Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності 1 2 1 .Культивування, ви­користання рослин, що містять наркотичні засоби, для промисло­вих цілей 2.Виробництво, ре­монт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної …

Ліквідація та банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності

Конкуренція та ринкове змагання приводить одні підприємни­цькі структури до розквіту, інші — до занепаду. Падіння та стагнація — один з етапів розвитку підприємства. Приблизно 8 з 10 новостворених підприємств упродовж перших п’яти років існування зазнають банкрутства і краху. Ліквідацію суб’єкта …

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Дмитро ЛЯПІН, Інститут власності і свободи • моделі малого підприємництва • інструменти державної політики розвитку малого підприємництва • новий етап державної політики щодо малого підприємництва • оцінка очікуваних змін З боку підприємницького середовища Початок формування підприємницького середовища в країні (приватний …

Товарне виробництво і ринок

Під товарним виробництвом розуміється таке виробництво, за якого продукти виробляються для продажу, а зв’язок виробників і спо­живачів здійснюється за допомогою ринку. Умовою, необхідною для виникнення товарного виробництва, є суспільний розподіл праці. Етапи розвитку товарного виробництва пов’язані з розвитком обмі­ну, ринку. …

Ефективний аналіз конкурентноздатності

Щоб процвітати у вашому малому бізнесі, ви повинні знати про ваших конкурентів майже стільки ж, як і про вашу власну компанію і клієнтів. Аналіз конкурентноздатності дозволяє вам визначити ваших конкурентів і оцінити їхні відповідні сильні і слабкі сторони. Знаючи дії …

Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності

У світовій практиці виділяють чотири групи фінансових коефіцієнтів, що характеризують кредитоспроможність підприємства [10]: 1) ліквідності; 2) ефективності; 3) фінансового левериджу; 4) прибутковості. 1. Коефіцієнти ліквідності: Поточні активи Ліквідніст ь поточних активів =------------------------------------- . (4 6) Поточні зобов' язання За умов …

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ

Київ, 31 жовтня 2011 року Під час підготовки чернетки «Зеленої книги малого бізнесу України» Інститут власності і свободи у серпні-вересні 2011 року провів анкетування представників бізнес-асоціацій малого і середнього підприємництва (а та­кож бізнес-середовища) з метою оцінити основні проблеми, що стоять …

Ліцензування підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ

Складним і неоднозначним проявом державного втручання в підприємницьку діяльність є її ліцензування. Воно, з офіційної точки зору, має на меті захистити інтереси держави та права спо­живачів. Однак досить часто ліцензування стає серйозною пере­поною в розвитку підприємницьких структур. У розвиток політики …

Саморегулювання і передача до підприємницьких об’єднань окремих державних функцій

За умов обтяжливого державного регулювання, яке ча­сто є надмірним і призводить до зайвих витрат підприємців, в Україні вже близько 15 років проголошено політику дерегу - лювання підприємницької діяльності. Однак задекларована політика втілюється у життя вкрай повільно і непослідовно. Тому підприємницька …

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи

В Україні найбільшу популярність у сфері малого та середньо­го бізнесу мають приватні підприємства, а серед господарських товариств — товариства з обмеженою відповідальністю. Тому до­кладніше спинимося на особливостях реєстрації саме цих органі - заційно-правових форм. Підготовка установчих документів підприємства. Згідно із …

Оцінка фінансової стійкості та стабільності малих і середніх підприємств

Потенційні кредитори та інвестори для гарантування прибутку на вкладений капітал детально аналізують фінансово-господарську діяль­ність позичальника. Одним із важливих етапів є дослідження фінансової стійкості та стабільності підприємства-позичальника, що включає такі показники [8]: Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфм ); Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс); …

Реєстрація фізичної особи — підприємця

Державна реєстрація фізичної особи — підприємця про­водиться державним реєстратором винятково у виконавчому ко­мітеті міської ради міста обласного значення або у районній дер­жавній адміністрації за місцем проживання цієї фізичної особи (житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, …

Перелік органів ліцензування

Орган ліцензування Вид господарської діяльності 1 2 1 Мінагрополітики 2. МВС 3. Мінекоресурсів Культивування, використання рослин, що міс­тять наркотичні засоби, для промислових цілей Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та анамапій тварин Виробництво, ремонт вогнепальної …

Державна реєстрація суб’єктів підприємництва

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, пе­редбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридич­них осіб та …

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ

Необхідною умовою здійснення банківської діяльності є дер­жавна реєстрація та отримання банком ліцензії. Державна реєстрація банків здійснюється Національним бан­ком України відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національ­ного банку України. Уповноважені засновниками банку особи подають …

Організаційні структури управління підприємством

Організаційна структура управління підприємством визна­чає склад підрозділів апарату управління, їхню взаємозалежність і взаємозв’язок. Група керівників і спеціалістів, на яку покладені від­повідальність за здійснення процесу вироблення і реалізації управ­лінських рішень, складає апарат управління підприємством. Апарат управління включає управлінський персонал у масштабі …

Міжнародні перспективи реалізації національних конкурентних переваг

Кожна країна, яка намагається досягти і закріпити свої кон­курентні переваги на міжнародному ринку, розробляє стратегію своєї діяльності в цій сфері на перспективу. Основними напрямками конкурентної політики України є: - узгодження промислової, зовнішньоекономічної, регуляторної політики та політики у сфері приватизації; - …

