Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

1 .Культивування, ви­користання рослин, що містять наркотичні засоби, для промисло­вих цілей

2.Виробництво, ре­монт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мі­ліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепаль­ною зброєю та боє­припасами до неї, хо­лодною зброєю, пнев­матичною зброєю ка­лібру понад 4,5 мі­ліметра і швидкістю польоту понад 100 ме­трів на секунду

Засвідчена в установленому порядку копія свідоц­тва державної насіннєвої інспекції про кондицій - нісгь та репродукційнісгь насіння маку і конопель

Засвідчена в установленому порядку копія акта апробації для насінницьких посівів

Засвідчена в установленому порядку копія на­кладної на відпуск насіння маку та конопель

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента про оренду землі (у разі оренди землі заявником суб'єктом господарської діяльності)

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

Технічні умови на кожний вид зброї, боєприпа­сів та патронів, а також спеціальних засобів, що будуть вироблятися суб'єктом господарської ді­яльності

Дозвіл на об'єкт дозвільної системи, виданий ор­ганом внутрішніх справ

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документа, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

3. Виробництво спеці­альних засобів, заря­джених речовинами сльозоточивої та дра­тівної дії, індивідуа­льного захисту, акти­вної оборони

4. Надання послуг, по­в'язаних з охороною державної та іншої власності, надання по­слуг з охорони грома­дян

5. Пошук (розвідка) корисних копалин

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

Технічні умови на кожний вид зброї, боєприпасів та патронів, а також спеціальних засобів, що будуть вироблятися суб'єктом господарської діяльності

Дозвіл на об'єкт дозвільної системи, виданий ор­ганом внутрішніх справ

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Засвідчені в установленому порядку копії докумен­тів, що підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стан роботи працівників, необхідні для проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації, необхідний для провадження відповід­ного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника - суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність та стан техні­чного обладнання

Засвідчена в установленому порядку копія дого­вору оренди об'єкта з експлуатації (якщо цей об'єкт не належить заявнику)

Вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Б. Видобування уранових руд

7.3аготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)

8.0перації у сфері поводження 3 небезпечними відходами

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про наявність та стан технічного обладнання

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ (приміщень)

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ (приміщень)

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

9.Виконання топогра­фо-геодезичних, кар­тографічних робіт

Перелік видів небезпечних відходів, на пово­дження з якими отримується ліцензія; засвідчена в установленому порядку копія пози­тивного висновку державної екологічної експер­тизи щодо проектної документації на об'єкти здійснення операцій поводження з небезпечни­ми відходами

Засвідчена в установленому порядку копія пози­тивного висновку органів державної санітарно - епідеміологічної служби про дотримання вимог безпеки на об'єктах поводження з небезпечними відходами

Засвідчена в установленому порядку копія пас­порта місця видалення відходів (у разі здійснен­ня видалення чи захоронення небезпечних від­ходів)

Засвідчена в установленому порядку копія ре­єстрової карти об'єкта оброблення та утилізації відходів (форма 2)

Засвідчена в установленому порядку копія свідоцт­ва про страхування відповідальності на випадок на­стання негативних наслідків у разі здійснення опе­рації перевезення небезпечних відходів

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації, необхідний для провадження відповід­ного виду господарської діяльності

Вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

10. Діяльність арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

11. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)

12. Медична практика

Засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці)

Засвідчена в установленому порядку копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту

Засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

Засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил у частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу

Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)

Засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики

Вид господарської ДІ­ЯЛЬНОСТІ, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

13 .Переробка донор­ської крові та її ком­понентів, виготовлен­ня з них препаратів

Довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про( стан матеріально-технічної бази суб'єкта господар­ської діяльності, наявність у нього нормативно- правових документів, у тому числі нормативних до­кументів із стандартизації, необхідних для прова­дження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують відповідність квалі­фікації персоналу вимогам до здійснення меди­чної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря - спеціаліста, виданий вищим медичним навчаль­ним закладом ІІІ-ІУ рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про при­своєння (підтвердження) відповідної кваліфіка­ційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення квалі­фікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим ме­дичним навчальним закладом, закладом піоля - дипломної освіти І-ІІІ рівня акредитації

Документ, що підтверджує стаж роботи за спеці­альністю на момент подання заяви (засвідчена в установленому порядку копія трудової книжки 3 наявністю даних за останні п'ять років або витяг з неї, інший документ)

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи); засвідчена в установленому порядку копія ви­сновку державної санітарно-епідеміологічної служ­би (за місцем провадження діяльності) про відповід­ність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про стан матеріально-технічної бази суб'єкта го­сподарської діяльності, наявність у нього нор­мативно-правових документів, у тому числі но­рмативних документів із стандартизації, необ­хідних для провадження відповідного виду гос­подарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують відповідність квалі­фікації персоналу вимогам до провадження дія­льності з переробки донорської крові та її ком­понентів, виготовлення з них препаратів (дип­лом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціапіста, виданий вищим медичним навчальним закладом ІІІ-ІУ рівня ак­редитації, закладом післядипломної освіти); по­свідчення про присвоєння (підтвердження) від­повідної кваліфікаційної категорії за спеціальні­стю;

Свідоцтво про проходження підвищення квалі­фікації і перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних працівників, видане вищим ме­дичним навчальним закладом, закладом після­дипломної освіти І-ІІІ рівня акредитації

Засвідчена в установленому порядку копія дого­вору на здійснення державного контролю за які­стю донорської крові, її компонентів та виготов­лених з них препаратів

Засвідчені в установленому порядку копії розро­блених та затверджених пускових або промис­лових регламентів

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

М. Виробництво доро­гоцінних металів і до­рогоцінного каміння, дорого-цінного камін­ня органогенного утворення, напів - дорогоцінного камін­ня

