Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

В існуючій системі суб’єктів господарювання самостійну нішу займають господарські товариства. Ця форма організації бізнесу за­снована на колективній власності, має суттєві особливості щодо ство­рення, діяльності та юридичного статусу. Діяльність господарських товариств регламентується Господар­ським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про …

Ідеологеми формування і розвитку креативного маркетингу організацій

Проблеми формування економічних ідеологем. У даній роботі за допомогою системно-параметричного економічного аналізу ро­биться спроба розглянути деякі сучасні проблеми «креативізації» економічної діяльності, а також взаємозв'язані з цим процесом методологічні і методичні проблеми креативних завдань бізнесу і розвитку організацій (підприємств). Проблема креативізації …

Ваші цільові клієнти

Щоб залучити своїх цільових клієнтів, ви повинні знати, хто вони. Шукайте загальні характеристики. Це компанії чи окремі люди? Чи знаходяться вони у певній демографічній групі стосовно віку, географії та доходів? Як вони купують вашу продукцію чи послуги? Як часто вони …

СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Матеріально-майнові та початкові фінансові умови господарської діяльності спільного підприємства (СП) формуються в процесі ство­рення статутного фонду. Статутний фонд спільного підприємства є основним джерелом його діяльності і показує суму власних основних і оборотних коштів, внесених учасниками. Розмір статутного фонду визначається установ­чими …

Добровільні об‘єднання підприємницьких структур

Підприємницькі структури мають право на загальних засадах добровільності об‘єднувати інноваційну, маркетингову, виробничу, постачальницько-збутову, фінансову і соціальну діяльність. Компанії об‘єднують ресурси та капітал для досягання максимального прибутку або соціальних переваг. В Україні існують об‘єднання юридичних осіб: Концерн – (від англ. concern, …

Напрями дій підприємства у руслі концепції інноваційного маркетингу залежно від рівня задоволення запитів на ринку

Досвід закордонних підприємств, які є лідерами в галузях, пе­рехід України на інноваційний шлях розвитку, а також існуючі тенденції до збільшення кількості маркетингових інновацій свід­чать про те, що в сучасних умовах функціонування вітчизняної промисловості головними функціями бізнесу є маркетингова та інноваційна. …

Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчаючи дану тему, слід мати на увазі, що за своєю сутніс­тю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрі­зняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Насамперед треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, мала кількість або взагалі брак спеціалі­стів з управління фінансами; хронічна …

Концептуальні підходи до управління маркетингом

Дослідження проблем управління маркетингом ускладнюється через розмаїття об’єктів маркетингу (промисловість, фармаколо­гія, аграрний сектор, соціальна сфера, екологія, банки, страхові компанії, кластери, зовнішньоекономічна діяльність, егомарке - тинг і т. д.). Специфіку кожної зі сфер застосування маркетингу необхідно враховувати насамперед у процесі його …

ПОРЯДОЧНОСТЬ

Личная порядочность — основа доверия. Недостаток порядочности способен свести на нет все ваши попытки существенно пополнить счет в Банке Эмоций. Вы можете стремиться к взаимопониманию, быть внимательным к мелочам, исполнять обещанное, уточнять критерии и соответствовать им — и все-таки не …

Переваги та недоліки корпорацій

Корпорація як форма підприємництва сформувалась в кінці 19 ст., в часи необхідності значних обсягів капіталу для будування шахт, залізних доріг. Рішенням проблеми залучення великих обсягів капіталу став продаж частки майбутнього підприємства окремим вкладникам. Для захисту вкладника від ризику відповідальність обмежувалась …

Аналіз статей проектованого балансу

Після завершення підготовки проектованого звіту про фінансові резуль­тати, який є загальним фінансовим планом доходів і витрат на наступний період, складається проектований баланс. Метою його складання є оцінка майбутнього фінансового стану підприємства. Стратегічний аналіз показників проектованого балансу доцільно починати з вивчення …

Роль, місце та взаємозв’язок маркетингу інновацій та екологічного брендингу

Турбота про навколишнє середовище, про здоров'я людини сьо­годні стають дуже важливими для споживачів на українському ринку товарів. Якщо та чи інша компанія може сказати про те, що вона випустила продукцію, у складі якої менше шкідливих для організму чи навколишнього середовища …

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Л. Д. БУРЯК Дисципліна «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» вивчається слухачами магістерських програм після засвоєн­ня дисципліни «Фінансовий менеджмент». Її вивчення пе­редбачає розгляд таких питань: основи фінансового мене­джменту в малому бізнесі; формування та використання ста­тутного капіталу; управління змінними та постійними витра­тами …

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Конкуренція визначається як ринкова ситуація, для якої ха­рактерними є такі ознаки: — наявність визначеної кількості покупців і продавців; — існування ринків з альтернативними можливостями вибору для покупців (продавців); — тип продукту (послуги) — диференційований або стандар­тизований; — можливість здійснювати контроль …

Організаційно-правові основи підприємницької діяльності

Життєвий цикл малого підприємства розпочинається з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводить­ся у виконавчих комітетах міської, районної (у місті) Ради, державних адміністрацій за місцезнаходженням суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Згідно із Законом України …

ЕВОЛЮЦІЯ КОНКУРЕНЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Ознаки конкурентного поводження зустрічаються в діяльності банків середньовіччя. Однак розглядати реальну банківську кон­куренцію до другої половини XIX століття недоцільно, що обу­мовлюється ненасиченістю ринку банківських продуктів і послуг. Нерозвиненість банківської конкуренції була пов’язана зі спе­цифічною підприємницькою етикою банкірів, відповідно до якої …

