Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Управління ринком техногенної небезпеки засобами екологічного маркетингу

За обставин високого рівня техногенної та природної небезпе­ки в Україні діючий механізм захисту населення і територій, спрямований на запобігання, попередження, ліквідацію наслід­ків надзвичайних ситуацій, а також на скорочення, поглинання, переробку, утилізацію, знешкодження або розміщення антропо­генних викидів та скидів, є недосконалим …

ПРОФІЛІ КЛІЄНТІВ І КОНКУРЕНТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Профіль клієнта — це сукупність характеристик клієнта, які визначають його ставлення та міру прихильності до банківських продуктів і послуг визначеного виду, можливість моделювання його поведінки з метою підвищення ефективності діяльності ко­мерційного банку. Профіль конкурента — це сукупність характеристик конку­рента, які …

ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Перед визначенням інструментів дослідження ринку банківсь­ких продуктів і послуг, розглянемо необхідні стрижневі поняття. Стан ринку банківських продуктів і послуг визначається ха­рактером попиту. Категорією, що визначає зміст попиту, є пот­реба. Потреба в банківських продуктах і послугах розвивається під впливом їх виробництва. …

Еко-інновації у бізнес-стратегіях у контексті екологічної глобалізації

Екологічна глобалізація, яка виявляється, з одного боку, у трансформуванні локальних проблем втрати якості довкілля у глобальні, а з іншого — у поширенні кращого досвіду інтегруван­ня імперативів довкілля в усі сфери суспільного буття, є прикме­тною тенденцією сьогодення. За таких умов екологічна …

Формування критеріальної основи оцінки товарів екологічного призначення

На сучасному етапі розвитку економіки відбувається динаміч­не зростання екологічного ринку. Важливою передумовою розви­тку екологічного ринку та просування екологічної продукції є фу­нкціонування налагодженої системи екологічного маркетингу. Як відомо, екологічний маркетинг спрямований на створення і сти­мулювання попиту на екологічні товари, економічно ефективні …

Мета

Загальна мета будь-якого маркетингового плану полягає в тому, щоб максимально збільшити прибуток вашого підприємства. Якщо ви розробляєте дитячий одяг, вашою метою могло б бути "Продати найбільшу кількість одягу за найнижчою вартістю за одну одиницю". Якщо ви – незалежний комп'ютерний консультант, …

Екоатрибутивність і мотиваційне спрямування споживчого вибору на ринку екологічних інновацій

Обрання курсу на сталий розвиток диктує необхідність поши­рення екологічних інновацій, які дозволяють комплексно вирі­шувати соціально‘економічні і екологічні проблеми. Для вирі­шення цього практичного завдання необхідним є розвиток науко­вих засад маркетингу екологічних інновацій. Важливою його складовою є виявлення типів споживчого ви­бору, аналіз …

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

А. І. Бутенко, д. е.н., Є. В. Лазарєва, д. е.н., І. М. Сараєва, к. філос. н. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Рівень та стан соціо-еколого-економічного потенціалу регіо­ну залежать від сукупності потенціалів, що забезпечують просте та …

Переваги та недоліки товариства

Товариство (партнерство) як форма організації бізнесу є логічним продовженням розвитку одноосібного володіння, передба­чає об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юри­дичних осіб за умов розподілу ризику, прибутку і збитків на основі рівності; спільного контролю результатів бізнесу; активної участі в …

Ефективні прийоми маркетингу екологічних інновацій

Орієнтація на сталий розвиток економіки в умовах скорочення ринкового життєвого циклу товарів та загострення екологічних проблем на всіх рівнях вимагають екологізації інноваційної дія­льності за одночасного зростання її ефективності [68, с. 602]. Традиційно зростання екологічності продукції на всіх етапах її життєвого …

Індивідуальні приватні фірми, переваги та недоліки

У підприємницькій діяльності одним з найважливіших є питання про форму організації. Організаційно-господарською одиницею (Первинною структурною ланкою) бізнесу є фірма (підприємство, організація, установа тощо), або компанія. Фірма (компанія) — загальна назва, що використовується щодо будь-якого підприємства, яке ма­є право юридичної особи, …

Місце і значення спрощеної системи оподаткування для розвитку малого бізнесу в Україні

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого бізнесу започатковано Указом Президента України ще 1998 року. З того часу не було і року, щоб не виникало спроб з боку державної влади змінити або зовсім скасувати спрощену систему (в цілому чи …

МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Під дослідженням ринку банківських продуктів і послуг Розуміється збір, систематизація й аналіз кон’юнктурних показ­ників і кон’юнктуроутворюючих факторів. За результатами дос­лідження визначаються ринкові тенденції і проблеми, варіанти вирішення виявлених проблем, варіанти стратегій розвитку з ура­хуванням ринкових тенденцій, прогнозується зміна стану кон’юнк­тури …

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЦІЛІ ЇХ СТВОРЕННЯ

На сучасному етапі розвитку з усіх видів спільного підприємниц­тва основним джерелом надходження іноземних інвестицій в нашій країні виступають спільні підприємства. Створення сприятливого ін­вестиційного клімату в державі, галузі, регіоні або в окремому під­приємстві пов’язане з чітким регулюванням інвестиційної діяльності. У міжнародній …