15. Виготовлення ви­робів з дорогоцінних металів і дорогоцінно­го каміння, органоген­ного утворення, напів - дорогоцінного камін­ня, торгівля виробами з дорогоцінних мета­лів і дорогоцінного каміння, дорого­цінного каміння орга­ногенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним нежитлового приміщення за місцем проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність у нього мате­ріально-технічної бази, необхідної для прова­дження відповідного виду господарської діяль­ності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації фахівців провідних професій

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про стан охорони виробни­чих приміщень

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним нежитлового приміщення за місцем проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації фахівців провідних професій відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про стан охорони виробни­чих приміщень

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Іб. Виготовлення бла­нків цінних паперів, документів суворої звітності

Перелік за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності обладнання із зазначенням його технічних характеристик

Перелік за підписом заявника суб'єкта господарсь­кої діяльності фахівців, які забезпечують виконання всіх технологічних операцій відповідно до ліцен­зійних умов, із зазначенням їх кваліфікації

Перелік за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності технологій та матеріалів для виготовлення бланків (включаючи виготовлення фотоформ, пробних зразків, друкарських форм, нумерацію, обробку бланків)

Перелік за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності спеціальних технологій і ма­теріалів, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування

Перелік за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності приладів та методик для ко­нтролю за якістю друку та наявністю захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення

Засвідчена в установленому порядку інструкція щодо організації перепусткового та внутрішньо - об'єктового режиму на виробництві (дільниці)

Засвідчена в установленому порядку інструкція про порядок отримання, витрачання та зберіган­ня у структурних підрозділах окремих видів ма­теріалів, які застосовуються під час виготовлен­ня бланків (загальні положення)

17.3бирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорого­цінного каміння, до­рогоцінного каміння органоген-ного утво­рення, напів - дорогоцінного камін­ня

18.Страхова діяль­ність

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує охорону виготовлюва­ча органами внутрішніх справ

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним нежитлового приміщення за місцем проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про стан охорони виробни­чих приміщень

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи), засвідчена в установленому порядку копія про­токолу установчих зборів або рішення про ство­рення страховика

Довідка банку про підтвердження повної сплати статутного фонду страховика відповідно до уста­новчих документів (у сумі, еквівалентній 100 тис. євро або 500 тис. євро), якщо внески здійснюються лише у грошовій формі. У разі коли статутний фонд страховика сплачений у розмірі 60 відсотків у грошовій формі, а решта іншими цінностями, подається довідка банку (для підтвердження спла­ти грошової частини) та акт аудиторської перевір­ки (для підтвердження сплати частини статутного фонду іншими цінностями)

Баланс підприємства за останню звітню дату за підписом керівника суб'єкта господарської дія­льності, скреплений печаткою

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

19.Випуск та прове­дення лотерей

Засвідчена в установленому порядку копія дип­лома керівника про вищу освіту

Довідка про фінансовий стан засновників стра­ховика, підтверджена аудитором, якщо страхо­вик утворений у формі повного чи командитно - го товариства або товариства з додатковою від­повідальністю

Правила (умови) страхування на кожний вид стра­хування у двох примірниках (для добровільних ви­дів страхування) за підписом керівника суб'єкта го­сподарської діяльності, скріплені печаткою

Економічне обгрунтування запланованої страхо­вої (перестрахувальної) діяльності за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скреплене печаткою

Відомості про учасників страховика, голову ви­конавчого органу та його заступників за підпи­сом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплені печаткою

Засвідчені в установленому порядку копії відпо­відних сертифікатів у випадках, визначених ор­ганом ліцензування відповідно до статті 38 За­кону України "Про страхування"

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Список керівного складу (керівник, його заступни­ки, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, освіти, робочо­го телефону за підписом керівника суб'єкта госпо­дарської діяльності, скріплений печаткою

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

19. Випуск та прове­дення лотерей

20. Централізоване во­допостачання та водо - відведення

Аудиторський висновок про фінансовий стан су­б'єкта господарської діяльності, сформований розмір власного капіталу, в тому числі сплаче­ний статутний фонд, із зазначенням документів, які їх підтверджують

Баланс, складені в установленому порядку від­повідні звіти щодо фінансових результатів, руху грошових коштів та власного капіталу (нада­ються за останній звітний період)

Умови випуску та проведення лотереї у двох примірниках за підписом суб'єкта господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про відповідність чисельно­сті персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідно­го виду господарської діяльності

Технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія атес­тата акредитації лабораторії, яка проводить ви­робничий лабораторний контроль або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабо­раторіями інших організацій

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

21 .Будівельна діяль­ність (вишукувальні та проекті роботи для будівництва, зведення несучих та огороджу - вальних конструкцій, будівництво та мон­таж інженерних і транспортних мереж)

22. Проведення земле­впорядних та земле - оцінних робіт

23. Пересилання по­штових переказів, простих та реєстрова­них листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до ЗО кілограмів

Засвідчена в установленому порядку копія атес­тата акредитації лабораторії, яка проводить ви­робничий лабораторний контроль або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабо­раторіями інших організацій

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації, необхідний для провадження відповід­ного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарсь­кої діяльності про систему контролю та управління якістю виробництва на підприємстві відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти, квалі­фікації та стан роботи за спеціальністю, необ­хідні для провадження відповідного виду госпо­дарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія сертифі­ката на право виконання експертної оцінки земель

Відомості щодо утворення мережі пересилання по­штових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до ЗО кілограмів і надання послуг в її межах за підпи­сом заявника суб'єкта господарювання

Засвідчені в устансівленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності су­б'єкта господарювання або оренди ним вироб­ничих приміщень

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

24. Надання послуг радіозв'язку (з вико­ристанням радіочас­тот)

25. Надання послуг те­лефонного зв'язку (крім відомчих об'єк­тів)

Засвідчена в установленому порядку копія ліце­нзії на використання радіочастот

Відомості щодо утворення мережі зв'язку з ви­користанням радіочастот та надання послуг в її межах за підписом заявника суб'єкта господар­ської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності су­б'єкта господарської діяльностг або оренди ним виробничих приміщень

Засвідчена в установленому порядку копія договору оренди або іншого договору, що передбачає надан­ня у користування обладнання (у разі потреби)

Відомості щодо утворення мережі телефонного зв'язку та надання послуг в її межах за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих приміщень

Засвідчена в установленому порядку копія договору оренди або іншого договору, що передбачає надан­ня у користування обладнання (у разі потреби)

Засвідчена в установленому порядку копія ліце­нзії на використання радіочастот (у разі коли технологія надання послуг передбачає викорис­тання радіочастот)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

26.Технічне обслуго­вування мереж теле-, радіо - і проводового мовлення в межах промислової експлуа­тації

27 Туроператорська та турагентська діяль­ність

Відомості щодо утворення мережі теле, радіо - чи проводового мовлення та надання послуг в її межах за підписом заявника суб'єкта господар­ської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих приміщень

Засвідчена в установленому порядку копія дого­вору оренди або іншого договору, що передба­чає надання у користування обладнання (у разі потреби)

Засвідчена в установленому порядку копія ліце­нзії Національної ради України з питань телеба­чення і радіомовлення на право користування каналами мовлення або копія договору про су­місну діяльність з особою, яка має таку ліцензію (до угоди додається копія ліцензії)

Засвідчена в установленому порядку копія ліце­нзії на використання радіочастот (у разі коли технологія надання послуг передбачає викорис­тання радіочастот)

Засвідчена в установленому порядку копія до­зволу місцевого органу виконавчої влади на створення мережі телемовлення (для кабельного телемовлення)

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів суб'єкта господарювання із зазначенням його найменування згідно із стат­тею 90 Цивільного кодексу України

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента про затвердження складу органу управ­ління (виконавчого органу), призначення керів­ника суб'єкта господарювання для туроперато - ра

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента про затвердження складу органу управ­ління (виконавчого органу), призначення керів­ника чи керівника філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання для тура - гента (юридичної особи)

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності су­б'єкта господарювання або оренди ним службо­вого приміщення (офісу)

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти, квалі­фікації та стан роботи, необхідні для прова­дження відповідного виду господарської діяль­ності

Нотаріально засвідчена копія довідки банківсь­кої або іншої кредитної установи про підтвер­дження фінансового забезпечення відповідаль­ності суб'єкта господарювання у розмірі, визна­ченому Законом України "Про туризм"

Засвідчена в установленому порядку копія дого­вору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випад­ку) туристів, що здійснюють туристичні подо­рожі, для туроператорів

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

28.Фізкультурно - оздоровча та спортив­на діяльність, органі­зація та проведення спортивних занять професіоналів та лю­бителів спорту; діяль­ність з підготовки спортсменів до зма­гань з різних видів спорту визнаних в Україні

Засвідчені в установленому порядку копії дип­ломів штатних працівників, які безпосередньо провадять фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, про спеціальну освіту або підготовку в акредитованих навчальних закладах

Засвідчена в установленому порядку робоча програма фізкультурно-оздоровчої та спрртив - ної роботи, погоджена акредитованим навчаль­ним закладом у сфері фізичної культури і спорту (у разі відсутності у навчальному закладі фахів­ців відповідного профілю фахівцем, якого ре­комендовано органом ліцензування)

Засвідчена в установленому порядку копія пас­порта спортивної споруди встановленого зразка, затверджена відповідним місцевим органом ви­конавчої влади з фізичної культури і спорту

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія висно­вку місцевого органу санітарно-епідеміологічної служби про відповідність санітарним нормам споруди (приміщення), в якій провадитиметься фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність

Засвідчена в установленому порядку копія дого­вору із страховою компанією про страхування користувачів послуг від нещасних випадків під час провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

29. Виробництво особ­ливо небезпечних хі­мічних речовин (за переліком, який ви­значається Кабінетом Міністрів України)

30. Виробництво пес­тицидів та агрохіміка - тів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про забезпечення ним дис­пансерного обслуговування користувачів послуг

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих приміщень

Засвідчені в установленому порядку копії пози­тивних висновків органів, що здійснюють конт­роль за охороною праці, протипожежною і еко­логічною безпекою, за дотриманням санітарно - гігієнічних норм безпеки виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, оформлені окремими листами цих органів безпосередньо на об'єкти за місцем виробництва (виготовлення)

Засвідчена в установленому порядку копія тех­нологічного регламенту виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

Перелік особливо небезпечних хімічних речовин із зазначенням найменування речовин, ГОСТ або ДСТУ, технічних умов, за якими вона виготовляється

Засвідчена в установленому порядку копія сер­тифіката (свідоцтва) державної реєстрації не­безпечного фактора хімічного походження

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих приміщень (для виробництва), складських, торгових приміщень (для оптової, роздрібної торгівлі)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Копії позитивних висновків органів, що здійснюють контроль за охороною праці, протипожежною і екологічною безпекою, за дотриманням санітарно - гігієнічних норм безпеки виробництва пестицидів та агрохімікатів, оформлені окремими листами цих органів безпосередньо на об'єкти за місцем вироб­ництва (виготовлення і реалізації)

Засвідчена в установленому порядку копія тех­нологічного регламенту виробництва пестици­дів та агрохімікатів

Перелік пестицидів та агрохімікатів (для вироб­ництва) із зазначенням найменування, ГОСТ або ДСТУ, технологічних умов, за якими вони виго­товляються

Засвідчена в установленому порядку копія санітарно­го паспорта на складське (торговельне) приміщення, який містить належним чином оформлені позитивні висновки органів, що здійснюють контроль за проти­пожежною та екологічною безпекою, дотриманням санітарно-гігієнічних норм торгівлі пестицидами та агрохімікатами або ці ж висновки, оформлені окре­мими листами зазначених органів на місце прова­дження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії допу­сків (посвідчень) працівників на право роботи із пестицидами та агрохімікатами (для оптової, роздрібної торгівлі)

Гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів, які виникають у процесі здійснення оптової та роздрібної торгівлі

Вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

31 .Заготівля, переробка, металур­гійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів

Акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт"

Засвідчена в установленому порядку копія установчих документів суб'єкта господарської діяльності (у разі створення цим суб'єктом додаткового приймального пункту не подається)

Засвідчена в установленому порядку копія дозволу територіального управління Держнаглядохоронпраці на початок роботи кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту за вказаними у заяві адресами

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним земельної ділянки (виробничої площі), де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності

Довідка про відповідність суб'єкта господарської діяльності вимогам, що ставляться до спеціалізованого металургійного переробного підприємства, за встановленою Держпромполітики та погодженою з Держпідприємництвом формою (у разі здійснення металургійної переробки металобрухту)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

32.Розроблення, ви­пробування, виробни­цтво, експлуатація ра - кет-носіїв, космічних апаратів та їх складо­вих частин, наземної космічної інфраструк­тури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про освіту і кваліфікацію персоналу, який залучається до провадження відповідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність нормативно - правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

Перелік за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності обладнання, яке планується до застосування для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, ви­пробувальне обладнання, засоби вимірювання і контролю, обчислювальна техніка)

Копія сертифіката відповідності Української си­стеми сертифікації космічної техніки на об'єкти космічної діяльності (космічну техніку) та сер­тифікат на систему якості продукції суб'єкта го­сподарської діяльності або висновки відповід­них інститутів космічної галузі на проектну до­кументацію (технічні завдання) та Державного науково-інженерного центру сертифікації кос­мічної техніки на систему якості продукції су­б'єкта господарської діяльності (у разі потреби)

І Додатки

Ш

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

1

33.Професійна діяль­ність на ринку цінних | паперів:

Діяльність з випуску І та обігу цінних папе­рів

.........

Засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської ді­яльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці)

Засвідчена в установленому порядку копія ліце­нзії на розроблення, виробницгво, використання (впровадження) засобів криптографічного або технічного захисту інформації (у разі розроб­лення космічної техніки у цьому напрямі)

Засвідчена в установленому порядку копія рі­шення Держкомзв'язку про виділення смуг ра­діочастот (у разі розроблення, виробництва чи випробування космічної техніки, робота якої пов'язана з радіочастотним випромінюванням)

Засвідчена в установленому порядку копія ліце­нзії на використання радіочастотного ресурсу України (у разі експлуатації космічної техніки, робота якої пов'язана з радіочастотним випромі­нюванням)

Нотаріально засвідчені )копії статуту та установ­чого договору заявника торговця цінними па­перами (крім банку) із змінами та доповнення­ми, зареєстрованими в установчому порядку

Нотаріально засвідчена копія статуту заявника банку із змінами та доповненнями до нього, за­реєстрованими в установленому порядку Націо­нальним банком

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Аудиторський висновок про сплату статутного фонду заявника торговця цінними паперами (крім банку)

Довідка Національного банку (його територіаль­ного управління) про розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду заявни­ка банку на момент подання заяви

Довідка про засновників, акціонерів, учасників за­явника торговця цінними паперами (у тому числі банку) із зазначенням частки кожного у статутно­му фонді (в абсолютній сумі та у відсотках). Для заявника торговця цінними паперами, утвореного у формі відкритого акціонерного товариства (в то­му числі банку), зазначені відомості надаються по акціонерах (засновниках), на яких припадає понад 5 відсотків статутного фонду

Довідка про засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 відсотків у статутному фонді заявника торговця цінними па­перами (у тому числі банку). Для утвореної у фор­мі відкритого акціонерного товариства юридичної особи, яка має понад 10 відсотків статутного фон­ду заявника торговця цінними паперами (у тому числі банку), зазначені відомості надаються по ак­ціонерах (засновниках), на яких припадає понад 5 відсотків її статутного фонду

Довідка про юридичних осіб, в яких заявник торговець цінних паперами (в тому числі банк) має частку понад 5 відсотків статутного фонду цих юридичних осіб (зазначити в абсолютній сумі та у відсотках)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Депозитарна діяль­ність депозитарія цін­них паперів

Депозитарна діяль­ність зберігана цінних паперів

Довідка про здійснені та зареєстровані на мо­мент подання заяви власні випуски цінних папе­рів (акції, облігації та інші) заявника торговця цінними паперами (у тому числі банку)

Список керівних посадових осіб та фахівців за­явника, його філій, що мають повноваження провадити діяльність з випуску та обігу цінних паперів та сертифікованої в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондо­вого ринку порядку

Нотаріально засвідчені копії статуту та установ­чого договору заявника із змінами та доповнен­нями, зареєстрованими в установчому порядку

Відомості про засновників, акціонерів, учасників заявника

Аудиторський висновок про сплату статутного фонду заявника

Список керівних посадових осіб та фахівців за­явника, що мають повноваження безпосередньо провадити депозитарну діяльність та сертифіко - вані в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку

Дозвіл Національного банку на провадження професійної депозитарної діяльності зберігана (для комерційних банків)

Відомості про засновників, акціонерів, учасників заявника, частка яких у статутному фонді стано­вить не менш як 5 відсотків

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Розрахунково - клірингова діяльність за угодами щодо цін­них паперів

Діяльність щодо ве­дення реєстру власни­ків іменних цінних паперів (яка здійсню­ється реєстраторами)

Аудиторський висновок про сплату статутного фонду заявника (для торговців цінними папера­ми)

Список керівних посадових осіб та фахівців за­явника, його філій, що мають повноваження провадити депозитарну діяльність та сертифіко - вані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку

Аудиторський висновок про сплату статутного фонду депозитарія

Список керівних посадових осіб та фахівців за­явника, що мають повноваження провадити де­позитарну діяльність та сертифіковані в устано­вленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку

Дозвіл Національного банку на провадження відповідного виду господарської діяльності (для комерційних банків)

Нотаріально засвідчені копії статуту та установчо­го договору заявника із змінами та доповненнями, зареєстрованими в установленому порядку

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність (відсутність) у складі його засновників (акціонерів) органів державної влади, центрів сертифікатних аукціо­нів та їх правонаступників, у разі якщо суб'єкт створений у формі акціонерного товариства

Аудиторський висновок про сплату статутного фонду заявника (крім банків)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Діяльність щодо ведення власного ре­єстру власників імен­них цінних паперів (яка здійснюється емі­тентами)

Діяльність з органі­зації торгівлі на ринку цінних паперів

Список керівних посадових осіб та штатних фахівців заявника, його філій, що мають повноваження прова­дити відповідний вид господарської діяльності та сертифіковані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку

Копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випу­ску цінних паперів, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал свідоцтва

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про кількість власників іменних цінних паперів у сукупності з усіх ви­пусків іменних цінних паперів емітента

Список штатних фахівців емітента, що мають повноваження провадити відповідний вид гос­подарської діяльності та сертифіковані Держав­ною комісією з цінних паперів та фондового ри­нку в установленому порядку

Засвідчена в установленому порядку копія сві­доцтва про реєстрацію торговельно-інформацій - ної системи

Висновок аудитора (аудиторської фірми) про склад і розмір статутного фонду та активів орга­нізатора торгівлі

Відомості про засновників, акціонерів (учасни­ків) організатора торгівлі із зазначенням частки кожного у статутному фонді (в абсолютній сумі та у відсотках)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Діяльність з управлін­ня активами

Список членів фондової біржі або учасників торго­вельно-інформаційної системи, складений в алфаві­тному порядку із зазначенням їх назви, коду ЄДРОУ, місцезнаходження та номерів телефонів

Список керівних посадових осіб організатора торгі­влі та не менш як два його фахівці для кожного фу­нкціонального підрозділу організатора торгівлі, що мають повноваження провадити відповідний вид господарської діяльності та сершфіковані Держав­ною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку

Відомості про філії та інші відокремлені струк­турні підрозділи організатора торгівлі, яким на­даються повноваження щодо провадження дія­льності з організації торгівлі на ринку цінних паперів та копії положень про них

Правила організатора торгівлі, складені відпові­дно до законодавства, зокрема, відповідних лі­цензійних умов

Копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випу­ску цінних паперів (у разі його здійснення), за­свідчена нотаріально або органом, який видав оригінал свідоцтва

Засвідчені нотаріально копії установчих доку­ментів заявника (із змінами та доповненнями, зареєстрованими в установленому порядку)

Аудиторський висновок про сплату статутного фонду заявника

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Довідка про наявність (відсутність) у складі засновни­ків (акціонерів) заявника органу (органів) державної впади (із зазначенням у разі наявності частки кожного у статутному фонді (капіталі), засвідчена підписом та печаткою заявника (тільки для компаній з управління активами інститутів спільного інвестування)

Відомості за підписом заявника щодо пов'язаних осіб заявника

Список керівних посадових осіб та фахівців за­явника, його філій, що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управлін­ня активами і сертифіковані в порядку, установ­леному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Письмове подання відповідної саморегулівної орга­нізації на ринку цінних паперів, яка об'єднує ком­панії з управління активами, щодо спроможності заявника провадити діяльність з управління акти­вами (тільки для компаній з управління активами інститутів спільного інвестування)

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності заяв­ника на приміщення, в якому провадиться дія­льність з управління активами, або право оренди ним цього приміщення

Засвідчена в установленому порядку копія ліце­нзії на провадження діяльності з адмініструван­ня пенсійних фондів (тільки для професійних адміністраторів недержавних пенсійних фондів)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

34. Посередницька ді­яльність митного бро­кера та митного пере­візника:

Посередницька діяль­ність митного брокера

Посередницька діяль­ність митного переві­зника

35. Розроблення, виго­товлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з ка­налів зв'язку, інших за­собів негласного отри­мання інформації, тор­гівля спеціальними тех­нічними засобами для зняття інформації з ка­налів зв'язку, інших за­собів негласного отри­мання інформації

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Засвідчена в установленому порядку копія дого­вору страхування власної діяльності на суму, не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян

Засвідчена в установленому порядку копія ква­ліфікаційного свідоцтва особи уповноваженої на декларування (для юридичних осіб не менш як дві особи)

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи) засвідчена в установленому порядку копія дого­вору страхування власної діяльності на суму, не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про матеріально-технічне оснащення та організаційно-технічні можливос­ті заявника для провадження відповідного виду господарської діяльності

Відомості щодо дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з держав­ною таємницею

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

36. Надання послуг з перевезення пасажи­рів і вантажів залізни­чним транспортом

37. Надання послуг з перевезення пасажи­рів і вантажів повітря­ним транспортом

38. Виконання авіа- ційно-хімічних робіт

39. Надання послуг з перевезення пасажи­рів і вантажів автомо­більним транспортом загального користу­вання (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації співробітників суб'єкта господарської ді­яльності, які беруть участь у провадженні відпо­відного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія письмо­вої домовленості про співробітництво суб'єктів го­сподарської діяльності з оперативним підрозділом, який провадить оператавно-розшукову діяльність, у разі отримання суб'єктом господарської діяльно­сті відповідної ліцензії

Засвідчена в установленому порядку копія серти­фіката відповідності надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом технічним умовам (технічному регламенту)

Технічні умови (технічний регламент), які ви­значають умови і порядок надання послуги, за підписом заявника суб'єкта господарської дія­льності

Засвідчена в установленому порядку копія сер­тифіката експлуатанта

Засвідчена в установленому порядку копія сер­тифіката експлуатанта

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності, про відповідність матеріаль­но-технічної бази, необхідної для підтримання належного технічного стану транспортних засо­бів та проходження

Вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

-1

2 ,,

Надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

Засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує відповідний рівень освіти посадової особи, яка відповідає за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів (для юридичних осіб з кількістю автомобілів 10 і більше)

Список власних або орендованих транспортних засобів із зазначенням типу, марки, моделі, 1 державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона, | оформленого ДАІ, які можуть бути допущені до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України та відповідних міжнародних перевезень

Засвідчені заявником суб'єктом господарської діяльності копії документів водіїв, які працюють за наймом з юридичними (з кількістю автомобілів до 10 одиниць) та фізичними особами, про наявність необхідної кваліфікації, своєчасність цроходження медичного обстеження

Засвідчені заявником суб'єктом господарської діяльності копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і тимчасових реєстраційних талонів на орендні автомобілі, оформлені ДАІ для юридичних (з кількістю автомобілів до 10 одиниць) та фізичних осіб

Засвідчені в установленому порядку копії страхових документів, що підтверджують наявність у перевізників обов'язкових видів ; страхування

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

40. Надання послуг з перевезення пасажи­рів і вантажів річко­вим, морським транс­портом

41. Виробництво вете­ринарних медикамен­тів і препаратів, опто­ва, роздрібна торгівля ветеринарними меди­каментами і препара­тами

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує закінчення водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників у закладах, перелік яких встановлено Мінтрансом (для надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів), та курсів водіїв, допуще­них до перевезення небезпечних вантажів, у разі використання спеціалізованого рухомого складу

Довідка, що підтверджує відповідність матеріа­льно-технічної бази, необхідної для'проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності, засвідчена Державною інспекцією з безпеки су­дноплавства

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації фахівців провідних професій, необхідний для провадження відповідного виду господарсь­кої діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, які підтверджують право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації, необхідний для проведення відповідно­го виду господарської діяльності

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

42. Проведення дезін­фекційних, дезінсек­ційних, дератизацій­них робіт (на об'єктах ветеринарного конт­ролю)

43. Ветеринарна прак­тика

Копія договору щодо здійснення технологічного контролю якості препаратів, засвідчена в уста­новленому порядку

Перелік ветеринарних медикаментів ї препара­тів, що будуть виготовлятися, за підписом заяв­ника суб'єкта господарської діяльності

,1

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації, необхідний для провадження відповід­ного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія висновку органу державної метрологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність метро­логічного забезпечення проведення дезінфекцій­них, дезінсекційних, дератизаційних робіт

Засвідчена в установленому порядку копія договору з державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення лабораторних досліджень

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації, необхідний для провадження відповід­ного виду господарської діяльності

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

44.Виробництво лі­карських засобів, оп­това, роздрібна торгі­вля лікарськими засо­бами

Засвідчена в установленому порядку копія договору з державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення діагностичних досліджень

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження відповідного ВИДУ господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія ви­сновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наданих приміщень вимогам сані­тарних норм і правил щодо провадження відпо­відного внду господарської діяльності за фор­мою, встановленою МОЗ

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про відповідність його мате­ріально-технічної бази, наявність у нього норма - тивно-правових документів, у тому числі норма­тивних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарсь­кої діяльності, а також про відповідність рівня кваліфікації його працівників ліцензійним умо­вам провадження відповідного виду господарсь­кої діяльності, за формою, встановленою МОЗ

Засвідчені в установленому порядку копії техні­чних та технологічних регламентів щодо вироб­ництва лікарських засобів, розроблених та за­тверджених в установленому порядку (для під - приємств-виробників)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

45.Розроблення, виро­бництво, виготовлен­ня, зберігання, переве­зення, придбання, пе­ресилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотич­них засобів, психо­тропних речйвйн і прекурсорів

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Засвідчена в установленому порядку копія ви­сновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності про відповідність наявних приміщень вимогам сані­тарних норм і правил щодо провадження відпо­відного виду господарської діяльності за фор­мою, встановленою МОЗ

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про відповідність його мате­ріально-технічної бази ліцензійним умовам про­вадження зазначеного виду господарської діяль­ності, наявність нормативно-правових 'докумен­тів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, а також про рівень кваліфікації його працівників, які мають доступ до наркотичних засобів, пси­хотропних речовин або прекурсорів

Засвідчені в установленому порядку копії техні­чних та технологічних регламентів щодо вироб­ництва, виготовлення наркотичних засобів, пси­хотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

46.Виробництво вибу­хових речовин і мате­ріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Довідка про погодження видачі ліцензії суб'єкту го­сподарської діяльності (видається за умови відсут­ності у працівників, які мають доступ до наркотич­них засобів, психотропних речовин або прекурсо­рів, не погашеної чи не знятої судимості, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психо­тропних речовин або прекурсорів, відсутності ін­ших даних щодо причетності цих працівників до незаконного обігу наркотичних засобів, психотроп­них речовин або прекурсорів та забезпечення облі­ку і схоронності наркотичних засобів, психотроп­них речовин і прекурсорів)

Висновок територіального наркологічного за­кладу охорони здоров'я про відсутність у пра­цівників суб'єкта господарської діяльності, які мають доступ до наркотичних засобів, психо­тропних речовин або прекурсорів, захворювань на наркоманію, токсикоманію чи хронічний ал­коголізм (для суб'єктів господарської діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з обігом нар­котичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

Дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок ро­боти

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації, необхідний для провадження відповід­ного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку технологічні регламенти на виготовлення вибухових матеріалів

Вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

47.Розроблення, виробництво, вико­ристання, експлуа­тація, сертифікаційні випробування, тема­тичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення крипто­систем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі крипто­графічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами крипто­графічного захисту інформації

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують наявність місць для зберігання вибухових матеріалів або їх оренди

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або договору оренди спецавтотранспорту для перевезення вибухових матеріалів

Положення за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про керівництво роботами, пов'язаними з обігом вибухових матеріалів

