Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Механізм і функції управління підприємством

Управління підприємством - процес планування, організації, мотивації, контролю йрегулювання дій персоналу, постановки стра­тегічних цілей і тактичних завдань підприємства, ухвалення управ­лінських рішень і забезпечення їх виконання. Управлінський персонал підприємства Сучасне виробниче підприємство - це складний комплекс, ди­намізм і злагодженість роботи якого …

ПРОБЛЕМЫ П (ПРОДУКТА) — ВОЗМОЖНОСТИ ИП (ИСТОЧНИКА ПРОДУКТА)

Описанный выше эпизод показал мне другую мощную парадигму взаимозависимости, имеющую отношение к нашему видению проблем. Несколько месяцев подряд я жил, стараясь уйти от проблемы, рассматривая ее как камень преткновения и отчаянно желая, чтобы она как-нибудь «рассосалась». Но получилось, что проблема …

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: АСПЕКТИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇПОЛІТИКИ

В. Ю. Луніна, аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України Донецький державний університет управління, м. Донецьк Поява нових економічних, соціальних і екологічних пріори­тетів, що спираються на нові збалансовані структури виробництва й споживання, нові технології та форми інноваційно - інвестиційного розвитку, спричинює …

АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Комплексна методика аудиту реалізації стратегії бан­ківського маркетингу може бути використана як для оцінки го­товності комерційного банку до реалізації стратегії банківського маркетингу, так і для поточного контролю за ходом реалізації ро­зробленої стратегії. Стратегічність комерційного банку — стан реалізації стра­тегії банківського маркетингу. …

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Реалії активних ринкових перетворень, що, безумовно, прис­корюються в Україні, дедалі глибше змінюють усю систему еко­номічних відносин між суб’єктами господарської діяльності. Реалі­зація стратегії банківського маркетингу передбачає аналіз діяльності комерційних банків та коригування її, враховуючи нові тенденції бізнесу та ринкові позиції конкурентів. …

Культура підприємництва

Осмислення того факту, що внутрішньофірмове середовище є синтезом різних груп — професійних, кастових, етнічних, які вно­сять власні своєрідні норми, цінності і зразки поведінки у станов­лення внутрішньокорпоративної управлінської культури, привело теоретиків західного менеджменту до усвідомлення важливості пізнання умов асиміляції різних культур, …

Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень

Всі управлінські рішення, які приймаються менеджерами, можуть бути умовно поділені на декілька видів: організаційні (запрограмовані або иезапрограмовані), компромісні, інтуїтивні, рішення, що базуються на суд­женнях, раціональні рішення. Організаційне рішення - це вибір, який має зробити керівник для того, щоб виконати покладені …

Розділ 6 Що можна і чого не можна в підприємництві? Етика підприємництва

Етичні критерії в бізнесі. Етика — це філософське вчення про норми і моралі. Це також система моральних і етичних норм для певних груп, професій і громад. Право — це сукупність ❖ обов’язкових правил поведінки (норм), установлених або санкціо- * нованих …

Методи пошуку підприємницької ідеї

Особливістю підприємницької діяльності є постійний пошук ідеї бізнесу. Джерела підприємницької ідеї виходять від досліджень інтересів споживачів, домогосподарств, фірм, уряду. Споживач є вихідним пунктом формування ідеї виготовлення нового продукту, надання послуг. Дослідження потреб споживача приводить до ініціювання ідеї бізнесу. Детальний аналіз …

Створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації в Україні

Прикладом створення нового підприємства способом об‘єднання ресурсів є холдингові компанії, діяльність яких регулюється Положенням про холдингові компанії Указом Президента України від 11 травня 1994 року N 224/94. Положення дає визначення основним термінам: Холдингова компанія - суб'єкт, що володіє контрольними пакетами …

ПРИКЛАДИ успішних магазинів

Таке можна побачити в Чехії: продавець у приватному магазині з посмішкою дарує цукерку "Чупа-Чупс" кожній маленькій дитині, яка заходить до середини з мамою чи з татком. І розмовляє спершу з маленьким, а потім зі старшими. Ось де покупці стають клієнтами. …

Чи можна навчитися підприємництву і бізнесу?

Спостерігаючи за розвитком підприємництва в Україні, можна побачити деяку зовнішню схожість наших ділових людей з їхніми колегами з економічно розвинених країн — енергійність, наполег­ливість, ініціатива, сміливість. Проте зовнішня схожість після глибшого ознайомлення виявляється досить поверховою. Основне, що відрізняє наших ділових …

Фінансовий план підприємства на

Рік СО 00 Код Рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами Витрати на збут 015 Інші операційні витрати 016 Фінансові витрати 017 Втрати від участі в капіталі 018 Інші витрати 019 …

Звіт про фінансові результати

За________________ 20_ р. Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007 Стаття Код Рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( ) …

Зовнішньоторговельний контракт

У міжнародній практиці контрактом прийнято називати між­народний договір купівлі-продажу. Договір вважається міжнародним тільки тоді, коли комерційні підприємства договірних сторін пере­бувають на території різних держав. Таке тлумачення міжнародно­го договору дається в конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція 1980 …