Аналіз статей проектованого звіту про фінансові Результати

Як вже було зазначено раніше, прогноз обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у і рошовому вимірнику є першим показником, який включається у проектований звіт про фінансові результати. Метою складан­ня цього документу є визначення суми нерозподіленого прибутку (непо­критого збитку), який може …

Модифікація форм і методів конкуренції у трансформаційний період

У результаті утвердження України як самостійної, незалежної держави були створені необхідні передумови для формування в країні національної економіки і її органічного включення у міжнародний еко­номічний простір. Разом з тим, успішна перебудова національної економіки, як складової частини світового господарства, неможлива без …

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

Для досягнення мети своєї діяльності кооператив формує та вико­ристовує майно, фінансові та інші ресурси. Джерелами формування майна кооперативу є: вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; майно, добровільно передане кооперативу його члена­ми; кошти, що надходять від …

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До компетенції загальних зборів членів кооперативу на­лежить: затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін; прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу; утво­рення органів управління та органів контролю за діяльністю коопера­тиву, …

Оцінка ефективності стратегій міжнародної конкурентоспроможності

Після того, як розглянуті основні типи стратегій міжнародної конкурентоспроможності, перейдемо до з’ ясування того, як оцінити конкретну стратегічну позицію компанії. Для цього необхідно одержа­ти відповідь на такі питання: 1. Наскільки ефективною є діюча стратегія? 2. У чому сила і слабкість …

Методика аналізу на основі проектованих фінансових Звітів

У зарубіжних країнах менеджери і аналітики багатьох компаній складають не тільки фінансову звітність за минулий рік. але й проектовані фінансові звіти на наступний рік (або декілька років). Ці документи призначені як для внутрішнього планування, іак і для подання зовнішнім користувачам …

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Ринкові дослідження (маркетингові дослідження) стали викорис­товуватися комерційними банками України як основа прийняття рі­шень щодо розробки продуктового портфеля і вибору конкурентної стратегії з початку 90-х років XX століття. Збагачення процедури до­сліджень сучасними технологічними напрацюваннями і підвищення їх ефективності сприяє подальший популяризації …

Просування на ринок інноваційної продукції на основі магнітних нанодисперсних систем

Просування на ринки інноваційних продуктів, особливо тих, аналогів яких немає на ринку, пов’язане зі значними трудноща­ми. Споживачів потрібно привести через усі стадії споживчої го­товності (від поінформованості про інновацію до акту здійснення покупи), що потребує істотних витрат часу і коштів. У …

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КООПЕРАТИВІВ, ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ

Кооперативний рух одержав широкий розвиток більш 150 років тому в державах з різними економічними, політичними і соціальними системами, релігійними поглядами та ідеологією. Серед них були Швеція, Італія, Франція, Канада, Великобританія. Родоначальником кооперативної філософії в Європі був Роберт Оуэн. Одиничні коопе­ративи …

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: ЙОГО СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Сільське господарство - галузь народного господарства, діяль­ність якої спрямована на забезпечення населення продовольчими то­варами та отримання сировини для ряду галузей промисловості. На сьогоднішній день дана галузь є однією з найважливіших в економіці країн світу, адже нині понад 80 % фонду …

Ризики стратегії комерціалізації інновації в межах її екосистеми

Задля забезпечення успіху на ринку та завоювання стійких конкурентних переваг, підприємства все частіше змушені розроб­ляти та виводити на ринок товарні інновації. Втім, щоб інновація на ринку отримала успіх, підприємству-інноватору недостатньо у себе забезпечити досконалий перебіг усіх операційних процесів. З не …

Практичні аспекти об’єктивності оцінки інноваційних проектів на малих та середніх промислових підприємствах

Кожен інноваційний проект проходить декілька процедур від­бору, перш ніж починається його впровадження. Проекти аналі­зують з позицій конкурентоспроможності, економічної ефективно­сті, екологічної доцільності, технічної довершеності, ризиковості тощо, але навіть така прискіплива увага не вберігає підприємство від збитків від реалізації непотрібних (ринку, споживачам, …

Розвиток механізму франчайзингу на Україні

Розвиток механізму франчайзингу на Україні відбувається повільно. Причинами є недосконалість законодавства та "особливості" українського бізнесу, відсутність знань про франчайзинг підприємців, розуміння правової й організаційної основи. Франчайзинг припускає партнерські, договірні відносини. В Україні відбувається невиконання зобов'язань. Компанії змінюють реальні показники свого …

Інноваційне управління бізнес-процесами на промисловому підприємстві

1. Планування маркетингу та проектування бізнес-процесів У сучасному економічному середовищі маркетинг та практич­но всі існуючі етапи бізнес-процесів тісно взаємозв’язані між собою. Ось що кажуть одні з найвідоміших класиків управління сучасними виробничими компаніями: практик Г. Форд - «Бізнес має приносити прибуток... …

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

О. І. Лайко, к. е.н. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса Інвестиції є джерелом для розвитку всіх суб’єктів господа­рювання і необхідні на всіх стадіях суспільного виробництва для підтримки циклів постійного відтворення ресурсів. В той же час сам …

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Роль і значення малого та середнього бізнесу в ринковій економіці Досвід розвинутих країн показує, що малий бізнес грає велику роль в економіці - його розвиток впливає на економічне зростання, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових робочих місць, …

Сторінки112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3245

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru