Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Побудова та реалізація системи моделей розвитку малого та середнього бізнесу

У світовій практиці ведення бізнесу існують такі організаційні форми підприємства: одноосібне володіння, партнерство (товариство) та корпо­рації [1]. Вибір форми організації бізнесу залежить від відповідної низки ознак, що характеризують відмінності останніх: Кількість учасників створюваного господарського суб'єкта (об'єднання); Власник капіталу об'єднання, що …

Цілі та завдання діяльності підприємства

Залежно від мети діяльності будь-яка юридична особа нале­жить до однієї з двох категорій - комерційної організації або неко- мерційної організації (рис. 2.1). Діяльність комерційної організації спрямована на отримання прибутку, що є її основною метою. Не - комерційна організація не ставить …

Злиття та поглинання компаній, типи та особливості

Великі компанії прагнуть вишукувати додаткові джерела розширення діяльності, серед яких одним з найбільш популярних є злиття і поглинання компаній. Світовий досвід корпоративного менеджменту в області реструктуризації компаній безумовно буде досить корисним для знову створюваних і діючих російських корпорацій і цілком …

Термінологічний словник основних понять

Акція — цінний папір, який випускається акціонерним товари­ством і дає право його власнику на отримання певного доходу з прибутку акціонерного товариства. Активний ринок — ринок для певного цінного папера, на якому існує можливість будь-коли продати цінний папір за ціною, що …

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО: МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Згідно зі ст. 66 Закону України “Про господарські товариства” повним товариством визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Характерними …

Маркетинг промислової продукції одиничного виробництва: історичне коріння, концепція, методологічні основи

Останнім часом серед вітчизняних та закордонних науковців шириться наукова дискусія щодо зміни світового суспільного уст­рою, інформатизації та глобалізації економіки і, як результат, пов’язана з цими процесами зміна маркетингових орієнтирів та їх спрямування на досягнення нового рівня задоволення споживача (отримання його …

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Одним з найпоширеніших видів господарських товариств в еконо­мічному секторі України є товариство з обмеженою відповідальністю. Попередником товариства з обмеженою відповідальністю було гірничозаводське товариство з куксів, що своїми коренями сягало у середньовіччя. Куксом вважалася визначена частина гірничого проми­слу, котра і була …

Інфраструктурне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ)

Для формування малого та середнього бізнесу необхідні певні економічні, соціальні, правові й інші умови. Підприємці можуть установлювати ділові взаємини й вести комерційні операції за допомогою організацій та установ, що складають інфраструктуру: Банки, що виконують фінансові послуги; Постачальники, що організовують постачання …

Аналіз портфельної теорії крізь призму побудови методик ефективного управління асортиментом торгового підприємства

Традиційно при формуванні асортименту торговельного підп­риємства для прийняття рішення про його доповнення або скоро­чення враховується тільки фактор прибутковості окремої асорти­ментної одиниці. У даний час у теорії управління асортиментом активно розвивається і застосовується категорійний менеджмент, актуальний в основному для підприємств роздрібної …

Переваги вашої продукції чи послуг

Ви не продаєте вироби, і не продаєте послуги. Ви продаєте переваги. Опишіть їх тут. Думайте про відмінні особливості своєї продукції чи послуг, які виділяють вас серед ваших конкурентів. Це також можна назвати вашою Унікальною Ринковою Пропозицією (УРП). Це може бути …

СКЛАДНІСТЬ І ДИНАМІЗМ ЗОВНІШНЬОГО МАРКЕТИНГОВОГО ОТОЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Конкуренція в банківській сфері розвивається під впливом факторів зовнішнього оточення комерційних банків, дію яких слід враховувати в процесі розробки стратегічних орієнтирів рин­кового позиціювання. Основними факторами зовнішнього маркетингового оточення комерційного банку є економічні, політико-правові, технологічні, соціально-культурні, природні. Деталізуємо зазначені групи фак­торів: …

ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

В існуючій системі суб’єктів господарювання самостійну нішу займають господарські товариства. Ця форма організації бізнесу за­снована на колективній власності, має суттєві особливості щодо ство­рення, діяльності та юридичного статусу. Діяльність господарських товариств регламентується Господар­ським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про …

Ідеологеми формування і розвитку креативного маркетингу організацій

Проблеми формування економічних ідеологем. У даній роботі за допомогою системно-параметричного економічного аналізу ро­биться спроба розглянути деякі сучасні проблеми «креативізації» економічної діяльності, а також взаємозв'язані з цим процесом методологічні і методичні проблеми креативних завдань бізнесу і розвитку організацій (підприємств). Проблема креативізації …

Ваші цільові клієнти

Щоб залучити своїх цільових клієнтів, ви повинні знати, хто вони. Шукайте загальні характеристики. Це компанії чи окремі люди? Чи знаходяться вони у певній демографічній групі стосовно віку, географії та доходів? Як вони купують вашу продукцію чи послуги? Як часто вони …

СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Матеріально-майнові та початкові фінансові умови господарської діяльності спільного підприємства (СП) формуються в процесі ство­рення статутного фонду. Статутний фонд спільного підприємства є основним джерелом його діяльності і показує суму власних основних і оборотних коштів, внесених учасниками. Розмір статутного фонду визначається установ­чими …

Добровільні об‘єднання підприємницьких структур

Підприємницькі структури мають право на загальних засадах добровільності об‘єднувати інноваційну, маркетингову, виробничу, постачальницько-збутову, фінансову і соціальну діяльність. Компанії об‘єднують ресурси та капітал для досягання максимального прибутку або соціальних переваг. В Україні існують об‘єднання юридичних осіб: Концерн – (від англ. concern, …

Напрями дій підприємства у руслі концепції інноваційного маркетингу залежно від рівня задоволення запитів на ринку

Досвід закордонних підприємств, які є лідерами в галузях, пе­рехід України на інноваційний шлях розвитку, а також існуючі тенденції до збільшення кількості маркетингових інновацій свід­чать про те, що в сучасних умовах функціонування вітчизняної промисловості головними функціями бізнесу є маркетингова та інноваційна. …

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчаючи дану тему, слід мати на увазі, що за своєю сутніс­тю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрі­зняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Насамперед треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, мала кількість або взагалі брак спеціалі­стів з управління фінансами; хронічна …

Концептуальні підходи до управління маркетингом

Дослідження проблем управління маркетингом ускладнюється через розмаїття об’єктів маркетингу (промисловість, фармаколо­гія, аграрний сектор, соціальна сфера, екологія, банки, страхові компанії, кластери, зовнішньоекономічна діяльність, егомарке - тинг і т. д.). Специфіку кожної зі сфер застосування маркетингу необхідно враховувати насамперед у процесі його …

ПОРЯДОЧНОСТЬ

Личная порядочность — основа доверия. Недостаток порядочности способен свести на нет все ваши попытки существенно пополнить счет в Банке Эмоций. Вы можете стремиться к взаимопониманию, быть внимательным к мелочам, исполнять обещанное, уточнять критерии и соответствовать им — и все-таки не …

Переваги та недоліки корпорацій

Корпорація як форма підприємництва сформувалась в кінці 19 ст., в часи необхідності значних обсягів капіталу для будування шахт, залізних доріг. Рішенням проблеми залучення великих обсягів капіталу став продаж частки майбутнього підприємства окремим вкладникам. Для захисту вкладника від ризику відповідальність обмежувалась …

Аналіз статей проектованого балансу

Після завершення підготовки проектованого звіту про фінансові резуль­тати, який є загальним фінансовим планом доходів і витрат на наступний період, складається проектований баланс. Метою його складання є оцінка майбутнього фінансового стану підприємства. Стратегічний аналіз показників проектованого балансу доцільно починати з вивчення …

Роль, місце та взаємозв’язок маркетингу інновацій та екологічного брендингу

Турбота про навколишнє середовище, про здоров'я людини сьо­годні стають дуже важливими для споживачів на українському ринку товарів. Якщо та чи інша компанія може сказати про те, що вона випустила продукцію, у складі якої менше шкідливих для організму чи навколишнього середовища …

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Л. Д. БУРЯК Дисципліна «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» вивчається слухачами магістерських програм після засвоєн­ня дисципліни «Фінансовий менеджмент». Її вивчення пе­редбачає розгляд таких питань: основи фінансового мене­джменту в малому бізнесі; формування та використання ста­тутного капіталу; управління змінними та постійними витра­тами …

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Конкуренція визначається як ринкова ситуація, для якої ха­рактерними є такі ознаки: — наявність визначеної кількості покупців і продавців; — існування ринків з альтернативними можливостями вибору для покупців (продавців); — тип продукту (послуги) — диференційований або стандар­тизований; — можливість здійснювати контроль …

Організаційно-правові основи підприємницької діяльності

Життєвий цикл малого підприємства розпочинається з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводить­ся у виконавчих комітетах міської, районної (у місті) Ради, державних адміністрацій за місцезнаходженням суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Згідно із Законом України …

ЕВОЛЮЦІЯ КОНКУРЕНЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Ознаки конкурентного поводження зустрічаються в діяльності банків середньовіччя. Однак розглядати реальну банківську кон­куренцію до другої половини XIX століття недоцільно, що обу­мовлюється ненасиченістю ринку банківських продуктів і послуг. Нерозвиненість банківської конкуренції була пов’язана зі спе­цифічною підприємницькою етикою банкірів, відповідно до якої …

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Створення спільного підприємства відбувається на основі чинного законодавства України, відображає логіку та порядок аналітико - організаційних робіт (процедур), охоплює узгоджені у часі етапи, а са­ме: вибір сфери діяльності спільного підприємства; оцінку вітчизняно­го партнера; пошук іноземного партнера; попередні переговори парт­нерів; складання …

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Основним завданням банківського маркетингу є аналіз, оцінка та вибір тих сегментів ринку, де: — банк може зайняти значну частку ринку шляхом збільшен­ня його ємності або більш ефективного просування, ніж це ро­бить банк-конкурент; — банк пропонує новий продукт або послугу, тому …

Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій у системі управління бізнес-проектами

Сучасні тенденції розвитку світової економіки вимагають прискорення темпів екологізації інноваційної діяльності у всіх сферах господарювання. Усвідомлення цього вимагає створення нових підходів до системи управління інноваційними процесами на різних рівнях, які повинні враховувати взаємозв’язок соціо - екологічних та економічних складових соціо-еколого- …

Сторінки111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3145

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru