Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Патентування підприємницької діяльності

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» визначає порядок патентування (рис. 6.5).

Суб’єктами правовідносин, які підлягають регулюванню цим За­коном, є юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва).

Патентування

Підприємництва

Патентування підприємницької діяльності

• Торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток

• Діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою

• Діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу

• Діяльність з надання побутових послуг

Рис. 6.5. Види діяльності, які підлягають патентуванню

Суб’єктами правовідносин, які підлягають регулюванню цим За­коном, є юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва).

* Дія цього Закону не поширюється на торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг:

1) підприємств і організацій Укоопспілки, військової торгівлі, ап­тек, які перебувають у державній власності, та торгово-виробничих дер­жавних підприємств робітничого постачання у селах, селищах та містах районного підпорядкування;

2) суб’єктів підприємницької ДІЯЛЬНОСТІфізичних осіб, які:

—здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачу­ють ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності;

—сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чин­ним законодавством;

—здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному гос­подарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці, про­дукції власного бджільництва;

—сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщотовари кожної окремої ка­тегорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

—сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб;

3)суб’єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним за­конодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими това­рами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих та Українського това­риства глухих.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокрем­леного) підрозділу займатися певними видами підприємницької діяль­ності.

Торговий патент не засвідчує право суб’єкта на інтелектуальну власність. Підставою для придбання торгового патенту є заявка, яка повинна містити такі реквізити:

• найменування суб’єкта підприємницької діяльності;

• витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб’єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент прид - бавається для структурного (відокремленого) підрозділу, — до­відка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця;

• вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує прид­бання торгового патенту;

• найменування документа про повну або часткову сплату вар­тості торгового патенту.

Торговий патент видається за плату суб’єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб’єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб’єктам підприємницької діяльності, що провадять тор­говельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної тор­говельної мережі), — за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг, а суб’єктам підприємницькоїдіяль - ності, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, — за місцем реєстрації цих суб’єктів.

Торговий патент містить такі реквізити:

• номер торгового патенту;

• найменування власника торгового патенту;

• вид підприємницької діяльності;

• назва виду побутових послуг чи послуг у сфері грального бізнесу;

• місце реєстрації громадянина як суб’єкта підприємницької діяльності чи місцезнаходження суб’єкта підприємницької

Діяльності — юридичної особи (місцезнаходження структурно­го (відокремленого) підрозділу цього суб’єкта);

• для транспортних засобів — зазначення «виїзна торгівля»;

• термін дії торгового патенту;

• місцезнаходження державного податкового органу, що видав торговий патент;

• відмітка державного податкового органу про надходження пла­ти за виданий ним торговий патент.

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлю­ються центральним податковим органом України.

Торговий патент повинен бути розміщений:

• на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності — біля касового апарату;

• на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

• на табличці — для автомагазинів, розвозок та ініііих видів пере­сувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків та інших видів торгових точок, відкритих у відведених для торго-

4 Вельної діяльності місцях;

• у пунктах обміну іноземної валюти;

• у приміщеннях для надання послугу сфері грального бізнесу та надання побутових послуг.

Торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду. Тор­говий патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаход­ження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб’єкту. Передача торгового патенту іншому суб’єкту підприємницької діяльності або іншому структурному (відок­ремленому) підрозділу суб’єкта підприємницької діяльності не дозво­ляється. Торговий патент, виданий для здійснення торговельної діяль­ності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), дійсний на території України.