Організаційно-підготовчі заходи та підготовка до реєстрації

Створенню підприємства та започаткуванню підприємницької діяльності завжди передують організаційно-підготовчі заходи. Основне завдання цього етапу — підготовити нормативну базу для реєстрації суб’єкта підприємництва та опрацювати загальну модель його діяльності. До основних організаційно-підготовчих заходів належать: ♦ вироблення підприємницької ідеї (наміру); ♦ експертне …

Етапи та складові підприємницької діяльності

Як і продукт підприємництва, будь-яка підприємницька діяль­ність та підприємницькі структури передбачають у своєму розвит­ку певні етапи, які формують історичний розвиток суб’єкта під­приємництва. Сукупність етапів розвитку суб’єкта підприємницт­ва називають «життєвим циклом» підприємництва (рис. 8.5). Рис. 8.5. «Життєвий цикл» підприємництва Основними етапами …

Дослідження ринку

Багато спеціалістів стверджує, що дослідження ринку є найважливішим засобом із цілого комплексу маркетингу. Чому? Тому що ці дослідження дозволяють задовольнити безкінечну необхідність інформації про ринок. Можливо, що виживання і розвиток підприємства безпосередньо залежить від якісного маркетингового дослідження. Для підприємства життєво …

Мотиваційна модель підприємництва

Підприємницька діяльність має складну, іноді суперечливу мо­тиваційну природу. Хоча суб’єктами підприємництва можуть бути юридичні та фізичні особи, однак конкретними генераторами, ви­конавцями та втілювачами підприємницької діяльності є люди. Тому поряд із дією економічних законів у підприємницькій діяль­ності відчувається значний вплив людського …

ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ НА СЕЛІ

Створення власної справи є результа­том роздумів та готовності до цього потен­ційного засновника, прийняття ним рі­шення та виконання певних практичних дій. Початкова фаза будь-якого бізнесу, великого чи малого, обов’язково криє у собі чимало невідомого, несподіваного. Водночас, поряд із творчою складовою, вона …

Малий бізнес і державні закупівлі

Основним завданням системи організації державних закупівель є економія державних фінансів та підвищення ефективності їх ви­трачання. Тому в усьому світі особливу увагу приділяють прозорості, рівності та ефективності при здійсненні процедур державних закупівель. Оскільки обсяг державних закупівель в Україні є знач­ним - …

Діагностика та прогнозування ринкового середовища

Розділ 7 Для дослідження ринкового середовища підприємства найбіль­ше значення має первинна інформація про споживачів, постачаль­ників, конкурентів тощо. Внутрішня інформація, необхідна для діаг­ностики стану підприємства у конкурентному середовищі, іденти­фікується за допомогою системи встановлених параметрів для оці­нювання кожної функціональної сфери. На нашу …

Вивчення та аналіз чинників зовнішнього середовища

Аналіз кризової ситуації, в який опинилося агропромислове виробництво України, свідчить, що зовнішнє середовище агропро­мислових формувань характеризується підвищеною складністю, оскільки чинників, на які організація змушена відреагувати, над­звичайно багато, та сила впливу доволі відчутна на її внутрішні зміни. Для зовнішнього середовища підприємств …

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА (СЕС)

СЕС підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України. Посадові особи СЕС мають право перевіряти Підприємства тільки на своїй території, тобто представник Ковельської СЕС Не має права перевіряти будь-який суб'єкт господарювання в Іваничівському або іншому районі. Дуже ретельно перевіряйте документи у співробітників СЕС …

Вивчення та аналіз чинників внутрішнього середовища

Відповідно до рис. 7.2 аналіз середовища передбачає такі етапи: аналіз зовнішнього середовища організації; аналіз проміжного (без­посереднього) середовища організації; аналіз внутрішнього середо­вища організації. Макросередовиїце створює загальні умови перебу­вання організації в зовнішньому середовищі. Здебільшого макросе- редовище не має специфічного характеру безпосередньо щодо …

Суть ринкового середовища в агропромисловій сфері

Україна нині перебуває на етапі актив­ного реформування ринкового середови­ща, яке дає змогу зупинити руйнацію еко­номіки, стабілізувати систему господарю­вання та започаткувати елементи сталого розвитку суспільства. Основним стриму­вальним чинником у цьому процесі є брак досвіду, часу та інвестицій. Великі труд­нощі створюють також …

Управлінські технології

Ефективність діяльності підприємства, його становища на ринку принципово залежать від стратегії розвитку, вибору і застосуван­ня як окремих стратегічних типів управлінських технологій, так і їхніх різних поєднань. Управлінські технології - це набір управ­лінських засобів і методів дослідження поставлених цілей організації, які …

Механізм і функції управління підприємством

Управління підприємством - процес планування, організації, мотивації, контролю йрегулювання дій персоналу, постановки стра­тегічних цілей і тактичних завдань підприємства, ухвалення управ­лінських рішень і забезпечення їх виконання. Управлінський персонал підприємства Сучасне виробниче підприємство - це складний комплекс, ди­намізм і злагодженість роботи якого …

Сторінки16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2646