Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Підприємництво у сфері надання фінансових послуг

Особливе місце у структурі підприємництва займають фінансові інститути, які надають послуги фінансово-кредитного характеру з тим, щоб забезпечити фінансове оздоровлення підприємств, підвищити їхню конкурентоспроможність на товарному ринку, провести реконструк­цію та модернізацію, переоснащення існуючих виробництв, реалізува­ти перспективний інвестиційний проект (бізнес-план), купити сиро­вину, …

Приоритетні напрямки розвитку малого бізнесу в регіоні

За підсумками 2001 року в області функціонувало 3250 підприємств малого бізнесу, вироблено продукції, надано послуг на 389,7 млн. грн. Внесок Житомирщини в обсяг виготовленої продукції малого бізнесу України у 2001 році становив 1,7%, це найвищий показник серед областей Поліської економічної …

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ІНВЕСТУВАННЯ

Цей розділ описує теперішній стан підприємства, яке розробило проект. Тут описуються: Цілі проекту (для чого розроблений проект і що дасть його реалізація). Цілі мають бути конкретні та вимірювальні. Короткий опис існуючого підприємства: його реквізити, керівники та їх компетенція, власники, організаційно-правова …

Характеристика економічного потенціалу Житомирської області

Житомирщина – промисловий та сільськогосподарський район України. Площа складає 30000 км2. Населення області становить 1 млн 432, 7 тис чол. Область має транспортне сполучення з Києвом, Львовом, Ужгородом, Харьковом. Область має 23 райони, 4 міста обласного підпорядкування: Житомир, Бердичів, Коростень, …

Завдання державної програми розвитку малого бізнесу

Програма розвитку малого підприємництва, прийнята 26 лютого 1997 року, являється одним із базових нормативних документів, законодавчо затверджуючих необхідність розвитку та державної підтримки малого бізнесу. Головними завданнями програми є: - створення правових, економічних і організаційних умов для сталого розвитку підприємництва; - …

Как читать эту книгу

Прежде чем вы приступите к изучению «Семи навыков успеха», мне хочется предложить вашему вниманию два варианта ломки стереотипа, которые существенно повысят эффект от знакомства с материалом. Прежде всего, я бы рекомендовал вам не рассматривать этот материал как «книгу» — прочитал …

РЕЗЮМЕ

Резюме бізнес-плану – це дуже стислий опис всього проекту. Воно повинно містити наступну інформацію: Назва проекту (правильно написана назва проекту має нести вже достатню інформацію про те, що планується. Наприклад, „Створення нової торгової точки з роздрібного продажу молочних продуктів у …

Посередницька підприємницька діяльність

Підприємницька діяльність може здійснюватись у сфері посе­редництва. Посередники—це особи (юридичні або фізичні), що представляють на ринку інтереси виробників чи споживачів. Мета посередництва - сполучення (інтегрування) економічних інтересів виробників і споживачів, поєднання їх у єдиний ланцюг підприємницької угоди. Посередники потрібні для …

Включення СПДЮО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Будь-яке новостворене підприємство повинно бути включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ). Для цього протягом 10 днів після державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи необхідно звернутися до територіального органу державної статистики за місцезнаходженням …

Три источника продукта

Источники бывают в основном трех видов: физические (средства производства), финансовые и гуманитарные (работники). Рассмотрим каждый источник в отдельности. Несколько лет назад я приобрел физический источник продукта — мощную газонокосилку. Я постоянно эксплуатировал ее, не заботясь о надлежащем уходе. Косилка выдержала …

Структура бізнес-плану

Загалом кажучи, немає єдиної "стандартної" схеми написання бізнес-плану. І це зрозуміло, оскільки можуть бути різними цілі його написання і критерії оцінки тими людьми або організаціями, котрі його розробляють. Проте, цей документ треба складати за певними загальними правилами: Бізнес-план має бути …

Сучасні економічні моделі міжнародної конкуренції

Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона. Факторна теорія базу­ється на працях шведських вчених-економістів Е. Хекшера та Б. Оліна. Значний внесок у розвиток та уточнення їхньої моделі зробив П. Са - муельсон. Вважається, що ця теорія може бути подана у вигляді двох теорем: по-перше, теореми …

Державна політика підтримки малого підприємництва, етапи її формування

Аналіз світового досвіду свідчить, що в розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, її підтримці. Відсутність державної підтримки суб‘єктів малого бізнесу може привести до зменшення активності суб‘єктів малого бізнесу, скорочення обсягів діяльності, навіть ліквідації. Державна …

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

Для обрання організаційно-правової форми новостворюваного підприємства необхідно керуватися чинним законодавством, зокре­ма законами України «Про господарські товариства», «Про підпри­ємства в Україні», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про селянське (фермерське) господарство», «Про підприємництво». Чинне законодавство встановлює такі організаційно-правові форми підприємницької діяльності: - товариство з …

Підприємництво у сфері торгівлі

Важливе місце у цивілізованій ринковій економіці посідає підприє­мництво у сфері торгівлі (комерція), де швидше і з меншим вкладом ресурсів можна отримати доходи від проведених бізнес-операцій. Комерційне підприємництво — це підприємництво, пов’язане із здійсненням процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попи­ту покупців …

