Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Переваги та недоліки товариства

Товариство (партнерство) як форма організації бізнесу є логічним продовженням розвитку одноосібного володіння, передба­чає об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юри­дичних осіб за умов розподілу ризику, прибутку і збитків на основі рівності; спільного контролю результатів бізнесу; активної участі в його веденні. Основою взаємин між сторонами, що вступають у партнерство, є договір.

За ступенем участі засновників (партнерів) у діяльності підприє­мства прийнято розрізняти товариства: повні (з повною відповідаль­ністю); командитні; товариства з додатковою та обмеженою відпо­відальністю.

Повним (з повною відповідальністю) вважається товари­ство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язання­ми всім своїм майном.

Командитним визнається товариство, яке поряд з учасниками, що несуть відповідальність за його зобов'язаннями всім своїм май­ном, включає принаймні одного учасника, відповідальність котрого обмежується внеском у майно такого організаційного утворення.

Товариство з додатковою відповідальністю — госпо­дарське товариство, партнери якого відповідають за зобов'я­заннями перед кредиторами своїми внесками до статутного фонду, а за недостатності цих коштів—і додатково, належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі.

У Товаристві з обмеженою відповідальністю учасники несуть відповідальність за господарську діяльність у межах внесків у вигляді майна, грошей, продуктів інтелектуальної власності.

Для всіх видів товариств (партнерств) спільним є те, що їх ство­рення і функціонування здійснюється на основі установчої угоди між партнерами. Угода має містити інформацію: повноважен­ня партнерів; сума коштів, що інвестується кожним із них; порядок розподілу прибутку і можливих збитків; особливості здійснюваних у товаристві фінансових і облікових операцій; процедура прийняття нових партнерів і ліквідації товариства.

До Переваг господарських товариств належать:

- можливості розвитку виробництва або надання послуг, посередництва тощо;

- збільшення фінансової незалежності та дієспроможності завдя­ки об'єднанню ресурсів кількох партнерів; менший ризик з погляду комерційних банків, що сприяє одержанню певних пільг у кредиту­ванні;

- свобода та оперативність господарських дій; кілька парт­нерів приймають виважені управлінські рішення;

- додаткові можливості розвитку ефективного менеджменту зав­дяки застосуванню функціональної спеціалізації працівників і залу­ченню професіональних менеджерів;

- простота заснування;

- легкість в отриманні кредитів.

Недоліки Господарських товариств :

- необмежена відповідальність товариства може загро­жувати партнерам: крах одного з партнерів може спричинити банкрутство товариства в ціло­му, в більшості випадків учасники несуть солідарну відпо­відальність;

Недостатність досвіду господарювання і несумісність інтересів партнерів можуть спричинити малоефективну діяльність, а колек­тивний менеджмент — негнучке управління товариством;

Потенційна можливість виникнення конфліктних ситуацій;

Значний господарський ризик в результаті непередбачуваності процесу і результатів діяльності товари­ства як нестійкої організаційно-правової форми підприємництва.