Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Загальна характеристика моделі ADL/LC

Модель ADL/LC[12] була розроблена відомою консалтинговою фірмою Arthur D.Little. II початкове призначення подягало у тому, щоб забезпечити менедже­рів оригінальною методикою стратегічного аналізу і планування, надати їм потужний інструмент аналізу портфельних стратегій для визначення оптимальної диверсифікації діяльності багатогалузевої компанії, який можна …

Профспілки і малий бізнес в Україні

Поява профспілок в Україні пов‘язана з ростом кооперативів, який почав свою історію ще в 20-х роках минулого сторіччя. Вдруге відродження кооперативів відбулось за часів “перебудови”. Згідно з Кодексом Законів про працю в СРСР захист працівникам кооперативів могла забезпечити тільки профспілка. …

КОНТРОЛЬ

Установите критерии оценки будущих результатов и конкретные сроки отчетности за каждый этап деятельности.

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (КРУ)

КРУ НЕ МАЄ ПРАВА ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ ПЕРЕВІРЯТИ НЕБЮДЖЕТНИКІВ! Контрольно-ревізійна служба України здійснює свою діяльність, відповідно до Закону України від 26.01.93 р. №2939-XII "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". Головному контрольно-ревізійному управлінню України (КРУ) в областях та контрольно-ревізійним підрозділам в …

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Четко обозначьте территорию, в пределах которой исполнитель должен действовать. Запретов должно быть как можно меньше, но ни одно из действительно важных ограничений не должно быть упущено из виду. Вы же не хотите, чтобы работник возомнил, будто ему "все позволено"? Иначе …

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Добивайтесь четкого, недвусмысленного понимания того, ЧТО именно нужно сделать и НА ЧЕМ заострить внимание, а не того, КАК выполнить работу. Важны результаты, а не методы. Не жалейте на это времени. Будьте терпеливы. Вызовите зрительный образ продукта. Подробно опишите его подчиненному …

Матриця спрямованої політики (модель Shell/DPM)

У 1975 році британо-голландська хімічна компанія Shell розробила і впровадила у практику стратегічного аналізу і планування свою власну модель, яка отримала назву «матриця спрямованої політики»'. її поява була безпосередньо пов’язана з особливостями динаміки економічного середовища в умовах енергетичної кризи, що …

Роль підприємницьких організацій самоврядування в ринковій економіці

Організації підприємців створюються незалежними представниками малого бізнесу, і являються необхідним елементом сучасної ринкової економіки. Роль підприємницьких організацій самоврядування в ринковій економіці проявляється в притаманних їм функціям, а саме: - Захист позицій підприємців – представники малого бізнесу покращують імідж у сіспільстві, …

ОРГАНИ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Відповідно до Закону України „Про державну податкову службу” від 04.12.1990 р. № 509 Завданнями органів державної податкової служби є: - здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів …

Податок з доходів фізичних осіб

Працівниками фермерського господарства є члени фермер­ського господарства та наймані працівники. Члени фермерського господарства це особи, які беруть участь у формуванні капіталу фермерського господарства і працюють у ньому. Отже, вони мають право як на частину майна господарства, так і на частину …

Конкурентні стратегії у малому бізнесі

Малі фірми набули значного поширення в економічно розви­нутих країнах. Так, в США щороку створюється близько 700 тис. но­вих компаній, більшість з яких є малими фірмами. Роль малого бізнесу є великою не тільки кількісно, але й функціонально, якщо виходити з тих …

ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

В Україні на сьогоднішній день існує велика кількість контролюючих органів, які мають право перевіряти суб’єктів підприємницької діяльності. Їхні повноваження встановлюються законами, підзаконними нормативними актами і є різні в кожного контролюючого органу підстави для проведення перевірок. Відповідно до Указу Президента України …

ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

В Україні на сьогоднішній день існує велика кількість контролюючих органів, які мають право перевіряти суб’єктів підприємницької діяльності. Їхні повноваження встановлюються законами, підзаконними нормативними актами і є різні в кожного контролюючого органу підстави для проведення перевірок. Відповідно до Указу Президента України …

Податок на додану вартість

До числа непрямих податків відноситься податок на додану вар­тість. Платниками цього податку є фермерські господарства обсяг оподаткованих операцій яких протягом останніх дванадцяти кален­дарних місяців перевищує у 300,0 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) (Нормативна картка №2 ). Будь-якій …

Після інтерв’ю

Виділіть якийсь час після інтерв'ю, щоб зібратися з думками й оцінити кандидата. Для цього, можливо, вам доведеться звернутися до записів, що ви робили під час інтерв'ю. Намагайтеся не ставитися до кандидата упереджено. Зосередьтеся на істотних для даної вакансії вимогах. Ґрунтуючись …

Як слід проводити інтерв’ю

Для проведення інтерв'ю знайдіть тихе, відокремлене місце. Виділіть час, коли вас не будуть відволікати. Якщо ви відволікаєтеся, ви можете здатися кандидатові невихованим (адже він теж до вас приглядається). До того ж це перешкодить вам зосередитися. Щоб у вас склалося правильне …

