Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Перелік органів ліцензування

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

1

2

1 Мінагрополітики

2. МВС

3. Мінекоресурсів

Культивування, використання рослин, що міс­тять наркотичні засоби, для промислових цілей

Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та анамапій тварин

Виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боє­припасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгі­вля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду

Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони

Надання послуг пов'язаних з охороною дер­жавної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян

Пошук (розвідка) корисних копалин

Видобування уранових руд

Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини ( згідно з переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України) операції у сфері поводження з небезпечними відходами

Виконання топографо-геодезичних, картогра­фічних робіт

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

1

2

4. Мінекономіки

5. Державний депар­тамент інтелектуа­льної власності МОН

6. МОЗ

7 Мінпраці 8. Мінфін

Діяльність арбітражних керуючих (розпоряд­ників) майна, керуючих санацією, ліквідато­рів)

Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання для їх виробництва

Виробництво дисків для лазерних систем зчи­тування

Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)

Медична практика

Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Посередництво у працевлаштуванні за кордо­ном

Виробництво дорогоцінних металів і дорого­цінного каміння, дорогоцінного каміння ор­ганогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного ка­міння органогенного утворення, напівдорого­цінного каміння, торгівля виробами з дорого­цінних металів і дорогоцінного каміння, до­рогоцінного каміння органогенного утворен­ня, напівдорогоцінного каміння

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

1

2

Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності

Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння

Органогенного утворення,

Напівдорогоцінного каміння

Страхова діяльність

Випуск та проведення лотерей

Водопостачання

подпись: водопостачання

9 Держжитлокомун - госп, Рада міністрів Автономної Респуб­ліки Крим, обласні, Київська та Севасто­польська міські дер­жавні адміністрації 9-1 Держбуд, Рада міністрів Автоном­ної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто­польська міські дер­жавні адміністрації

10. Держводгосп

11 Держкомзем централізоване

Водовідведення

Та

Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та захисних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

Проектування, будівництво нових і

Реконструкція існуючих меліоративних

Систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури

Проведення землевпорядних та землецінних робіт

Пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бан­деролей та посилок масою до ЗО кілограмів

12. Держкомзв'язку

подпись: 12. держкомзв'язкуНадання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот)

Надання послуг телефонного зв'язку (крім ві­домчих об’єктів)

13. Держтур - адміністрація

14. Держпром - політики

подпись: 13. держтур- адміністрація
14. держпром- політики
Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації

Туроператорська та турагентська діяльність

Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначаєть­ся Кабінетом Міністрів України)

Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оп­това, роздрібна торгівля пестицидами та аг - рохімікатами

15.НКАУ

подпись: 15.нкауЗаготівля, переробка, металургійна переробка брухту кольорових і чорних металів

Розроблення, випробування, виробництво, екс­плуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфра­структури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента су - Путникових систем ____________________

16. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 17 Держмитслужба

18. НКРЕ

19. СБУ

20. Мінтранс

21. Укравіатранс професійна діяльність на ринку цінних паперів

Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника

Транспортування нафти, нафтопродуктів ма­гістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл

Постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом

Зберігання природного газу в обсягах, що пе­ревищують рівень, установлюваний ліцензій­ними умовами

Розроблення, виготовлення спеціальних тех­нічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічни­ми засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації

Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікація випробування, ввезення, виве­зення голографічних захисних елементів

Надання послуг з перевезення пасажирів і ва­нтажів залізничним транспортом

Надання послуг з перевезення пасажирів і ва­нтажів повітряним транспортом

Виконання авіаційно-хімічних робіт_______

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

1

2

22. Укравтотранс

23. Укрморрічфлот

24. Державний депа­ртамент ветеринар­ної медицини

25. Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

26. Держнагляд - охоронпраці

27 Департамент з пи­тань адміністрування акцизного збору і ко - !: нтролю за виробниц­твом та обігом підак­цизних товарів

Надання послуг з перевезення пасажирів і ва­нтажів автомобільним транспортом загаль­ного користування (крім надання послуг з пе­ревезення пасажирів та їх багажу на таксі)

Надання послуг з перевезення пасажирів і ва­нтажів річковим, морським транспортом виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля вете­ринарними медикаментами і препаратами

Проведеним дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринар­ного контролю)

Ветеринарна практика

Виробництво лікарських засобів, оптова, роз­дрібна торгівля лікарськими засобами

Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, переси­лання, ввезення, вивезення, відпуск, знищен­ня наркотичних засобів, психотропних речо­вин і прекурсорів

Виробництво вибухових речовин і матеріалів (згідно з переліком, який визначається Кабі­нетом Міністрів України)

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, опто­ва, роздрібна торгівля алкогольними напоями

Виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

1

2

28. Укрдержрибгосп

29 Департамент спеціальних телеко­мунікаційних систем та захисту інформа­ції СБУ

ЗО. Державний депа­ртамент пожежної безпеки МНС

Виготовлення парфумерно-косметичної про­дукції з використанням спирту етилового

Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподар­ських водойм, крім внутрішніх водойм (став­ків) господарств

Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптогра­фічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами крипто­графічного захисту інформації

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформа­ції, надання послуг у галузі технічного захис­ту інформації

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опа­лення, оцінка протипожежного стану об'єктів

Проведення випробувань на пожежну небез­пеку речовин, матеріалів, будівельних конс­трукцій, виробів і обладнання, а також поже­жної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

1

2

31 Рада міністрів Автономної Респуб­ліки Крим, обласні, Київська та Севасто­польська міські держадміністрації

32. Держкомспорт

33. Мінагрополітики, Держкомлісгосп, Держжитлокомун - госп, Рада міністрів Автономної Респуб­ліки Крим, обласні, Київська та Севасто­польська міські держадміністрації*

34. Державна комісія з регулювання рин­ків фінансових по­слуг

Організація та утримання тоталізаторів, гра­льних закладів

Турагентська діяльність

Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяль­ність. організація і проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; ді­яльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних' в Україні

Оптова торгівля насінням страхова діяльність

* На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої вла­ди, господарська діяльність провадиться на всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, на терито­рії відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Додаток 10