Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Взаємовідносини новостворюваного підприємства з банком

Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чин­ним законодавством порядку юридичним та фізичним особам — суб’єк­там підприємницької діяльності, філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам підприємств. Рахунки для зберігання грошо­вих коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України …

Державна реєстрація підприємства

Для створення підприємства початківцю потрібно пройти державну реєстрацію згідно з встановленим порядком з тим, щоб мати право на законних підставах здійснювати підприємницьку діяльність. Це регу­люється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (додаток 8), Господарським кодексом України. …

Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і загроз

Ринкові можливості і загрози значною мірою визначають стратегії підприємств. Залежно від загальноекономічних умов, а також ситуації на ринку в конкретній галузі, майбутня діяльність підприємства може бути як Багатообіцяючою, так і безперспективною. 1. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: І 'І $А/ОТ-АНАЛІЗ …

Укладання засновницького договору та статуту

Документи, які оформляються у процесі формування ново­створюваного підприємства, називаються установчими. Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбаче - нйх законом, статут. ' В установчих документах повинні бути зазначені найменування та місцезнаходження …

Податкова система України та її структура

Встановлення, розподіл, стягнення і використання податків є важливою функцією, яку виконує держава. Тому податкова систе­ма як елемент господарського механізму відповідає економічному устрою країни, рівню розвитку продуктивних сил, системі держав­ного регулювання економічних процесів. Податкова система в кожній країні є основою фінансової …

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

Овладевая Навыком 3, мы сталкиваемся со множеством вопросов, связанных с умением правильно спланировать свое время и жизнь в целом. Как человек, много занимавшийся этой проблемой, я пришел к выводу, что ее суть может быть выражена в двух словах: «СОБЛЮДАЙТЕ ПРИОРИТЕТЫ!» …

Характеристика методики SWOT-аналізу

Одним з найпопулярніших інструментів стратегічного управління, який дозволяє побудувати стратегічний баланс, і проаналізувати можливі стратегії поведінки підприємства у ринковому середовищі, є так званий SWO Т-аналіз Стратегічний баланс, тобто поєднання негативних і позитивних факторів, що впливають на діяльність компанії як іззовні, …

МОГУЩЕСТВО НЕЗАВИСИМОЙ ВОЛИ

Наряду со способностью к самоанализу, воображением и совестью, исключительно важен четвертый уникальный человеческий дар — независимая воля. Это она делает возможным эффективное самоуправление. С неЙ связана способность человека принимать решения, делать выбор и действовать в соответствии с этим выбором. Именно …

Бізнес-план підприємства

Будь-яка підприємницька справа розпочинається із складання бізнес-плану. Бізнес-план - це документ, в якому представлений поточний стан фірми, шляхи досягнення успіху на ринку та перспективи розвитку. Цей документ розробляють не тільки юридичні особи різних орган­ізаційно-правових форм, але й індивідуальні підприємці: Органі­зовуючи …

Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби

Наступним кроком у реєстрації новоствореного підприємства є візит до органу державної податкової служби за місцезнаходженням підприємства для взяття його на облік платників податків. Це необхідно зробити Протягом 20 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Звертаємо …

Дозвіл на розміщення об`єкта торгівлі

Окремо звертаємо Вашу увагу на питання отримання дозволу на розміщення об`єкта торгівлі. Для того, щоб відкрити торговельну точку, Ви повинні не лише орендувати для цього приміщення, але й отримати деякі дозволи на початок роботи, а саме: Ø свідоцтво торговельної точки …

Створення фермерського господарства

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив Бажання та пройшов професійний відбір на право створення фермерсь­кого господарства. Громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати постійне місце проживання в тій частині наданої …

Кластерний аналіз

У деяких випадках аналітики зустрічаються з необхідністю багатовимір­ного групування об’єктів з допомогою прийомів кластерного аналізу. На відміну від дискримінантного аналізу, кластерне групування не передбачає використання зразкових вибірок. Ми можемо навіть точно не знати, скільки кластерів (груп) буде нами виділено. З …

Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

Ваше підприємство є роботодавцем (використовує працю найманих працівників), а отже, є платником страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Тому підприємство має зареєструватися як платник страхових внесків до Фонду у виконавчій дирекції відділення Фонду протягом 10 днів …

Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Усі підприємства, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Новостворене підприємство зобов'язане зареєструватися в робочому органі виконавчої дирекції Фонду за своїм місцезнаходженням протягом 10 днів від дня одержання …

