Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Технологія складання бізнес-плану. Структура бізнес-плану

Оскільки підприємцям доводиться вести справи в різних галу­зях агропромислового комплексу і сферах діяльності, то і форми бізнес-плану будуть різними у кожному конкретному випадку. Складовими будь-якого бізнес-плану є три М — Management, Marketing, Money (управління, маркетинг, фінанси). Розділи, пов’язані з управлінням, …

БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сукупність заходів продуктової політики комерційного банку в розрізі фізичних осіб спрямована на забезпечення високої якос­ті обслуговування, індивідуального підходу, престижності та ста­більності. Фахівці надають необхідні консультації та допомогу з такого переліку послуг: — обслуговування поточних банківських рахунків у гривнях та валюті; …

Чинники успіху у бізнесі

Конкурентні переваги — це ті унікальні відчутні і невідчут­ні активи, якими володіє фірма, ті стратегічно важливі для певно­го бізнесу галузі діяльності, що допомагають перемагати в конку­рентній боротьбі. Вони існують тоді, коли ви можете отримати рен­табельність, вищу від середньої для фірм …

Бізнес-аналіз — основна передумова планування в підприємництві

Аналіз внутрішнього середовища передбачає планування і прогнозування, що дає менеджерам змогу підготувати основу для подальшої роботи, а не ризикувати у сподіванні на вдачу. Маємо багато прикладів, коли сміливі й ризиковані ініціативи чудово себе виправдали, проте ще більше випадків, коли результатом …

Концепція, функції і мета бізнес-плану

Під час складання бізнес-плану спираються на факти і точні дані. Розроблення концепції — це єдине, що привносить у бізнес емоційний аспект. Вона в загальних рисах засвідчує бачення того, яким буде ваше підприємство і переконує інших у важливості його. Тоді як …

Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності

Стратегічний аналіз факторів зовнішнього середовища, які можуть розгля­датися як можливості чи загрози для підприємства у майбутньому, може здійснюватися на основі певних гіпотез (припущень), які можна поділити на дві категорії: 1. Гіпотези про однозначні очікування майбутнього стану зовнішнього середовища (стан визначеності). …

Сутність, завдання Та основне призначення бізнес-плану

Сьогодні словосполучення «бізнес- план» є чи не найпопулярнішим серед економістів, підприємців і бізнесменів. Що ж таке бізнес-план? Для кого його скла­дають? Для чого його складають? Ось ос­новні запитання, на які певного мірою бу­де дано відповідь у цьому розділі. В американських …

РЕКЛАМА В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Чим вирізняється реклама в малому бізнесі? Передусім — обмеженістю коштів. Отже, про загальнонаціональні телеканали, виставки та ілюстровані журнали годі й казати. Не варто також розраховувати на допомогу рекламних агенцій: їх не цікавлять дрібні замовлення. Майже все доведеться робити самому. Ні …

СУТНІСТЬ ПРОДУКТОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МЕТОДИ її ФОРМУВАННЯ

Більшість визначень ототожнюють банківський продукт, бан­ківську послугу і банківську операцію. Проте не підлягає сумніву таке: надання послуг не протиставляється виробництву банківсь­ких продуктів, а є його логічним продовженням по доведення до кінцевого споживача. Банківський продукт конкретизується у бан­ківській послузі та пропонується …

Суб’єкти і види підприємницької діяльності

Підприємництво є одним з найбільш ефективних форм еконо­мічної діяльності. В Законі України «Про підприємництво» на­голошується, що підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними …

Оцінювання та продаж власної справи

Під час ліквідації власної справи інколи виникає потреба в її оці­нюванні. Купівля-продаж готового бізнесу є не тільки ефективним для започаткування власної справи, а й вигідним способом її завер­шення, причиною якого можуть бути різні обставини — від втрати інтересу до власного …

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

На підставі банківської ліцензії банки мають право здійсню­вати такі банківські операції: — приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; — відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих раху­нків …

Припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем

Припинення підприємницької діяльності підприємця здійсню­ється у разі: ♦ прийняття підприємцем рішення про припинення підприєм­ницької діяльності; ♦ смерті підприємця; ♦ судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою; ♦ судового рішення про визнання підприємця недієздатним або про обмеження …

Державне регулювання ринку (економіки)

Державне регулювання ринку - сукупність методів, способів, засобів впливу держави на економіку для забезпечення нормальних умов роботи ринкового механізму та підтримки тих сфер економіки, де ринкові механізми недосконалі. Державне втручання у функціону­вання ринкової економіки реалізується через державне регулюван­ня економіки. Державне …

Сутність та завдання фінансового прогнозування

Фінансове прогнозування - це дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в перспективі. Фінансове прогнозування, як і фінансове планування, ґрунтується на фінансовому аналізі. На відміну від фінансового планування прогноз базується не тільки на достовірних даних, а й на …

Державна реєстрація припинення діяльності юридичної особи

У разі ліквідації голова ліквідаційної комісії після закінчення передбаченої законом процедури ліквідації, але не раніше від 2 місяців з дати публікації повідомлення, має подати державному реєстратору такі документи: ♦заповнену реєстраційну картку встановленого зразка; ♦свідоцтво про державну реєстрацію; ♦оригінал установчих документів; …

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Одна із головних функцій державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації - захист прав споживачів! Посадові особи цього державного органу мають право: - перевіряти якість товарів та послуг та правильність розрахунків за них; - перевіряти дотримання вимог законодавства про рекламу; - …

Правове припинення підприємницької діяльності

Розділ 8 У ході здійснення підприємницької діяльності інколи виникає потреба у припиненні такої діяльності через ті чи інші причини (реорганізація, ліквідація, продаж бізнесу тощо). Припинення під­приємницької діяльності, яка здійснюється у формі юридичної особи або фізичною особою — підприємцем, має свої …

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності 1 2 1 .Культивування, ви­користання рослин, що містять наркотичні засоби, для промисло­вих цілей 2.Виробництво, ре­монт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної …

Ліквідація та банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності

Конкуренція та ринкове змагання приводить одні підприємни­цькі структури до розквіту, інші — до занепаду. Падіння та стагнація — один з етапів розвитку підприємства. Приблизно 8 з 10 новостворених підприємств упродовж перших п’яти років існування зазнають банкрутства і краху. Ліквідацію суб’єкта …

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Дмитро ЛЯПІН, Інститут власності і свободи • моделі малого підприємництва • інструменти державної політики розвитку малого підприємництва • новий етап державної політики щодо малого підприємництва • оцінка очікуваних змін З боку підприємницького середовища Початок формування підприємницького середовища в країні (приватний …

Товарне виробництво і ринок

Під товарним виробництвом розуміється таке виробництво, за якого продукти виробляються для продажу, а зв’язок виробників і спо­живачів здійснюється за допомогою ринку. Умовою, необхідною для виникнення товарного виробництва, є суспільний розподіл праці. Етапи розвитку товарного виробництва пов’язані з розвитком обмі­ну, ринку. …

Ефективний аналіз конкурентноздатності

Щоб процвітати у вашому малому бізнесі, ви повинні знати про ваших конкурентів майже стільки ж, як і про вашу власну компанію і клієнтів. Аналіз конкурентноздатності дозволяє вам визначити ваших конкурентів і оцінити їхні відповідні сильні і слабкі сторони. Знаючи дії …

Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності

У світовій практиці виділяють чотири групи фінансових коефіцієнтів, що характеризують кредитоспроможність підприємства [10]: 1) ліквідності; 2) ефективності; 3) фінансового левериджу; 4) прибутковості. 1. Коефіцієнти ліквідності: Поточні активи Ліквідніст ь поточних активів =------------------------------------- . (4 6) Поточні зобов' язання За умов …

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ

Київ, 31 жовтня 2011 року Під час підготовки чернетки «Зеленої книги малого бізнесу України» Інститут власності і свободи у серпні-вересні 2011 року провів анкетування представників бізнес-асоціацій малого і середнього підприємництва (а та­кож бізнес-середовища) з метою оцінити основні проблеми, що стоять …

Ліцензування підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ

Складним і неоднозначним проявом державного втручання в підприємницьку діяльність є її ліцензування. Воно, з офіційної точки зору, має на меті захистити інтереси держави та права спо­живачів. Однак досить часто ліцензування стає серйозною пере­поною в розвитку підприємницьких структур. У розвиток політики …

Саморегулювання і передача до підприємницьких об’єднань окремих державних функцій

За умов обтяжливого державного регулювання, яке ча­сто є надмірним і призводить до зайвих витрат підприємців, в Україні вже близько 15 років проголошено політику дерегу - лювання підприємницької діяльності. Однак задекларована політика втілюється у життя вкрай повільно і непослідовно. Тому підприємницька …

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи

В Україні найбільшу популярність у сфері малого та середньо­го бізнесу мають приватні підприємства, а серед господарських товариств — товариства з обмеженою відповідальністю. Тому до­кладніше спинимося на особливостях реєстрації саме цих органі - заційно-правових форм. Підготовка установчих документів підприємства. Згідно із …

Оцінка фінансової стійкості та стабільності малих і середніх підприємств

Потенційні кредитори та інвестори для гарантування прибутку на вкладений капітал детально аналізують фінансово-господарську діяль­ність позичальника. Одним із важливих етапів є дослідження фінансової стійкості та стабільності підприємства-позичальника, що включає такі показники [8]: Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфм ); Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс); …

Реєстрація фізичної особи — підприємця

Державна реєстрація фізичної особи — підприємця про­водиться державним реєстратором винятково у виконавчому ко­мітеті міської ради міста обласного значення або у районній дер­жавній адміністрації за місцем проживання цієї фізичної особи (житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, …

Сторінки15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2545

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru