Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Концепція стратегічного управління

Стратегії, якими керуються підприємства у бізнесі, у систематизованому (явному) вигляді розробляються і реалізуються з допомогою стратегічного управління, концепцію якого досить часто називають “філософією” су­часного бізнесу. Термін стратегічне управління (або стратегічний менеджмент) був введе­ний у лексикон науковців та бізнесменів наприкінці 60-70-х …

Фіксований податок

Правила сплати фіксованого податку визначає Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України N 12 від 21 квітня 1993 р. СПДФО мають право самостійно обрати спосіб оподаткування за фіксованим розміром податку …

СЕМЬ НАВЫКОВ — ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«О человеке судят по его ежедневным делам. И, стало быть, Добродетель — не порыв, а привычка». Аристотель. Характер определяется привычками. Не зря говорят: «Посеешь мысль — пожнешь поступок; посеешь поступок — пожнешь привычку; посеешь привычку — пожнешь характер; посеешь характер …

Новый уровень мышления

Альберт Эйнштейн заметил: «Сложные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы находились в момент их зарождения». Оглядываясь вокруг, заглядывая внутрь себя и осознавая проблемы, возникшие в нашей жизни в то …

Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи

Першим кроком до легалізації підприємства є його державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи. Державна реєстрація юридичних проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення за місцезнаходженням юридичної особи (місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу …

Податок на додану вартість (ПДВ)

ПДВ стягується відповідно до Закону України від 03.04.1997р №168/97-ВР “Про податок на додану вартість”. Платниками ПДВ є: - СПД, обсяг продажу товарів (робіт, послуг) яких протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців перевищував 3600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (н. …

Логіка підприємницької діяльності

Логіка підприємницької діяльності — це посл ідовність прийняття уп­равлінських рішень, спрямованих на одержання прибутку (наприклад, при першій спробі вийти на ринок, при підготовці та здійсненні бізнес - операцій, проведенні рекламної кампаніїта ін.). Логіка відображає творчу і підприємницьку форму мислення на …

Принцип развития и шанса

Своим блеском и притягательностью для всех этика имиджа обязана тому, что она обещает быстрый, не требующий особого труда способ достичь высокого качества жизни и установить тесные взаимоотношения с другими людьми. Это — символ без содержания, философия быстрого обогащения, так называемой …

Класичні та неокласичні теорії досконалої та недосконалої конкуренції

(А. Сміт, Д. Рікардо, Г. Хамберлер, А. Маршал, Ф. Еджоут, Дж. Робінсон та Е. Чемберлен) Вперше в економічній теорії термін “конкуренція” запровадив у науковий обіг А. Сміт. Суть конкуренції та методологічні основи її ана­лізу він розглядає на мікрорівні як суперництво …

Особливості організації фермерських господарств

Сільське господарство — одна з найскладніших народногоспо­дарських галузей, а праця у ньому — чи не найважча. Нагадування про це має на меті привернути увагу майбутнього індивідуального господаря до самоперевірки: чи дійсно він настільки любить сіль­ське господарство, що працю у ньому …

Як платити Податки

Основним нормативним актом, що визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов’язки і відповідальність платників – є Закон України від 25.06.91р. №1251-ХІІ “Про систему оподаткування”. …

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Ватуля І. Д., Гладка Л. О. Входження України в світову економічну систему включає не­обхідність побудови бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку. Сфера його застосування - підпри­ємства всіх форм власності. В посібнику звернуто увагу на необхідність фінансової підтрим­ки фермерських …

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

Поточне становище фірми [ опишіть поточну стратегію бізнсс-навчання, визнану на найвищому рівні управління організації. Якщо є необхідність навести схеми, графіки чи навчальні плани, доцільно розмістити їх у додатках ] Майбутнє становище фірми [поясність, чому організація отримає вигоди від зміни поточного …

Стратегічний план діяльності підприємства

Визначення місії і стратегічних цілей, вибір стратегії дій - головні завдання у визначенні перспектив розвитку підприємства. Планування коротко - і довгострокових стратегічних цілей, а також тих кроків і дій, що будуть здійснюватися дія досягнення кінцевих результатів, - все це разом …

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Проблема конкурентоспроможності та міжнародна конкурентоспроможність

Конкурентоспроможність - властивість об’єкта, що характери­зується ступенем реального або потенційного задоволення ним конку­рентних потреб в порівнянні з аналогічними об’єктами, що функціо­нують на національному чи світовому ринках. Конкурентоспроможність визначає здатність фірми витриму­вати конкуренцію порівняно з іншими фірмами на даному ринку. Конкурентні …

Свобода у здійсненні підприємницької діяльності

У внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємці мають ви­сокий ступінь свободи у здійсненні бізнесу. Це відображається у чітко­му визначенні прав, які їм надаються відповідно до чинного законо­давства України. Суб’єкт підприємницької діяльності має такі права: • без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємниць­ку …

Система взглядов, основанная на принципах

В основе этики характера лежит аксиома о существовании ПРИНЦИПОВ, от которых зависит успех нашей деятельности. Они выполняют роль естественных законов в гуманитарной сфере и так же объективны, бесспорны и незыблемы, как закон всемирного тяготения в физике. Объективный характер и роль …

Роль підприємництва в суспільстві

У зв’язку з переходом до ринкової економіки, поглибленням соц­іально-економічних реформ все більшого значення набувають підприє­мницькі відносини. У суспільстві підприємництво: • виступає діловою силою, що прискорює шлях до ринкових пе­ретворень, подальше удосконалення законодавчо-нормативної бази, зміну тих положень, що перешкоджають сприятливому розвитку …

Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх відокремленими підрозділами у пунктах продажу товарів. Під торговельною діяльністю у цьому випадку розуміється роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні …

Юридичні особи (підприємства)

Інші форми здійснення підприємницької діяльності є організаціями зі статусом юридичної особи і мають більш складну організаційно-правову структуру. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном. Але учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а …

Суть конкуренції та її роль у міжнародній конкуренції

Конкуренція в широкому розумінні - “суперництво, проти­борство” в будь-якій сфері діяльності між фізичними та юридичними особами або конкурентами, які зацікавлені в перемозі над суперниками при досягненні однакових цілей. З точки зору підприємства такою метою в конкурентній боротьбі є максимізація прибутку …

Різновиди стратегій та їх характеристика

Кожне підприємство, яке веде конкурентну боротьбу на ринку, •рнсгусться певною стратегією (очевидною або неочевидною). Така 1>й ісгія може розроблятися експліцитно через процес планування або ж (II і м ортнтися приховано через діяльність різних підрозділів і відділів фірми. Д'іч іоіо, щоб …

Правове забезпечення функціонування малого бізнесу в Україні

Правовою основою підприємництва є законодавчі та нормативно-правові акти, норми цивільного, фінансово-кредитного, податкового, адміністративного, трудового та інших галузей чинного законодавства. Правове регулювання малого бізнесу в Україні здійснюється низкою законів (понад 60), насамперед законами про підприємництво, власність, підприємства, банки і банківську діяльність, …

Роль малого бізнесу в національній економіці

Становлення малого бізнесу в Україні проходить в динамічних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні відбувається швидке зростання недержавного сектору економіки, яке супроводжується збільшенням кількості суб‘єктів малого бізнесу. Інтенсивно малий бізнес розвивався в 1992 році, після прийняття Законів …

Конкуренція в міжнародному бізнесі

Васильківський Д. М. Яременко О. Ф. В основі курсу знаходиться вивчення міжнародної конкуренто­спроможності підприємства, організації або фірми та управління їх діяльністю. Предметом курсу “Конкуренція в міжнародному бізнесі” є система економічних відносин, яка застосовується для підтримки і регулювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств …

Функції малого бізнесу

Значення малого бізнесу найкраще проявляється в притаманних функціях. Економічна література відокремлює такі функції малого бізнесу: ресурсну, організаційну, творчу і соціальну. Ресурсна Функція забезпечує формування і продуктивне використання капіталу, трудових, матеріальних і інформаційних ресурсів. Малий бізнес сприяє економії і раціональному використанню …

Що потрібно знати для одержання торгового патенту

Торговий патент - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності займатися деякі види підприємницької діяльності, зазначеними у Законі України від 23.03.1996р. №98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”. Отримання торгового патенту вимагає наступна діяльність: - торговельна діяльність за готівкові …

Підприємець – фізична особа

Вибір такої форми (приватний підприємець без створення юридичної особи) для здійснення підприємницької діяльності зручний з погляду організації бухгалтерського обліку і мінімізації оподатковування, але основним негативним моментом при виборі даної форми стає відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке …

Налоговая система Украины

(выдержки) Общегосударственные Налоги 1. Налог на добавленную стоимость (НДС): Налог на добавленную стоимость начисляется по ставке 20% к Налогооблагаемому обороту, который не включает налог на добавленную Стоимость. По импортным товаром налог на добавленную стоимость Начисляется в размере 20% к таможенной …

Сторінки125 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46