Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Місце і значення спрощеної системи оподаткування для розвитку малого бізнесу в Україні

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого бізнесу започатковано Указом Президента України ще 1998 року. З того часу не було і року, щоб не виникало спроб з боку державної влади змінити або зовсім скасувати спрощену систему (в цілому чи …

МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Під дослідженням ринку банківських продуктів і послуг Розуміється збір, систематизація й аналіз кон’юнктурних показ­ників і кон’юнктуроутворюючих факторів. За результатами дос­лідження визначаються ринкові тенденції і проблеми, варіанти вирішення виявлених проблем, варіанти стратегій розвитку з ура­хуванням ринкових тенденцій, прогнозується зміна стану кон’юнк­тури …

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЦІЛІ ЇХ СТВОРЕННЯ

На сучасному етапі розвитку з усіх видів спільного підприємниц­тва основним джерелом надходження іноземних інвестицій в нашій країні виступають спільні підприємства. Створення сприятливого ін­вестиційного клімату в державі, галузі, регіоні або в окремому під­приємстві пов’язане з чітким регулюванням інвестиційної діяльності. У міжнародній …

Аналіз статей проектованого звіту про фінансові Результати

Як вже було зазначено раніше, прогноз обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у і рошовому вимірнику є першим показником, який включається у проектований звіт про фінансові результати. Метою складан­ня цього документу є визначення суми нерозподіленого прибутку (непо­критого збитку), який може …

Модифікація форм і методів конкуренції у трансформаційний період

У результаті утвердження України як самостійної, незалежної держави були створені необхідні передумови для формування в країні національної економіки і її органічного включення у міжнародний еко­номічний простір. Разом з тим, успішна перебудова національної економіки, як складової частини світового господарства, неможлива без …

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

Для досягнення мети своєї діяльності кооператив формує та вико­ристовує майно, фінансові та інші ресурси. Джерелами формування майна кооперативу є: вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; майно, добровільно передане кооперативу його члена­ми; кошти, що надходять від …

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До компетенції загальних зборів членів кооперативу на­лежить: затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін; прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу; утво­рення органів управління та органів контролю за діяльністю коопера­тиву, …

Оцінка ефективності стратегій міжнародної конкурентоспроможності

Після того, як розглянуті основні типи стратегій міжнародної конкурентоспроможності, перейдемо до з’ ясування того, як оцінити конкретну стратегічну позицію компанії. Для цього необхідно одержа­ти відповідь на такі питання: 1. Наскільки ефективною є діюча стратегія? 2. У чому сила і слабкість …

Методика аналізу на основі проектованих фінансових Звітів

У зарубіжних країнах менеджери і аналітики багатьох компаній складають не тільки фінансову звітність за минулий рік. але й проектовані фінансові звіти на наступний рік (або декілька років). Ці документи призначені як для внутрішнього планування, іак і для подання зовнішнім користувачам …

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Ринкові дослідження (маркетингові дослідження) стали викорис­товуватися комерційними банками України як основа прийняття рі­шень щодо розробки продуктового портфеля і вибору конкурентної стратегії з початку 90-х років XX століття. Збагачення процедури до­сліджень сучасними технологічними напрацюваннями і підвищення їх ефективності сприяє подальший популяризації …

Просування на ринок інноваційної продукції на основі магнітних нанодисперсних систем

Просування на ринки інноваційних продуктів, особливо тих, аналогів яких немає на ринку, пов’язане зі значними трудноща­ми. Споживачів потрібно привести через усі стадії споживчої го­товності (від поінформованості про інновацію до акту здійснення покупи), що потребує істотних витрат часу і коштів. У …

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КООПЕРАТИВІВ, ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ

Кооперативний рух одержав широкий розвиток більш 150 років тому в державах з різними економічними, політичними і соціальними системами, релігійними поглядами та ідеологією. Серед них були Швеція, Італія, Франція, Канада, Великобританія. Родоначальником кооперативної філософії в Європі був Роберт Оуэн. Одиничні коопе­ративи …

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: ЙОГО СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Сільське господарство - галузь народного господарства, діяль­ність якої спрямована на забезпечення населення продовольчими то­варами та отримання сировини для ряду галузей промисловості. На сьогоднішній день дана галузь є однією з найважливіших в економіці країн світу, адже нині понад 80 % фонду …

Ризики стратегії комерціалізації інновації в межах її екосистеми

Задля забезпечення успіху на ринку та завоювання стійких конкурентних переваг, підприємства все частіше змушені розроб­ляти та виводити на ринок товарні інновації. Втім, щоб інновація на ринку отримала успіх, підприємству-інноватору недостатньо у себе забезпечити досконалий перебіг усіх операційних процесів. З не …

Практичні аспекти об’єктивності оцінки інноваційних проектів на малих та середніх промислових підприємствах

Кожен інноваційний проект проходить декілька процедур від­бору, перш ніж починається його впровадження. Проекти аналі­зують з позицій конкурентоспроможності, економічної ефективно­сті, екологічної доцільності, технічної довершеності, ризиковості тощо, але навіть така прискіплива увага не вберігає підприємство від збитків від реалізації непотрібних (ринку, споживачам, …