Акт контрольних обстежень

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для проведення відповідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про наявність технічного обладнання необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про атестацію приміщень та (або) об'єктів електронно- обчислювальної техніки (у разі подання заяви на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарсь­кої діяльності про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, а також внутрішніх положень та ін­струкцій, які регламентують проведення робіт у ме­жах відповідного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ

Засвідчена в установленому порядку копія до­зволу на провадження виду господарської дія­льності, пов'язаного з державною таємницею (у разі потреби) методики проведення сертифіка­ційних випробувань, тематичних досліджень та експертизи (у разі подання заяви на проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності)

Перепік за підписом заявника суб'єкта господар­ської діяльності надрукованих дописів, а також ра­ніше виконаних робіт, у тому числі наукових, нау­ково-дослідних, дослідно-конструкторських (у разі провадження виду господарської діяльності з роз­роблення криптосисгем і засобів криптографічного захисту інформації)

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про завдання, програми та замовлення державних органів на виконання ро­біт у галузі криптографічного захисту інформа­ції, до яких планується залучити заявника (для провадження виду господарської діяльності, по­в'язаного з державною таємницею або конфіде­нційною інформацією, яка є власністю держави)

Вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

48.Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про наявність технічного обладнання, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про атестацію приміщень та (або) об'єктів електронно- обчислювальної техніки (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, а також внутрішніх положень та інструкцій, які регламентують проведення робіт у межах відповідного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ

Засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі потреби)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

49.Розроблення, виро­бництво, впроваджен­ня, обслуговування, дослідження ефектив­ності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі техні­чного захисту інфор­мації

Методики проведення сертифікаційних випробу­вань та експертизи (у разі провадження відпові­дних робіт) за підписом заявника суб'єкта гос­подарської діяльності

Перелік за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності надрукованих дописів, а та­кож раніше виконаних робіт, у тому числі нау­кових, науково-дослідних, дослідно-конструк - торських (для виконання робіт з розроблення голографічних захисних елементів)

Відомості за підписом заявника суб'єкта господар­ської діяльності про завдання, програми та замов­лення державних органів на виконання робіт з голо­графічного захисту, до яких планується залучити за­явника (дня провадження виду господарської діяль­ності, пов'язаного з державною таємницею або кон­фіденційною інформацією, яка є власністю держави)

Відомості про кваліфікацію спеціалістів (освіта, спеціальність, перепідготовка, підвищення ква­ліфікації)

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про атестовані приміщення та (або) об'єкти електронно-обчислювальної техніки (назва та категорія приміщень та (або) об'єктів електронно-обчислювальної техніки, ким та коли проведена атестація) у разі потреби

Перелік за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності наявних засобів вимірюван­ня, контролю, допоміжних засобів та обладнан­ня, що забезпечують виконання обраних видів робіт (найменування, тип, заводський номер, да­та останньої перевірки)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

50.Проектування, монтаж, технічне об­слуговування засобів протипожежного за­хисту та систем опа­лення, оцінка проти­пожежного стану об'єктів

Перелік за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності наявних нормативних доку­ментів з питань технічного захисту інформації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія до­зволу на провадження виду господарської дія­льності, пов'язаного з державною таємницею, у разі потреби

Відомості за підписом керівника та печаткою за­явника суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази і спеціалі­стів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, які підтверджують право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхід­них для провадження відповідного виду госпо­дарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації спеціалістів, необхідний для проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами

Засвідчені в установленому порядку копії технічних умов, технологічних процесів, регламентів (якщо це вимагають ліцензійні умови на заявлені послуги та роботи протипожежного призначення)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

51 .Проведення випро­бувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівель­них конструкцій, ви­робів і обладнання, а також пожежної тех­ніки, пожежно - технічного озброєння, продукції протипоже­жного призначення на відповідність встанов­леним вимогам

52.0рганізація та ут­римання тоталізаторів, гральних закладів

Відомості за підписом заявника суб'єкта господар­ської діяльності про наявність матеріально - технічної бази і спеціалістів, необхідних дня прова­дження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії докумен­тів, які підтверджують право власності суб'єкта го­сподарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних дня прова­дження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують рівень освіти і квалі­фікації спеціалістів, необхідних для проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами

Засвідчені в установленому порядку копії мето­дик проведення випробувань (за відсутності стандартизованих) та акта обстеження метроло­гічного забезпечення робіт

Порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку, підтверджені науково-дослідним інсти­тутом пожежної безпеки МВС

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Засвідчені в установленому порядку копії докумен­тів, які підтверджують право власності суб'єкта гос­подарської діяльностіабо оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для проваджен­ня відповідного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія по - ложення про призовий фонд

Вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

53.Надання послуг загальноосвітніми, професійно-техніч­ними та вищими навчальними закладами

Рішення Державної акредитаційної комісії для професійно-технічних та вищих навчальних закладів, Регіональної експертної ради для загальноосвітніх навчальних закладів про спроможність навчального закладу надавати освітні послуги за заявленим видом, рівнем, напрямом (спеціальністю)

Копії засновницьких документів: затверджений або зареєстрований в установленому порядку статут чи положення про навчальний заклад; рішення про створення навчального закладу; для навчальних закладів, які засновані на недержавній формі власності, засновницькі угоди з підтвердженням фінансово-майнових гарантій щодо можливості виконання навчальним закладом визначених у статуті зобов'язань

Концепція про вид чи напрям освітньої діяльності, погоджена з органами державного управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій стосовно питань, що належать до їх компетенції

Затверджені в установленому порядку програми освітньої діяльності за заявленим видом, рівнем чи напрямом, навчальні плани, кваліфікаційні та освітні вимоги до випусників тощо

Відомості про соціальну інфраструктуру навчального закладу, кадрове, матеріально - технічне та навчально-методичне забезпечення заявлених видів, рівнів чи напрямів освітньої діяльності

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

54. Посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Документ, що підтверджує право володіння (корис­тування) приміщеннями для здійснення навчально - виховного процесу на термін, необхідний для заве­ршення циклу навчання. У разі подання договору оренди додається документ, що підтверджує право власності орендодавця або погодження власника приміщення на суборенду (оригінал або нотаріаль­но засвідчену копію, якщо майно орендодавця не належить до державної чи комунальної власності)

Висновок місцевого органу державного санітар­ного нагляду про відповідність наявних примі­щень вимогам санітарних норм, будівельних норм і нормативних документів, що регламен­тують порядок провадження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації керівника навчального закладу- копія диплома про вищу освіту, копії дипломів про наукові ступені та вчені звання (за їх наявності)

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента про освіту (для фізичної особи)

Засвідчений в установленому порядку витяг з установчих документів із зазначенням виду гос­подарської діяльності посередництво у праце­влаштуванні за кордоном (для юридичної особи)

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента, що підтверджує право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження діяльності з посе­редництва у працевлаштуванні за кордоном

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

55.Виробництво дис­ків для лазерних сис­тем зчитування

Копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування якщо зовніш­ньоекономічний договір укладено з роботодавцем;

Копія дозволу (ліцензії) на провадження посеред­ницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику якщо зовнішньо­економічний договір укладено з посередником

Копія документа (витяг із торговельного, банків­ського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарсь­кої діяльності у країні місцезнаходження якщо зовнішньоекономічний договір передбачає тіль­ки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників

Список керівного складу суб'єкта господарюван­ня (керівник, його заступники, головний бухгал­тер), із зазначенням прізвища, ім'я та по батько­ві, займаної посади, робочого телефону, та дові­дка про засновників за підписом керівника су­б'єкта господарювання, скрепленим печаткою

Дані про керівника філіалу та керівників відокрем­лених підрозділів суб'єкта господарювання, які бу­дуть займатися діяльністю, пов'язаною з виробни­цтвом, зберіганням або розповсюдженням дисків для лазерних систем зчитування, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, робочого телефону, за підписом керівника суб'єкта господарювання, скреплення печаткою

Нотаріально засвідчені копії установчих доку­ментів (для юридичної особи), свідоцтва про ре­єстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

56.Імпорт, експорт ди­сків для лазерних сис­тем зчитування

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності або оренди суб'єкта господарювання на усі примі­щення, які він використовує

Заява про отримання спеціального ідентифіка­ційного коду (у разі, коли цей код був отрима­ний до моменту подання заяви)

Відомості про залишок дисків для лазерних сис­тем зчитування станом на 21 квітня 2002 р. (у разі наявності)

Засвідчена в установленому порядку копія до­кумента про власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній)

Список керівного складу (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, імені' та по батькові, займаної посади, робочого телефону, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою)

Нотаріально засвідчені копії установчих доку­ментів (для юридичної особи), свідоцтва про ре­єстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи)

Документально підтверджені відомості про вла­сні або орендовані складські приміщення

Дані про приміщення, в яких буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для ла­зерних систем зчитування (згідно з ліцензії на імпорт дисків)

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

57.Імпорт, експорт обладнання для виро­бництва дисків для ла­зерних систем зчиту­вання

58.Виготовлення пар­фумерно-косметичної продукції з викорис­танням спирту етило­вого

Відомості про залишок дисків для лазерних сис­тем зчитування станом на 21 квітня 2002 р. (у разі наявності)

Список керівного складу (керівник, його заступ­ники, головний бухгалтер), із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, робочого телефону, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скрепленим печаткою

Нотаріально засвідчені копії документів (для юри­дичної особи) або свідоцтва про реєстрацію суб'єк­та підприємницької діяльності (для фізичної особи)

Документально підтверджені відомості про вла­сні або орендовані складські приміщення

Перелік основних вузлів для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт чи імпорт яких під­лягає ліцензуванню відповідно до законодавст­ва, із зазначенням виду, моделі, серійного номе­ра, коду виробника (у разі наявності)

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів

Довідка органу державної податкової служби про взяття заявника на обпік як платника податків

Довідка органу державної податкової служби про внесення місця зберігання спирту до Єдино­го державного реєстру місць зберігання

Вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

59.Оптова торгівля насінням

БО. Виробництво, збе­рігання і реалізація племінних (генетич­них) ресурсів, прове­дення генетичної екс­пертизи походження та аномалій тварин

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності або оренди суб'єкта господарювання на приміщення та виробничі потужності для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Довідка Держпроду про відповідність технологіч­ного стану виробництва для провадження госпо­дарської діяльності щодо виготовлення парфумер­но-косметичної продукції з використанням спирту етилового, що видана на підставі акта обстеження підприємства, проведеного Держпродом разом з органом державної податкової служби

Засвідчена в установленому порядку копія атес­тату акредитації лабораторії

Засвідчені в установленому порядку копії уста­новчих документів (для юридичної особи)

Засвідчені в установленому порядку копії доку­ментів, що підтверджують право власності су­б'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ

Відомості за підписом заявника суб'єкта госпо­дарської діяльності про наявність матеріально - технічної бази, необхідної для провадження від­повідного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія атестату про присвоєння суб'єкту господарської діяльності статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві

Засвідчена в установленому порядку копія сві­доцтва про реєстрацію племінного стада в Дер­жавному племінному реєстрі

Внд господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

1

2

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщень, де буде проводитися відповідний вид господарської діяльності

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців відповідних професій, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності

Засвідчена в установленому порядку копія документу Державного департаменту ветеринарної медицини або його територіального органу щодо ветеринарно - санітарного стану суб'єкта господарської діяльності

Відомості за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності

Перелік видів генетичної експертизи племінних (генетичних) ресурсів та видів племінних (генетичних) ресурсів, що будуть вироблятися, зберігатися та реалізовуватися, за підписом заявника суб'єкта господарської діяльності для провадження відповідного виду господарської діяльності