Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Позиціювання себе на ринку

Ваше положення на ринку - це ваше обличчя на ринку; це те як ви хочете, щоб ринок і ваші конкуренти розглядали вашу продукцію або послуги. Ваше положення буде впливати на кожен сегмент вашого ринку. Нехай ваше положення буде ґрунтуватися на …

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРИРОДООХОРОНОЇ СФЕРІ (НА ПРИКЛАДІ ВІДТВОРЕННЯ ЦІННИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ)

К. Ю. Лукаржевська, здобувач Нижньодністровський національний природний парк, м. Одеса Нижньодністровський національний природний парк створе­ний Указом Президента України від 13.11.2008 р. №1033 з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікаль­них природних комплексів пониззя річки Дністра. В межах терито­рій парку нараховується …

Кодекс консультанта

Принципи та норми діяльності спеціалістів — учасників асоціації консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтинг» Вступ Кодекс консультанта виражає добровільний обов’язок спеціалістів — учасників асоціації дотримуватись етичних і професійних норм. Його мета — поінформувати суспільство щодо намагань учасників асоціації дотримувати високого …

Концепція системи комунікацій еколого-економічного управління підприємством

Глобальні екологічні проблеми, вирішення яких стосується світової спільноти, змушують змінювати не лише тип господарю­вання, а й світогляд. Сучасне виробництво, намагаючись відпові­дати екологічним цілям сьогодення, впроваджує нові досягнення науки та техніки стосовно охорони та збереження довкілля. Змі­нюється й управління промисловими підприємствами …

Трансформування агроформувань у ефективні виробничі структури

75 Як в плановій, так і в ринковій економіці основою ефективного ведення сільськогосподарського виробництва є раціональна його Л організація. Ще з початку минулого століття О. В. Чаянов писав: «обдумывая нужды нашего крестьянского хозяйства мы должны •‘ТГ* •''Xм* •"У* •'ТС*1* **У …

ВПЛИВ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Контроль за ефективністю реалізації механізму банківського маркетингу доцільно здійснювати, орієнтуючись на динаміку економічних показників діяльності комерційного банку. Банківський маркетинг є діяльність із задоволення потреб, за­питів, сподівань і вирішенню проблем існуючих і потенційних споживачів-клієнтів банку. Принципово важливою є ефектив­ність задоволення цих …

Нові перспективи маркетингових комунікацій у банківській сфері

У сучасних умовах господарювання головним елементом у комплексі маркетингу для банківських установ стають ефективні маркетингові комунікації. З появою великої кількості банків на ринку, які пропонують майже однакові послуги клієнтам, стає важче зорієнтуватися у відмінностях між банками, їх асортимен- Том послуг …

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ БІЗНЕСУ

З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того, щоб успішно працювати в умо­вах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово - промислові проекти підприємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, а тому вони …

Форми власності в агропромисловому комплексі України

Власність складається з сукупності економічних, правових, політичних, соці­альних і психологічних відносин. В агро­промисловому комплексі тривалий час основою виробничих відносин була суспі­льна власність — державна і колгоспно - колективна. З переходом до ринкових від­носин формується приватна власність на землю та інші …

Розроблення комплексної програми реалізації маркетингової політики взаємовідносин як інноваційна складова підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства

У сучасних умовах нестабільного середовища багато промис­лових підприємств відчувають проблему зниження конкурентос­проможності, руйнування ділових зв’язків з суб’єктами ринкових відносин. Конкурентний характер ринків визначає нові умови розвитку підприємства, коли успіх виробника багато в чому за­лежить від ефективності його взаємовідносин зі споживачами, …

Підприємець і держава

Розділ 2 Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності поді­ляють на загальні та майнові. Загальні гарантії полягають у тому, що держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, однакові права і створює рівні можливості для доступу до матеріально …

Формування внутрішніх і зовнішніх умов міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств (організацій)

Для того, щоб вітчизняні підприємства і національна еконо­міка в цілому змогли досягти достатнього рівня міжнародної конку­рентоспроможності, необхідна наявність певних внутрішніх і зовніш­ніх умов. Який же рівень міжнародної конкурентоспроможності можна вважати достатнім? Це такий рівень економіки країни та її підпри­ємств, який …

Правові засади та умови здійснення підприємництва

Стаття 1 Закону України «Про підприємництво» визначає під­приємництво як самостійну ініціативу; систематичну, на власний ризик, діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, на­дання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку. Матеріальну основу підприємницької діяльності становить власність. Як економічна категорія власність …

Визначення стратегій стимулювання збуту продукції різними учасниками каналів збуту

Головною перешкодою для формування орієнтації промислової фірми на маркетинг залишається її переважна увага до продукту, інжинірингу, виробництва й технічного боку справи. Деякі види стратегій, наявних у промислових підприємств, вимагають висо­кого ступеня технічного новаторства й ризику, пов'язаного з висо­кими витратами на …

Формування підприємницького середовища в аграрній сфері економіки

Підприємницька діяльність в аграрній сфері економіки має низку особливостей: 1. ❖ 57 Необхідність особливого підприємницького середовища для сільського господарства пояснюється двома його різноспрямова - ними функціями: задоволенням потреб усіх верств населення в Доступних за ціною і високими споживчими якостями продуктах …

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Банківська система посідає унікальне місце як у загальній структурі функціонування капіталу, так і в його кругообігу в процесі розширеного відтворення. Роль банківської системи як унікального фінансового посередника полягає, передусім, у кон­центрації в ній майже всіх грошових засобів і за її …

Підприємницьке середовище

Для характеристики умов підприємницької діяльності викори­стовують поняття «підприємницьке середовище» та «інфраструк­тура» підприємництва. В довідкових виданнях інфраструктуру трактують як сукупність складових, що має підпорядкований ха­рактер і забезпечує діяльність системи загалом. Розділ 2 У найзагальнішому плані підприємницьке середовище, його основні характерні складові …

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ НА МАКРОРІВНІІ МІКРОРІВНІ

Ефективність банківської системи України визначається дієві­стю її впливу на процес макроекономічної стабілізації та ство­рення умов для соціально-економічного зростання. Особливість цього процесу полягає у визначенні пріоритетів в ієрархічній структурі стратегічних орієнтирів банків як об’єктивної умови подальшого розвитку банківської системи з відповідним …

Комунікації у структурі управління підприємством

Сучасна практика діяльності підприємств показує, що марке­тингові комунікації сприймаються, як правило, як допоміжна ді­яльність, часто ототожнюються лише з просуванням продукції, застосовуються відособлено, а не в комплексі з іншими елемента­ми маркетингу. В основному зусилля спрямовуються на викорис­тання окремих комунікаційних інструментів, при …

Економічна основа та елементи системи бізнесу

Власність — це відносини, які формуються між її суб’єктами З приводу присвоєння засобів виробництва і результатів праці. Вони покладені в основу всіх виробничих відносин будь-якої еко­номічної системи господарювання і охоплюють: ♦ присвоєння — повна економічна влада суб’єкта над об’єктом і …

Рушійні сили, стратегія і тактика бізнесу

Джерелом розвитку бізнесу є праця, творчий характер людської діяльності. І хоча розвиток бізнесу — це результат свідомої діяль­ності людей, люди не вільні в цьому розвитку. Не можна змусити людину стати бізнесменом, можна лише створити умови для еко­номічної свободи, навчити її …

Ознаки бізнесу, його функції і модель

До ознак бізнесу належить те, що залишила практика розвитку продуктивних сил суспільства, а саме: ♦обмін діяльністю між суб’єктами економіки; ♦прагнення кожного учасника обміну діяльністю реалізувати свої інтереси незалежно від того, чи реалізуються при цьому інте­реси контрагентів; ♦прагнення до нав’язування своїх …

Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання

Підприємництво як економічний феномен є категорією бізнесу. У господарській практиці «підприємництво» і «бізнес» часто ото­тожнюють. Бізнес — поняття ширше, ніж підприємництво. Воно ОХОПЛЮЄ всі відносини, що виникають між усіма учасниками ринкової еко­номіки, включаючи не тільки підприємців, а й споживачів, най­маних …

ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Механізм банківського маркетингу — це сукупність елемен­тів макрооточення та мікрооточення комерційного банку, які до­зволяють реалізувати організаційно-управлінську стратегію пошу­ку засобів задоволення потреб клієнтури банку та самого банку за допомогою створення системи ефективного управління грошима, кредитами, відсотками, валютами, розрахунками з урахуванням особливостей …

Потреба у виникненні бізнесу

Економіка кожного суспільства є сукупністю різних видів діяль­ності, результатом якої є створення матеріальних благ та їх рух до споживача. Ця діяльність здійснюється на основі взаємодії про­дуктивних сил і виробничих відносин, що характеризуються їх взаємопроникненням і взаємовираженням. Бізнес — діяльність, яка …

Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства

Зовнішнє середовище підприємства. Після встановлення місії підприємства, його цілей і постановки завдань перед персоналом вище керівництво підприємства приступає до аналізу дії зовніш­нього середовища, щоб визначити можливості і загрози для фірми. Вплив зовнішнього середовища на підприємство різнопланово і схе­матично зображено на …

СКЛАДАННЯ РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Із метою контролю за фактичним надходженням грошових кош­тів та їх витрачанням у процесі господарської діяльності здійснюється планування діяльності державних підприємств. Фінансовий план є орієнтиром у фінансовій роботі підприємств, який характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для госпо­дарської діяльності. Фінансовий план підприємства …

Оцінка ефективності використання маркетингових інструментів стимулювання інноваційного розвитку регіону в мережі Інтернет

У межах регіональної програми інноваційного розвитку по­винна бути створена відповідна система маркетингового комуні­кативного впливу на суспільство. Інструментом формування ін­новаційного мислення на всіх рівнях регіонального інноваційного ланцюга є маркетингова комунікативна політика. Зміст комунікативної діяльності регіональних органів щодо стимулювання науково-технологічного розвитку регіону …

ЗАКОНЫ ЛЮБВИ И ЗАКОНЫ ЖИЗНИ

Зачисляя на счет в Банке Эмоций сокровища безусловной (не ставящей условий) любви, живя по ее законам, мы подаем пример окружающим. Другими словами, проявляя бескорыстную любовь, отказываясь от давления на близких нам людей, мы внушаем им чувство защищенности, помогаем им самоутвердиться …

Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості (EVA)

С’сред показників оцінки результативності фінансово-інвестиційної діяльності компаній, які протягом останніх років найчастіше згадувалися в економічній літературі і професійних періодичних виданнях, одним з найпопулярніших показник, який отримав назву економічна додана вартість (Economic Value Added - EVA®)[16]. На жаль, в Україні концепція …

Сторінки18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2845

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru