Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державний митний комітет

Здійснює митний контроль згідно з чинним законодавством України.

Облік доходів, витрат, власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

Відомість 5-м за формою додатка 7 до наказу № 422 призначена для систематизації інформації про: • доходи від реалізації; • інші операційні, інші звичайні та надзвичайні доходи; • вирахування з доходу; • витрати операційної діяльності за елементами (матеріальні ви­трати, витрати …

Відкриття поточного банківського рахунку СПДЮО

Вашому підприємству можуть відкрити поточні, депозитні, карткові та інші рахунки. При цьому Ви можете відкрити рахунки в будь-яких банках України за власним вибором та за згодою цих банків. Обов'язковою є вимога щодо відкриття поточного рахунку в національній валюті, де зберігаються …

Облік необоротних активів, нарахованої амортизації, капітальних та фінансових інвестицій

Для систематизації інформації про наявність, рух і знос необо­ротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріаль­них активів, нематеріальних активів), про капітальні та фінансові інвестиції й інші необоротні активи застосовується Відомість 4-м за формою додатка 6 до наказу Міністерства фінансів України від …

Одержання СПДЮО дозволу на виготовлення печаток і штампів

Обов'язковим атрибутом діяльності суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи є печатка, а в разі необхідності – штампи. Виготовленням печаток і штампів займаються штемпельно-граверні майстерні. Однак для того, щоб у такій майстерні прийняли Ваше замовлення на виготовлення печатки (штампу), потрібно одержати …

Міністерство зовнішньоекономічних зв‘язків і торгівлі України

- забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики у процесі виходу суб‘єктів господарювання на ринок, координацію діяльності у сфері міжнародного бізнесу; - контролює виконання суб‘єктами ЗЕД законів та міжнародних договорів України; - проводить заходи нетарифного регулювання;

Національний банк України

- забезпечує збереження і належне використання золото-валютного резерву України та державних цінностей, що використовуються у міжнародній підприємницькій діяльності; - представляє інтереси України у відносиних з центральними банками інших держав, між банками та іншими фінансово-кредитними установами, укладає міжбанківські угоди; - регулює …

Підприємництво та споживачі

Приймаючи рішення щодо організації бізнесу, підприємцю необ­хідно знати потреби і права споживачів, ступінь відповідальності перед цими учасниками підприємницької активності. У Законі України «Про захист прав споживачів» регулюються відно­сини між покупцями, виробниками і продавцями, визначається ме­ханізм реалізації державного захисту їхніх прав. …

Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби

Наступним кроком у реєстрації новоствореного підприємства є візит до органу державної податкової служби за місцезнаходженням підприємства для взяття його на облік платників податків. Це необхідно зробити Протягом 20 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Звертаємо …

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи (СПДЮО)

В Україні найбільшу популярність у сфері малого та середнього бізнесу мають приватні підприємства, а серед господарських товариств - товариства з обмеженою відповідальністю. Тому більш детально ми зупинимося на особливостях реєстрації саме цих організаційно-правових форм.

Облік виробничих запасів

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: • сировину, основні й допоміжні матеріали, паливо, запасні части­ни, напівфабрикати, тару (строк корисного використання якої не більше одного року), тарні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, …

Кількісні (статистичні) методи прогнозування

Більшість кількісних методів прогнозування базується на використанні історичної інформації, представленої у вигляді часових рядів, тобто рядів динаміки, які впорядковуються за часовою ознакою. Головна ідея аналізу часових рядів полягає у побудові тренду на основі минулих даних і наступному екстраполюванні цієї лінії …

Личное послание

Наиболее эффективный среди известных мне способов «начинать с мыслью о конце» — это ввести в привычку составлять так называемое личное послание, отражающее жизненное кредо. Это поможет вам сосредоточиться на своей личности, вкладе и достижениях, а также на высших ценностях и …

Відкриття поточного банківського рахунку СПДФО

Відповідно до вимог законодавства СПДФО не обов'язково мати банківський рахунок. Однак якщо специфіка Вашої підприємницької діяльності вимагає наявності рахунку, то поточний рахунок для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій Вам, як СПДФО, можуть відкрити в будь-якому банку …

Підприємництво та навколишнє природне середовище

Невід’ємною складовою соціальної відповідальності підприєм­ництва є охорона навколишнього природного середовища, раціональ­не використання природних ресурсів, створення відповідних умов еко­логічної безпеки життєдіяльності людини. Суб’єкти підприємництва повинні знати і дотримуватись таких принципів охорони навколишнього природного середовища, зокрема: • пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість …

Кабінет Міністрів України

Має такі повноваження: - здійснює заходи в галузі політики України відповідно до чинного законодавства; - координує діяльність міністерств, державних комітетів і відомств щодо регулювання і здійснення ЗЕД, узгоджує роботу торговельних представництв України закордоном; - приймає нормативні акти з питань управління …