Корпоративні стратегії диверсифікації

Корпоративна стратегія диверсифікованої компанії концентру­ється на: - діяльності з просування компанії в галузі, які обрані для ди­версифікації; - заходах щодо покращення довгострокової роботи з порт­фелем ділової активності компанії при умові, що диверсифікація вже досягнута; - спробах використання будь-яких стратегічних переваг, …

Конкурентні переваги в спеціалізованому виробництві

Багато малих, середніх і навіть великих фірм досягають успіху в конкурентній боротьбі не тільки з рівними, а й з значно більш по­тужними суперниками, застосовуючи стратегію ніш, головною скла­довою якої є ставка на диференціацію продукту і необхідність зо­середження максимуму зусиль на …

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Менеджер, осуществляющий сознательное делегирование, делает упор на РЕЗУЛЬТАТЫ, а не МЕТОДЫ. Он предоставляет исполнителю право самому выбрать, какими методами и в какой последовательности выполнять работу, и возлагает на него ответственность за результаты. Вначале на это уходит очень много времени, но …

Типові моделі кар’єри у бізнесі

У бізнесі існують такі типові моделі службової кар’єри: «трамплін», «сходи», «змія», «роздоріжжя». Модель кар’єри «трамплін» широко розповсюджена серед керів­ників та спеціалістів. Життєвий шлях працівника складається з трива­лого підйому по службових сходах з поступовим зростанням потенціа­лу, знань, досвіду та кваліфікації. Відповідно, …

Конкурентні стратегії в стандартизованому виробництві

Великі підприємства, які функціонують у сфері масового ви­робництва, є стрижнем будь-якої сучасної розвинутої економіки. Так, у США, Західній Європі або Японії, вони складають не більше 1-2 % від загальної кількості фірм, але створюють від однієї третини до по­ловини валового національного …

КОМАНДНОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Есть два способа делегировать полномочия: командный и сознательный (основанный на доверии). В первом случае вы отдаете приказы: "Иди туда, принеси то, сделай это и доложи, когда будет сделано". Большинство исполнителей прочно усвоили парадигму слепого подчинения. Помните рубщиков с мачете в …

Отримання висновку санепідемстанції

Позитивний висновок санепідемстанція видає відповідно до „Положення про порядок видачі установами державної санепідслужби висновків щодо відповідності вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовності підприємства до роботи Для отримання дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації”, …

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Все, что мы делаем, в огромной степени удается благодаря делегированию — передаче сделанного куска работы дальше: времени или другим людям. В первом случае мы говорим о продуктивности, а во-втором — об эффективности. Многие отказываются передавать свою работу другим, потому что …

Фіксований сільськогосподарський податок

ФСП — податок, який не змінюється протягом року, його справ­ляють з одиниці земельної площі (ст. 1 Закону про ФСП). ФСП платять замість: - податку на прибуток ; - земельного податку ; - комунального податку ; - збору за геологорозвідувальні роботи, …

Поняття кар’єри, її види та етапи розвитку

У суспільстві необхідно створювати сприятливий макро - і мікро­клімат для професійного зростання кадрів, оскільки від його складу за­лежить механізм організації, управління підприємствами, комерційний успіх на ринку товарів і послуг. Кар’єра у бізнесі — це просування людини по службі, процес зміни …

Кар’єра у бізнесі

Ключові слова і поняття: кар ’єра у бізнесі; професійна, посадова, внутрішньдорганізаційна, майнова кар ’єра; потенційна і реальна кар ’єра; фактори кар ’єрного процесу; етапи кар ’єри; типи особистості; типові мо­делі кар ’єри; планування кар ’єри; автократичний, демократичний, лібе­ральний стиль керівництва …

Типи стратегій міжнародної конкурентоспроможності

При виході на ринок фірма (підприємство, організація) обирає певний тип конкурентної боротьби, який вона буде застосовувати. Відомі чотири основні типи стратегії конкурентної боротьби, кожен з яких орієнтований на різні умови економічного середовища і різні ресурси, які знаходяться у розпорядженні підприємства. …

Матриця “Привабливість галузі/ позиція в конкуренції“” (модель GE/McKinsey)

Успіх, який супроводжував модель стратегічного аналізу і планування бізнесу, розроблену спеціалістами BCG, стимулював методичні досліджен­ня у цій галузі. Вже на початку 1970-х років з’явилася аналітична модель, запропонована корпорацією General Electric і консалтинговою компанією МсКітеу & Co. Ця модель отримала назву …

Передумови розробки стратегії міжнародної конкурентоспроможності

Стратегія міжнародної конкурентоспроможності - це комп­лекс теорій, положень та практичних прийомів, які забезпечують під­приємству конкретні переваги на тривалий період. Конкуренція на міжнародних ринках пред’ являє більш жорсткі вимоги до розробки стратегій, ніж на національному ринку. При цьому особливу увагу слід …

Сторінки117 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3746