Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ВПК

Т. С. Обнявко Військова академія, м. Одеса Протягом багатьох років питання забезпечення сталого роз­витку військово-промислового комплексу (ВПК) України, який пі­сля 1990 року знаходиться в хронічній кризі системного характеру, є актуальним чинником соціально-економічної модернізації країни. Незважаючи на певну кількість публікацій і …

Методи та види планування

Планування - це розроблення і встановлення керівництвом під­приємства системи кількісних і якісних показників його розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції і тенденції розвитку підприєм­ства як у поточному періоді, так і на перспективу. Планування є центральною ланкою господарського механізму управління та …

Види кредитів

Кредит — це позика у грошовій або натуральній формі, яка надається на умовах повернення із сплатою відсотків за користу­вання однією юридичною чи фізичною особою іншій. Об’єктивна необхідність кредиту в умовах ринкової економіки зумовлена закономірностями обороту основного й оборотного капі­талу у …

Професії у різних сферах бізнесу США

1. Професії в управлінні Назва Професії Зміст роботи Вимоги Примітка 1 2 3 4 Дворічний курс навчання Клерк У малій компанії виписує і друкує рахунки, відомості та інші доку­менти. Дає довідки, складає звіти Диплом про закінчення середньої школи. Бажано мати …

Лізингове кредитування

З переходом до ринкової економіки виникає об’єктивна потреба у розвитку нетрадиційних джерел фінансування і кредитування, які дають змогу залучити інвестиції для фінансової підтримки агропромислового виробництва. Одним із таких джерел є лізинг. 331 Під лізингом розуміють довготермінову оренду машин і облад­нання …

Механізм випуску та обігу акцій, облігацій і векселів

Умови і порядок випуску цінних паперів, регулювання посеред­ницької діяльності визначає Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх …

Збір до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві

Відповідно до Закону України «Про страхові тарифи на загаль­нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності» від 22.02.2001 р. роботодавці сплачують збір до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві. Розміри …

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Н. Громова д. э.н., г. н.с., Е. В. Малькова к. э.н., А. В. Косовский Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Развитие морского природопользования в Украине обуслов­лено структурой использования морского природно­рекреационного потенциала, а также возобновимостью его ресур­сов. …

Корпоративний план — засіб прогнозування діяльності малого та середнього бізнесу

Прогнозування дає можливість відповісти на запитання: що очікує мале підприємство в майбутньому - зміцнення або втрата платоспро­можності. Розглядаючи корпоративний план [1], слід зазначити, що він складається для внутрішнього користування і відображає стратегію, плани і очікувані фінансові результати. У процесі складання …

Прийняття стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності

Кожне стратегічне управлінське рішення пов’язане з певним ризиком. Ризик - це невід’ємна частина процесу управління; його неможливо уникнути, але можна і потрібно враховувати. Аналіз ризику, пов’язаного зі стратегічними управлінськими рішеннями, може здійснюватися за двома сценаріями: 1) за аналогією; 2) за …

Збір до Пенсійного фонду України

Платники збору до Пенсійного фонду (на обов’язкове державне пенсійне страхування), об’єкти та ставки збору визначаються За­коном України «Про обов’язкове державне пенсійне страхування» (табл. 10.3). Таблиця 10.3. Розміри збору до Пенсійного фонду України SHAPE \* MERGEFORMAT Розділ 10 Ставка, 32,3 32,3 …

Фіксований сільськогосподарський податок

Розділ 10 Фіксований сільськогосподарський податок запроваджено За­коном України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-ХГУ. Цей податок справляється з одиниці земельної площі і не змінюватиметься до 31 грудня 2009 р. Він є прямим податком, різновидом майнового податку. Фіксований …

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Інвестиційний бізнес є одним із найважливіших напрямків ді­яльності комерційних банків. Провідні банки України пропону­ють такі види інвестиційних послуг: — організація випуску та розміщення цінних паперів; — здійснення операцій з векселями; — торгівля цінними паперами; — послуги зберігана цінних паперів; — …

Податок » доходів фізичних осіб

Одним з ефективних фіскальних важелів для різних податко­вих систем є оподаткування фізичних осіб. Основною метою вве­дення податку з доходів фізичних осіб є забезпечення бюджетних надходжень та створення рівнонапруженого податкового тиску на основі прямого визначення доходів платника податків. Законодавче регулювання оподаткування …

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших ^ самохідних машин та механізмів встановлюється як джерело фі - нансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання Автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймах. Цей податок сплачується за місцезнаходженням юридичних …

Єдиний податок

Спрощену систему оподаткування було введено у 1998 р. Ука­зом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності» від 03.07.98 р. № 727/98. Нині діє редакція цього Указу № 746/99 від 28.06.99 р. Упродовж часу її функціонування …

Три способи входження в світ бізнесу

Для підприємця-початківця є три способи ввійти у світ бізнесу: - почати з “пустого місця”; - купити діючити фірму; - придбати франшизу. Перший шлях являється трудомістким, вимагає професійного досвіду, витрат на реєстрацію, відкриття рахунків, отримання ліцензій, дозволів, придбання основних засобів, пошук …

Плата за землю

Плата за землю запроваджується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального викорис­тання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшко­дування витрат власників землі і землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та …

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНТЕГРОВАНОМУ ЗЕРНОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Нікішина, к. е.н. ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса В умовах відкритої економіки забезпечення сталого розвитку зернового ринку України як системоутворюючої ланки її АПК обумовлює необхідність підвищення ефективності державної полі­тики щодо його регулювання та управління. Проведені автором дослідження довели, …

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. В. Гришина, аспірант Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса Актуальність та своєчасність розробки і реалізації стратегії розвитку малого бізнесу в малих містах (на прикладі Миколаївської області) полягає в активізації участі населення малих міст у підп­риємницькій діяльності …

ПРОДУКТОВИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКІВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

Продуктова політика банків у розрізі корпоративних клієнтів формується за такими принципами: — надання високоякісного банківського обслуговування за конкурентноспроможними цінами; — комплексне обслуговування корпоративних клієнтів; — трансформація і розширення спектру фінансових інстру­ментів, продуктів і послуг; — сегментація ринку корпоративних клієнтів за …

Державна підтримка малого підприємництва

Відносини щодо державної підтримки малого підприємни­цтва регулюються Законом України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та іншими нормативно-правовими актами. Мета державної підтримки малого підприємництва: 1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України; 2) сприяння формуванню …

Оподаткування прибутку

Суть оподаткування прибутку полягає в тому, що оподатковуєть­ся новостворена вартість, а об’єкт оподаткування збігається з дже - * релом сплати. Платниками податку на прибуток підприємств є: ♦з числа резидентів — суб’єкти господарської діяльності, бю­джетні, громадські та інші підприємства, установи та …

Ввізне і вивізне мито

Товари та інші предмети, що ввозять на митну територію Укра­їни і вивозять за межі цієї території, підлягають оподаткуванню митом. Мито є непрямим податком на товари та інші предмети, що стягуються митницею, які переміщуються через митний кор­дон України. Це переміщення може …

Акцизний збір

Акцизний збір — це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), який включають до ціни цих товарів (продукції). Перелік товарів (продукції), на які встановлю­ється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України. Акцизний збір стягується з готового товару …

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий податок на додану вартість, що створюється на всіх стадіях виробництва та обігу, включається у вигляді надбавки до ціни товару і пов­ністю сплачується кінцевим споживачем. Чинним законодавст­вом платниками податку на додану вартість визначені особи, …

Види податків

Податки — це система примусового стягнення державою за встановленими правилами з фізичних та юридичних осіб певних коштів з метою майбутнього вико­ристання їх для задоволення суспільних потреб. Податки класифікують за такими озна­ками: * За напрямами використання — на загальнодержавні податки та …

Мале підприємництво

Характеристика малого підприємництва. Малі підприємства є невід’ємною частиною соціально-економічної країни. По-перше, вони сприяють підтримці стабільності ринкових відносин, оскіль­ки значна частина населення втягується в цю систему відносин (на думку зарубіжних учених, стабільність системи забезпечується за умови, що 20—30% громадян країни мають …

ПРОДУКТОВИЙ РЯД БАНКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ

Для успішного позиціювання на високо конкурентному ринку та збільшення обсягів реалізації продукції, середнім та малим пі­дприємствам необхідна допомога фінансового партнера, який зможе запропонувати вигідні умови обслуговування, які дозво­лять максимально ефективно розвивати та планувати бізнес. У зв’язку з цим, продуктовою політикою …

Технологія складання фінансового плану

Розділ 9 Фінансовий план є одним із основних розділів бізнес-плану. Саме на основі даних фінансового плану підприємець, а також його інвестори і кредитори, отримують відомості про дохідність запропонованих інвестицій, потребу у матеріальних і фінансових * ресурсах, джерела їх надходження і …

Сторінки14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2445

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru