Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фіксований сільськогосподарський податок

Розділ 10 Фіксований сільськогосподарський податок запроваджено За­коном України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-ХГУ. Цей податок справляється з одиниці земельної площі і не змінюватиметься до 31 грудня 2009 р. Він є прямим податком, різновидом майнового податку. Фіксований …

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Інвестиційний бізнес є одним із найважливіших напрямків ді­яльності комерційних банків. Провідні банки України пропону­ють такі види інвестиційних послуг: — організація випуску та розміщення цінних паперів; — здійснення операцій з векселями; — торгівля цінними паперами; — послуги зберігана цінних паперів; — …

Податок » доходів фізичних осіб

Одним з ефективних фіскальних важелів для різних податко­вих систем є оподаткування фізичних осіб. Основною метою вве­дення податку з доходів фізичних осіб є забезпечення бюджетних надходжень та створення рівнонапруженого податкового тиску на основі прямого визначення доходів платника податків. Законодавче регулювання оподаткування …

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших ^ самохідних машин та механізмів встановлюється як джерело фі - нансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання Автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймах. Цей податок сплачується за місцезнаходженням юридичних …

Єдиний податок

Спрощену систему оподаткування було введено у 1998 р. Ука­зом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності» від 03.07.98 р. № 727/98. Нині діє редакція цього Указу № 746/99 від 28.06.99 р. Упродовж часу її функціонування …

Три способи входження в світ бізнесу

Для підприємця-початківця є три способи ввійти у світ бізнесу: - почати з “пустого місця”; - купити діючити фірму; - придбати франшизу. Перший шлях являється трудомістким, вимагає професійного досвіду, витрат на реєстрацію, відкриття рахунків, отримання ліцензій, дозволів, придбання основних засобів, пошук …

Плата за землю

Плата за землю запроваджується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального викорис­тання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшко­дування витрат власників землі і землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та …

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНТЕГРОВАНОМУ ЗЕРНОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Нікішина, к. е.н. ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса В умовах відкритої економіки забезпечення сталого розвитку зернового ринку України як системоутворюючої ланки її АПК обумовлює необхідність підвищення ефективності державної полі­тики щодо його регулювання та управління. Проведені автором дослідження довели, …

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. В. Гришина, аспірант Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса Актуальність та своєчасність розробки і реалізації стратегії розвитку малого бізнесу в малих містах (на прикладі Миколаївської області) полягає в активізації участі населення малих міст у підп­риємницькій діяльності …

ПРОДУКТОВИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКІВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

Продуктова політика банків у розрізі корпоративних клієнтів формується за такими принципами: — надання високоякісного банківського обслуговування за конкурентноспроможними цінами; — комплексне обслуговування корпоративних клієнтів; — трансформація і розширення спектру фінансових інстру­ментів, продуктів і послуг; — сегментація ринку корпоративних клієнтів за …

Державна підтримка малого підприємництва

Відносини щодо державної підтримки малого підприємни­цтва регулюються Законом України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та іншими нормативно-правовими актами. Мета державної підтримки малого підприємництва: 1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України; 2) сприяння формуванню …

Оподаткування прибутку

Суть оподаткування прибутку полягає в тому, що оподатковуєть­ся новостворена вартість, а об’єкт оподаткування збігається з дже - * релом сплати. Платниками податку на прибуток підприємств є: ♦з числа резидентів — суб’єкти господарської діяльності, бю­джетні, громадські та інші підприємства, установи та …

Ввізне і вивізне мито

Товари та інші предмети, що ввозять на митну територію Укра­їни і вивозять за межі цієї території, підлягають оподаткуванню митом. Мито є непрямим податком на товари та інші предмети, що стягуються митницею, які переміщуються через митний кор­дон України. Це переміщення може …

Акцизний збір

Акцизний збір — це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), який включають до ціни цих товарів (продукції). Перелік товарів (продукції), на які встановлю­ється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України. Акцизний збір стягується з готового товару …

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий податок на додану вартість, що створюється на всіх стадіях виробництва та обігу, включається у вигляді надбавки до ціни товару і пов­ністю сплачується кінцевим споживачем. Чинним законодавст­вом платниками податку на додану вартість визначені особи, …

Види податків

Податки — це система примусового стягнення державою за встановленими правилами з фізичних та юридичних осіб певних коштів з метою майбутнього вико­ристання їх для задоволення суспільних потреб. Податки класифікують за такими озна­ками: * За напрямами використання — на загальнодержавні податки та …

Мале підприємництво

Характеристика малого підприємництва. Малі підприємства є невід’ємною частиною соціально-економічної країни. По-перше, вони сприяють підтримці стабільності ринкових відносин, оскіль­ки значна частина населення втягується в цю систему відносин (на думку зарубіжних учених, стабільність системи забезпечується за умови, що 20—30% громадян країни мають …

ПРОДУКТОВИЙ РЯД БАНКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ

Для успішного позиціювання на високо конкурентному ринку та збільшення обсягів реалізації продукції, середнім та малим пі­дприємствам необхідна допомога фінансового партнера, який зможе запропонувати вигідні умови обслуговування, які дозво­лять максимально ефективно розвивати та планувати бізнес. У зв’язку з цим, продуктовою політикою …

Технологія складання фінансового плану

Розділ 9 Фінансовий план є одним із основних розділів бізнес-плану. Саме на основі даних фінансового плану підприємець, а також його інвестори і кредитори, отримують відомості про дохідність запропонованих інвестицій, потребу у матеріальних і фінансових * ресурсах, джерела їх надходження і …

Технологія складання бізнес-плану. Структура бізнес-плану

Оскільки підприємцям доводиться вести справи в різних галу­зях агропромислового комплексу і сферах діяльності, то і форми бізнес-плану будуть різними у кожному конкретному випадку. Складовими будь-якого бізнес-плану є три М — Management, Marketing, Money (управління, маркетинг, фінанси). Розділи, пов’язані з управлінням, …

БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сукупність заходів продуктової політики комерційного банку в розрізі фізичних осіб спрямована на забезпечення високої якос­ті обслуговування, індивідуального підходу, престижності та ста­більності. Фахівці надають необхідні консультації та допомогу з такого переліку послуг: — обслуговування поточних банківських рахунків у гривнях та валюті; …

Чинники успіху у бізнесі

Конкурентні переваги — це ті унікальні відчутні і невідчут­ні активи, якими володіє фірма, ті стратегічно важливі для певно­го бізнесу галузі діяльності, що допомагають перемагати в конку­рентній боротьбі. Вони існують тоді, коли ви можете отримати рен­табельність, вищу від середньої для фірм …

Бізнес-аналіз — основна передумова планування в підприємництві

Аналіз внутрішнього середовища передбачає планування і прогнозування, що дає менеджерам змогу підготувати основу для подальшої роботи, а не ризикувати у сподіванні на вдачу. Маємо багато прикладів, коли сміливі й ризиковані ініціативи чудово себе виправдали, проте ще більше випадків, коли результатом …

Концепція, функції і мета бізнес-плану

Під час складання бізнес-плану спираються на факти і точні дані. Розроблення концепції — це єдине, що привносить у бізнес емоційний аспект. Вона в загальних рисах засвідчує бачення того, яким буде ваше підприємство і переконує інших у важливості його. Тоді як …

Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності

Стратегічний аналіз факторів зовнішнього середовища, які можуть розгля­датися як можливості чи загрози для підприємства у майбутньому, може здійснюватися на основі певних гіпотез (припущень), які можна поділити на дві категорії: 1. Гіпотези про однозначні очікування майбутнього стану зовнішнього середовища (стан визначеності). …

Сутність, завдання Та основне призначення бізнес-плану

Сьогодні словосполучення «бізнес- план» є чи не найпопулярнішим серед економістів, підприємців і бізнесменів. Що ж таке бізнес-план? Для кого його скла­дають? Для чого його складають? Ось ос­новні запитання, на які певного мірою бу­де дано відповідь у цьому розділі. В американських …

РЕКЛАМА В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Чим вирізняється реклама в малому бізнесі? Передусім — обмеженістю коштів. Отже, про загальнонаціональні телеканали, виставки та ілюстровані журнали годі й казати. Не варто також розраховувати на допомогу рекламних агенцій: їх не цікавлять дрібні замовлення. Майже все доведеться робити самому. Ні …

СУТНІСТЬ ПРОДУКТОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МЕТОДИ її ФОРМУВАННЯ

Більшість визначень ототожнюють банківський продукт, бан­ківську послугу і банківську операцію. Проте не підлягає сумніву таке: надання послуг не протиставляється виробництву банківсь­ких продуктів, а є його логічним продовженням по доведення до кінцевого споживача. Банківський продукт конкретизується у бан­ківській послузі та пропонується …

Суб’єкти і види підприємницької діяльності

Підприємництво є одним з найбільш ефективних форм еконо­мічної діяльності. В Законі України «Про підприємництво» на­голошується, що підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними …

Оцінювання та продаж власної справи

Під час ліквідації власної справи інколи виникає потреба в її оці­нюванні. Купівля-продаж готового бізнесу є не тільки ефективним для започаткування власної справи, а й вигідним способом її завер­шення, причиною якого можуть бути різні обставини — від втрати інтересу до власного …

Сторінки15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2546