Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх відокремленими підрозділами у пунктах продажу товарів. Під торговельною діяльністю у цьому випадку розуміється роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні …

Юридичні особи (підприємства)

Інші форми здійснення підприємницької діяльності є організаціями зі статусом юридичної особи і мають більш складну організаційно-правову структуру. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном. Але учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а …

Суть конкуренції та її роль у міжнародній конкуренції

Конкуренція в широкому розумінні - “суперництво, проти­борство” в будь-якій сфері діяльності між фізичними та юридичними особами або конкурентами, які зацікавлені в перемозі над суперниками при досягненні однакових цілей. З точки зору підприємства такою метою в конкурентній боротьбі є максимізація прибутку …

Різновиди стратегій та їх характеристика

Кожне підприємство, яке веде конкурентну боротьбу на ринку, •рнсгусться певною стратегією (очевидною або неочевидною). Така 1>й ісгія може розроблятися експліцитно через процес планування або ж (II і м ортнтися приховано через діяльність різних підрозділів і відділів фірми. Д'іч іоіо, щоб …

Правове забезпечення функціонування малого бізнесу в Україні

Правовою основою підприємництва є законодавчі та нормативно-правові акти, норми цивільного, фінансово-кредитного, податкового, адміністративного, трудового та інших галузей чинного законодавства. Правове регулювання малого бізнесу в Україні здійснюється низкою законів (понад 60), насамперед законами про підприємництво, власність, підприємства, банки і банківську діяльність, …

Роль малого бізнесу в національній економіці

Становлення малого бізнесу в Україні проходить в динамічних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні відбувається швидке зростання недержавного сектору економіки, яке супроводжується збільшенням кількості суб‘єктів малого бізнесу. Інтенсивно малий бізнес розвивався в 1992 році, після прийняття Законів …

Конкуренція в міжнародному бізнесі

Васильківський Д. М. Яременко О. Ф. В основі курсу знаходиться вивчення міжнародної конкуренто­спроможності підприємства, організації або фірми та управління їх діяльністю. Предметом курсу “Конкуренція в міжнародному бізнесі” є система економічних відносин, яка застосовується для підтримки і регулювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств …

Функції малого бізнесу

Значення малого бізнесу найкраще проявляється в притаманних функціях. Економічна література відокремлює такі функції малого бізнесу: ресурсну, організаційну, творчу і соціальну. Ресурсна Функція забезпечує формування і продуктивне використання капіталу, трудових, матеріальних і інформаційних ресурсів. Малий бізнес сприяє економії і раціональному використанню …

Що потрібно знати для одержання торгового патенту

Торговий патент - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності займатися деякі види підприємницької діяльності, зазначеними у Законі України від 23.03.1996р. №98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”. Отримання торгового патенту вимагає наступна діяльність: - торговельна діяльність за готівкові …

Підприємець – фізична особа

Вибір такої форми (приватний підприємець без створення юридичної особи) для здійснення підприємницької діяльності зручний з погляду організації бухгалтерського обліку і мінімізації оподатковування, але основним негативним моментом при виборі даної форми стає відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке …

Налоговая система Украины

(выдержки) Общегосударственные Налоги 1. Налог на добавленную стоимость (НДС): Налог на добавленную стоимость начисляется по ставке 20% к Налогооблагаемому обороту, который не включает налог на добавленную Стоимость. По импортным товаром налог на добавленную стоимость Начисляется в размере 20% к таможенной …

Налогообложение

Деятельность Предприятий На Украине Определена Следующими Законодательными Актами: 1. Закон Украины "О системе налогообложения". 2. Закон "О налогообложении прибыли предприятий", 3. Декрет "О налоге на добавленную стоимость". 4. Декрет "Об акцизном сборе". 5. Декрет "О режиме иностранного инвестирования". 6. Закон …

Видение и бытие

Конечно, не все перемены вершатся в единый миг. В отличие от случая в метро, перемена в нашем с Сандрой подходе к воспитанию сына явилась результатом медленного, мучительного процесса. Наш первоначальный подход был обусловлен годами приверженности этике имиджа; мы, как тщеславные …

Власть стереотипа

«Семь навыков успеха» воплощают основополагающие принципы плодотворной человеческой деятельности. Эти принципы глубоко коренятся в человеческой натуре, лежат в основе прочного счастья и успеха. Но чтобы понять и воспринять эти принципы, нужно как следует разобраться в собственных СТЕРЕОТИПАХ и механизме их …

Суб‘єкти і об‘єкти малого бізнесу

Відповідно до ст.2 Закону України “Про підприємництво” суб‘єктами підприємницької діяльності можуть бути: - громадяни України та інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності; - юридичні особи – підприємства (організації) усіх форм власності, встановлених Законом України “Про власність”. Правоздатність …

Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі

Управління підприємством в умовах ринкової економіки неможливе бо і планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, тактичному і оперативному. Найважливішим є стратегічний рівень, на яком приймаються життєво важливі для подальшого розвитку підприємстві управлінські рішення. Стратегічний рівень управління - це найвищий …

Як обрати організаційно-правову форму

Правові умови здійснення підприємницької діяльності, встановлені державою, вимагають державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, підтверджуючої визнання державою законності входження суб’єкта в сферу підприємництва. Перед тим як розпочати підприємницьку діяльність, Вам необхідно обрати статус, в якому Ви будете виступати. Підприємець здійснює вибір …

Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності

Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути: • юридичні особи всіх форм власності;. • фізичні особи — громадяни України, інших держав, не обме­жені законом у правоздатності або дієздатності (рис. 1.4). Суб’єкти підприємництва _____________________ ;_______ Юридичні особи | Фізичні особи Всіх форм власності …

НАСТОЛЬНА КНИГА ПІДПРИЄМЦЯ

Дутко Г. В. Кожен бізнес розпочинається з бізнес-ідеї. Вибір бізнес-ідеї - це один з найважливіших етапів у створенні власної справи. Помилковий вибір бізнес-ідеї може призвести, в кращому випадку, до втрати вашого часу, а в гіршому - до втрати грошей, які …

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У БІЗНЕСІ

Редченко К. І. І’іііімжс середовище, у якому зараз функціонують господарські суб’єкти І и тич форм власності, протягом останніх років суттєво змінюється: постійно •І « « і. к сі упінь його невизначеності, з’являються невраховані чинники ризику. І viaciie управління бізнесом повинно …

Суть, місце та значення малого бізнесу

Поняття “підприємець” як науковий термін на початку XVIII ст. використав французький банкір-економіст Р. Кантільон. З цього часу до підприємців зараховують людей з нефіксованими прибутками, які займаються економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбаченості цін, готових до економічного ризику. Особливу роль …

Сутність підприємництва та його характерні риси

Історія підприємництва розпочинається вже з середньовіччя. На той час купці, торговці, ремісники були починаючими підприємцями. В економічній літературі поняття «підприємець» уперше з’явилося у Всезагальному словнику комерції (1723 р., Париж), де малась на увазі людина, що бере на себе зобов’язання з …

Этика имиджа и этика характера

Одновременно с исследованиями в области восприятий и в дополнение к ним, я с головой ушел в тщательное изучение всей опубликованной в Соединенных Штатах с 1776 года литературы об успехе. Мне довелось прочитать (или пролистать) сотни книг, статей и очерков на …

НАСТОЛЬНА КНИГА ПІДПРИЄМЦЯ

СЕМЬ НАВЫКОВ ПРЕУСПЕВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

Стивен Кови Несколько лет назад у одного из наших сыновей не ладилось в школе. Нередко он не понимал условие задачи, не говоря уже о решении. В компании других людей вел себя инфантильно, и это внушало близким сильное беспокойство. Его физическое …

СЕМЬ НАВЫКОВ ПРЕУСПЕВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

«Менеджмент малого бізнесу»

Метою курсу є опанування студентами теоретичних основ підприємницької діяльності в умовах перехідного періоду, придбання навичок та прийомів управління суб‘єктами малого бізнесу. Завдання курсу – вивчення характеру та особливостей прояву економічних законів в процесі здійснення підприємницької діяльності, шляхів вирішення підприємницьких завдань, …

Зміст підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ. Місце підприємництва в суспільстві

Ключові слова і поняття: підприємництво; підприємець; рушійні сили розвитку підприємництва; моделі та функції підприємництва; суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності; бізнес; інфраструктура бізнесу; мале підприємництво; логіка підприємницької діяльності; підприємницька ідея; джерела та методи пошуку підприємницьких ідей; банк ідей; моти­вація підприємництва.

1. Этапы регистрации предприятия

Подготовительная работа 1. Генерация идеи и план ее развития. 2. Подбор участников предприятия. 3. Выбор организационно-правовой формы предприятия. 4. Оформление документов: протокола собрания учредителей и выписка из Протокола. Этап 2. Юридический адрес 1. Гарантийное письмо организации о предоставлении юридического адреса. …

Основи підприємництва

Виноградська А. М. Становлення ринкової економіки, посилення конкуренції перед­бачає перехід до активної підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб, створення підприємств різних форм власності. Вирі­шення цієї проблеми залежить від рівня підготовки фахівців у галузі підприємництва, які повинні мати глибокі знання ринкових …

Сторінки125 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru