Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Збір за забруднення навколишнього середовища

Збір за забруднення навколишнього середовища запроваджено в Україні на підставі Закону України від 25.06.1991 р. № 1264 «Про охорону навколишнього середовища» та Постанови Кабінету Міні­стрів України № 18 від 13.01.1992 р. «Про затвердження порядку визначення і стягнення платежів за забруднення …

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Витяг

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців Розділ 1. Загальні положення Стаття 1. Визначення термінів 1 У цьому Законі терміни вживаються в такому знаненні. відокремлений підрозділ юридичної особи це філія, інший …

Роль банківських установ у становленні малого бізнесу

Чому, власне, ми вважаємо, що банки є основними партнерами підприємця, а керуючі банками — особами, від яких у багатьох випадках залежить доля малого бізнесу і того, хто вирішив ним зайнятися? Вам, мабуть, доводилося бачити людину, яка вийшла з банку з …

Франчайзинг Як різновид малого бізнесу та його ролі» у поєднанні переваг малого і великого бізнесу

Франчайзинг — система угод, за якими власник торгової мар­ки, торгового імені чи авторських прав (франчайзер) дозволяє ін­шій фірмі (франчазі) використовувати їх за певних умов. Популярності франчайзингу у всьому світі сприяє переважно те, що він поєднує перевагу малого і великого бізнесу. …

Бюджет маркетингової політики

Коротко обумовте, скільки грошей ви маєте намір вкласти в маркетинг у відсотках від проектованого вами валового обсягу продажу. Ви можете поділити це на щомісячні, щоквартальні або річні обчислення. В ідеалі ви вже мали б визначити суму свого бюджету на проведення …

Виживання і невдачі малих форм господарювання

Коефіцієнт банкрутства (а по суті краху) серед малих фірм до­сить високий. Що менший бізнес, то вищий цей коефіцієнт. Ділові невдачі. Наприклад, щороку у США із бізнесу вибува­ють тисячі фірм. Більшість із них робить це добровільно, часто зі смертю власника чи …

Тактика вашого маркетингу

Опишіть ту чи іншу тактику маркетингу, яку ви маєте намір використовувати, щоб привабити своїх цільових клієнтів – наприклад, реклама, зв'язки з громадськістю або стимулювання збуту. Це - зброя вашої маркетингової стратегії. Вибирайте їх мудро. Переконайтеся, що вони узгоджуються та підтримують …

Критерії малого бізнесу

Під поняттям «критерій» слід розуміти мірило для визначення, оцінювання предмета, явища, а також ознаку, взяту за основу класифікації. Яким би не було визначення критерію, як і визна­чення малого бізнесу, слід зазначити, що він має велике значення в економіці країн з …

Природа малих форм господарювання

Ми звикли до широкомасштабного ви­робництва товарної продукції за великих ринків збуту, і воно об’єктивно потребує промислових технологій, дає ефект за се­редніх і великих розмірів виробництва. Проте настільки ж закономірно мають «право на життя» малі форми господарю­вання. Малою називають таку форму …

Основні мотиви злиття і поглинання компаній

Теорія і практика сучасного корпоративного менеджменту висуває багато причин для пояснення злиття і поглинання компаній. Ріст капіталізованої вартості об'єднаної компанії є метою більшості злиттів і поглинань. Аналізуючи світовий досвід і систематизуючи його, можна виділити наступні основні мотиви злиттів і поглинань …

Методи і показники оцінки малого бізнесу

Результати наукового дослідження розвитку малого бізнесу зале­жать від вибору методів - способів, прийомів вивчення досліджуваного об'єкта (табл. 3.2). Основою для наукового аналізу є інформаційна база дослідження, яка охоплює систему показників, що дають можливість охарактеризувати об'єкт дослідження. Методи і принципи дослідження …

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Специфічною організаційною формою об’єднання капіталів є холдингові компанії. Холдингова компанія - це інтегроване товарис­тво, яке безпосередньо не бере участі у виробничій діяльності, а вико­ристовує свої кошти для придбання контрольних активів, акцій інших підприємств, які є учасниками концерну або іншого добровільного …

Організаційно-правові форми підприємництва

Існуючі підприємницькі структури роз­різняють за правовими, фінансово-еконо­мічними та організаційно-управлінськи­ми ознаками. Правові ознаки характеризують юри­дичні аспекти створення статутного фонду фірми, статусу учасника (або засновника) фірми, регулюють майнові відносини між учасниками та фірмою. До правових ознак належать: ♦ право власності на капітал …

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Господарське законодавство визначає види об’єднань підпри­ємств в Україні. Залежно від порядку заснування об’єднання підпри­ємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як держа­вні чи комунальні господарські об’єднання. Господарське об’єднання - це об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, …

Організаційні та правові аспекти відносин орендарів і орендодавців

Оренда заснована на договорі про строкове платне володіння і користування землею та майном, які необхідні орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Оренда. — це отримання на певний період прав володіння майном, землею та іншими засобами виробництва, за допомогою яких …

Реорганізація колективних сільсько­господарських підприємств, організація внутрішньогосподарських відносин

На ефективність сільськогосподарського виробництва вплива­ють підприємства суспільного сектора. Нині в користуванні цього сектора є 65,8 % сільськогосподарських угідь, зайнято 60,8 % пра­цюючих, виробляється 88 % зерна, 93 % цукрового буряку, 92 % соняшнику — основної стратегічної продукції України. Суспільний сектор …

Особливості господарювання на власних і орендованих землях

Приватна власність на землю дає змогу формувати підприєм­ницькі структури господарювання, нові виробничі відносини. Отримання громадянином України державного акта на право ^ Приватної власності на землю засвідчує його перехід до нового ста­тусу — статусу власника конкретної земельної ділянки. Статус землевласника дає …

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Стабілізаційні процеси на кредитному ринку України, поси­лення конкуренції в банківському секторі ставлять перед банкі­рами складні проблеми, від вирішення яких залежить існування банків. Чимало проблем виникає внаслідок нездатності багатьох працівників банків ефективно використовувати потенціал банку та можливості зовнішніх обставин. Йдеться про …

Методи державного регулювання зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства — це підприєм­ницька діяльність юридичних і фізичних осіб, яка включає зовнішньо - торговельну й інвестиційну діяльність, міжнародну виробничу коо­перацію, валютні і фінансово-кредитні операції. Вибір конкретного виду зовнішньоекономічної діяльності залежить від спеціалізації підприємства, механізму державного регулювання. Для сучасного …

Позиціювання себе на ринку

Ваше положення на ринку - це ваше обличчя на ринку; це те як ви хочете, щоб ринок і ваші конкуренти розглядали вашу продукцію або послуги. Ваше положення буде впливати на кожен сегмент вашого ринку. Нехай ваше положення буде ґрунтуватися на …

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРИРОДООХОРОНОЇ СФЕРІ (НА ПРИКЛАДІ ВІДТВОРЕННЯ ЦІННИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ)

К. Ю. Лукаржевська, здобувач Нижньодністровський національний природний парк, м. Одеса Нижньодністровський національний природний парк створе­ний Указом Президента України від 13.11.2008 р. №1033 з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікаль­них природних комплексів пониззя річки Дністра. В межах терито­рій парку нараховується …

Кодекс консультанта

Принципи та норми діяльності спеціалістів — учасників асоціації консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтинг» Вступ Кодекс консультанта виражає добровільний обов’язок спеціалістів — учасників асоціації дотримуватись етичних і професійних норм. Його мета — поінформувати суспільство щодо намагань учасників асоціації дотримувати високого …

Концепція системи комунікацій еколого-економічного управління підприємством

Глобальні екологічні проблеми, вирішення яких стосується світової спільноти, змушують змінювати не лише тип господарю­вання, а й світогляд. Сучасне виробництво, намагаючись відпові­дати екологічним цілям сьогодення, впроваджує нові досягнення науки та техніки стосовно охорони та збереження довкілля. Змі­нюється й управління промисловими підприємствами …

Трансформування агроформувань у ефективні виробничі структури

75 Як в плановій, так і в ринковій економіці основою ефективного ведення сільськогосподарського виробництва є раціональна його Л організація. Ще з початку минулого століття О. В. Чаянов писав: «обдумывая нужды нашего крестьянского хозяйства мы должны •‘ТГ* •''Xм* •"У* •'ТС*1* **У …

ВПЛИВ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Контроль за ефективністю реалізації механізму банківського маркетингу доцільно здійснювати, орієнтуючись на динаміку економічних показників діяльності комерційного банку. Банківський маркетинг є діяльність із задоволення потреб, за­питів, сподівань і вирішенню проблем існуючих і потенційних споживачів-клієнтів банку. Принципово важливою є ефектив­ність задоволення цих …

Нові перспективи маркетингових комунікацій у банківській сфері

У сучасних умовах господарювання головним елементом у комплексі маркетингу для банківських установ стають ефективні маркетингові комунікації. З появою великої кількості банків на ринку, які пропонують майже однакові послуги клієнтам, стає важче зорієнтуватися у відмінностях між банками, їх асортимен- Том послуг …

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ БІЗНЕСУ

З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того, щоб успішно працювати в умо­вах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово - промислові проекти підприємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, а тому вони …

Форми власності в агропромисловому комплексі України

Власність складається з сукупності економічних, правових, політичних, соці­альних і психологічних відносин. В агро­промисловому комплексі тривалий час основою виробничих відносин була суспі­льна власність — державна і колгоспно - колективна. З переходом до ринкових від­носин формується приватна власність на землю та інші …

Розроблення комплексної програми реалізації маркетингової політики взаємовідносин як інноваційна складова підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства

У сучасних умовах нестабільного середовища багато промис­лових підприємств відчувають проблему зниження конкурентос­проможності, руйнування ділових зв’язків з суб’єктами ринкових відносин. Конкурентний характер ринків визначає нові умови розвитку підприємства, коли успіх виробника багато в чому за­лежить від ефективності його взаємовідносин зі споживачами, …

Підприємець і держава

Розділ 2 Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності поді­ляють на загальні та майнові. Загальні гарантії полягають у тому, що держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, однакові права і створює рівні можливості для доступу до матеріально …

Сторінки18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2846