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Створення спільного підприємства відбувається на основі чинного законодавства України, відображає логіку та порядок аналітико - організаційних робіт (процедур), охоплює узгоджені у часі етапи, а са­ме: вибір сфери діяльності спільного підприємства; оцінку вітчизняно­го партнера; пошук іноземного партнера; попередні переговори парт­нерів; складання …

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Основним завданням банківського маркетингу є аналіз, оцінка та вибір тих сегментів ринку, де: — банк може зайняти значну частку ринку шляхом збільшен­ня його ємності або більш ефективного просування, ніж це ро­бить банк-конкурент; — банк пропонує новий продукт або послугу, тому …

Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій у системі управління бізнес-проектами

Сучасні тенденції розвитку світової економіки вимагають прискорення темпів екологізації інноваційної діяльності у всіх сферах господарювання. Усвідомлення цього вимагає створення нових підходів до системи управління інноваційними процесами на різних рівнях, які повинні враховувати взаємозв’язок соціо - екологічних та економічних складових соціо-еколого- …

Управління ринком техногенної небезпеки засобами екологічного маркетингу

За обставин високого рівня техногенної та природної небезпе­ки в Україні діючий механізм захисту населення і територій, спрямований на запобігання, попередження, ліквідацію наслід­ків надзвичайних ситуацій, а також на скорочення, поглинання, переробку, утилізацію, знешкодження або розміщення антропо­генних викидів та скидів, є недосконалим …

ПРОФІЛІ КЛІЄНТІВ І КОНКУРЕНТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Профіль клієнта — це сукупність характеристик клієнта, які визначають його ставлення та міру прихильності до банківських продуктів і послуг визначеного виду, можливість моделювання його поведінки з метою підвищення ефективності діяльності ко­мерційного банку. Профіль конкурента — це сукупність характеристик конку­рента, які …

ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Перед визначенням інструментів дослідження ринку банківсь­ких продуктів і послуг, розглянемо необхідні стрижневі поняття. Стан ринку банківських продуктів і послуг визначається ха­рактером попиту. Категорією, що визначає зміст попиту, є пот­реба. Потреба в банківських продуктах і послугах розвивається під впливом їх виробництва. …

Еко-інновації у бізнес-стратегіях у контексті екологічної глобалізації

Екологічна глобалізація, яка виявляється, з одного боку, у трансформуванні локальних проблем втрати якості довкілля у глобальні, а з іншого — у поширенні кращого досвіду інтегруван­ня імперативів довкілля в усі сфери суспільного буття, є прикме­тною тенденцією сьогодення. За таких умов екологічна …

Формування критеріальної основи оцінки товарів екологічного призначення

На сучасному етапі розвитку економіки відбувається динаміч­не зростання екологічного ринку. Важливою передумовою розви­тку екологічного ринку та просування екологічної продукції є фу­нкціонування налагодженої системи екологічного маркетингу. Як відомо, екологічний маркетинг спрямований на створення і сти­мулювання попиту на екологічні товари, економічно ефективні …

Мета

Загальна мета будь-якого маркетингового плану полягає в тому, щоб максимально збільшити прибуток вашого підприємства. Якщо ви розробляєте дитячий одяг, вашою метою могло б бути "Продати найбільшу кількість одягу за найнижчою вартістю за одну одиницю". Якщо ви – незалежний комп'ютерний консультант, …

Екоатрибутивність і мотиваційне спрямування споживчого вибору на ринку екологічних інновацій

Обрання курсу на сталий розвиток диктує необхідність поши­рення екологічних інновацій, які дозволяють комплексно вирі­шувати соціально‘економічні і екологічні проблеми. Для вирі­шення цього практичного завдання необхідним є розвиток науко­вих засад маркетингу екологічних інновацій. Важливою його складовою є виявлення типів споживчого ви­бору, аналіз …

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

А. І. Бутенко, д. е.н., Є. В. Лазарєва, д. е.н., І. М. Сараєва, к. філос. н. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Рівень та стан соціо-еколого-економічного потенціалу регіо­ну залежать від сукупності потенціалів, що забезпечують просте та …

Переваги та недоліки товариства

Товариство (партнерство) як форма організації бізнесу є логічним продовженням розвитку одноосібного володіння, передба­чає об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юри­дичних осіб за умов розподілу ризику, прибутку і збитків на основі рівності; спільного контролю результатів бізнесу; активної участі в …

Ефективні прийоми маркетингу екологічних інновацій

Орієнтація на сталий розвиток економіки в умовах скорочення ринкового життєвого циклу товарів та загострення екологічних проблем на всіх рівнях вимагають екологізації інноваційної дія­льності за одночасного зростання її ефективності [68, с. 602]. Традиційно зростання екологічності продукції на всіх етапах її життєвого …

Індивідуальні приватні фірми, переваги та недоліки

У підприємницькій діяльності одним з найважливіших є питання про форму організації. Організаційно-господарською одиницею (Первинною структурною ланкою) бізнесу є фірма (підприємство, організація, установа тощо), або компанія. Фірма (компанія) — загальна назва, що використовується щодо будь-якого підприємства, яке ма­є право юридичної особи, …

Сторінки112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3246