Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінка підприємницького ризику

Методи оцінки підприємницького ризику: аналіз очікуваного результату; дисперсійний аналіз; якісна оцінка. Для оцінки ймовірності досягнення результату використовують очікуване значення, що є середньозваженим всіх можливих значень: Е (х ) = р х х + р2 х х2, (61) Де Е (х) …

Розділ 11 Облік податків

У частині віднесення сплачених податків і зборів у бухгалтер­ському обліку за рахунок відповідних джерел можна виділити та- * кі групи, зокрема, за рахунок: ❖ 1) прибутку — в дебет рахунку 98 «Податок на прибуток»; •'у* •'У* •'у* •<у* ♦•у* •'тг* …

НАВЫКИ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ

Усвоив парадигму Банка Эмоций, мы вплотную приблизились к пониманию навыков коллективной победы — успешного взаимодействия с другими людьми. Теперь нам ясно, каким образом эти навыки взаимодействуют, способствуя созданию эффективной взаимозависимости. Кроме того, мы убеждаемся на более высоком уровне, что эффективная …

Маркетингова діяльність на підприємстві

Маркетинг — це процес планування виробничо-збутової діяль­ності підприємства на основі вивчення ринку з метою реалізації то - варів і послуг та отримання прибутку в умовах конкуренції. Маркетинг необхідний за таких умов: • насичення ринку товарами, тобто перевищення пропозиції над попитом …

Форми бухгалтерського обліку, Що застосовують суб’єкти малого бізнесу

Форма обліку визначається побудовою облікових регістрів, їх­нім взаємозв’язком і послідовністю запису в них. Є різні форми бухгалтерського обліку. Вибір їх залежить від того, які вимоги по­ставлені перед обліком у системі управління підприємницькою діяльністю. Форми обліку бувають ручні, тобто без використання …

Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності визна­чено П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Бухгал­терську звітність складають на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить ін­формацію про фінансовий стан, результати …

Напрямки пошуку джерел фінансування

Для здійснення підприємницької діяльності необхідно мати стартовий капітал. Суспільство не може перешкоджати намаганню підприємця накопитити власний капітал для подальшого розвитку бізнесу, оскільки сумарний обсяг підприємницького капіталу визначає рівень національного багатства. Під капіталом розуміють матеріальні та грошові кошти, а також інтелектуальні …

Види та типи ризиків

Основні види підприємницького ризику [6]: 1. Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом і реалізацією товарів, робіт і послуг. 2. Комерційний (ринковий) виникає у процесі реалізації товарів, робіт і послуг на ринку. 3. Фінансовий ризик виникає у сфері взаємин підприємства із зовнішнім …

Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Ринкова економіка створює передумови для використання облікової інформації і підвищення її ролі в прийнятті управлін­ських рішень. Ефективне здійснення під­приємницької діяльності можливе лише за добре організованого бухгалтерського облі­ку. Бухгалтер замість пасивного реєстрато­ра подій і фактів стає активним учасником досягнення мети, яка …

Спотові, форвардні і ф’ючерсні контракти

Біржові угоди з реальним товаром (спот, форвард) укладають з метою фізичного переходу товару від продавця до покупця на умовах, передбачених угодою. Угоди з коротким терміном поставки (спот) передбачають не­гайне передавання товару покупцеві на умовах контракту. Ви­конання угод починається з моменту …

Сутність підприємницького ризику

Категорію "ризик" можна визначити як небезпеку потенційно можливої, імовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів порівняно з варіантом, що розрахований на раціональне використання ресурсів. Таким чином, ризик - це погроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат або одержить …

Способи погашення кредиту

Порядок погашення кредиту — це спосіб погашення основної його суми і нарахованих відсотків. Кредит погашають повністю після закінчення терміну кредитної угоди або поступово, частина­ми. Відсоток нараховують на суму непогашеного кредиту. За способом погашення позики можуть бути: до запитання; з погашенням …

Умови отримання кредиту

Процедура отримання фінансового кредиту підприємством пе­редбачає: попередні переговори, подання в банк заяви та інших документів на отримання кредиту, оцінювання банком ефектив­ності комерційної угоди (інвестиційного проекту) підприємства, підписання кредитного договору між підприємством і банком, на­дання кредиту і контроль банку за виконанням …

Кредитний договір

Кредитні відносини агропромислових підприємств з комерцій­ними банками, які передбачають планування, видачу і погашен­ня позики, зменшення чи збільшення відсоткових ставок, буду­ються на основі кредитних договорів. Кредитний договір визначає взаємні зобов’язання й еконо­мічну відповідальність за дотримання принципів кредитування двох сторін: підприємства та …

ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗРАХУВАТИ БЮДЖЕТ НА РЕКЛАМУ

Більшість рекламодавців збільшують витрати на рекламу, якщо справа йде добре, натомість зменшують їх, коли виникають труднощі (щоб заощадити кошти). Тим часом, "врізаючи" запланований рекламний бюджет, бізнесмени власноруч скорочують обсяг свого потенційного продажу... Визначаючи обсяг відрахувань на рекламу, ви можете скористатися …

Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірного підходу

Прийняггя стратегічних рішень за допомогою різних критеріїв проводи­лося на основі екстремальних прогнозів, коли доходи і витрати визначалися за правилом «від найгіршого до найкращого випадку». Інтервальний спосіб представлення результатів прогнозу є, звичайно, корисним для стратегічного аналізу, але в деяких випадках він …

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У сучасних умовах інноваційне управління є одним з напрямків стратегічного управління, здійснюваного на вищому рівні банку. Його метою є визначення основних напрямків технологічної та економічної діяльності банку у таких сферах: розробка і впрова­дження нових продуктів і послуг, технологій; удосконалення іс­нуючих …

Основні розділи бізнес-плану

Формою конкретизації підприємницької ідеї є Бізнес-план фірми - розгорнутий документ, у якому представлені го­ловні напрямки діяльності, ресурси, умови і результати підприємництва. Залежно від періоду планування розрізняють: стратегічний (довгостроковий) бізнес-план — на період більше року; опе­ративний (короткостроковий) бізнес-план — на рік …

Бізнес-план

Бізнес-план це документ, який містить обґрунтування дій, які необхідно здійснити для реалізації якого-небудь комерційного про­екту або створення нового підприємства. Складати його рекомен­дується на 3—5 років. Для першого та другого року показники слід давати щомісячно і щоквартально, далі - в річному …

НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ВПК

Т. С. Обнявко Військова академія, м. Одеса Протягом багатьох років питання забезпечення сталого роз­витку військово-промислового комплексу (ВПК) України, який пі­сля 1990 року знаходиться в хронічній кризі системного характеру, є актуальним чинником соціально-економічної модернізації країни. Незважаючи на певну кількість публікацій і …

Методи та види планування

Планування - це розроблення і встановлення керівництвом під­приємства системи кількісних і якісних показників його розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції і тенденції розвитку підприєм­ства як у поточному періоді, так і на перспективу. Планування є центральною ланкою господарського механізму управління та …

Види кредитів

Кредит — це позика у грошовій або натуральній формі, яка надається на умовах повернення із сплатою відсотків за користу­вання однією юридичною чи фізичною особою іншій. Об’єктивна необхідність кредиту в умовах ринкової економіки зумовлена закономірностями обороту основного й оборотного капі­талу у …

Професії у різних сферах бізнесу США

1. Професії в управлінні Назва Професії Зміст роботи Вимоги Примітка 1 2 3 4 Дворічний курс навчання Клерк У малій компанії виписує і друкує рахунки, відомості та інші доку­менти. Дає довідки, складає звіти Диплом про закінчення середньої школи. Бажано мати …

Лізингове кредитування

З переходом до ринкової економіки виникає об’єктивна потреба у розвитку нетрадиційних джерел фінансування і кредитування, які дають змогу залучити інвестиції для фінансової підтримки агропромислового виробництва. Одним із таких джерел є лізинг. 331 Під лізингом розуміють довготермінову оренду машин і облад­нання …

Механізм випуску та обігу акцій, облігацій і векселів

Умови і порядок випуску цінних паперів, регулювання посеред­ницької діяльності визначає Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх …

Збір до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві

Відповідно до Закону України «Про страхові тарифи на загаль­нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності» від 22.02.2001 р. роботодавці сплачують збір до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві. Розміри …

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Н. Громова д. э.н., г. н.с., Е. В. Малькова к. э.н., А. В. Косовский Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Развитие морского природопользования в Украине обуслов­лено структурой использования морского природно­рекреационного потенциала, а также возобновимостью его ресур­сов. …

Корпоративний план — засіб прогнозування діяльності малого та середнього бізнесу

Прогнозування дає можливість відповісти на запитання: що очікує мале підприємство в майбутньому - зміцнення або втрата платоспро­можності. Розглядаючи корпоративний план [1], слід зазначити, що він складається для внутрішнього користування і відображає стратегію, плани і очікувані фінансові результати. У процесі складання …

Прийняття стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності

Кожне стратегічне управлінське рішення пов’язане з певним ризиком. Ризик - це невід’ємна частина процесу управління; його неможливо уникнути, але можна і потрібно враховувати. Аналіз ризику, пов’язаного зі стратегічними управлінськими рішеннями, може здійснюватися за двома сценаріями: 1) за аналогією; 2) за …

Збір до Пенсійного фонду України

Платники збору до Пенсійного фонду (на обов’язкове державне пенсійне страхування), об’єкти та ставки збору визначаються За­коном України «Про обов’язкове державне пенсійне страхування» (табл. 10.3). Таблиця 10.3. Розміри збору до Пенсійного фонду України SHAPE \* MERGEFORMAT Розділ 10 Ставка, 32,3 32,3 …

Сторінки14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2446