Облік розрахунків з дебіторами, кредиторами, за податками та з оплати праці

У господарсько-фінансовій діяльності підприємства значне міс­це займають розрахунки з працівниками підприємства по сплаті алі­ментів на утримання дітей за виконавчими листами, по розрахунках з батьками дітей, що перебувають на утриманні в дитячих устано­вах. Здійснюються інші розрахунки, наприклад, оренда приміщень, автомобілів, землі, …

Переделка сценария. Стать автором своего первого творения

Как уже было замечено, в основе принципа проактивности лежит уникальный человеческий дар — самосознание, или способность к самоанализу. Существуют еще две уникальные способности, позволяющие человеку стать хозяином своей судьбы: воображение и нравственное чувство, или совесть. При помощи воображения мы можем …

Облік готівки, грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який вклю­чає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, на­дання послуг, а також їх продаж і отримання виручки. Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють …

Поняття та еволюція принципу етичної та соціальної відповідальності підприємництва

В процесі бізнесу підприємець має справу з ресурсами, машинами, продуктами, документами, а також із закупівельними, виробничими, збутовими процесами. Він постійно спілкується з людьми як керівник, менеджер, погоджується з фахівцями, веде переговори з партнерами, формує контакти з трудовим колективом. Від того, …

Верховна Рада України

До компетенції ВРУ належать: - прийняття, зміна і скасування законів стосовно ЗЕД; - затвердження основних напрямків зовнішньоекономічної політики України; - розгляд, затвердження і зміна структури органів державного регулювання ЗЕД; - ратифікація Міжнародних договорів, - становлення спеціальних режимів ЗЕД на території …

Етична та соціальна відповідальність підприємництва

Ключові слова і поняття: ділова етика; морально-етичний кодекс підприємця; етикет підприємця; державна екологічна експертиза; систе­ма екологічних нормативів; екологічна безпека; права споживачів; конку­ренція; монопольне становище; монопольна ціна; монопольне утворення; недобросовісна конкуренція; недобросовісна реклама

Ризик у підприємницькій діяльності

Формування ринкової системи господарювання пов’язане з роз­ширенням підприємницької діяльності у всіх сферах економіки. Ство­рення власної справи практично неможливе без певного ризику. Немає сумніву, саме ризик може впливати на отримання прибутку. Разом з цим одночасно здійснюється природний відбір у підприємницькому середовищі. …

Якісні (експертні) методи прогнозування

У стратегічному аналізі досить широко застосовуються різноманітні методи прогнозування параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, причому однаково важливими є і якісні (експертні), і кількісні (статистичні) методи. Ми розглянемо обидві групи методів. Якісні методи прогнозування побудовані, передусім, на думках і припущеннях …

Державне регулювання підприємництва

У сучасних умовах підвищується значення державного регулювання та сприяння розвитку підприємницьких процесів, змінюються органі­заційні форми взаємодії державних органів з суб’єктами приватного і малого бізнесу, відбуваються суттєві зрушення у формуванні дійових концептуальних напрямків подальшого економічного розвитку, ме­ханізмів реалізації рішень, структурній реорганізації …

Регулювання ЗЕД, органи управління

Регулювання ЗЕД – втручання адміністративних органів в підприємницьку діяльність за допомогою механізму адміністративного впливу. Регулювання здійснюється з метою забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку, стимулювання структурних змін в економіці, створення сприятливих умов для залучення України у світову економіку. Регулювання …

Все имеет два творения

Принцип «Начинайте с мыслью о конце» базируется на допущении о том, что ВСЕ НА СВЕТЕ СОЗДАЕТСЯ ДВАЖДЫ. Существует первое (мысленное) и второе (физическое) творение. Приведем в пример строительство дома. Прежде чем взяться за молоток и гвозди, вы «строите» его в …

Зовнішньоекономічна діяльність малих підприємств

Одним із основних напрямів діяльності сучасного підприємства є діяльність, пов‘язана з переміщенням через національні кордони товарів, послуг, капіталів, фінансів, технологій. Актуальність зовнішньоекономічної діяльності посилюється інтеграцією України у світове співтовариство. Закон “Про зовнішньоекономічну діяльність”регламентує участь України у міжнародному поділі праці, окремі …

Одержання суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою дозволу на виготовлення печаток і штампів

Наявність печаток і штампів для Вас, як суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, не є обов'язковою умовою провадження підприємницької діяльності, крім підприємців, які зареєструвалися платниками податку на додану вартість. Якщо ж Ви вирішили мати печатку чи штампи, то Вам потрібно …

Реєстрація СПДФО в органі Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

Якщо Ви використовуєте працю найманих працівників, то мусите зареєструватися у відповідній виконавчій дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Це треба зробити в 10-денний термін від дня укладання трудового договору з найманим працівником. Для реєстрації необхідно подати: Заяву …

Сторінки121 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4146