Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Предмет, метод та завдання навчального курсу «Підприємництво та агробізнес»

«Підприємництво та агробізнес» є однією з економічних дисци­плін, яка має предмет свого вивчення і застосовує при цьому як загальні, так і спеціальні засоби пізнання. Людина живе і працює в суспільстві. Отже, виробництво має колективний, суспільний характер. Тому в процесі праці …

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ шляхом ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ споживчої КОРИСНОСТІ

Функція споживчої корисності / може бути використана для визначення конкурентоспроможності банківського продукту або послуги. Ця функція має вигляд: Де е — основа натурального логарифму; Х — приведене значення параметру конкурентоспроможності банківського продукту або послуги. Функція/визначена в інтервалі 0...1,00 і використовується …

Комплексна характеристика сучасної сутності підприємництва

Сучасне розуміння сутності підприємництва значною мірою розкривається у працях теоретиків постіндустріального суспільст­ва, яке, на їхню думку, має прийти на зміну сучасному капіталіс­тичному. Так, американський економіст Вільям Ростоу (1916) за­значав, що серед чинників економічного зростання важливу роль відіграватиме схильність людей до …

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні вказівки до вивчення теми Під час вивчення даної теми необхідно звернути увагу на те, що малі підприємства орієнтовані переважно на масового споживача, найбільш залежні від впливу конкуренції і схи­льні до банкрутства. Така тенденція має враховуватися дер­жавою. У період становлення …

ИСКРЕННЯЯ ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ

«Сняв со счета» в Банке Эмоций, необходимо извиниться — причем искренне. Тогда ваш счет снова пополнится. «Я был неправ». «Я допустил бестактность». «Я проявил недостаточно уважения». «Я тебя обидел и от души сожалею». «Я поставил тебя в неловкое положение перед …

Історія розвитку поглядів на підприємництво

Серед багатьох чинників соціально- економічного прогресу у більшості країн світу, в тому числі в Україні, важливу роль за сучасних умов відіграють підпри­ємництво та суб’єкти, що його здійсню­ють, — підприємці. З’ясуванню сутності підприємництва, основних рис підприєм­ця світова економічна наука приділяє увагу …

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки до вивчення теми Вихідним положенням для визначення поняття фінансо­вої стратегії є розуміння того, що фінансова стратегія малого підприємства має розглядатися в комплексі з питаннями ін­вестиційного розвитку малого підприємства і фінансування найприйнятнішого для малого підприємства інвестиційного проекту, тобто фінансові …

Види об’єднання підприємств

Великомасштабному бізнесу властиві форми організації, в основі яких лежить об’єднання підприємств, фірм в організаційні структу­ри. Згідно з чинним законодавством, в Україні можуть створювати­ся й функціонувати два типи об’єднань підприємств та організацій (інтеграційних утворень): 1) добровільні; 2) інституціональні. Об’єднання підприємств - …

Інноваційні підходи до застосування Інтернету в маркетинговій діяльності підприємств

Активний розвиток інформаційних технологій у ХХІ столітті впливає всесторонньо на ведення бізнесу. Найбільш відчутні змі­ни відбуваються в розвитку маркетингової діяльності фірм у ме­режі Інтернет, оскільки пов'язані з появою глобальної інформа­ційної маркетингової системи. За оцінками експертів, останніми роками приблизно 42% малих …

Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація

Юридична особа має найменування, що містить вказівку на його організаційно-правову форму. Найменування некомерційних орга­нізацій, а також унітарних підприємств і в передбачених законом випадках інших комерційних організацій повинні містити вказівку на характер діяльності юридичної особи. Юридична особа, що є ко­мерційною організацією, …

Шляхи вирішення проблеми

1) Для легалізації зайнятості в Україні вбачається за необхідне зменшення навантаження на фонд заробітної плати встановленням розміру єдиного соціального внеску на рівні 18,5% (за експертними оцінками). Проте розмір єдиного соціального внеску має бути змен­шений для всіх суб’єктів господарювання (як малого, …

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні вказівки до вивчення теми Фінансове прогнозування — це дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в пер­спективі. Фінансове прогнозування, як і фінансове планування, ґрунтується на фінансовому аналізі. На відміну від фінансового планування прогноз базується не тільки на …

Прибуток як винагорода за підприємництво

:♦ Розділ 1 За умов ринку рішення щодо того, що і в яких обсягах виробля­ти, визначає прибуток. Тому кожного виробника товарів і послуг цікавить питання: за якого обсягу виробленого (реалізованого) то­вару і за якої його ціни можна отримати максимальний прибуток. …

Механізми формування висококонкурентної економіки. Перехід від індустріальної економіки до економіки високих технологій

Сьогодні на порядку денному стоїть здійснення невідкладних антикризових заходів, які повинні оздоровити економіку й істотно по - м’ якшити гостроту соціальних наслідків економічної кризи, виклика­ної некваліфікованими діями уряду. Основними напрямками пропоно­ваної антикризової програми є: 1. Якісна зміна кадрової політики при …

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні вказівки до вивчення теми Відповідно до чинного законодавства малі підприємства мають право запроваджувати спрощену систему оподатку­вання доходів. Сутність спрощеної системи оподаткування полягає в тому, що для малих підприємств установлюється єдиний податок у визначеному відсотку до виручки від реа­лізації продукції …

ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Загальне поняття оренди сформульовано в ст. 2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”. Відповідно до цьо­го Закону орендою є засноване на договорі строкове платне користу­вання майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємни­цької та іншої діяльності. Державну політику у …

Методичні вказівки до вивчення теми

Формування основних засобів малих підприємств перебу­ває в скрутному стані у зв’язку з браком коштів на їх прид­бання. Най-прийнятнішою формою фінансування основних засобів малих підприємств є придбання їх в розстрочку. Сут­ність такого придбання основних засобів полягає в тому, що мале підприємство …

Ринкова інфраструктура

Сучасний ринок неможливий без розвиненої інфраструктури. З економічної точки зору інфраструктура — це сукупність га­лузей і підприємств, зайнятих обслуговуванням суспільного ви­робництва. Існують виробнича і невиробнича (соціальна), а також ринкова інфраструктури. Під інфраструктурою ринку розумі­ють систему державних, приватних і суспільних інститутів …

Основні риси ринку з монополістичною конкуренцією

1. 19 На ринку існує досить багато продавців, які пропонують по­дібну, проте не ідентичну продукцію. Монополістична конкурен­ція істотно відрізняється від досконалої конкуренції щодо кількос- •-Тр» •*у* ••у» •'У* •'У* •"У* •"У* •-у* •"зр* •"зр* •'•у* •»у* •'•у* •"У* •-у* •"У* …

Ціннісна пропозиція знаннєвих організацій: світова практика та українські реалії

На початку ХХІ століття в економічних процесах відбуваються якісно нові зміни: обсяг знань на планеті подвоюється кожні п’ять років; у провідних компаніях світу частка вартості нематеріаль­них активів досягає 80%. За таких умов одним із найважливіших факторів успіху економічних організацій різних …

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ МЕТОДОМ РОЗРАХУНКУ ОДИНИЧНИХ І ГРУПОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Основою цього — традиційного — методу є розрахунок оди­ничних і групових показників конкурентоспроможності, на базі яких визначається інтегральний показник конкурентоспроможності. На першому етапі обирається база для порівняння — базовий зразок. Базою для порівняння може бути кращий продукт або послуга банків-конкурентів, …

Трансформація маркетингу в інформаційній економіці

Характерною рисою сучасного етапу розвитку людськості є впровадження цифрових технологій у використанні інформації та формування за допомогою Інтернету глобального віртуального простору. Сьогодні вирішується завдання засвоєння принципово нового інформаційно відкритого середовища з глобальними ко­мунікаційними можливостями, специфічними економічними від­носинами та господарськими зв’язками. …

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Фінанси державних підприємств характеризують систему еконо­мічних відносин при формуванні, розподілі та використанні фінансо­вих ресурсів на підприємствах з державним капіталом для забезпе­чення ефективного розвитку їх на всіх стадіях життєвого циклу. Фінанси державних підприємств мають на меті розширене від­творення основних і оборотних …

Характеристика «чистої» монополії

Протилежністю досконалої конкуренції є «чиста монополія» (від грец. mono — один, роїео — продаю). Характерні ознаки цієї ринкової моделі такі: 1. На ринку існує лише один продавець певного това­ру. Як єдиний постачальник фірма-монополіст стикається з су­купним попитом усіх потенційних покупців …

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Конкурентоспроможність банківських продуктів і послуг ви­значається певною кількістю факторів, які можна класифікувати і подати у вигляді таких агрегованих груп: — споживчі властивості продуктів і послуг певного банку; — споживчі властивості продуктів і послуг банків-конкурентів; — маркетингова стратегія даного банку; — …

Структура рннку і умовн досконалої конкуренції

Умови взаємодії учасників та ціноутворення на ринках зале­жать від ринкової структури. Для визначення різних типів ринко­вих структур використовують терміни, утворені від слів грецького походження, що характеризують належність суб’єктів до однієї із двох сторін ринку — до продавців чи до покупців …

Взаємодія попиту і пропозиції, ринкова рівновага

До цього ми аналізували попит і пропозицію окремо, вважаю­чи, що і споживач, і фірма приймають свої рішення ізольовано, орієнтуючись на ціну «за інших однакових умов». Однак виробник хоче продати товар, а споживач — його купити. Тому має існувати якийсь певний …

Пропозиція та її обсяг

9 Пропозиція показує, яку кількість продукту виробник бажає і здатний виробити та запропонувати на ринку за кожною конкрет- •Vі •''ЗР* •'"ЗР* •"ЗР* •"ЗР* •'"ЗР* •''ЗР* •"Зр* •""ЗР* •''ЗР*' »"Зр* •''ЗР* •'"'ЗР* »"Зр* •"'зр* •"Зр* •''ЗР* •''ЗР* •''Зр* ♦тр* ною ціною …

Проблеми формування логістичних центрів

Досвід зарубіжжя показує, що більшість операцій перетворен­ня матеріального потоку та товарообігу зовнішньої торгівлі здійс­нюються у логістичних центрах. Підприємства економічно розви­нених країн світу формують власні логістичні центри або корис­туються послугами, які вони надають. Проведені нами дослі­дження показують, що логістичні центри для …

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ

Основні класифікаційні ознаки державних підприємств визнача­ють особливості організації та форми управління їхніми фінансами. За організаційно-правовими формами заснування державні під­приємства можна поділити на: • підприємства, створені у формі акціонерного товариства; • підприємства інших організаційно-правових форм. За видом діяльності: • комерційні; • …

Сторінки19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2945

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru