Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні вказівки до вивчення теми Фінансове прогнозування — це дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в пер­спективі. Фінансове прогнозування, як і фінансове планування, ґрунтується на фінансовому аналізі. На відміну від фінансового планування прогноз базується не тільки на …

Прибуток як винагорода за підприємництво

:♦ Розділ 1 За умов ринку рішення щодо того, що і в яких обсягах виробля­ти, визначає прибуток. Тому кожного виробника товарів і послуг цікавить питання: за якого обсягу виробленого (реалізованого) то­вару і за якої його ціни можна отримати максимальний прибуток. …

Механізми формування висококонкурентної економіки. Перехід від індустріальної економіки до економіки високих технологій

Сьогодні на порядку денному стоїть здійснення невідкладних антикризових заходів, які повинні оздоровити економіку й істотно по - м’ якшити гостроту соціальних наслідків економічної кризи, виклика­ної некваліфікованими діями уряду. Основними напрямками пропоно­ваної антикризової програми є: 1. Якісна зміна кадрової політики при …

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні вказівки до вивчення теми Відповідно до чинного законодавства малі підприємства мають право запроваджувати спрощену систему оподатку­вання доходів. Сутність спрощеної системи оподаткування полягає в тому, що для малих підприємств установлюється єдиний податок у визначеному відсотку до виручки від реа­лізації продукції …

ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Загальне поняття оренди сформульовано в ст. 2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”. Відповідно до цьо­го Закону орендою є засноване на договорі строкове платне користу­вання майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємни­цької та іншої діяльності. Державну політику у …

Методичні вказівки до вивчення теми

Формування основних засобів малих підприємств перебу­ває в скрутному стані у зв’язку з браком коштів на їх прид­бання. Най-прийнятнішою формою фінансування основних засобів малих підприємств є придбання їх в розстрочку. Сут­ність такого придбання основних засобів полягає в тому, що мале підприємство …

Ринкова інфраструктура

Сучасний ринок неможливий без розвиненої інфраструктури. З економічної точки зору інфраструктура — це сукупність га­лузей і підприємств, зайнятих обслуговуванням суспільного ви­робництва. Існують виробнича і невиробнича (соціальна), а також ринкова інфраструктури. Під інфраструктурою ринку розумі­ють систему державних, приватних і суспільних інститутів …

Основні риси ринку з монополістичною конкуренцією

1. 19 На ринку існує досить багато продавців, які пропонують по­дібну, проте не ідентичну продукцію. Монополістична конкурен­ція істотно відрізняється від досконалої конкуренції щодо кількос- •-Тр» •*у* ••у» •'У* •'У* •"У* •"У* •-у* •"зр* •"зр* •'•у* •»у* •'•у* •"У* •-у* •"У* …

Ціннісна пропозиція знаннєвих організацій: світова практика та українські реалії

На початку ХХІ століття в економічних процесах відбуваються якісно нові зміни: обсяг знань на планеті подвоюється кожні п’ять років; у провідних компаніях світу частка вартості нематеріаль­них активів досягає 80%. За таких умов одним із найважливіших факторів успіху економічних організацій різних …

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ МЕТОДОМ РОЗРАХУНКУ ОДИНИЧНИХ І ГРУПОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Основою цього — традиційного — методу є розрахунок оди­ничних і групових показників конкурентоспроможності, на базі яких визначається інтегральний показник конкурентоспроможності. На першому етапі обирається база для порівняння — базовий зразок. Базою для порівняння може бути кращий продукт або послуга банків-конкурентів, …

Трансформація маркетингу в інформаційній економіці

Характерною рисою сучасного етапу розвитку людськості є впровадження цифрових технологій у використанні інформації та формування за допомогою Інтернету глобального віртуального простору. Сьогодні вирішується завдання засвоєння принципово нового інформаційно відкритого середовища з глобальними ко­мунікаційними можливостями, специфічними економічними від­носинами та господарськими зв’язками. …

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Фінанси державних підприємств характеризують систему еконо­мічних відносин при формуванні, розподілі та використанні фінансо­вих ресурсів на підприємствах з державним капіталом для забезпе­чення ефективного розвитку їх на всіх стадіях життєвого циклу. Фінанси державних підприємств мають на меті розширене від­творення основних і оборотних …

Характеристика «чистої» монополії

Протилежністю досконалої конкуренції є «чиста монополія» (від грец. mono — один, роїео — продаю). Характерні ознаки цієї ринкової моделі такі: 1. На ринку існує лише один продавець певного това­ру. Як єдиний постачальник фірма-монополіст стикається з су­купним попитом усіх потенційних покупців …

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Конкурентоспроможність банківських продуктів і послуг ви­значається певною кількістю факторів, які можна класифікувати і подати у вигляді таких агрегованих груп: — споживчі властивості продуктів і послуг певного банку; — споживчі властивості продуктів і послуг банків-конкурентів; — маркетингова стратегія даного банку; — …

Структура рннку і умовн досконалої конкуренції

Умови взаємодії учасників та ціноутворення на ринках зале­жать від ринкової структури. Для визначення різних типів ринко­вих структур використовують терміни, утворені від слів грецького походження, що характеризують належність суб’єктів до однієї із двох сторін ринку — до продавців чи до покупців …

