Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Перехід України до ринкових відносин, що супроводжується процесом приватизації підприємств та створенням нових підприємни­цьких структур, зумовив еволюцію відносин власності та типів суб’єктів господарювання у напрямку забезпечення їхньої різноманіт­ності. Однією з характеристик ринкової економіки є різноманітність форм власності та оптимальне поєднання …

Розроблення інноваційних технологій забезпечення антикризового розвитку машинобудівних підприємств

Негативні наслідки лібералізації цінової політики і пониження конкурентоспроможності підприємств, що виникло на початковому етапі ринкових реформ, істотно загострили проблему неплатоспро­можності і неспроможності багатьох вітчизняних підприємств. Згід­но з офіційною статистикою більше третини вітчизняних підпри­ємств мають на цей час ознаки неспроможності. Досвід …

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Ефективність господарської та фінансової діяльності акціонерно­го товариства в умовах трансформації економіки країни визначається в першу чергу його фінансовим станом. Саме фінансовий стан підпри­ємства найповнішою мірою характеризує його ефективність як у ви­робничій сфері, так і у відносинах із партнерами, банками, інвестора­ми. …

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Важливою складовою фінансової політики акціонерного товарис­тва, спрямованої на реалізацію головної мети - максимізацію ринкової вартості підприємства та зростання доходів його власників, є дивіден­дна політика. Термін “дивідендна політика” пов’язаний з розподілом прибутку в акціонерних товариствах. Цим терміном можна позначати механізм формування …

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МАЛИХ ПІДПРЄМСТВ

Т. А. Говорушко, д. е.н., професор Національний університет харчових технологій В ринковій економіці особливою господарською одиницею безперечно є мале підприємство. Згідно ст. 63 Господарського ко­дексу України Малі підприємства - це організаційно-економічний вид підприємств, які кваліфікуються за показником чисельності зайнятих працівників …

ВИЯВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ БАНКІВ-КОНКУРЕНТІВ

Для кожного елемента продуктового портфеля банку варто ідентифікувати пріоритетних конкурентів, тобто комерційні банки, ринкові позиції яких досить міцні, частка ринку висока, філійна мережа охоплює всі регіони тощо. Пріоритетність банків-конкурентів повинна бути погоджена з напрямком стратегічного розвитку цього банку. Залежно від …

Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством

В умовах кризи спостерігається комплексна взаємодія інстру­ментів маркетингу та менеджменту на підприємствах. Якщо ме­тою управління організацією є прийняття ефективних рішень, то метою маркетингу як філософії ведення бізнесу — формування рішень адекватних зовнішнім умовам, що особливо важливо під час негативного впливу …

Попит і його обсяг

7 Терміном попит позначають бажання та здатність людей ку - пувати товари. Що вища ціна на певний товар, то менше людей * захочуть його купити. І навпаки, що нижча ринкова ціна товару, * •"У1* •■■'ЗР* •'-у’* •'"зр* •'"зр* •''ЗР* *1*^* …

Діагностика кризового стану промислових підприємств

Дослідження кризових явищ потребує вивчення прояву еконо­мічних законів та категорій ринкової економіки в умовах різних видів підприємств і об'єднань, їх специфіку на кожному етапі роз­витку ринкових відносин. З метою визначення шляхів виведення підприємств з кризового стану необхідно застосовувати сучасні методи …

Ринок як механізм координації економічного вибору

У ринковій економіці жодна особа, жод­на організація не відповідають за вирі­шення економічних проблем, а фірми і споживачі взаємодіють у добровільному обміні, дії та наміри яких невидимо коор­динуються системою цін і ринків. Ринкова економіка — це налагодже­ний механізм об’єктивної координації лю­дей, …

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ФОНДИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Фінансовими ресурсами слід вважати грошові кошти, що є в роз­порядженні акціонерного товариства, тобто усі грошові фонди, а та­кож частина грошових коштів, які використовуються у нефондовій формі. До грошових фондів належить частина грошових коштів, які ма­ють цільове спрямування, а саме: статутний …

Стратегії українських підприємств на міжнародних ринках

Для ефективного включення в світовий економічний простір українським підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною на зарубіжних ринках. Це може бути досягнуто на основі розробки стратегії просування національного екс­порту на світовому ринку. Така стратегія повинна полягати не в простому …

Структурно-логічні схеми

Фінансовий механізм Організація та структура > Фінансові Важелі > Фінансові Методи > Технічне Забезпе- > Інформаційне Забезпечення Управління Чення Аналіз ефективності формування фінансових ресурсів Постановка стратегічних і тактичних завдань на плановий період Визначення потреби у фінансових ресурсах Оптимізація фінансових ресурсів …

ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО ЕМІТУЮТЬСЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

В Україні згідно із чинним законодавством акціонерні товариства мають право випускати такі цінні папери: • акції, облігації, векселі - підприємства, які створені у вигляді акці­онерного товариства; • акції, інвестиційні сертифікати - інвестиційні фонди і компанії; • акції, облігації, ощадні сертифікати …

Термінологічний словник основних понять

Актив — частина бухгалтерського балансу, яка відображає на пев­ну дату всі наявні матеріальні цінності, грошові кошти і боргові вимоги підприємства. Акція привілейована — цінний папір, який дає право на першо­чергове одержання дивідендів незалежно від наявності прибутку. Амортизаційні відрахування — поступове …

Методичні підходи щодо оцінки вартості бізнесу

Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового комплексу під­приємства та має на меті отримання прибутку. До складу майнового комплексу підприємства входять усі види майна, …

Антикризовий маркетинг: інноваційний аспект

Успіх будь-якого бізнесу забезпечується насамперед його послідовним розвитком. У теорії та практиці управління прийнято розрізняти дві основні тенденції існування організацій, а саме: їх функціонування та розвиток. Під функціонуванням підприємства розуміють здатність підтримувати життєдіяльність організації або збереження досягнутого рівня його діяльності …

Методичні вказівки до вивчення теми

Під час вивчення теми необхідно пам’ятати, що фінансові ресурси малих підприємств переважно формуються за раху­нок власних джерел (прибутку, амортизаційних відраху­вань). Розмір та ступінь використання фінансових ресурсів малих підприємств визначаються різними зовнішніми та внутрішніми чинниками. До зовнішніх належать: загальна економічна ситуа­ція …

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗМІНИ

Статутний капітал акціонерного товариства можна визначити як капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства. Статутному капіталу притаманні певні функції: стартова, гарантійна і функція визначення паю кожного уча­сника. Стартова функція полягає в тому, що статутний фонд …

Підприємницька діяльність та агробізнес

За ред. М. М. Ільчука, Т. Д. Іщенко. Ринкові перетворення в економіці України потребують принципово нових підходів до розвитку підприємництва та агробізнесу. Подальше реформування аг­рарного сектору має ґрунтуватися на гли­бокому аналізі та врахуванні всіх чинни­ків, які можуть вплинути на ефективність …

ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Істотним елементом аналізу конкуренції в банківському сек­торі є оцінка міри впливовості процесів конкуренції на ринок ба­нківських продуктів і послуг. Оскільки конкурентне середовище формується не тільки під впливом діяльності внутрішньогалузе­вих конкурентів, в основу аналізу конкуренції доцільно покласти такі групи факторів впливу …

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

У сучасних економічних умовах, які характеризуються запрова­дженням у господарську систему України ринкових відносин, акціо­нерні товариства стають провідною організаційно-правовою формою господарських організацій. Це обумовлено численними перевагами цієї форми господарювання в порівнянні з іншими, а саме: можливістю за­стосування в різних сферах народного …

ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

О. А. Варчук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса Для здійснення господарської діяльності всім підприємствам необхідно придбати основні засоби, нематеріальні активи, вироб­ничі запаси тобто здійснювати витрати, тому будь-яке підприємст­во, не залежно від виду економічної діяльності, прагне до їх мінімі­зації. Витрати …

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИТНИХ ТОВАРИСТВ

Командитне товариство як один з видів господарських товариств можна кваліфікувати як змішане товариство. Це пов’язано з тим, що командитне товариство поєднує кількох громадян і (або) юридичних осіб на основі договору між ними для здійснення спільної господарсь­кої діяльності та включає дійсних …

Розвиток малого бізнесу на основі системи франчайзингу

Застосування вертикально інтегрованих сітьових моделей (фран­чайзингу) в підприємницькому середовищі відкриває нові перспективи для інтеграції великого, середнього і малого бізнесу, просування орга - нізацій-виробників вітчизняних товарів на внутрішньому і міжнародному ринках, формування додаткової системи контролю якості продукції, загального корпоративного контролю, незалежно …

Структурно-логічні схеми

Задачі На підставі наведених даних визначте можливість відне­сення підприємства до категорії «мале підприємство». Задача 1. За минулий рік обсяг реалізації продукції становить 780 тис. грн; собівартість реалізованої продукції — 560 тис. грн; за­гальний прибуток — 102 тис. грн; вартість основних …

Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

Підприємництво, як одна із конкретних форм прояву суспільних відносин, не тільки сприяє підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства та створює сприятливе підґрунтя для практичної реалізації здібностей і талантів кожного громадянина, але й веде до єднання нації, збереження її національної гордості. …

Пенсійне страхування для малого бізнесу в Україні

Втрата у малому бізнесі понад 1,5 млн. робочих місць протягом лише 2010 року і суттєве прискорення темпів ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності у 2011 році (утричі, до 15,5%, для юри­дичних осіб та у 2,5 рази, до 24,3%, для фізичних осіб-підприємців), за …

Історичні аспекти злиття компаній

В США компанії намагалися об‘єднати ресурси для досягнення певних цілей з початку існування держави. Активно процес здійснювався в період з 1881 по 1911 роки при створенні гігантських монополістичних трестів, які скуповували акції конкуруючих компаній в нафтових та металургійних галузях промисловості …

Методи аналізу грошових потоків у довгостроковому Періоді

Реалізація стратегій, пов’язаних із зростанням чи навіть збереженням існуючих позицій на ринку, тісно пов’язана з інвестиційною діяльністю підприємства. Ця сфера діяльності є предметом проектного аналізу, який у стратегічно керованих компаніях поєднує інструментарій фінансово - інвестиційного і стратегічного аналізу. Якщо строго …

Сторінки110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3045

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru