Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Звіт про фінансові результати

За________________ 20_ р. Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007 Стаття Код Рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( ) …

Зовнішньоторговельний контракт

У міжнародній практиці контрактом прийнято називати між­народний договір купівлі-продажу. Договір вважається міжнародним тільки тоді, коли комерційні підприємства договірних сторін пере­бувають на території різних держав. Таке тлумачення міжнародно­го договору дається в конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція 1980 …

Оцінювання здатності йти на ризик

Бізнес нагадує азартну гру, тому будь-який підприємець під час прийняття різних управлінських рішень (вибір сфери бізнесу, конкретного проекту, розподілення матеріальних, сировинних, фінансових та інших ресурсів, визначення місця розташування підприємства, цільового ринку, купівлі цінних паперів тощо) ри­зикує. За американськими стандартами, всіх …

Якості, потрібні підприємцю

Для того щоб займатися підприємництвом, потрібно мати певні якості, без яких шанси на успіх підприємства досить обме­жені. Якщо проаналізувати відомі випадки успішної діяльності колгоспу, радгоспу, заводу, бригади чи фірми, то можна дійти висновку, що здебільшого вони були пов’язані з особистістю …

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Коди 01 Дата_______________________________ (рік, місяць, число) Підприємство_______________________ за ЄДРПОУ Територія __________________________ за КОАТУУ Форма власності ____________________ за КФВ Орган державного управління__________ за СПОДУ Галузь_____________________________ за ЗКГНГ Вид економічної діяльності____________ за КВЕД Середньооблікова чисельність_________ Контрольна сума Одиниця виміру: тис. грн. Адреса______________________________________________ …

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Обґрунтувавши причини впровадження стратегії банківського маркетингу в практику комерційних банків, можна дати узагаль­нююче визначення стратегії банківського маркетингу. Стратегія банківського маркетингу є узагальненою модел­лю дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей банку шляхом координації та розподілу фінансових ресурсів на підставі принципів і …

Звітність фермерських господарств

Звітність суб’єктів підприємницької діяльності є заключним кроком системи бухгалтерського обліку, яка узагальнює і систе­матизує інформацію про діяльність господарства та яка необхідна усім зацікавленим особам для прийняття ефективних економічних рішень. Вимоги про обов’язковість ведення обліку і складання звітності підприємствами передбачені : …

Вибір і Планування кар’єри в бізнесі

Нашим діловим людям, як початківцям, так і досвідченим, бу­де корисним ознайомитися з методами і особливостями плануван­ня, вибору кар’єри в галузі бізнесу США. У США досить серйозно ставляться до питань підготовки кад­рів для бізнесу. В компаніях розробляють довготермінові програ­ми підготовки фахівців, …

Особисті й суспільні Ял’-к Інтереси в підприємницькій діяльності

У будь-якому суспільстві всі процеси і сфери діяльності взаємопов’язані. Відомо, що економіка визначає основні умови і рі­вень життя. Підприємницька діяльність практично створила економіку розвинених країн. Саме бізнес, вміло і ефективно орга­нізовуючи працю людей, ресурси, забезпе­чує нинішній рівень життя цих країн. …

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Практичний досвід українських банків свідчить, що реалізація стратегічних орієнтирів здійснюється через розробку і впровад­ження цільових програм, тобто через систему проектів, які вті­люються банком у рамках реалізації обраної стратегії та ініцію­ються новими інноваційними можливостями в процесі поточної діяльності. Принципи розробки цільових …

Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток СГП

Стратегічний аналіз інвестиційних проектів тісно пов’язаний не тільки з визначенням чистої приведеної вартості, дисконтуванням грошових потоків та калькулюванням EVA, але і з розрахунком імовірності отримання очікуваного результату від інвестування коштів. Визнання як оптимального того проекту, який має найбільше значення чистої …

Збір за забруднення навколишнього середовища

Збір за забруднення навколишнього середовища запроваджено в Україні на підставі Закону України від 25.06.1991 р. № 1264 «Про охорону навколишнього середовища» та Постанови Кабінету Міні­стрів України № 18 від 13.01.1992 р. «Про затвердження порядку визначення і стягнення платежів за забруднення …

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Витяг

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців Розділ 1. Загальні положення Стаття 1. Визначення термінів 1 У цьому Законі терміни вживаються в такому знаненні. відокремлений підрозділ юридичної особи це філія, інший …

Роль банківських установ у становленні малого бізнесу

Чому, власне, ми вважаємо, що банки є основними партнерами підприємця, а керуючі банками — особами, від яких у багатьох випадках залежить доля малого бізнесу і того, хто вирішив ним зайнятися? Вам, мабуть, доводилося бачити людину, яка вийшла з банку з …

Франчайзинг Як різновид малого бізнесу та його ролі» у поєднанні переваг малого і великого бізнесу

Франчайзинг — система угод, за якими власник торгової мар­ки, торгового імені чи авторських прав (франчайзер) дозволяє ін­шій фірмі (франчазі) використовувати їх за певних умов. Популярності франчайзингу у всьому світі сприяє переважно те, що він поєднує перевагу малого і великого бізнесу. …

Бюджет маркетингової політики

Коротко обумовте, скільки грошей ви маєте намір вкласти в маркетинг у відсотках від проектованого вами валового обсягу продажу. Ви можете поділити це на щомісячні, щоквартальні або річні обчислення. В ідеалі ви вже мали б визначити суму свого бюджету на проведення …

Виживання і невдачі малих форм господарювання

Коефіцієнт банкрутства (а по суті краху) серед малих фірм до­сить високий. Що менший бізнес, то вищий цей коефіцієнт. Ділові невдачі. Наприклад, щороку у США із бізнесу вибува­ють тисячі фірм. Більшість із них робить це добровільно, часто зі смертю власника чи …

Тактика вашого маркетингу

Опишіть ту чи іншу тактику маркетингу, яку ви маєте намір використовувати, щоб привабити своїх цільових клієнтів – наприклад, реклама, зв'язки з громадськістю або стимулювання збуту. Це - зброя вашої маркетингової стратегії. Вибирайте їх мудро. Переконайтеся, що вони узгоджуються та підтримують …

Критерії малого бізнесу

Під поняттям «критерій» слід розуміти мірило для визначення, оцінювання предмета, явища, а також ознаку, взяту за основу класифікації. Яким би не було визначення критерію, як і визна­чення малого бізнесу, слід зазначити, що він має велике значення в економіці країн з …

Природа малих форм господарювання

Ми звикли до широкомасштабного ви­робництва товарної продукції за великих ринків збуту, і воно об’єктивно потребує промислових технологій, дає ефект за се­редніх і великих розмірів виробництва. Проте настільки ж закономірно мають «право на життя» малі форми господарю­вання. Малою називають таку форму …

Основні мотиви злиття і поглинання компаній

Теорія і практика сучасного корпоративного менеджменту висуває багато причин для пояснення злиття і поглинання компаній. Ріст капіталізованої вартості об'єднаної компанії є метою більшості злиттів і поглинань. Аналізуючи світовий досвід і систематизуючи його, можна виділити наступні основні мотиви злиттів і поглинань …

Методи і показники оцінки малого бізнесу

Результати наукового дослідження розвитку малого бізнесу зале­жать від вибору методів - способів, прийомів вивчення досліджуваного об'єкта (табл. 3.2). Основою для наукового аналізу є інформаційна база дослідження, яка охоплює систему показників, що дають можливість охарактеризувати об'єкт дослідження. Методи і принципи дослідження …

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Специфічною організаційною формою об’єднання капіталів є холдингові компанії. Холдингова компанія - це інтегроване товарис­тво, яке безпосередньо не бере участі у виробничій діяльності, а вико­ристовує свої кошти для придбання контрольних активів, акцій інших підприємств, які є учасниками концерну або іншого добровільного …

Організаційно-правові форми підприємництва

Існуючі підприємницькі структури роз­різняють за правовими, фінансово-еконо­мічними та організаційно-управлінськи­ми ознаками. Правові ознаки характеризують юри­дичні аспекти створення статутного фонду фірми, статусу учасника (або засновника) фірми, регулюють майнові відносини між учасниками та фірмою. До правових ознак належать: ♦ право власності на капітал …

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Господарське законодавство визначає види об’єднань підпри­ємств в Україні. Залежно від порядку заснування об’єднання підпри­ємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як держа­вні чи комунальні господарські об’єднання. Господарське об’єднання - це об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, …

Організаційні та правові аспекти відносин орендарів і орендодавців

Оренда заснована на договорі про строкове платне володіння і користування землею та майном, які необхідні орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Оренда. — це отримання на певний період прав володіння майном, землею та іншими засобами виробництва, за допомогою яких …

Реорганізація колективних сільсько­господарських підприємств, організація внутрішньогосподарських відносин

На ефективність сільськогосподарського виробництва вплива­ють підприємства суспільного сектора. Нині в користуванні цього сектора є 65,8 % сільськогосподарських угідь, зайнято 60,8 % пра­цюючих, виробляється 88 % зерна, 93 % цукрового буряку, 92 % соняшнику — основної стратегічної продукції України. Суспільний сектор …

Особливості господарювання на власних і орендованих землях

Приватна власність на землю дає змогу формувати підприєм­ницькі структури господарювання, нові виробничі відносини. Отримання громадянином України державного акта на право ^ Приватної власності на землю засвідчує його перехід до нового ста­тусу — статусу власника конкретної земельної ділянки. Статус землевласника дає …

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Стабілізаційні процеси на кредитному ринку України, поси­лення конкуренції в банківському секторі ставлять перед банкі­рами складні проблеми, від вирішення яких залежить існування банків. Чимало проблем виникає внаслідок нездатності багатьох працівників банків ефективно використовувати потенціал банку та можливості зовнішніх обставин. Йдеться про …

Методи державного регулювання зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства — це підприєм­ницька діяльність юридичних і фізичних осіб, яка включає зовнішньо - торговельну й інвестиційну діяльність, міжнародну виробничу коо­перацію, валютні і фінансово-кредитні операції. Вибір конкретного виду зовнішньоекономічної діяльності залежить від спеціалізації підприємства, механізму державного регулювання. Для сучасного …

Сторінки17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2745

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru