Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Формування внутрішніх і зовнішніх умов міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств (організацій)

Для того, щоб вітчизняні підприємства і національна еконо­міка в цілому змогли досягти достатнього рівня міжнародної конку­рентоспроможності, необхідна наявність певних внутрішніх і зовніш­ніх умов. Який же рівень міжнародної конкурентоспроможності можна вважати достатнім? Це такий рівень економіки країни та її підпри­ємств, який …

Правові засади та умови здійснення підприємництва

Стаття 1 Закону України «Про підприємництво» визначає під­приємництво як самостійну ініціативу; систематичну, на власний ризик, діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, на­дання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку. Матеріальну основу підприємницької діяльності становить власність. Як економічна категорія власність …

Визначення стратегій стимулювання збуту продукції різними учасниками каналів збуту

Головною перешкодою для формування орієнтації промислової фірми на маркетинг залишається її переважна увага до продукту, інжинірингу, виробництва й технічного боку справи. Деякі види стратегій, наявних у промислових підприємств, вимагають висо­кого ступеня технічного новаторства й ризику, пов'язаного з висо­кими витратами на …

Формування підприємницького середовища в аграрній сфері економіки

Підприємницька діяльність в аграрній сфері економіки має низку особливостей: 1. ❖ 57 Необхідність особливого підприємницького середовища для сільського господарства пояснюється двома його різноспрямова - ними функціями: задоволенням потреб усіх верств населення в Доступних за ціною і високими споживчими якостями продуктах …

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Банківська система посідає унікальне місце як у загальній структурі функціонування капіталу, так і в його кругообігу в процесі розширеного відтворення. Роль банківської системи як унікального фінансового посередника полягає, передусім, у кон­центрації в ній майже всіх грошових засобів і за її …

Підприємницьке середовище

Для характеристики умов підприємницької діяльності викори­стовують поняття «підприємницьке середовище» та «інфраструк­тура» підприємництва. В довідкових виданнях інфраструктуру трактують як сукупність складових, що має підпорядкований ха­рактер і забезпечує діяльність системи загалом. Розділ 2 У найзагальнішому плані підприємницьке середовище, його основні характерні складові …

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ НА МАКРОРІВНІІ МІКРОРІВНІ

Ефективність банківської системи України визначається дієві­стю її впливу на процес макроекономічної стабілізації та ство­рення умов для соціально-економічного зростання. Особливість цього процесу полягає у визначенні пріоритетів в ієрархічній структурі стратегічних орієнтирів банків як об’єктивної умови подальшого розвитку банківської системи з відповідним …

Комунікації у структурі управління підприємством

Сучасна практика діяльності підприємств показує, що марке­тингові комунікації сприймаються, як правило, як допоміжна ді­яльність, часто ототожнюються лише з просуванням продукції, застосовуються відособлено, а не в комплексі з іншими елемента­ми маркетингу. В основному зусилля спрямовуються на викорис­тання окремих комунікаційних інструментів, при …

Економічна основа та елементи системи бізнесу

Власність — це відносини, які формуються між її суб’єктами З приводу присвоєння засобів виробництва і результатів праці. Вони покладені в основу всіх виробничих відносин будь-якої еко­номічної системи господарювання і охоплюють: ♦ присвоєння — повна економічна влада суб’єкта над об’єктом і …

Рушійні сили, стратегія і тактика бізнесу

Джерелом розвитку бізнесу є праця, творчий характер людської діяльності. І хоча розвиток бізнесу — це результат свідомої діяль­ності людей, люди не вільні в цьому розвитку. Не можна змусити людину стати бізнесменом, можна лише створити умови для еко­номічної свободи, навчити її …

Ознаки бізнесу, його функції і модель

До ознак бізнесу належить те, що залишила практика розвитку продуктивних сил суспільства, а саме: ♦обмін діяльністю між суб’єктами економіки; ♦прагнення кожного учасника обміну діяльністю реалізувати свої інтереси незалежно від того, чи реалізуються при цьому інте­реси контрагентів; ♦прагнення до нав’язування своїх …

Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання

Підприємництво як економічний феномен є категорією бізнесу. У господарській практиці «підприємництво» і «бізнес» часто ото­тожнюють. Бізнес — поняття ширше, ніж підприємництво. Воно ОХОПЛЮЄ всі відносини, що виникають між усіма учасниками ринкової еко­номіки, включаючи не тільки підприємців, а й споживачів, най­маних …

ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Механізм банківського маркетингу — це сукупність елемен­тів макрооточення та мікрооточення комерційного банку, які до­зволяють реалізувати організаційно-управлінську стратегію пошу­ку засобів задоволення потреб клієнтури банку та самого банку за допомогою створення системи ефективного управління грошима, кредитами, відсотками, валютами, розрахунками з урахуванням особливостей …

Потреба у виникненні бізнесу

Економіка кожного суспільства є сукупністю різних видів діяль­ності, результатом якої є створення матеріальних благ та їх рух до споживача. Ця діяльність здійснюється на основі взаємодії про­дуктивних сил і виробничих відносин, що характеризуються їх взаємопроникненням і взаємовираженням. Бізнес — діяльність, яка …

Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства

Зовнішнє середовище підприємства. Після встановлення місії підприємства, його цілей і постановки завдань перед персоналом вище керівництво підприємства приступає до аналізу дії зовніш­нього середовища, щоб визначити можливості і загрози для фірми. Вплив зовнішнього середовища на підприємство різнопланово і схе­матично зображено на …

