Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Підприємницька діяльність та агробізнес

За ред. М. М. Ільчука, Т. Д. Іщенко.

Ринкові перетворення в економіці України потребують принципово нових підходів до розвитку підприємництва та агробізнесу. Подальше реформування аг­рарного сектору має ґрунтуватися на гли­бокому аналізі та врахуванні всіх чинни­ків, які можуть вплинути на ефективність підприємництва й агробізнесу. Особлива увага при цьому має приділятися форму­ванню структур малого та середнього біз­несу на селі на основі приватної власності на землю та майно.

Успішний перехід до ринкових відно­син, розвиток підприємництва та агробіз­несу з виходом української продукції, зок­рема сільськогосподарської, на світовий ринок передбачають високі ефективність виробництва, якість продукції, культуру обслуговування. Забезпечити ці парамет­ри можна лише на основі глибоких знань законів і закономірностей ринкової еконо­міки, їхніх особливостей в аграрній сфері.

В Україні сформовано правову базу для успішного розвитку підприємництва та агробізнесу, в основу якої покладено Гос­подарський кодекс України.

У підручнику розглянуто теоретичні за­сади ринкових відносин у підприємництві та його соціально-економічні основи, орга - нізаційно-правові форми господарської діяльності в агробізнесі, а також питання культури бізнесу, прогнозування ринково­го середовища, відкриття власної справи, розроблення засновницьких документів і бізнес-планів, державної реєстрації під­приємницьких структур, обліку та подат - * ків, ризиків та страхування в підприєм - *

Стві, визначення економічної ефективності роботи підприємств агробізнесу.

Матеріал викладено відповідно до типової програми вивчення дисципліни «Підприємництво та агробізнес» для студентів не­економічних спеціальностей аграрних вищих навчальних закла­дів II - IV рівнів акредитації. Також розрахований на підприємців аграрної сфери.

Авторський колектив висловлює подяку співробітникам Науко­во-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної по­літики України за допомогу у виданні книги.