Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Ориентация на себя

Возможно, в наше время это -- наиболее распространенный центр жизненных интересов. Крайняя и наиболее явная форма такой ориентации -- эгоизм, грубо попирающий высшие ценности человеческого общества. Тем не менее, если присмотреться к типичным подходам к развитию и самореализации многих людей, …

Групування факторів конкурентноздатності підприємства

На відміну від традиційного ретроспективного економічного аналізу, у стратегічному аналізі більшою мірою застосовуються матричні моделі, які є зручними інструментами двовимірного групування об’єктів дослідження або їх ознак (характеристик), а також більш потужні методи багатовимірного статистичного групування, такі як дискримінантний і кластерний …

Ориентация на веру

Наверное, всякий истинно верующий согласится, если я скажу, что регулярное или даже очень частое посещение церкви не равнозначно высокой степени религиозности. Встречаются люди, столь ревностно блюдущие культ и доктрины, что становятся нечувствительными к насущным нуждам окружающих людей и тем самым …

Форми об’єднань підприємств в Україні

Підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності). Відповідно до Господарського кодексу України об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та …

Ориентация на дружбу (вражду)

Это особенно свойственно молодежи, хотя и не только. Быть принятым в группу, стать "своим" -- кажется исключительно важным. Кривое, постоянно меняющееся "социальное зеркало" становится источником всех четырех факторов жизнеобеспечения; это влечет за собой высокую степень зависимости от настроений, чувств и …

Стратегічний бенчмаркінг

У процесі проведення стратегічного аналізу ефективність пошуку зовнішньої інформації про конкурентів та їхні показники значною мірою залежить від того, наскільки правильно організовано такий пошук. Ми розглянемо лише особливості організації і методики здійснення стратегіч­ного бенчмаркінгу, з допомогою якого можна визначити цілі …

Ориентация на удовольствия

Вот еще один распространенный жизненный интерес, тесно связанный с предыдущим. Решающая роль здесь принадлежит кино и телевидению, усилившим в людях потребность в развлечениях, наглядно демонстрирующим, что можно иметь и делать в свое удовольствие. Но, хотя блеск такого образа жизни бросается …

Конкуренція на локальних ринках

Однією з найбільших сил, що впливає на компанії після другої Світової війни є глобалізація конкуренції. Все для більш широкого кола компаній є важливим розробка саме глобальної, а не місцевої стратегії. Основну увагу спеціалістів з розробки міжнародної стратегії приваблює можливість багатонаціональної …

Суть кластерів і їх конкурентні переваги

Кластери - це сконцентровані за географічною ознакою гру­пи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, поста­чальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств зі стан­дартизації, а також торгових об’єднань) в певних галузях, що конку­рують між …

Зовнішні торгівельні посередники

Торгове посередництво в міжнародному плані включає коло дій, які виконуються за дорученням виробників чи споживачів незалежними від них торгівельними посередниками на підставі укладеної угоди чи доручення. Дії посередників можуть бути: - пошук іноземного контрагента; - підготовка і здійснення угоди; - …

Ориентация на собственность

Движущей силой для многих людей стало обладание собственностью, причем под собственностью подразумеваются не только материальные блага: модная одежда, дома, автомобили, яхты, драгоценности,-- но и такие неощутимые, как слава, положение в обществе и тому подобное. Большинство из нас знает по собственному …

Ориентация на карьеру

Люди, делающие ставку на карьеру, нередко становятся работоголиками. Они жертвуют собственным здоровьем, привязанностью близких и другими важными сторонами жизни. Их самоопределение (осознание себя как личности) связано с профессией: "Я -- врач"; "Я -- писатель"; "Я -- актер". Поскольку их "образ …

Облік фінансових результатів

Фінансовий результат діяльності фермерського господарства визначають як різницю між підсумком графи 5 «Доходи» Журналу реєстрації господарських операцій і графою 4 «Витрати». 150 Цю суму коригують на величину зміни вартості залишків мате­ріальних запасів, готової продукції та незавершеного виробництва. Дані залишків беруть …

Підготовка установчих документів підприємства

Згідно із Господарським та Цивільним кодексами України підприємства діють на підставі установчих документів, які затверджуються засновником (засновниками) підприємства. Для приватного підприємства таким установчим документом є статут. Відповідно до статті 82 Господарського кодексу України установчим документом повного товариства і командитного товариства …

Характеристика організаційних форм підприємництва в Україні

Для організації своєї власної справи початківцю потрібно вирішити питання щодо вибору конкретного виду підприємства. При виборі найбільш прийнятної організаційно-правової форми підприємництва слід враховувати такі фактори (критерії): • сфера підприємницької діяльності, її специфіка; • стан галузі, напрямок розвитку, цілі, стратегії; • …

Ориентация на деньги

Вот еще один типичный и логически оправданный центр жизненных интересов. Экономическая свобода дает человеку возможность эффективно действовать во всех остальных сферах жизни. В иерархии потребностей физическое выживание (зачастую связанное с материальной обеспеченностью) идет первым номером. Пока не удовлетворена -- хотя …