Виробнича підприємницька діяльність

Підприємництво - надзвичайно багатопрофільний вид економіч­ної діяльності, що охоплює практично всі галузі системи господарю­вання. Кожна з ланок має характерні особливості, розрізняється змістом бізнес-операцій, засобами їх проведення. Підприємницька діяльність може здійснюватись у виробництві, торгівлі, посередництві, наданні фінансових послуг, страхуванні, будівництві, громадському …

Види підприємництва

К І Ключові слова і поняття: виробниче підприємництво; тради- Ціоналістське та інноваційне підприємництво; венчурна фірма; бізнес-інку­батор; технологічний парк; технополіс; комерційне підприємництво; тор­гово-промислова палата; франчайзинг; посередники; агент; принципал; І брокер; комісіонер; консигнатор; дистриб ’ютор; дилер; торговий маклер; [ посилторговець; комівояжер; аукціоніст; …

Особистість підприємця та його ділові якості

Бізнес провадять ділові люди, зацікавлені в примноженні капіта­лу, у першу чергу власного. Водночас, через податкові відрахування поповнюється державна скарбниця і задовольняються потреби всього суспільства. Виконує цю операцію людина, яка хоче і може у запропо­нованих господарчо-моральних і правових умовах здійснювати підприє­мницьку …

Напрямки адміністративно-правового впливу на малий бізнес в Україні

Малий бізнес не може розвиватися і функціонувати в суспільстві, не маючи належної державної правової підтримки. Необхідність втручання держави в підприємницьке середовище зумовлена нездатністю підприємницьких структур протистояти дисфункціям ринку, монополізацією виробництва, ускладненням відтворювальних процесів, постійним порушенням рівановаги між сукупним попитом та …

Для чого потрібний бізнес-план

Практика підказує, що реалізація будь-якої серйозної комерційної ідеї має розпочинатися з розробки бізнес-плану. Бізнес-план - це документ, який детально описує всі аспекти запланованої вами діяльності, докладно аналізує проблеми, які можуть виникнути в ході реалізації запланованої ідеї, та можливі шляхи їх …

Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх відокремленими підрозділами у пунктах продажу товарів. Під торговельною діяльністю у цьому випадку розуміється роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні …

Загальна система оподаткування

На загальну систему оподаткування (або авансові платежі) підприємець змушений перейти у разі, коли він не може бути платником фіксованого або єдиного податків, або також може обрати її самостійно. або він переходить, основну суму платежів податків до бюджету для Вас становитимуть …

Механізм державної реєстрації малого підприємства

Право на здійснення підприємницької діяльності підприємство набуває після акту державної реєстрації: в іншому разі діяльність є незаконною. Існують порядок і умови реєстрації нового підприємства – Механізм державної реєстрації. Процедура державної реєстрації виходить з принципів: орган реєстрації не виконує наглядових функцій …

Мотивація підприємництва

На будь-якому підприємстві та у підприємництві в цілому успіх значною мірою залежить від складу кадрів, їхніх мотиваційних стимулів. Адже кадри вирішують все. Межа між нарощуванням виробничих по­тужностей і банкрутством, покращанням і погіршенням, прогресом і застоєм, багатством і бідністю визначається саме …

Что такое эффективность

«Семь навыков» — это навыки жизненного успеха. Будучи основанными на принципах, они приносят максимальные долговременные результаты, какие только возможны. Они составляют «костяк» личности, формируют мощный центр, как бы «атлас» правильных карт, благодаря которым человек может успешно решать свои проблемы, расширять …

Зміст, завдання і організація стратегічного аналізу

Стратегічне управління підприємством неможливо уявити без проведення і гратегічного аналізу, який розглядається: 1) як виконання відповідної функції управління, орієнтованої на перспективу і такої, що має високу Невизначеність; 2) як дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан. Стратегічний …

Сплата єдиного податку або спрощена система оподаткування

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності запроваджено Указом Президента України від 03.07.98р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб‘єктів малого підприємництва". Обрати спрощену систему оподаткування СПДФО може самостійно шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, з-за умови, якщо: …

Теорії ефективної конкуренції Й. Шумпетера та Ф. Хаєка

Значний вклад в обґрунтування теоретичної моделі різних форм конкурентної боротьби внесли Й. Шумпетер та Ф. Хаєк. Акцент у трактуванні конкуренції переноситься на аналіз структури ринку та тих умов, що панують на ньому, тобто на структурний підхід. Шумпетер розвиває функціональний підхід …

Стадии зрелости

«Семь навыков» — не набор разрозненных, не связанных между собой формул «настроенности» на успех. Будучи в согласии с естественными законами развития, они обеспечивают постоянный, последовательный, комплексный подход к повышению индивидуальной и коллективной продуктивности, способствуют нашему поступательному движению от ЗАВИСИМОСТИ к …

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

Одним із перших питань, що постає перед підприємцем, є вибір організаційно-правової форми підприємства. Вибір конкретної організаційної форми підприємства здійснюється підприємцем самостійно. Разом з тим законодавство України надає можливість здійснювати підприємницьку діяльність громадянам без утворення юридичної особи. Підприємці різної організаційно-правової форми …

Сторінки124 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4446