СКЛАДАННЯ РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Із метою контролю за фактичним надходженням грошових кош­тів та їх витрачанням у процесі господарської діяльності здійснюється планування діяльності державних підприємств. Фінансовий план є орієнтиром у фінансовій роботі підприємств, який характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для госпо­дарської діяльності. Фінансовий план підприємства …

Оцінка ефективності використання маркетингових інструментів стимулювання інноваційного розвитку регіону в мережі Інтернет

У межах регіональної програми інноваційного розвитку по­винна бути створена відповідна система маркетингового комуні­кативного впливу на суспільство. Інструментом формування ін­новаційного мислення на всіх рівнях регіонального інноваційного ланцюга є маркетингова комунікативна політика. Зміст комунікативної діяльності регіональних органів щодо стимулювання науково-технологічного розвитку регіону …

ЗАКОНЫ ЛЮБВИ И ЗАКОНЫ ЖИЗНИ

Зачисляя на счет в Банке Эмоций сокровища безусловной (не ставящей условий) любви, живя по ее законам, мы подаем пример окружающим. Другими словами, проявляя бескорыстную любовь, отказываясь от давления на близких нам людей, мы внушаем им чувство защищенности, помогаем им самоутвердиться …

Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості (EVA)

С’сред показників оцінки результативності фінансово-інвестиційної діяльності компаній, які протягом останніх років найчастіше згадувалися в економічній літературі і професійних періодичних виданнях, одним з найпопулярніших показник, який отримав назву економічна додана вартість (Economic Value Added - EVA®)[16]. На жаль, в Україні концепція …

Предмет, метод та завдання навчального курсу «Підприємництво та агробізнес»

«Підприємництво та агробізнес» є однією з економічних дисци­плін, яка має предмет свого вивчення і застосовує при цьому як загальні, так і спеціальні засоби пізнання. Людина живе і працює в суспільстві. Отже, виробництво має колективний, суспільний характер. Тому в процесі праці …

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ шляхом ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ споживчої КОРИСНОСТІ

Функція споживчої корисності / може бути використана для визначення конкурентоспроможності банківського продукту або послуги. Ця функція має вигляд: Де е — основа натурального логарифму; Х — приведене значення параметру конкурентоспроможності банківського продукту або послуги. Функція/визначена в інтервалі 0...1,00 і використовується …

Комплексна характеристика сучасної сутності підприємництва

Сучасне розуміння сутності підприємництва значною мірою розкривається у працях теоретиків постіндустріального суспільст­ва, яке, на їхню думку, має прийти на зміну сучасному капіталіс­тичному. Так, американський економіст Вільям Ростоу (1916) за­значав, що серед чинників економічного зростання важливу роль відіграватиме схильність людей до …

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні вказівки до вивчення теми Під час вивчення даної теми необхідно звернути увагу на те, що малі підприємства орієнтовані переважно на масового споживача, найбільш залежні від впливу конкуренції і схи­льні до банкрутства. Така тенденція має враховуватися дер­жавою. У період становлення …

ИСКРЕННЯЯ ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ

«Сняв со счета» в Банке Эмоций, необходимо извиниться — причем искренне. Тогда ваш счет снова пополнится. «Я был неправ». «Я допустил бестактность». «Я проявил недостаточно уважения». «Я тебя обидел и от души сожалею». «Я поставил тебя в неловкое положение перед …

Історія розвитку поглядів на підприємництво

Серед багатьох чинників соціально- економічного прогресу у більшості країн світу, в тому числі в Україні, важливу роль за сучасних умов відіграють підпри­ємництво та суб’єкти, що його здійсню­ють, — підприємці. З’ясуванню сутності підприємництва, основних рис підприєм­ця світова економічна наука приділяє увагу …

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки до вивчення теми Вихідним положенням для визначення поняття фінансо­вої стратегії є розуміння того, що фінансова стратегія малого підприємства має розглядатися в комплексі з питаннями ін­вестиційного розвитку малого підприємства і фінансування найприйнятнішого для малого підприємства інвестиційного проекту, тобто фінансові …

Види об’єднання підприємств

Великомасштабному бізнесу властиві форми організації, в основі яких лежить об’єднання підприємств, фірм в організаційні структу­ри. Згідно з чинним законодавством, в Україні можуть створювати­ся й функціонувати два типи об’єднань підприємств та організацій (інтеграційних утворень): 1) добровільні; 2) інституціональні. Об’єднання підприємств - …

Інноваційні підходи до застосування Інтернету в маркетинговій діяльності підприємств

Активний розвиток інформаційних технологій у ХХІ столітті впливає всесторонньо на ведення бізнесу. Найбільш відчутні змі­ни відбуваються в розвитку маркетингової діяльності фірм у ме­режі Інтернет, оскільки пов'язані з появою глобальної інформа­ційної маркетингової системи. За оцінками експертів, останніми роками приблизно 42% малих …

Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація

Юридична особа має найменування, що містить вказівку на його організаційно-правову форму. Найменування некомерційних орга­нізацій, а також унітарних підприємств і в передбачених законом випадках інших комерційних організацій повинні містити вказівку на характер діяльності юридичної особи. Юридична особа, що є ко­мерційною організацією, …

Шляхи вирішення проблеми

1) Для легалізації зайнятості в Україні вбачається за необхідне зменшення навантаження на фонд заробітної плати встановленням розміру єдиного соціального внеску на рівні 18,5% (за експертними оцінками). Проте розмір єдиного соціального внеску має бути змен­шений для всіх суб’єктів господарювання (як малого, …

Сторінки19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2946