Ориентация на семью

Второй распространенный центр жизненных интересов -- семья. На первый взгляд ставка на семью может показаться само собой разумеющейся и достойной одобрения. Семья как сфера приложения сил и долгосрочных инвестиций предоставляет широчайшие возможности для установления прочных отношений, любви, взаимного обмена, многого …

Ориентация на спутника жизни (любимого человека)

В браке, как ни в одном другом из человеческих отношений, заложена возможность ощущения полной близости, надежности и постоянного развития. Вроде бы, здесь нечему удивляться: для человека естественно и похвально -- ставить мужа или жену в центр своих жизненных интересов. Однако …

Складні форми підприємницьких утворень

У зарубіжних країнах існували і створюються різноманітні складні форми підприємницьких утворень, зокрема: асоціація, концерн, кон­сорціум, картель, синдикат, пул, трест, холдинг, фінансова група та ін. Асоціація — це договірне об’єднання підприємств, яке створюється для здійснення спільної координаційної діяльності підприємств на ос­нові …

Форми міжнародної торгівлі товарами

Міжнародна торгівля – провідна форма міжнародних економічних стосунків, відіграє важливу роль у розвинутих країнах, виступає фактором економічного зростання. Операції міжнародної торгівлі підпорядковуються як нормам національного права, так і міжнародним правовим актам. Товари, які приймають участь у міжнародній торгівлі мають класифікацію …

Міжнародна класифікація організаційних форм бізнесу

Будь-який підприємець мріє про комерційний успіх. Починаючи організацію своєї справи, слід мати уявлення про орга­нізаційні форми бізнесу з тим, щоб обрати найбільш привабливий вид підприємництва. Міжнародна класифікація організаційних форм бізнесу розрізняє підприємства за такими ознаками: • мета діяльності; • правовий …

Органи місцевого управління

Вирішують питання стимулювання чи припинення діяльності суб‘єктами господарювання, розташованим на підвідомчій території. Основні методи регулювання: Тарифне регулювання – систематизований перелік ставок податку, якими оподатковуються товари при переміщенні через митний кордон України. В Україні застосовують декілька видів мит: За способом нарахування: …

Організаційні форми підприємництва

Ключові слова і поняттях одноосібне володіння; товариство; об ’єднан­ня підприємств; міжнародна фірма; транснаціональна компанія; офиіор - на компанія; національна компанія; іноземна компанія; спільне підприєм­ство; багатонаціональна компанія; материнське підприємство; дочірнє підприємство; філія; представництво; асоціація; концерн; консорціум; кор­порація; картель; синдикат; пул; трест; …

Альтернативные центры

У каждого из нас -- свой центр жизненных интересов, хотя подчас мы не замечаем этого. Равным образом от нас ускользает всеобъемлющий характер влияния этого центра на все стороны нашей жизни. Рассмотрим вкратце несколько таких центров, или типичных ядерных парадигм, и …

Характеристика основних етапів бенчмаркінгового проекту

Бенчмаркінг, як система посилення результативності діяльності підприємства, є тривалим комплексним процесом, а не звичайним набором одноразових дій щодо удосконалення. Стандартний процес бенчмаркінгу включає декілька етапів: 1. Планування. 2. Дослідження. 3. Спостереження і збирання інформації. 4. Аналіз. 5. Адаптація. 6. Удосконалення. …

Зміст, види та генерації бенчмаркінгу

Стратегічне управління будь-яким підприємством у ринковому середовищі, як вже було зазначено раніше, зосереджується на трьох головних питаннях: 1) які позиції' наше підприємство посідає сьогодні; 2) якого становища ми повинні досягнути завтра; 3) яким способом це найкраще зробити. Отже, вихідним пунктом …

Напрямки підвищення конкурентоспроможності

Для того, щоб закріпити свої позиції на світовому ринку необ­хідно постійно підвищувати конкурентоспроможність. Для цього пот­рібно знизити: 1) вартість транспортних витрат; 2) собівартість встановлення та налагодження продукції; 3) собівартість експлуатації продукції; 4) ризик виготовлення неякісного кінцевого продукту та вик­ликані цим …

ЦЕНТР ЖИЗНЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

Чтобы составить свой личный устав. или индивидуальную программу, следует начать с самого центра круга влияния, средоточия базовых принципов, призмы, через которую мы воспринимаем действительность. Именно здесь, в центре жизненных интересов, наиболее ярко проявляются наше представление о мире и высшие нравственные …

Підприємництво та захист конкуренції

При здійсненні бізнесу підприємцям необхідно дотримуватись За­конів України «Про обмеження монополізму та недопущення недобро­совісної конкуренції у підприємницькій діяльності», «Про захист від не­добросовісної конкуренції», які спрямовані на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних засобів ведення конкуренції. На товарному ринку …

Методи прогнозування банкрутства підприємства

Серед моделей, які одночасно широко застосовуються у фінансовому і стратегічному аналізі, виділяються моделі прогнозування банкрутства підприємства. В економічно розвинених країнах вони почали з'являтися починаючи приблизно з 50-х років XX ст. Причиною цього було посилення конкуренції після 2-ої світової війни, коли …

Сторінки120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4046