Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Стратегії українських підприємств на міжнародних ринках

Для ефективного включення в світовий економічний простір українським підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною на зарубіжних ринках. Це може бути досягнуто на основі розробки стратегії просування національного екс­порту на світовому ринку. Така стратегія повинна полягати не в простому …

Структурно-логічні схеми

Фінансовий механізм Організація та структура > Фінансові Важелі > Фінансові Методи > Технічне Забезпе- > Інформаційне Забезпечення Управління Чення Аналіз ефективності формування фінансових ресурсів Постановка стратегічних і тактичних завдань на плановий період Визначення потреби у фінансових ресурсах Оптимізація фінансових ресурсів …

ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО ЕМІТУЮТЬСЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

В Україні згідно із чинним законодавством акціонерні товариства мають право випускати такі цінні папери: • акції, облігації, векселі - підприємства, які створені у вигляді акці­онерного товариства; • акції, інвестиційні сертифікати - інвестиційні фонди і компанії; • акції, облігації, ощадні сертифікати …

Термінологічний словник основних понять

Актив — частина бухгалтерського балансу, яка відображає на пев­ну дату всі наявні матеріальні цінності, грошові кошти і боргові вимоги підприємства. Акція привілейована — цінний папір, який дає право на першо­чергове одержання дивідендів незалежно від наявності прибутку. Амортизаційні відрахування — поступове …

Методичні підходи щодо оцінки вартості бізнесу

Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового комплексу під­приємства та має на меті отримання прибутку. До складу майнового комплексу підприємства входять усі види майна, …

Антикризовий маркетинг: інноваційний аспект

Успіх будь-якого бізнесу забезпечується насамперед його послідовним розвитком. У теорії та практиці управління прийнято розрізняти дві основні тенденції існування організацій, а саме: їх функціонування та розвиток. Під функціонуванням підприємства розуміють здатність підтримувати життєдіяльність організації або збереження досягнутого рівня його діяльності …

Методичні вказівки до вивчення теми

Під час вивчення теми необхідно пам’ятати, що фінансові ресурси малих підприємств переважно формуються за раху­нок власних джерел (прибутку, амортизаційних відраху­вань). Розмір та ступінь використання фінансових ресурсів малих підприємств визначаються різними зовнішніми та внутрішніми чинниками. До зовнішніх належать: загальна економічна ситуа­ція …

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗМІНИ

Статутний капітал акціонерного товариства можна визначити як капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства. Статутному капіталу притаманні певні функції: стартова, гарантійна і функція визначення паю кожного уча­сника. Стартова функція полягає в тому, що статутний фонд …

Підприємницька діяльність та агробізнес

За ред. М. М. Ільчука, Т. Д. Іщенко. Ринкові перетворення в економіці України потребують принципово нових підходів до розвитку підприємництва та агробізнесу. Подальше реформування аг­рарного сектору має ґрунтуватися на гли­бокому аналізі та врахуванні всіх чинни­ків, які можуть вплинути на ефективність …

ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Істотним елементом аналізу конкуренції в банківському сек­торі є оцінка міри впливовості процесів конкуренції на ринок ба­нківських продуктів і послуг. Оскільки конкурентне середовище формується не тільки під впливом діяльності внутрішньогалузе­вих конкурентів, в основу аналізу конкуренції доцільно покласти такі групи факторів впливу …

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

У сучасних економічних умовах, які характеризуються запрова­дженням у господарську систему України ринкових відносин, акціо­нерні товариства стають провідною організаційно-правовою формою господарських організацій. Це обумовлено численними перевагами цієї форми господарювання в порівнянні з іншими, а саме: можливістю за­стосування в різних сферах народного …

ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

О. А. Варчук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса Для здійснення господарської діяльності всім підприємствам необхідно придбати основні засоби, нематеріальні активи, вироб­ничі запаси тобто здійснювати витрати, тому будь-яке підприємст­во, не залежно від виду економічної діяльності, прагне до їх мінімі­зації. Витрати …

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИТНИХ ТОВАРИСТВ

Командитне товариство як один з видів господарських товариств можна кваліфікувати як змішане товариство. Це пов’язано з тим, що командитне товариство поєднує кількох громадян і (або) юридичних осіб на основі договору між ними для здійснення спільної господарсь­кої діяльності та включає дійсних …

Розвиток малого бізнесу на основі системи франчайзингу

Застосування вертикально інтегрованих сітьових моделей (фран­чайзингу) в підприємницькому середовищі відкриває нові перспективи для інтеграції великого, середнього і малого бізнесу, просування орга - нізацій-виробників вітчизняних товарів на внутрішньому і міжнародному ринках, формування додаткової системи контролю якості продукції, загального корпоративного контролю, незалежно …

Структурно-логічні схеми

Задачі На підставі наведених даних визначте можливість відне­сення підприємства до категорії «мале підприємство». Задача 1. За минулий рік обсяг реалізації продукції становить 780 тис. грн; собівартість реалізованої продукції — 560 тис. грн; за­гальний прибуток — 102 тис. грн; вартість основних …

Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

Підприємництво, як одна із конкретних форм прояву суспільних відносин, не тільки сприяє підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства та створює сприятливе підґрунтя для практичної реалізації здібностей і талантів кожного громадянина, але й веде до єднання нації, збереження її національної гордості. …

Пенсійне страхування для малого бізнесу в Україні

Втрата у малому бізнесі понад 1,5 млн. робочих місць протягом лише 2010 року і суттєве прискорення темпів ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності у 2011 році (утричі, до 15,5%, для юри­дичних осіб та у 2,5 рази, до 24,3%, для фізичних осіб-підприємців), за …

Історичні аспекти злиття компаній

В США компанії намагалися об‘єднати ресурси для досягнення певних цілей з початку існування держави. Активно процес здійснювався в період з 1881 по 1911 роки при створенні гігантських монополістичних трестів, які скуповували акції конкуруючих компаній в нафтових та металургійних галузях промисловості …

Методи аналізу грошових потоків у довгостроковому Періоді

Реалізація стратегій, пов’язаних із зростанням чи навіть збереженням існуючих позицій на ринку, тісно пов’язана з інвестиційною діяльністю підприємства. Ця сфера діяльності є предметом проектного аналізу, який у стратегічно керованих компаніях поєднує інструментарій фінансово - інвестиційного і стратегічного аналізу. Якщо строго …

Побудова та реалізація системи моделей розвитку малого та середнього бізнесу

У світовій практиці ведення бізнесу існують такі організаційні форми підприємства: одноосібне володіння, партнерство (товариство) та корпо­рації [1]. Вибір форми організації бізнесу залежить від відповідної низки ознак, що характеризують відмінності останніх: Кількість учасників створюваного господарського суб'єкта (об'єднання); Власник капіталу об'єднання, що …

Цілі та завдання діяльності підприємства

Залежно від мети діяльності будь-яка юридична особа нале­жить до однієї з двох категорій - комерційної організації або неко- мерційної організації (рис. 2.1). Діяльність комерційної організації спрямована на отримання прибутку, що є її основною метою. Не - комерційна організація не ставить …

Злиття та поглинання компаній, типи та особливості

Великі компанії прагнуть вишукувати додаткові джерела розширення діяльності, серед яких одним з найбільш популярних є злиття і поглинання компаній. Світовий досвід корпоративного менеджменту в області реструктуризації компаній безумовно буде досить корисним для знову створюваних і діючих російських корпорацій і цілком …

Термінологічний словник основних понять

Акція — цінний папір, який випускається акціонерним товари­ством і дає право його власнику на отримання певного доходу з прибутку акціонерного товариства. Активний ринок — ринок для певного цінного папера, на якому існує можливість будь-коли продати цінний папір за ціною, що …

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО: МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Згідно зі ст. 66 Закону України “Про господарські товариства” повним товариством визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Характерними …

Маркетинг промислової продукції одиничного виробництва: історичне коріння, концепція, методологічні основи

Останнім часом серед вітчизняних та закордонних науковців шириться наукова дискусія щодо зміни світового суспільного уст­рою, інформатизації та глобалізації економіки і, як результат, пов’язана з цими процесами зміна маркетингових орієнтирів та їх спрямування на досягнення нового рівня задоволення споживача (отримання його …

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Одним з найпоширеніших видів господарських товариств в еконо­мічному секторі України є товариство з обмеженою відповідальністю. Попередником товариства з обмеженою відповідальністю було гірничозаводське товариство з куксів, що своїми коренями сягало у середньовіччя. Куксом вважалася визначена частина гірничого проми­слу, котра і була …

Інфраструктурне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ)

Для формування малого та середнього бізнесу необхідні певні економічні, соціальні, правові й інші умови. Підприємці можуть установлювати ділові взаємини й вести комерційні операції за допомогою організацій та установ, що складають інфраструктуру: Банки, що виконують фінансові послуги; Постачальники, що організовують постачання …

Аналіз портфельної теорії крізь призму побудови методик ефективного управління асортиментом торгового підприємства

Традиційно при формуванні асортименту торговельного підп­риємства для прийняття рішення про його доповнення або скоро­чення враховується тільки фактор прибутковості окремої асорти­ментної одиниці. У даний час у теорії управління асортиментом активно розвивається і застосовується категорійний менеджмент, актуальний в основному для підприємств роздрібної …

Переваги вашої продукції чи послуг

Ви не продаєте вироби, і не продаєте послуги. Ви продаєте переваги. Опишіть їх тут. Думайте про відмінні особливості своєї продукції чи послуг, які виділяють вас серед ваших конкурентів. Це також можна назвати вашою Унікальною Ринковою Пропозицією (УРП). Це може бути …

СКЛАДНІСТЬ І ДИНАМІЗМ ЗОВНІШНЬОГО МАРКЕТИНГОВОГО ОТОЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Конкуренція в банківській сфері розвивається під впливом факторів зовнішнього оточення комерційних банків, дію яких слід враховувати в процесі розробки стратегічних орієнтирів рин­кового позиціювання. Основними факторами зовнішнього маркетингового оточення комерційного банку є економічні, політико-правові, технологічні, соціально-культурні, природні. Деталізуємо зазначені групи фак­торів: …

Сторінки111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3146