Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПОРТАТИВНОСТЬ

Ваше средство организации времени (блокнот, ежедневник, так называемая «простыня»...) должно быть таким, чтобы его можно было носить с собой. Вдруг вам захочется измерить преимущества новой, только что открывшейся перед вами перспективы, сравнив ее с уже имеющимися. Хорошо также всегда иметь …

ГИБКОСТЬ

План обязан быть вашим слугой, а не господином. Он работает на вас — и, следовательно, должен приспосабливаться к вашему образу жизни, потребностям и особенностям характера.

Підготовка до інтерв’ю

Для того, щоб інтерв’ю дало вам змогу більше дізнатися про кандидата і зробити правильні висновки, до нього треба готуватися. Необхідно заздалегідь підготувати питання, які ви хочете задати кандидатам. Це мають бути різнопланові питання. Питання, які відповідають специфіці роботи, дадуть змогу …

Аналіз резюме

Багато фірм сьогодні практикує робити попередній аналіз та відсіювання кандидатів за наданим ними резюме, в якому вони вказують інформацію про себе (освіту, досвід попередньої роботи, стаж, зазначають наявність у них вмінь та навичок, та іншу інформацію, яка дає роботодавцю змогу …

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Вам также нужен механизм, учитывающий интересы живых людей, а не просто схема предстоящих дел. Если при распределении времени вы можете мыслить в категориях ПРОДУКТИВНОСТИ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ), то, имея дело с людьми, ориентированный на принципы индивид мыслит категориями ЭФФЕКТИВНОСТИ. Бывают ситуации, когда …

Як підібрати персонал

Кадри вирішують все! Всі чули цю фразу, але не всі задумувались, наскільки точно вона висловлює важливість людського ресурсу в будь-якому бізнесі. Без відповідних кадрів, які будуть втілювати ваші грандіозні плани та стратегії в життя, всі фінансові прорахунки та оцінки нічого …

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Патентуванню підлягають операції з надання послуг у сфері граль­ного бізнесу, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами. Під гральним бізнесом слід розуміти діяльність, пов’язану з влаш­туванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим …

Отримання дозволу в органах Державного пожежного нагляду

Необхідність отримання дозволу на початок роботи новостворених Підприємств регламентується статтею 10 Закону України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 року №3745-XII. та Правилами пожежної безпеки в Україні, введеними в дію наказом МВС України від 22 червня 1995 р. Порядок …

Взаємовідносини фермерського господарства з фінансовою системою

Відповідно до діючого законодавства малі підприємства є та­кож учасниками формування централізованих суспільних фондів споживання. Отже, фермерське господарство відповідно до чин­ного законодавства сплачує податки та інші обов’язкові платежі. Вони можуть бути як на звичайній системі оподаткування, так і на спрощеній. Перелік …

Отримання висновку санепідемстанції

Позитивний висновок санепідемстанція видає відповідно до „Положення про порядок видачі установами державної санепідслужби висновків щодо відповідності вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовності підприємства до роботи Для отримання дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації”, …

Необхідність та форми самоорганізації малого бізнесу

Підприємницькі утворення (структури) мають право на засадах добровільності об'єднувати інноваційну, маркетингову, виробничу, постачальницько-збутову, фінансову і соціальну діяльність. Нагромаджений світовий та вітчизняний досвід господарювання свідчить, що підприємницькі структури інституціонального типу можуть створювати різні за цілями і принципами добровільні об'єднання. В Україні …

Торговий патент на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валют­ними цінностями, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяль­ності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної валюти. Під торгівлею готівковими валютними цінностями слід розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних за­собів, виражених в …

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ — ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАДРАНТА 2

Вам нужен механизм планирования, который бы подталкивал, стимулировал, снабжал мотивировками и помогал распределять время таким образом, чтобы уделять больше внимания предотвращению кризисных явлений, чем борьбе с ними. На мой взгляд, лучший способ этого добиться — это взять за единицу планирования …

Отримання дозволу від органів державного нагляду за охороною праці

СПД, який планує розпочати діяльність, пов’язану з виконанням робіт підвищеної небезпеки або експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу. Перелік видів діяльності підвищеної небезпеки і порядок отримання дозволу визначено Постановою КМ …

Функції та роль Адміністрації малого бізнесу США

До основних цілей діяльності Адміністрації малого бізнесу (АМБ) належать: сприяння розвитку малих фірм, надання допомоги, захист інтересів, надання можливостей заключення державних контрактів, позик, видача ліцензій, регулювання діяльності і надання інвестиційним компаніям для малого бізнесу. АМБ створено відповідно до Закону про …

Отримання дозволу в органах Державного пожежного нагляду

Необхідність отримання дозволу на початок роботи новостворених Підприємств регламентується статтею 10 Закону України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 року №3745-XII. та Правилами пожежної безпеки в Україні, введеними в дію наказом МВС України від 22 червня 1995 р. Порядок …

Матриця “Зростання галузі І Частка ринку” (модель BCG)

Серед методів аналізу конкурентних позицій підприємства або його окре­мих господарських підрозділів у різних галузях найчастіше використовують моделі, представлені у вигляді матриць, коли кожен сектор бізнесу (госпо­дарський підрозділ) підприємства графічно позиціонується на полях дво - або тривимірної аналітичної матриці. Кожна матриця …

Розташування фірми і її роль у глобальній конкуренції

Глобалізація конкуренції дозволяє фірмам досягати конку­рентних переваг, незалежно від місця розташування, шляхом коорди­нації дій в широкому спектрі країн. Однак, глобалізація не відмінила важливість вибору місця розташування в конкурентній боротьбі. В багатьох галузях, які були досліджені (включаючи сферу обслуговуван­ня і такі …

Отримання дозволу від органів державного нагляду за охороною праці

СПД, який планує розпочати діяльність, пов’язану з виконанням робіт підвищеної небезпеки або експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу. Перелік видів діяльності підвищеної небезпеки і порядок отримання дозволу визначено Постановою КМ …

Торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг

Патентуванню підлягає діяльність з надання побутових послуг, яка здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структур­ними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, бу­дівлях, їх частинах, так і за їх межами. Під побутовими послугами слід розуміти діяльність, пов’язану з, наданням платних послуг …

Торговий патент на здійснення торговельної діяльності

Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокрем­леними) підрозділами у пунктах продажу товарів. Під торговельною діяльністю слід розуміти роздрібну та оптову тор­гівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчуван­ Ня) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні …

МЕХАНИЗМ КВАДРАНТА 2

Цель планирования деятельности Квадранта 2 — разумно устроить свою жизнь, опираясь на принципиальный центр, осознать свою жизненную миссию, сконцентрировать внимание как на важном, так и на срочном, действуя в рамках поддержания баланса. Тем, кто привык барахтаться в водовороте мелких дел …

Патентування підприємницької діяльності

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» визначає порядок патентування (рис. 6.5). Суб’єктами правовідносин, які підлягають регулюванню цим За­коном, є юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, …

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства

Аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін рекомендується проводити як порівняльний аналіз, причому головний напрям уваги має спрямовуватися на конкурентоспроможність підприємства. Це означає, що внутрішні фактори - це, насамперед, фактори конкурентоспроможності. Аналітики, які намагаються провести стратегічний аналіз сильних і слабких сторін …

Дозвіл на розміщення об`єкта торгівлі

Окремо звертаємо Вашу увагу на питання отримання дозволу на розміщення об`єкта торгівлі. Для того, щоб відкрити торговельну точку, Ви повинні не лише орендувати для цього приміщення, але й отримати деякі дозволи на початок роботи, а саме: Свідоцтво торговельної точки в …

Ліцензування підприємницької діяльності

Якщо підприємець хоче провадити той вид підприємництва, який входить до переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, то йому необхідно отримати ліцензію. Це регулюється Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяль­ності». Ліцензія — це документ державного зразка, який засвідчує …

Види державної підтримки малого бізнесу

Визнання розвинутими країнами важливої ролі малого бізнесу виражається в тому, що в розвинутих країнах створені спеціальні урядові органи, які регулюють діяльність та розвиток суб‘єктів малого бізнесу. Наприклад, в США цим займається Адміністрація малого бізнесу, Комітет палати представників у справах малого …

Відкриття поточного банківського рахунку СПДЮО

Вашому підприємству можуть відкрити поточні, депозитні, карткові та інші рахунки. При цьому Ви можете відкрити рахунки в будь-яких банках України за власним вибором та за згодою цих банків. Обов'язковою є вимога щодо відкриття поточного рахунку в національній валюті, де зберігаються …

КВАДРАНТ 2

Важнейшее свойство четвертого этапа может быть понято при помощи следующей таблицы распределения времени. Обычно мы тратим время одним из предлагаемых четырех способов. ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ. СРОЧНО НЕ СРОЧНО ВАЖНО . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1. Кризисы. 2. Неотложные проблемы. 3. Проекты на грани …

Одержання СПДЮО дозволу на виготовлення печаток і штампів

Обов'язковим атрибутом діяльності суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи є печатка, а в разі необхідності – штампи. Виготовленням печаток і штампів займаються штемпельно-граверні майстерні. Однак для того, щоб у такій майстерні прийняли Ваше замовлення на виготовлення печатки (штампу), потрібно одержати …

Сторінки118 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3846