Автоматизація обліку

Комп’ютерна форма обліку є однією із форм ведення обліку будь-яким суб’єктом господарської діяльності в тому числі і фер­мерським господарством. Сьогодні важко собі уявити підприємство без комп’ютера. А щоб він працював, необхідне так зване програмне забезпечення, або комп’ютерні програми. Доцільно зауважити, …

ПРИНЦИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ

«Наиважнейшие вещи не должны зависеть от наименее важных». Гете. Прервите ненадолго чтение и попробуйте письменно дать краткие ответы на следующие два вопроса. Они пригодятся вам при овладении Навыком 3. Вопрос 1. Что — одно-единственное — вы могли бы сделать такого, …

Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Власники підприємств або уповноважені ними органи, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Крім того, Ваше підприємство повинно утримувати та фактично сплачувати до Фонду страхові внески із заробітної платні найманих працівників. …

Ориентация на принципы

Помещая в центр нашей жизни верные принципы, мы создаем надежную базу для развития четырех факторов жизнеобеспечения. БЕЗОПАСНОСТЬ проистекает из знания о том, что в то время, как другие центры ставят нас в зависимость от людей или явлений, подверженных быстрым и …

Які дозволи необхідно отримати перед початком роботи

Видача дозвільних документів є однією з найобтяжливіших процедур при започаткуванні підприємницької діяльності в Україні. В залежності від виду діяльності підприємець не має права розпочати будівництво, виробництво чи торгівлю без одержання низки дозвільних документів від центральних та місцевих органів влади. До …

Значення малого бізнесу в економіці розвинутих країн

Протягом минулого десятиріччя в економіці розвинутих країн спостерігається піднесення підприємницької активності, прискорений розвиток малого та середнього бізнесу. Однією з причин піднесення підприємницької діяльності стала розгорнута на Заході реформа господарського механізму, що проводила в життя ідеї неоконсервативної революції. Зняття накопичених адміністративно-законодавчих …

Реєстрація СПДЮО в органі Пенсійного фонду України

Оскільки всі підприємства в Україні є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, Ви зобов'язані зареєструвати новостворене підприємство в міському або районному органі Пенсійного фонду України за місцезнаходженням підприємства. Це необхідно зробити Протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про …

Основні етапи створення підприємства

Обмірковуючи етапи створення власної справи, початківцю слід здійснити вибір господарського поля підприємства, визначити загаль­ні умови інвестування, ринкову стратегію і господарську нішу, спеціа­лізацію діяльності, технологію виробництва, оцінити попит і пропози­цію на товарному ринку, вивчити існуючі пільги у системі оподатку­вання, переваги, обмеження, …

Включення СПДЮО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Будь-яке новостворене підприємство повинно бути включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ). Для цього протягом 10 днів після державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи необхідно звернутися до територіального органу державної статистики за місцезнаходженням …

Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи

Першим кроком до легалізації підприємства є його державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи. Державна реєстрація юридичних проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення за місцезнаходженням юридичної особи (місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу …

Процес створення підприємства та характеристика основних його етапів

Ключові слова і поняття: етапи створення підприємства; бізнес-план; точка беззбитковості; оцінка величини ризику; засновницький договір; статут; статутний фонд; державна реєстрація; свідоцтво про держав­ну реєстрацію суб ’єкта; перереєстрація; скасування державної реєстра­ції; банківський рахунок; банківська картка; кредит; кредитор; пози­чальник; кредитна операція; кредитна …

Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства

Стаття 52 Закону України “Про господарські товариства” встановлює вимоги до розміру статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, який повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення. Вкладом до …

Дискримінантний аналіз

Крім факторів конкурентноздатності, у багатьох ситуаціях (під час проведення бенчмаркінгу, при дослідженні ринків збуту, видів товарів, джерел ресурсів тощо) необхідно правильно розподілити об’єкти, що вивча­ються, на окремі групи (категорії, класи) відповідно до ключових стратегічних пріоритетів. Оскільки основною метою стратегічного аналізу …

Правила “INKOTERMS”, сутність, механізм застосування

Кожна з держав в силу історичних обставин має торговельні правила та звичаї. При укладанні міжнародних торговельних контрактів існує загроза непорозуміння через різні тлумачення сторонами економічних понять. Це може привести до необхідності додаткових уточнень, фінансових втрат, можливості виникнення суперечок. Міжнародною торговельною …

Основні положення зовнішньоекономічних договорів

Договір – є комерційним документом купівлі чи продажу певної номенклатури товарів, продукції, які оформлюють зовнішньо-торгівельні угоди. Договір – письмова домовленість сторін відносно поставки товарів, зобов‘язання продавця передавати належне майно у власність покупця та зобов‘язання покупця прийняти майно і сплатити визначену …

Сторінки119 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3946