Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Модель ділової переваги (ВЕМ) і піраміда результативності МакНейра

Крім систем стратегічного вимірювання на кшталт BSC і ASC, одним з відомих інструментів стратегічного аналізу і контролю є модель ділової переваги ( Business Excellence Model - ВЕМ )', тісно пов’язана з концепцією управління якістю. ВЕМ має в цілому статичний характер; …

Система показників відповідальності (Accountability Scorecard — ASC)

R Як вже згадувалося раніше, збалансована система показників, розроблена Капланом і Нортоном, є u ісгрументальним продовженням концепції цільового менеджменту, започаткованого Пітером Друкером Структура BSC також носить відбиток концепції зацікавлених сторін, яка найбільш яскраво відображена в іншій системі стратегічного вимірювання - …

Что значит «начинать с мыслью о конце»?

Если вы со всей серьезностью подошли к только что описанному эксперименту, тем самым вы прикоснулись к самой интимной стороне вашей сущности, ядру вашей личности; затронули сокровеннейшие жизненные ценности; установили кратковременный контакт с СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОРИЕНТИРОВ, или ВНУТРЕННИМ РУКОВОДСТВОМ, …

Збалансована система показників (Balanced Scorecard — BSC)

Однією з умов досягнення високого рівня ефективності бізнесу є іґииіансованість управління, зосередження уваги одночасно на різних напря­мів діяльності. На практиці досить часто надмірна увага фокусується на монетарних (грошових) показниках. При цьому немонетарні показники в системі управління використовувалися обмежено і відходять …

Діяльність спільних підприємств в Україні

Україна як незалежна держава, що продекларувала і здійснює курс ринкових перетворень, має невеликий досвід здійснення спільного підприємництва. За 1991-1995 роки створено понад 3 тисячі спільних підприємств. Частка українських партнерів у статутному фонді коливалась від 40 до 90% і в середньому …

Реєстрація СПДФО в органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, зобов'язані зареєструватися в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцем знаходження в 10-денний термін після укладання трудового договору …

Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку фермерських господарств

Основним регістром за спрощеною формою обліку є Журнал реєстрації господарських операцій, де господарські операції відо­бражуються за принципом подвійного запису. Важливим призна - 60 Ченням Журналу реєстрації господарських операцій є визначення фінансового результату на підставі сформованих протягом звітного періоду доходів та …

Державна підтримка молодіжного підприємництва

Сьогодні для суспільства актуальними питаннями є створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва, змен­шення рівня безробіття серед молоді шляхом її залучення до бізнесу, адаптація молоді до умов ринкової економіки, сприяння створенню нових робочих місць. Розглянемо напрями державної підтримки молодіжного підприє­мництва …

Державна підтримка фермерських господарств

Новоствореним фермерським господарствам у період становлен­ня (перші три роки після його створення, а в трудонедостатніх насе - ленних пунктах - п’ять років) та фермерським господарствам з відок­ремленими садибами надається допомога за рахунок державного і місце­вого бюджетів, у тому числі через …

Реєстрація СПДФО в органі Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Якщо Ви маєте найманих працівників і виступаєте в ролі роботодавця, то водночас Ви є платником страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У такому разі Ви мусите зареєструватися в центрі зайнятості (на який покладено функції …

ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО РУКОВОДСТВА

«То, что осталось позади нас, и то, что ждет впереди, сущие пустяки по сравнению с тем, что таится внутри нас». Оливер Уэнделл Холмс. Для прочтения следующих нескольких страниц найдите, пожалуйста, укромное место, где вас никто не потревожит. Не думайте ни …

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

Мета програми - створення належних умов для реалізації консти­туційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств насе­лення до такої діяльності (додаток 2). Основними завданнями Національної програми є: • створення державної системи забезпечення розвитку …

Настольная книга предпринимателя

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ОСНОВА ОСНОВ ВСЕХ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Весь день прислушивайтесь к своей речи и речи окружающих. Часто ли вы употребляете и слышите от других реактивные обороты типа: «если б только», «не могу», «я должен»? 2. Представьте себе ситуацию, которая в ближайшее время может возникнуть в вашей …

Тридцатидневный тест на проактивность

Необязательно, подобно Франклю, проходить через все ужасы концлагеря, чтобы распознать и взрастить в себе ростки проактивности. Проактивная способность справляться с колоссальными нагрузками, вырабатывается в повседневной жизни и зависит от умения брать на себя обязательства и выполнять их, от того, как …