Оцінювання здатності йти на ризик

Бізнес нагадує азартну гру, тому будь-який підприємець під час прийняття різних управлінських рішень (вибір сфери бізнесу, конкретного проекту, розподілення матеріальних, сировинних, фінансових та інших ресурсів, визначення місця розташування підприємства, цільового ринку, купівлі цінних паперів тощо) ри­зикує. За американськими стандартами, всіх …

Якості, потрібні підприємцю

Для того щоб займатися підприємництвом, потрібно мати певні якості, без яких шанси на успіх підприємства досить обме­жені. Якщо проаналізувати відомі випадки успішної діяльності колгоспу, радгоспу, заводу, бригади чи фірми, то можна дійти висновку, що здебільшого вони були пов’язані з особистістю …

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Коди 01 Дата_______________________________ (рік, місяць, число) Підприємство_______________________ за ЄДРПОУ Територія __________________________ за КОАТУУ Форма власності ____________________ за КФВ Орган державного управління__________ за СПОДУ Галузь_____________________________ за ЗКГНГ Вид економічної діяльності____________ за КВЕД Середньооблікова чисельність_________ Контрольна сума Одиниця виміру: тис. грн. Адреса______________________________________________ …

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Обґрунтувавши причини впровадження стратегії банківського маркетингу в практику комерційних банків, можна дати узагаль­нююче визначення стратегії банківського маркетингу. Стратегія банківського маркетингу є узагальненою модел­лю дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей банку шляхом координації та розподілу фінансових ресурсів на підставі принципів і …

Звітність фермерських господарств

Звітність суб’єктів підприємницької діяльності є заключним кроком системи бухгалтерського обліку, яка узагальнює і систе­матизує інформацію про діяльність господарства та яка необхідна усім зацікавленим особам для прийняття ефективних економічних рішень. Вимоги про обов’язковість ведення обліку і складання звітності підприємствами передбачені : …

Вибір і Планування кар’єри в бізнесі

Нашим діловим людям, як початківцям, так і досвідченим, бу­де корисним ознайомитися з методами і особливостями плануван­ня, вибору кар’єри в галузі бізнесу США. У США досить серйозно ставляться до питань підготовки кад­рів для бізнесу. В компаніях розробляють довготермінові програ­ми підготовки фахівців, …

Особисті й суспільні Ял’-к Інтереси в підприємницькій діяльності

У будь-якому суспільстві всі процеси і сфери діяльності взаємопов’язані. Відомо, що економіка визначає основні умови і рі­вень життя. Підприємницька діяльність практично створила економіку розвинених країн. Саме бізнес, вміло і ефективно орга­нізовуючи працю людей, ресурси, забезпе­чує нинішній рівень життя цих країн. …

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Практичний досвід українських банків свідчить, що реалізація стратегічних орієнтирів здійснюється через розробку і впровад­ження цільових програм, тобто через систему проектів, які вті­люються банком у рамках реалізації обраної стратегії та ініцію­ються новими інноваційними можливостями в процесі поточної діяльності. Принципи розробки цільових …

Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток СГП

Стратегічний аналіз інвестиційних проектів тісно пов’язаний не тільки з визначенням чистої приведеної вартості, дисконтуванням грошових потоків та калькулюванням EVA, але і з розрахунком імовірності отримання очікуваного результату від інвестування коштів. Визнання як оптимального того проекту, який має найбільше значення чистої …

Збір за забруднення навколишнього середовища

Збір за забруднення навколишнього середовища запроваджено в Україні на підставі Закону України від 25.06.1991 р. № 1264 «Про охорону навколишнього середовища» та Постанови Кабінету Міні­стрів України № 18 від 13.01.1992 р. «Про затвердження порядку визначення і стягнення платежів за забруднення …

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Витяг

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців Розділ 1. Загальні положення Стаття 1. Визначення термінів 1 У цьому Законі терміни вживаються в такому знаненні. відокремлений підрозділ юридичної особи це філія, інший …

Роль банківських установ у становленні малого бізнесу

Чому, власне, ми вважаємо, що банки є основними партнерами підприємця, а керуючі банками — особами, від яких у багатьох випадках залежить доля малого бізнесу і того, хто вирішив ним зайнятися? Вам, мабуть, доводилося бачити людину, яка вийшла з банку з …

Франчайзинг Як різновид малого бізнесу та його ролі» у поєднанні переваг малого і великого бізнесу

Франчайзинг — система угод, за якими власник торгової мар­ки, торгового імені чи авторських прав (франчайзер) дозволяє ін­шій фірмі (франчазі) використовувати їх за певних умов. Популярності франчайзингу у всьому світі сприяє переважно те, що він поєднує перевагу малого і великого бізнесу. …

Бюджет маркетингової політики

Коротко обумовте, скільки грошей ви маєте намір вкласти в маркетинг у відсотках від проектованого вами валового обсягу продажу. Ви можете поділити це на щомісячні, щоквартальні або річні обчислення. В ідеалі ви вже мали б визначити суму свого бюджету на проведення …

Виживання і невдачі малих форм господарювання

Коефіцієнт банкрутства (а по суті краху) серед малих фірм до­сить високий. Що менший бізнес, то вищий цей коефіцієнт. Ділові невдачі. Наприклад, щороку у США із бізнесу вибува­ють тисячі фірм. Більшість із них робить це добровільно, часто зі смертю власника чи …

Сторінки17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2746