Взаємодія попиту і пропозиції, ринкова рівновага

До цього ми аналізували попит і пропозицію окремо, вважаю­чи, що і споживач, і фірма приймають свої рішення ізольовано, орієнтуючись на ціну «за інших однакових умов». Однак виробник хоче продати товар, а споживач — його купити. Тому має існувати якийсь певний …

Пропозиція та її обсяг

9 Пропозиція показує, яку кількість продукту виробник бажає і здатний виробити та запропонувати на ринку за кожною конкрет- •Vі •''ЗР* •'"ЗР* •"ЗР* •"ЗР* •'"ЗР* •''ЗР* •"Зр* •""ЗР* •''ЗР*' »"Зр* •''ЗР* •'"'ЗР* »"Зр* •"'зр* •"Зр* •''ЗР* •''ЗР* •''Зр* ♦тр* ною ціною …

Проблеми формування логістичних центрів

Досвід зарубіжжя показує, що більшість операцій перетворен­ня матеріального потоку та товарообігу зовнішньої торгівлі здійс­нюються у логістичних центрах. Підприємства економічно розви­нених країн світу формують власні логістичні центри або корис­туються послугами, які вони надають. Проведені нами дослі­дження показують, що логістичні центри для …

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ

Основні класифікаційні ознаки державних підприємств визнача­ють особливості організації та форми управління їхніми фінансами. За організаційно-правовими формами заснування державні під­приємства можна поділити на: • підприємства, створені у формі акціонерного товариства; • підприємства інших організаційно-правових форм. За видом діяльності: • комерційні; • …

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Перехід України до ринкових відносин, що супроводжується процесом приватизації підприємств та створенням нових підприємни­цьких структур, зумовив еволюцію відносин власності та типів суб’єктів господарювання у напрямку забезпечення їхньої різноманіт­ності. Однією з характеристик ринкової економіки є різноманітність форм власності та оптимальне поєднання …

Розроблення інноваційних технологій забезпечення антикризового розвитку машинобудівних підприємств

Негативні наслідки лібералізації цінової політики і пониження конкурентоспроможності підприємств, що виникло на початковому етапі ринкових реформ, істотно загострили проблему неплатоспро­можності і неспроможності багатьох вітчизняних підприємств. Згід­но з офіційною статистикою більше третини вітчизняних підпри­ємств мають на цей час ознаки неспроможності. Досвід …

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Ефективність господарської та фінансової діяльності акціонерно­го товариства в умовах трансформації економіки країни визначається в першу чергу його фінансовим станом. Саме фінансовий стан підпри­ємства найповнішою мірою характеризує його ефективність як у ви­робничій сфері, так і у відносинах із партнерами, банками, інвестора­ми. …

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Важливою складовою фінансової політики акціонерного товарис­тва, спрямованої на реалізацію головної мети - максимізацію ринкової вартості підприємства та зростання доходів його власників, є дивіден­дна політика. Термін “дивідендна політика” пов’язаний з розподілом прибутку в акціонерних товариствах. Цим терміном можна позначати механізм формування …

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МАЛИХ ПІДПРЄМСТВ

Т. А. Говорушко, д. е.н., професор Національний університет харчових технологій В ринковій економіці особливою господарською одиницею безперечно є мале підприємство. Згідно ст. 63 Господарського ко­дексу України Малі підприємства - це організаційно-економічний вид підприємств, які кваліфікуються за показником чисельності зайнятих працівників …

ВИЯВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ БАНКІВ-КОНКУРЕНТІВ

Для кожного елемента продуктового портфеля банку варто ідентифікувати пріоритетних конкурентів, тобто комерційні банки, ринкові позиції яких досить міцні, частка ринку висока, філійна мережа охоплює всі регіони тощо. Пріоритетність банків-конкурентів повинна бути погоджена з напрямком стратегічного розвитку цього банку. Залежно від …

Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством

В умовах кризи спостерігається комплексна взаємодія інстру­ментів маркетингу та менеджменту на підприємствах. Якщо ме­тою управління організацією є прийняття ефективних рішень, то метою маркетингу як філософії ведення бізнесу — формування рішень адекватних зовнішнім умовам, що особливо важливо під час негативного впливу …

Попит і його обсяг

7 Терміном попит позначають бажання та здатність людей ку - пувати товари. Що вища ціна на певний товар, то менше людей * захочуть його купити. І навпаки, що нижча ринкова ціна товару, * •"У1* •■■'ЗР* •'-у’* •'"зр* •'"зр* •''ЗР* *1*^* …

Діагностика кризового стану промислових підприємств

Дослідження кризових явищ потребує вивчення прояву еконо­мічних законів та категорій ринкової економіки в умовах різних видів підприємств і об'єднань, їх специфіку на кожному етапі роз­витку ринкових відносин. З метою визначення шляхів виведення підприємств з кризового стану необхідно застосовувати сучасні методи …

Ринок як механізм координації економічного вибору

У ринковій економіці жодна особа, жод­на організація не відповідають за вирі­шення економічних проблем, а фірми і споживачі взаємодіють у добровільному обміні, дії та наміри яких невидимо коор­динуються системою цін і ринків. Ринкова економіка — це налагодже­ний механізм об’єктивної координації лю­дей, …

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ФОНДИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Фінансовими ресурсами слід вважати грошові кошти, що є в роз­порядженні акціонерного товариства, тобто усі грошові фонди, а та­кож частина грошових коштів, які використовуються у нефондовій формі. До грошових фондів належить частина грошових коштів, які ма­ють цільове спрямування, а саме: статутний …

Сторінки110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3046