Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Переваги та недоліки корпорацій

Корпорація як форма підприємництва сформувалась в кінці 19 ст., в часи необхідності значних обсягів капіталу для будування шахт, залізних доріг. Рішенням проблеми залучення великих обсягів капіталу став продаж частки майбутнього підприємства окремим вкладникам. Для захисту вкладника від ризику відповідальність обмежувалась часткою вкладу. З розвитком товариств корпорації набули атрибути підприємства з приватною власністю юридичної особи ( право на власність, право продажу майна, заключати угоди).

Корпорація (акціонерне товариство) є поширеною формою підприємницької діяльності, її власниками вважаються ак­ціонери, що мають обмежену відповідальність у розмірі свого вне­ску в акціонерний капітал корпорації. Прибуток корпорації на­лежить акціонерам. Видокремлюють дві його частини. Одна части­на розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга—це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування.

Розмір компанії може бути невеликим для того, щоб стати корпорацією.

Існує декілька типів корпорацій:

- Державна корпорація – корпорація, яка знаходиться у власності уряду і створена для спеціальних державних цілей (управління долини Теннесі – будують дамби на водних каналах);

- Квазідержавна корпорація - організація суспільного користування, володіє монополією на виконання основних послуг (підприємства комунального господарства, монопольно здійснюють постачання електроенергії, води, газу, а також місцева телефонна сітка;)

- Приватна корпорація – компанія, власником якої є приватні особи або фірми;

- Некомерційна корпорація – компанія, власники якої мають обмежену відповідальність і основна мета діяльності є виконання послуг, а не отримання максимального прибутку ( в сфері освіти Державна система радіовіщення Гарвардський університет);

- Комерційна корпорація – компанія, мета діяльності є отримання прибутку;

- Корпорація відкритого типу – корпорація, яка активно розповсюджує акції на відкритих торгах, дає повний контроль над управлінням корпорацією;

- Корпорація закритого типу – корпорація, яка не продає акції на відкритих торгах, а розповсюджує серед засновників, дає повний контроль над управлінням корпорацією.

- Професійні корпорації Не належать до числа корпорацій відкритого типу, акціонери пропонують професійні послуги (юристи, економісти, медичні працівники);

- S – корпорація – корпорація з числом працівників не більше 35, які обкладаються податком як товариства. Прибутки і видатки фірми приходяться на власників підприємства і оподатковуються по ставкам податку на особистий податок, мають обмежену відповідальність, але обмежені у таких показниках: не можуть володіти більш як 80% акціями іншої корпорації, кількість акціонерів не більше 35 чоловік;

- Корпорації з обмеженою відповідальністю – установа, де поєднуються переваги S – корпорації та товариства з обмеженою відповідальністю (кількість акціонерів не обмежена, участь членів в управлінні не обмежена, строк існування не більше 30 років);

- Дочірня корпорація – компанія, капітал якої належить іншій корпорації;

- Материнська корпорація – компанія, яка володіє більшою частиною або всім обсягом акцій іншої компанії та приймає активну участь в управлінні;

- Холдингова корпорація – компанія, яка володіє більшою астиною акцій іншої компанії, але не приймає участь в управлінні.

Управління корпорацією здійснюють акціонери. При великому розмірі компанії, участь всіх акціонерів в управлінні носить формальний характер, а реальне управління здійснюють Інституціональні інвестори – організації, які володіють пакетами акцій, банки, фонди, страхові компанії. Власники акцій, акціонери, обирають представників – членів Ради директорів шляхом голосування, які будуть визначати політику корпорації і обирати компетентних менеджерів для управління службовцями. Реальну владу в корпораціях мають вищі посадові особи, які пропонують акціонерам список Ради директорів.

Переваги корпорацій:

- концентрація матеріальних ресурсів, грошових коштів в одному джерелі;

- обмежена відповідальність;

- ліквідність активів (акції легко перетворюються в готівку);

- можливість проведення довгострокого планування масштабних проектів.

Недоліки корпорацій:

- розбіжності між функціями власності і контролю;

- необхідність періодичної звітності в органах масової інформації;

- висока конкуренція;

- підвищені вимоги до реєстрації та ведення звітності;

- високий рівень оподаткування, наяність подвійного оподаткування (прибутковий прибуток з акціонерів, податок на прибуток з корпорації).

Таким чином, кожна з організаційних форм підприємницької діяльності (одноосібне воло­діння, товариство, корпорація) має фінансово-економічні переваги і соціальну привабливість, недоліки і проблеми. Основні елементи механізму функ­ціонування різних організаційно-правових форм підприємництва по­дані в таблиці 10.1.

Найкраща форма власності підприємницької структури залежить від того, яку мету переслідує засновник бізнесу.

Таблиця 10.1

Елемент механізму

Одноосібне володіння

Товариство (партнерство)

Корпорація (акціонерне товариство)

Ставлення до власності та порядок розподілу прибутку (доходу) і збитків

Один приватний власник, якому належать все майно і доходи, несе повну відповідальність особистим майном перед кредиторами

Права власності та обов'язки закріплені в установчому договорі. Розподіл доходів потребує узгодження з партнерами. Кожний партнер може нести повну відповідальність за борги товариства

Існує приватна колективна власність корпорації. Права і обов'язки акціонерів фіксуються у статуті корпорації. Доходи і збитки від господарської діяльності розподіляються пропорційно кількості належних акціонерам акцій

Керівництво (управління)

За бажанням власника

За узгодженням між партнерами. Вищим органом управління товариством є загальні збори учасників

Вищим органом є збори акціонерів, які обирають правління: голову, спостережну раду та ревізійну комісію

Інформація про бізнес

Обов'язкові реєстрація та подання щоквартального звіту до органу статистики і податкової інспекції

Те саме, що 1 для одноосібного володіння

Офіційна інформація надається акціо­нерам. Щорічно проводяться ревізія і аналіз господарської діяльності, склада­ється звіт.

Можливості інвестування

Обмежені фінансовими ресурсами власника. Із зовнішніх джерел доступний лише кредит

Те саме, що і для одноосібного володіння

Можливості для інвестування здійснюються за рахунок нерозподіленого прибутку, емісії цінних паперів та банківських кредитів

Припинення діяльності

За бажанням власника

За згодою партнерів

Термін дії необмежений, якщо корпорація не ліквідується (відповідно до законодавства)

Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності

Тема 11