ку. Бухгалтер замість пасивного реєстрато­ра подій і фактів стає активним учасником досягнення мети, яка …

Спотові, форвардні і ф’ючерсні контракти

Біржові угоди з реальним товаром (спот, форвард) укладають з метою фізичного переходу товару від продавця до покупця на умовах, передбачених угодою. Угоди з коротким терміном поставки (спот) передбачають не­гайне передавання товару покупцеві на умовах контракту. Ви­конання угод починається з моменту …

Сутність підприємницького ризику

Категорію "ризик" можна визначити як небезпеку потенційно можливої, імовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів порівняно з варіантом, що розрахований на раціональне використання ресурсів. Таким чином, ризик - це погроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат або одержить …

Способи погашення кредиту

Порядок погашення кредиту — це спосіб погашення основної його суми і нарахованих відсотків. Кредит погашають повністю після закінчення терміну кредитної угоди або поступово, частина­ми. Відсоток нараховують на суму непогашеного кредиту. За способом погашення позики можуть бути: до запитання; з погашенням …

Умови отримання кредиту

Процедура отримання фінансового кредиту підприємством пе­редбачає: попередні переговори, подання в банк заяви та інших документів на отримання кредиту, оцінювання банком ефектив­ності комерційної угоди (інвестиційного проекту) підприємства, підписання кредитного договору між підприємством і банком, на­дання кредиту і контроль банку за виконанням …

Кредитний договір

Кредитні відносини агропромислових підприємств з комерцій­ними банками, які передбачають планування, видачу і погашен­ня позики, зменшення чи збільшення відсоткових ставок, буду­ються на основі кредитних договорів. Кредитний договір визначає взаємні зобов’язання й еконо­мічну відповідальність за дотримання принципів кредитування двох сторін: підприємства та …

ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗРАХУВАТИ БЮДЖЕТ НА РЕКЛАМУ

Більшість рекламодавців збільшують витрати на рекламу, якщо справа йде добре, натомість зменшують їх, коли виникають труднощі (щоб заощадити кошти). Тим часом, "врізаючи" запланований рекламний бюджет, бізнесмени власноруч скорочують обсяг свого потенційного продажу... Визначаючи обсяг відрахувань на рекламу, ви можете скористатися …

Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірного підходу

Прийняггя стратегічних рішень за допомогою різних критеріїв проводи­лося на основі екстремальних прогнозів, коли доходи і витрати визначалися за правилом «від найгіршого до найкращого випадку». Інтервальний спосіб представлення результатів прогнозу є, звичайно, корисним для стратегічного аналізу, але в деяких випадках він …

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У сучасних умовах інноваційне управління є одним з напрямків стратегічного управління, здійснюваного на вищому рівні банку. Його метою є визначення основних напрямків технологічної та економічної діяльності банку у таких сферах: розробка і впрова­дження нових продуктів і послуг, технологій; удосконалення іс­нуючих …

Основні розділи бізнес-плану

Формою конкретизації підприємницької ідеї є Бізнес-план фірми - розгорнутий документ, у якому представлені го­ловні напрямки діяльності, ресурси, умови і результати підприємництва. Залежно від періоду планування розрізняють: стратегічний (довгостроковий) бізнес-план — на період більше року; опе­ративний (короткостроковий) бізнес-план — на рік …

Бізнес-план

Бізнес-план це документ, який містить обґрунтування дій, які необхідно здійснити для реалізації якого-небудь комерційного про­екту або створення нового підприємства. Складати його рекомен­дується на 3—5 років. Для першого та другого року показники слід давати щомісячно і щоквартально, далі - в річному …

Сторінки13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2345

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru