Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Перелік органів ліцензування

Орган ліцензування Вид господарської діяльності 1 2 1 Мінагрополітики 2. МВС 3. Мінекоресурсів Культивування, використання рослин, що міс­тять наркотичні засоби, для промислових цілей Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та анамапій тварин Виробництво, ремонт вогнепальної …

Державна реєстрація суб’єктів підприємництва

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, пе­редбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридич­них осіб та …

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ

Необхідною умовою здійснення банківської діяльності є дер­жавна реєстрація та отримання банком ліцензії. Державна реєстрація банків здійснюється Національним бан­ком України відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національ­ного банку України. Уповноважені засновниками банку особи подають …

Організаційні структури управління підприємством

Організаційна структура управління підприємством визна­чає склад підрозділів апарату управління, їхню взаємозалежність і взаємозв’язок. Група керівників і спеціалістів, на яку покладені від­повідальність за здійснення процесу вироблення і реалізації управ­лінських рішень, складає апарат управління підприємством. Апарат управління включає управлінський персонал у масштабі …

Міжнародні перспективи реалізації національних конкурентних переваг

Кожна країна, яка намагається досягти і закріпити свої кон­курентні переваги на міжнародному ринку, розробляє стратегію своєї діяльності в цій сфері на перспективу. Основними напрямками конкурентної політики України є: - узгодження промислової, зовнішньоекономічної, регуляторної політики та політики у сфері приватизації; - …

Організаційно-підготовчі заходи та підготовка до реєстрації

Створенню підприємства та започаткуванню підприємницької діяльності завжди передують організаційно-підготовчі заходи. Основне завдання цього етапу — підготовити нормативну базу для реєстрації суб’єкта підприємництва та опрацювати загальну модель його діяльності. До основних організаційно-підготовчих заходів належать: ♦ вироблення підприємницької ідеї (наміру); ♦ експертне …

Етапи та складові підприємницької діяльності

Як і продукт підприємництва, будь-яка підприємницька діяль­ність та підприємницькі структури передбачають у своєму розвит­ку певні етапи, які формують історичний розвиток суб’єкта під­приємництва. Сукупність етапів розвитку суб’єкта підприємницт­ва називають «життєвим циклом» підприємництва (рис. 8.5). Рис. 8.5. «Життєвий цикл» підприємництва Основними етапами …

Дослідження ринку

Багато спеціалістів стверджує, що дослідження ринку є найважливішим засобом із цілого комплексу маркетингу. Чому? Тому що ці дослідження дозволяють задовольнити безкінечну необхідність інформації про ринок. Можливо, що виживання і розвиток підприємства безпосередньо залежить від якісного маркетингового дослідження. Для підприємства життєво …

Мотиваційна модель підприємництва

Підприємницька діяльність має складну, іноді суперечливу мо­тиваційну природу. Хоча суб’єктами підприємництва можуть бути юридичні та фізичні особи, однак конкретними генераторами, ви­конавцями та втілювачами підприємницької діяльності є люди. Тому поряд із дією економічних законів у підприємницькій діяль­ності відчувається значний вплив людського …

ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ НА СЕЛІ

Створення власної справи є результа­том роздумів та готовності до цього потен­ційного засновника, прийняття ним рі­шення та виконання певних практичних дій. Початкова фаза будь-якого бізнесу, великого чи малого, обов’язково криє у собі чимало невідомого, несподіваного. Водночас, поряд із творчою складовою, вона …

Малий бізнес і державні закупівлі

Основним завданням системи організації державних закупівель є економія державних фінансів та підвищення ефективності їх ви­трачання. Тому в усьому світі особливу увагу приділяють прозорості, рівності та ефективності при здійсненні процедур державних закупівель. Оскільки обсяг державних закупівель в Україні є знач­ним - …

Діагностика та прогнозування ринкового середовища

Розділ 7 Для дослідження ринкового середовища підприємства найбіль­ше значення має первинна інформація про споживачів, постачаль­ників, конкурентів тощо. Внутрішня інформація, необхідна для діаг­ностики стану підприємства у конкурентному середовищі, іденти­фікується за допомогою системи встановлених параметрів для оці­нювання кожної функціональної сфери. На нашу …

Вивчення та аналіз чинників зовнішнього середовища

Аналіз кризової ситуації, в який опинилося агропромислове виробництво України, свідчить, що зовнішнє середовище агропро­мислових формувань характеризується підвищеною складністю, оскільки чинників, на які організація змушена відреагувати, над­звичайно багато, та сила впливу доволі відчутна на її внутрішні зміни. Для зовнішнього середовища підприємств …

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА (СЕС)

СЕС підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України. Посадові особи СЕС мають право перевіряти Підприємства тільки на своїй території, тобто представник Ковельської СЕС Не має права перевіряти будь-який суб'єкт господарювання в Іваничівському або іншому районі. Дуже ретельно перевіряйте документи у співробітників СЕС …

Вивчення та аналіз чинників внутрішнього середовища

Відповідно до рис. 7.2 аналіз середовища передбачає такі етапи: аналіз зовнішнього середовища організації; аналіз проміжного (без­посереднього) середовища організації; аналіз внутрішнього середо­вища організації. Макросередовиїце створює загальні умови перебу­вання організації в зовнішньому середовищі. Здебільшого макросе- редовище не має специфічного характеру безпосередньо щодо …