Конкурентоспроможність товару

Для визначення конкурентоспроможності товару керуються наступними принципами: - протилежність цілей і засобів суб’єктів ринку; - урахування особливостей різних сегментів ринку; - квазістабільність ринкової кон’ юнктури в період проведення досліджень; - переважно раціональна поведінка суб’єктів ринку. Принцип протилежності цілей і засобів …

Державна підтримка підприємництва

Рольдержави по відношенню до підприємництва може бути різною за характером функцій, суспільних умов, ситуацій, поставлених цілей. Залежно від конкретної ситуації держава може бути: • прискорювачем підприємницького процесу шляхом ведення по­стійного і активного пошуку засобів щодо залучення нових учас­ників бізнесу; • …

Обязательства

В самом центре круга влияния, как бы составляя его сердцевину, находится способность человека БРАТЬ НА СЕБЯ И ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Это — ярчайшее проявление проактивности, квинтэссенция развития. Благодаря способности к самоанализу и запечатленному глубоко в душе нравственному идеалу, человек определяет свои …

Палка о двух концах

Прежде чем полностью перенести «центр тяжести» нашей жизни в круг влияния, нельзя не упомянуть о двух понятиях, находящихся в круге значимости и явно заслуживающих пристального внимания. Это ПОСЛЕДСТВИЯ и ОШИБКИ. Располагая свободой выбора варианта поведения, мы, тем не менее, не …

Реєстрація СПДФО в органі Пенсійного фонду України

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, незалежно від того, використовують вони (або планують використовувати) працю найманих працівників чи ні, є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування і зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Реєстрація відбувається в органі Пенсійного …

Роль систем стратегічного вимірювання в управлінні Бізнесом

Ефективне стратегічне управління важко уявити собі без гармонійної та узгодженої ди всіх управлінських функцій, серед яких далеко не останнє місце посідає стратегічне вимірювання (англ stiategic measurement) Важко уявити собі здійснення повноцінного стратегічного аналізу без належного розуміння методологи вимірювання параметрів та …

Расширение круга влияния

Приятно сознавать, что, выбирая вариант реакции на то или иное явление, мы влияем на обстоятельства. Заменив всего один элемент химической формулы, получаем новое вещество. * * * Мне довелось несколько лет работать с одним коллективом, возглавляемым весьма динамичной личностью. Этот …

Інтенсивність міжнародної конкурентоспроможності

Оцінка рівня та інтенсивності міжнародної конкуренції скла­дається із ряду взаємопов’язаних процедур: 1. Характеристика державної політики в галузі регулювання конкуренції, її елементи. А) антимонопольна політика визначає: - методи контролю і обмеження природних і державних монополій; - порядок контролю за злиттям, об’єднанням, …

Поняття підприємницького середовища та його складові елементи

Нормальний процес функціонування підприємництва можливий за наявності певної суспільної ситуації — підприємницького середови­ща. Підприємницьке середовище — це суспільно-економічна ситуація, яка містить в собі: • ступінь економічної свободи; • наявність (чи можливість появи) підприємницького корпусу; • домінування ринкового типу економічних зв’язків; …

Зовнішнє середовище підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова і поняття: підприємницьке середовище; внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства; податкова система; податки; функції та принципи податкової системи; державне регулювання підприємницт­ва; підприємницький ризик; втрати від ризику; зони ризику управління ри­зиком

Ви повинні звернутися до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання для взяття на податковий облік у П'ятиденний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію. Під час візиту до податкової інспекції належить з'ясувати час роботи підрозділу з обліку платників …

Фермерське господарство

Закон України «Про фермерське господарство» визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств. Фермерське господарство - це форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання вироб­ляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її перероб­кою та реалізацією …

Прямой и непрямой контроль. Отсутствие контроля

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, можно подразделить на три категории: ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ (решение зависит от наших собственных усилий), НЕПРЯМОГО КОНТРОЛЯ (решение зависит от других людей и обстоятельств) и НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ, которые в принципе не могут быть решены: например, наше прошлое или …

Реактивный фокус

(Отрицательная энергия уменьшает круг влияния). Действуя в круге значимости, мы позволяем внешним силам управлять собой и не предпринимаем шагов, направленных на улучшение ситуации. Ранее я поделился с вами историей своих отношений с сыном, у которого были серьезные проблемы в школе. …

Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

Ваше підприємство є роботодавцем (використовує працю найманих працівників), а отже, є платником страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Тому підприємство має зареєструватися як платник страхових внесків до Фонду у виконавчій дирекції відділення Фонду протягом 10 днів …

Сторінки122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4246