Розвиток механізму франчайзингу на Україні

Розвиток механізму франчайзингу на Україні відбувається повільно. Причинами є недосконалість законодавства та "особливості" українського бізнесу, відсутність знань про франчайзинг підприємців, розуміння правової й організаційної основи. Франчайзинг припускає партнерські, договірні відносини. В Україні відбувається невиконання зобов'язань. Компанії змінюють реальні показники свого …

Інноваційне управління бізнес-процесами на промисловому підприємстві

1. Планування маркетингу та проектування бізнес-процесів У сучасному економічному середовищі маркетинг та практич­но всі існуючі етапи бізнес-процесів тісно взаємозв’язані між собою. Ось що кажуть одні з найвідоміших класиків управління сучасними виробничими компаніями: практик Г. Форд - «Бізнес має приносити прибуток... …

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

О. І. Лайко, к. е.н. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса Інвестиції є джерелом для розвитку всіх суб’єктів господа­рювання і необхідні на всіх стадіях суспільного виробництва для підтримки циклів постійного відтворення ресурсів. В той же час сам …

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Роль і значення малого та середнього бізнесу в ринковій економіці Досвід розвинутих країн показує, що малий бізнес грає велику роль в економіці - його розвиток впливає на економічне зростання, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових робочих місць, …

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Законодавством передбачено кілька альтернативних способів оподаткування доходів приватних підприємців: 1) оподаткування сукупного чистого доходу та сплата інших подат­ків, передбачених законодавством України (традиційне оподатку­вання); 2) сплата фіксованого податку з придбанням торгового патенту; 3) сплата єдиного податку. 1. Традиційне оподаткування. Оподаткуванню сукупного …

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Н. А. Кухарская, к. э.н. ИПРЭЭИ НАН Украины, г. Одесса В условиях рыночной экономики реализация Стратегии эконо­мического развития региона должна осуществляться администра­тивными, нормативными и рекомендательными методами. К административным методам относят: предоставление индиви­дуальных налоговых и таможенных льгот, проведение конкурсов на поставку …

Використання процедури маркетингового тестування для підвищення рівня ринкової адекватності нових товарів

Пошук нових шляхів підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств та створення умов для зародження і розвитку національного ринку інновацій­них товарів потребує суттєвого розширення застосування нових маркетингових принципів і технологій, які мають бути покладені в основу концепції маркетингу інновацій, що …

Аналіз франчайзингової форми використання бренда з точки зору маркетингу інновацій

Сучасні конкурентні ринки здебільшого стають конкуренцією брендів. Саме бренд є обличчям товаровиробника й усвідомлюєть­ся уявою споживача. Ефективною формою використання бренда, як свідчить практика всесвітньо відомих компаній, є франчай­зинг. Саме він надає широкий спектр переваг для усіх сторін да­ного процесу і …

Особливості розроблення бренда АТЗТ «Сумський фарфоровий завод»

Загострення конкуренції товаровиробників, у тому числі й у маркетинговій діяльності, змушує їх шукати шляхи підвищення конкурентоспроможності. Одним із них є брендинг, який потрібно розуміти як ефективну технологію просування товарів, що дозво­ляє формувати високу споживацьку цінність товарів, забезпечу­вати її довгострокову конкурентоспроможність. …

Розроблення й управління торговою маркою в контексті інно­ваційного маркетингу та менеджменту

Інноваційні рішення набувають усе більшої популярності у бо­ротьбі за покупця, в управлінні підприємством і товаром. Усе час­тіше можна зустріти поняття «інноваційний менеджмент», «інно­ваційний маркетинг», «маркетинг інновацій». Одним зі способів досягнення новим товаром конкурентних переваг є становлення лідерства торгової марки. З …

Формування концептуальних засад маркетингу інновацій

Аналіз процесів економічного розвитку свідчить, що їх основою є інновації та інноваційна діяльність. Практика переконливо під­твердила тезу Й. Шумпетера [63]: основним механізмом розвитку економіки є конкуренція, що базується на інноваціях, яка приз­водить до «творчого руйнування» вже сформованих галузей і рин­ків, …

Методи розрахунку значення левереджу підприємств

Об’єктивні закони ринкової економіки змушують суб’єктів гос­подарювання постійно шукати ефективні форми і методи ведення бізнесу, які спрямовані на підвищення результативності їх діяль­ності, забезпечення гнучкості й динамічності поведінки у взаємо­дії із зовнішнім середовищем, виживання в умовах жорсткої кон­курентної боротьби. Аналіз останніх …

Проведення позапланових перевірок стану пожежної безпеки

Згідно з Указом Президента України від 23.07.98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" (п.9), позапланові перевірки дотримання суб'єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не проводяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків …

СВІТОВИЙ ДОСВІД БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Західні фахівці і експерти вказують на нагальну потребу під­вищення стратегічної й організаційної ролі банківського марке­тингу, що базується на ефективному використанні нових інфор­маційних технологій. Основою сучасного банківського маркетингу є стратегія максимального задоволення потреб клієн­тів, що, своєю чергою, призводить до істотного підвищення …

Лізинг як інструмент залучення довгострокових інвестицій

Протягом останніх років спостерігається швидке зростання ри­нку лізингу в Україні. Сьогодні іноземні банки виходять на ри­нок, спрощуючи доступ до фінансування та збільшуючи можливо­сті таких фінансових інструментів, як лізинг. Збільшується кіль­кість лізингових компаній, засновниками яких є банки, що сприяє більш широкому …

Сторінки113 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3346