Суть ринкового середовища в агропромисловій сфері

Україна нині перебуває на етапі актив­ного реформування ринкового середови­ща, яке дає змогу зупинити руйнацію еко­номіки, стабілізувати систему господарю­вання та започаткувати елементи сталого розвитку суспільства. Основним стриму­вальним чинником у цьому процесі є брак досвіду, часу та інвестицій. Великі труд­нощі створюють також …

Управлінські технології

Ефективність діяльності підприємства, його становища на ринку принципово залежать від стратегії розвитку, вибору і застосуван­ня як окремих стратегічних типів управлінських технологій, так і їхніх різних поєднань. Управлінські технології - це набір управ­лінських засобів і методів дослідження поставлених цілей організації, які …

Механізм і функції управління підприємством

Управління підприємством - процес планування, організації, мотивації, контролю йрегулювання дій персоналу, постановки стра­тегічних цілей і тактичних завдань підприємства, ухвалення управ­лінських рішень і забезпечення їх виконання. Управлінський персонал підприємства Сучасне виробниче підприємство - це складний комплекс, ди­намізм і злагодженість роботи якого …

ПРОБЛЕМЫ П (ПРОДУКТА) — ВОЗМОЖНОСТИ ИП (ИСТОЧНИКА ПРОДУКТА)

Описанный выше эпизод показал мне другую мощную парадигму взаимозависимости, имеющую отношение к нашему видению проблем. Несколько месяцев подряд я жил, стараясь уйти от проблемы, рассматривая ее как камень преткновения и отчаянно желая, чтобы она как-нибудь «рассосалась». Но получилось, что проблема …

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: АСПЕКТИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇПОЛІТИКИ

В. Ю. Луніна, аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України Донецький державний університет управління, м. Донецьк Поява нових економічних, соціальних і екологічних пріори­тетів, що спираються на нові збалансовані структури виробництва й споживання, нові технології та форми інноваційно - інвестиційного розвитку, спричинює …

АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Комплексна методика аудиту реалізації стратегії бан­ківського маркетингу може бути використана як для оцінки го­товності комерційного банку до реалізації стратегії банківського маркетингу, так і для поточного контролю за ходом реалізації ро­зробленої стратегії. Стратегічність комерційного банку — стан реалізації стра­тегії банківського маркетингу. …

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Реалії активних ринкових перетворень, що, безумовно, прис­корюються в Україні, дедалі глибше змінюють усю систему еко­номічних відносин між суб’єктами господарської діяльності. Реалі­зація стратегії банківського маркетингу передбачає аналіз діяльності комерційних банків та коригування її, враховуючи нові тенденції бізнесу та ринкові позиції конкурентів. …

Культура підприємництва

Осмислення того факту, що внутрішньофірмове середовище є синтезом різних груп — професійних, кастових, етнічних, які вно­сять власні своєрідні норми, цінності і зразки поведінки у станов­лення внутрішньокорпоративної управлінської культури, привело теоретиків західного менеджменту до усвідомлення важливості пізнання умов асиміляції різних культур, …

Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень

Всі управлінські рішення, які приймаються менеджерами, можуть бути умовно поділені на декілька видів: організаційні (запрограмовані або иезапрограмовані), компромісні, інтуїтивні, рішення, що базуються на суд­женнях, раціональні рішення. Організаційне рішення - це вибір, який має зробити керівник для того, щоб виконати покладені …

Розділ 6 Що можна і чого не можна в підприємництві? Етика підприємництва

Етичні критерії в бізнесі. Етика — це філософське вчення про норми і моралі. Це також система моральних і етичних норм для певних груп, професій і громад. Право — це сукупність ❖ обов’язкових правил поведінки (норм), установлених або санкціо- * нованих …

Методи пошуку підприємницької ідеї

Особливістю підприємницької діяльності є постійний пошук ідеї бізнесу. Джерела підприємницької ідеї виходять від досліджень інтересів споживачів, домогосподарств, фірм, уряду. Споживач є вихідним пунктом формування ідеї виготовлення нового продукту, надання послуг. Дослідження потреб споживача приводить до ініціювання ідеї бізнесу. Детальний аналіз …

Створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації в Україні

Прикладом створення нового підприємства способом об‘єднання ресурсів є холдингові компанії, діяльність яких регулюється Положенням про холдингові компанії Указом Президента України від 11 травня 1994 року N 224/94. Положення дає визначення основним термінам: Холдингова компанія - суб'єкт, що володіє контрольними пакетами …

ПРИКЛАДИ успішних магазинів

Таке можна побачити в Чехії: продавець у приватному магазині з посмішкою дарує цукерку "Чупа-Чупс" кожній маленькій дитині, яка заходить до середини з мамою чи з татком. І розмовляє спершу з маленьким, а потім зі старшими. Ось де покупці стають клієнтами. …

Чи можна навчитися підприємництву і бізнесу?

Спостерігаючи за розвитком підприємництва в Україні, можна побачити деяку зовнішню схожість наших ділових людей з їхніми колегами з економічно розвинених країн — енергійність, наполег­ливість, ініціатива, сміливість. Проте зовнішня схожість після глибшого ознайомлення виявляється досить поверховою. Основне, що відрізняє наших ділових …

Фінансовий план підприємства на

Рік СО 00 Код Рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами Витрати на збут 015 Інші операційні витрати 016 Фінансові витрати 017 Втрати від участі в капіталі 018 Інші витрати 019 …

Сторінки16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2645

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru